Globalnie czy lokalnie

Koncern Volkswagen to dynamiczna firma posiadająca fabryki i zatrudniająca pracowników na całym świecie. Liczne rozwiązania IT są wdrażane globalnie, w centrali koncernu i udostępniane poszczególnym oddziałom.

Takie podejście ma swoje zalety – obniża całkowity koszt utrzymania systemów informatycznych, zapewnia stabilność i spójność wdrożonych rozwiązań w całej grupie, jak również umożliwia łatwy i bezpieczny proces wdrożenia kolejnych firm i oddziałów do wspólnej infrastruktury. Jednak jest możliwe również zastosowanie, w celu większej elastyczności oraz dynamiki, podejścia lokalnego.

Dlatego Volkswagen Poznań podjął decyzję o przeniesieniu kluczowego systemu raportowego SAP BI, opartego na SAP BW, z serwerowni koncernu Volkswagen do własnej infrastruktury. Jednocześnie firma zaplanowała upgrade do najnowszej wersji, wiążący się z przeniesieniem na najnowszą platformę bazodanową SAP HANA.

Idzie nowe

Wdrożone z sukcesem i wciąż rozwijane funkcjonalności oparte o systemy SAP ERP czy SAP BW wymagają utrzymania infrastruktury na wysokim poziomie. Oznacza to konieczność podążania za nowościami i zmianami na rynku hardware oraz spełnianiu wymagań producentów oprogramowania dotyczących systematycznych aktualizacji. Odpowiadając na wymagania rynku, również producenci oprogramowania ulepszają swoje produkty i wydają kolejne wersje, oferując klientom nowe możliwości. Firma SAP w ostatnich latach stała się liderem na rynku producentów baz danych, oferując klientom najnowocześniejszą bazę danych SAP HANA, która przetwarza wszystkie dane w pamięci operacyjnej, co z kolei zapewnia bardzo wysoką wydajność. Najnowsze wersje systemów SAP zostały dodatkowo zoptymalizowane do pracy w środowisku z bazą danych SAP HANA. Szczególnie systemy SAP BI korzystają z nowych możliwości SAP HANA, oferując wiele ulepszeń i modyfikacji, które znacząco wpływają na wydajność systemu raportowego.

Dynamiczny rozwój w Volkswagen Poznań

Również firma Volkswagen Poznań doczekała się momentu, kiedy należało podjąć decyzję o zmianie. W ówczesnym czasie był wykorzystywany system SAP BW w wersji SAP NetWeaver 7.31, i aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesu osoby odpowiedzialne za jego rozwój wiedziały, że konieczne są zmiany.

Firma Volkswagen Poznań jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat. To nowoczesna i dynamiczna firma, lider tej branży w Polsce, i jeden z istotnych zakładów marki Volkswagen Samochody Użytkowe. W 2016 roku uruchomiony został czwarty zakład produkcyjny, usytuowany pod Wrześnią. To jeden z 10 największych zakładów Volkswagena na świecie, produkowany jest tam Crafter nowej generacji. Ta gigantyczna inwestycja zwiększa znaczenie i możliwości zakładów Volkswagen Poznań.

Zakład we Wrześni został wyposażony w nowoczesną serwerownię i infrastrukturę IT, zgodną z najnowszymi technologiami i spełniającą najwyższe normy bezpieczeństwa. Firma zatrudnia specjalistów IT, którzy zapewniają bezpośredni nadzór nad systemami, dbając o bezpieczeństwo i wysoką dostępność do danych.

Systemy do migracji

Na początku projektu najważniejsze było ustalenie, jaka jest obecna infrastruktura systemów SAP i które z nich będą migrowane, gdyż to determinowało zakres prac, wymagań dla nowego środowiska i metodyki wykonania migracji.

Architektura systemów SAP BI firmy Volkswagen Poznań, dla których przygotowano projekt migracji to pejzaż dwusystemowy: systemy rozwojowe/testowe oraz systemy produkcyjne. System SAP BW działał w oparciu o platformę aplikacyjną AS ABAP, a na potrzeby dostępu użytkowników końcowych i prezentacji danych – w oparciu o produkt SAP Portal na platformie aplikacyjnej AS JAVA. Aplikacje były zainstalowane na systemach operacyjnych IBM AIX i bazie danych Oracle.

Architektura

W warstwie bazy danych zdecydowano się na migrację z Oracle do SAP HANA. Natomiast dedykowana dla baz danych warstwa sprzętowa to trzy fizyczne, posiadające certyfikację SAP Certified Appliance Hardware for SAP HANA serwery firmy Huawei, dysponujące 1 TB RAM i 176 logicznymi procesorami każdy.

Warstwa aplikacyjna została zaplanowana do instalacji w środowisku wirtualnym VMware, wykorzystywanym już w spółce Volkswagen Poznań i rozbudowanym na potrzeby tego projektu o kolejne serwery fizyczne. Wirtualizacja zapewnia wysoką dostępność uruchomionych na niej aplikacji, a także bezpieczeństwo w przypadku awarii któregoś z serwerów.
W warstwie bazy danych również zadbano o ten aspekt. Dysponując trzema serwerami fizycznymi, przygotowany projekt architektury zakładał rozłożenie baz danych aplikacji SAP w ten sposób, że na jednym serwerze zostaną zainstalowane bazy danych systemów rozwojowo/testowych, a na drugim – systemów produkcyjnych. Trzeci z serwerów będzie pełnił rolę aktywnego backupu dla serwera produkcyjnego, dzięki zastosowaniu mechanizmu replikacji danych, jaki oferuje baza danych SAP HANA.

Infrastruktura docelowa

Pierwsza faza projektu polegała na przygotowaniu docelowej infrastruktury dla migrowanych systemów, zgodnie z przygotowanym wcześniej Projektem Architektury. Warstwa sprzętowa została dostarczona i zainstalowana w serwerowni w Białężycach koło Wrześni, a specjaliści IT z Volkswagen Poznań podłączyli i skonfigurowali wszystkie systemy.

W drugiej fazie projektu wykonano migrację systemów SAP BW z zastosowaniem wytycznych i procedur firmy SAP dedykowanych dla kopii heterogenicznej, tj. ze zmianą architektury sprzętowej oraz bazy danych. W pierwszej kolejności, na systemach źródłowych wykonano sprawdzenie oraz optymalizację danych. Wykonano również procedurę czyszczenia nadmiarowych danych BW, a także sprawdzenia technicznego systemów i potwierdzenie ich gotowości do wykonania procedury migracji. Następnie, na systemach źródłowych w serwerowni w Niemczech wykonana została operacja eksportu bazy danych systemów BW, i przeniesiono eksport do serwerowni w Polsce. Kolejnym etapem prac było zaimportowanie danych narzędziami SAP do bazy danych SAP HANA oraz instalacja serwerów aplikacyjnych na platformie wirtualnej.

Przed potwierdzeniem prawidłowości wykonanych prac i przekazaniem systemów użytkownikom końcowym, wykonano szereg przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych. Dopiero stwierdzenie, że wszystkie funkcje systemu oraz raporty działają prawidłowo, potwierdziło gotowość systemów do pracy na nowym środowisku.

W tym momencie projektu systemy SAP Portal pozostały nadal w serwerowni niemieckiej i to tam prezentowane były dane. Migrację systemów SAP Portal zaplanowano jako migrację funkcjonalną. Nie zdecydowano się na migrację całej bazy danych, ale na zainstalowanie nowej wersji systemu w serwerowni docelowej i przeniesienie wszystkich funkcjonalności pomiędzy systemami. W tym celu zainstalowane zostały systemy SAP Portal od razu w najnowszej wersji SAP NetWeaver 7.5, i na tych systemach zostały zaimplementowane wszystkie funkcjonalności portalu BW. Takie podejście do projektu pozwoliło maksymalnie zoptymalizować całość prac związanych z migracją oraz upgrade systemu SAP BW. Do momentu podniesienia wersji, system SAP BW podłączony był do SAP Portal 7.31 w serwerowni w Niemczech. Dopiero po wykonaniu upgrade systemu SAP BW do wersji 7.5 wykonano przełączenie połączeń pomiędzy systemami tak, aby dane hurtowni prezentowane były na nowym systemie. Stary SAP Portal w serwerowni niemieckiej można było usunąć.

Na produkcyjnej bazie danych SAP HANA skonfigurowano funkcjonalność replikacji danych. Na dwóch serwerach fizycznych zainstalowane są bazy danych SAP HANA, z czego jedna pełni rolę podstawowej bazy danych, do której podłączone są aplikacje SAP. Druga baza danych replikuje w trybie ciągłym wszystkie zamiany, jakie zachodzą na bazie podstawowej. W razie awarii serwera podstawowego możliwe jest przełączenie aplikacji SAP do drugiej bazy danych, bez konieczności odtwarzania backupu i bez utraty bieżących danych, replikowana baza danych jest natychmiast dostępna wraz z ostatnim stanem danych.

Równolegle do prowadzonych prac związanych z migracją system SAP BW oraz instalacją systemów SAP Portal przygotowano i wykonano implementację najnowszej wersji sytemu SAP Solution Manager 7.2. Instalację wykonano również w pejzażu dwóch systemów rozwojowo/testowego oraz produkcyjnego. Następnie wykonano konfigurację techniczną SAP Solution Manager’a i podłączono do niego zainstalowane już w nowej infrastrukturze systemy SAP BW oraz SAP Portal, a także bazy danych SAP HANA. SAP Solution Manager został połączony z serwisem firmy SAP przez instalację lokalnego dedykowanego narzędzia ‘SAPROUTER’, i dalej przez infrastrukturę sieciową koncernu Volkswagen i dedykowaną dla całej grupy instalację ‘SAPROUTER’ w Niemczech, która pełni rolę pojedynczego punktu dostępowego pomiędzy infrastrukturą koncernu Volkswagen a wsparciem firmy SAP.

Na systemie SAP Solution Manager 7.2 skonfigurowano dodatkowo funkcjonalność raportowania EarlyWatch Alert (EWA) oraz System and Application Monitoring dla wszystkich systemów w nowej infrastrukturze. Systemy zostały objęte pełnym wsparciem producenta oprogramowania – firmę SAP, a także zapewniono centralny monitoring całej infrastruktury. Administratorzy systemów otrzymali narzędzie pozwalające w sposób wygodny i skuteczny zarządzać i monitorować wszystkimi systemami w nowej lokalizacji.

Upgrade SAP BW

Przygotowanie systemów do wykonania upgrade do nowej wersji prowadzone były niezależnie od prac związanych z wdrażaniem funkcjonalności SAP Solution Manager oraz SAP Portal. To pozwoliło na zoptymalizowanie czasu realizacji całego projektu.

Czas oraz planowane terminy prowadzonych prac były bardzo istotne dla fazy związanej z upgrade systemu SAP BW. Procedura podniesienia wersji systemu SAP wymaga wykonania części działań w czasie, gdy system jest niedostępny dla użytkowników końcowych. Należało więc tak zaplanować terminy wykonania prac dla systemu rozwojowo-testowego oraz w dalszej kolejności dla systemu produkcyjnego, aby wymagana niedostępność systemu produkcyjnego nie miała wpływu na bieżącą działalność i pracę użytkowników. Zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań mają zaplanowaną raz w roku dwutygodniową przerwę techniczną dla linii produkcyjnej. W tym czasie wstrzymywana jest bieżąca działalność produkcyjna, więc jest to odpowiedni moment, w którym można wykonać wszelkie działania serwisowe. Wybranie tego terminu dla wykonania upgrade systemu produkcyjnego, pozwoliło wykonać wszystkie prace w terminie przerwy i przygotować całość nowo powstałej infrastruktury SAP BW w Volkswagen Poznań, już w nowej wersji SAP.

Upgrade wykony został najpierw na systemie rozwojowo-testowym. Na nowej już wersji SAP BW 7.5 wykonano dostosowanie techniczne i przygotowano transporty z konfiguracją. Po przeprowadzeniu testów działania systemu i potwierdzeniu, że całość prac została przeprowadzona prawidłowo, wykonano w zaplanowanym wcześniej terminie przerwy serwisowej upgrade systemu produkcyjnego. Sam upgrade techniczny systemu SAP BW to nie wszystko, dodatkowo wykonano przełączenie raportowania do wcześniej przygotowanego systemu SAP Portal w nowej serwerowni.

Dodatkowo zainstalowane zostały dwie instancje SAP Web Dispatcher dla pejzażu systemów rozwojowo-testowych i produkcyjnych. SAP Web Dispatcher został skonfigurowany jako bezpieczny punkt dostępu do systemu raportowego w oparciu o protokół http i dostęp z przeglądarki internetowej. Skonfigurowane zostały bezpieczne porty https, z podpisanymi certyfikatami w certification authority (CA) koncernu Volkswagen i aktywną regułą wymuszającą zmianę połączenia na zaufane. SAP Web Dispatcher łączy również dostęp do zasobów zarówno sytemu SAP BW jak i SAP Portal, a to pozwala na korzystanie z najnowszych aplikacji webowych, opartych na technologii SAP Fiori generowanych na obu systemach, a prezentowanych wspólnie na jednej platformie SAP Portal.

Tak przygotowana kompletna infrastruktura systemu SAP BW oraz SAP Portal w nowej wersji SAP NetWeaver 7.5, oparta na bazie danych SAP HANA została przekazana, na zakończenie przerwy serwisowej, użytkownikom końcowym.

Koordynacja i zarządzanie projektem

Projekt migracji oraz upgrade’u środowiska SAP BI, zrealizowany w spółce Volkswagen Poznań, wymagał zaangażowania dużej liczby osób.

Z jednej strony – to pracownicy firmy Volkswagen – zarówno specjaliści IT po stronie usług koncernu realizowanych w niemieckiej centrali, jak również specjaliści IT Volkswagen Poznań, którzy brali czynny udział w fazie projektowania i przygotowywania systemów na nowej platformie sprzętowej i wspierali cały proces migracji oraz upgrade. Szczególnie proces migracji systemów z serwerowni niemieckiej do nowych zasobów w serwerowni we Wrześni wymagał skoordynowania, w bardzo krótkim czasie, prac specjalistów IT po obu stronach.

Z drugiej strony – to konsultanci SAP BASIS firmy SNP Poland (aktualnie All for One Poland), odpowiedzialni za przeprowadzenie wszystkich prac związanych z migracją danych, wykonaniem upgrade’u systemów oraz instalacją i wdrożeniem nowych elementów infrastruktury SAP BI. Byli oni również współodpowiedzialni za przygotowanie projektu architektury dla nowo powstającego środowiska i wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem kolegów z Volkswagen Poznań przy instalacji i konfiguracji nowych systemów. SNP Poland zapewnił również wsparcie merytoryczne konsultantów SAP BW, którzy wsparli testy funkcjonalne i przygotowywali na bieżąco poprawki dla zgłoszonych problemów. Przeprowadzili oni również szkolenie dla pracowników Volkswagen Poznań z nowych funkcjonalności, w tym z narzędzi Query Designer, co pozwoliło szybko skorzystać z możliwości, jakie daje system SAP BW na bazie danych SAP HANA przy przygotowywaniu nowych raportów dla biznesu.

Piotr Żak, Project Manager i Senior Specialist SAP, Volkswagen Poznań

Duży krok w przyszłość
Zarządzanie tak dużym zespołem osób wymagało od Kierowników Projektu zarówno po stronie Volkswagen Poznań, jak i SNP Poland (aktualnie All for One Poland) dużej elastyczności i pełnego zaangażowania. Na dużą uwagę zasługuje również fakt, iż projekt został zrealizowany przed pierwotnie zakładanym terminem. Kluczowe tutaj było odpowiednie zaplanowanie prac.
Migracja systemów SAP BW dla VW Poznań stała się bardzo dużym krokiem w przyszłość, zarówno pod względem technologicznym, jak również pod względem „User Experience”.
Potwierdza to zadowolenie użytkowników korzystających z naszych rozwiązań SAP BI.
Jednak w VW Poznań nie zwalniamy tempa. Już teraz trwają prace związane z integracją tego środowiska z najnowszą wersją SAP Business Objects 4.2, jak również wdrażane są najnowsze produkty analityczne firmy SAP czyli SAP Lumira oraz SAP Predictive Analytics.
SAP BW na bazie danych HANA stał się dla nas również fundamentem pod budowę architektury BIG DATA, w ramach której planujemy również SAP Vora.
Wszystkie te działania mają na celu tworzenie jak najbardziej wydajnego oraz efektywnego środowiska dla Biznesu.
Piotr Żak, Project Manager i Senior Specialist SAP, Volkswagen Poznań

Korzyści z projektu

Przy realizacji prac, wykonywane były liczne testy działania systemów. Porównując wyniki czasów wykonywania wybranych raportów, jakie były osiągane na systemie źródłowym, z wynikami tych samych raportów uruchomionych na zmigrowanym systemie, wykazano od 27 do 136 razy szybsze działanie już istniejących raportów. Potwierdziły to jednak nie tylko liczby, ale również ludzie. Satysfakcjonujące były informacje od użytkowników biznesowych, którzy informowali o zauważalnym wielokrotnym przyśpieszeniu działania systemu raportowego SAP BI.

Zastosowanie wirtualizacji dla aplikacji systemów SAP w Volkswagen Poznań zapewniło wymaganą wydajność, bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług, obniżyło koszty utrzymania infrastruktury i pozwoliło na elastyczne zarządzanie mocą obliczeniową. Pozwala również efektywnie zarządzać infrastruktura i przeciwdziałać starzeniu się platformy sprzętowej w przyszłości.

Wykorzystanie, w warstwie bazy danych, najnowocześniejszego na rynku rozwiązania, jakim jest baza danych SAP HANA, zapewnia nie tylko bardzo dużą wydajność. Aplikacje SAP BI, które w efektywny sposób korzystają z możliwości, jakie oferuje baza danych SAP HANA pozwalają szybko dostarczać użytkownikom oczekiwanych raportów, a analitykom dać nowe możliwości raportowania. To z kolei oznacza sprawniejsze i efektywniejsze działania po stronie biznesu.

Przeniesienie środowiska SAP BI do własnej serwerowni pozwoliło firmie Volkswagen Poznań na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Z jednej strony dysponuje teraz nowoczesną i bardzo wydajną infrastrukturą raportową SAP BI, którą można elastycznie dostosować do wymagań biznesu i rozwijać lokalnie, a z drugiej strony korzysta ze sprawdzonych i dobrze działających rozwiązań całej grupy Volkswagen, pozostawiając system SAP ERP w serwerowni koncernowej i korzystając z licznych narzędzi i rozwiązań IT wdrażanych globalnie.

Wdrożone w Volkswagen Poznań rozwiązania pozwalają na ich dalszy rozwój.

Administracja systemami SAP

Pomyślne zakończenie projektu instalacji systemów BW oraz Solution Manager w naturalny sposób otworzyło dalszą drogę współpracy pomiędzy Volkswagen Poznań a SNP (aktualnie All for One Poland) w zakresie administracji systemami. Przejęcie administracji systemami przez zespół utrzymania systemów SNP, ściśle współpracujący z zespołem wdrożeniowym, jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym wymianę doświadczeń pomiędzy konsultantami, zwłaszcza w początkowej fazie po rozpoczęciu standardowych procesów obsługi systemów. Zespoły wdrożeniowy oraz utrzymania systemów pracują w jednym obszarze w strukturze organizacyjnej firmy, a ponadto konsultanci pracują niejednokrotnie w tej samej lokalizacji, co znacznie usprawnia komunikację oraz przyspiesza rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu wdrożenia, systemy przechodzące pod opiekę konsultantów, są przygotowywane – w ramach możliwości – do sprawnego monitoringu. W przypadku VW Poznań nie było możliwości zestawienia tunelu site-to-site, w związku z politykami bezpieczeństwa dostępu do sieci klienta, dlatego postanowiono wykonywać ręczny pełny monitoring systemów po stronie SNP. Konsultant, postępując zgodnie ze specjalnie przygotowana procedurą, weryfikuje bieżący stan systemów i – w razie konieczności – tworzy incydent w systemie zgłoszeniowym SNP, który w kolejnym kroku rozwiązywany jest przez jego samego lub innych pracowników w zespole. Niezależnie, w celu proaktywnej weryfikacji działania systemów skonfigurowano na systemie Solution Manager rozwiązanie Technical Monitoring, dzięki któremu administratorzy powiadamiani są praktycznie niezwłocznie o nieprawidłowościach występujących w środowisku. Pozwala to nie tylko na otrzymywanie przez zespół wsparcia powiadomień mailowych o anomaliach zdarzających się na systemie, ale również weryfikować trendy zachowania systemu w czasie. Zespół wsparcia również zajmuje się analizą raportów Early Watch Alert dających regularnie pełen obraz sytuacji panującej na systemach oraz sugerujących działania, jakie powinny zostać podjęte.

Oprócz standardowych czynności administracyjnych, w ramach wsparcia prowadzone są również inne prace, takie jak aktualizacje jądra systemów SAP, wgrywanie poprawek czy aktualizacje komponentów zarówno po stronie ABAP jak i JAVA.

Volkswagen Poznań – producent samochodów i komponentów z siedzibą w Poznaniu. Jest spółką koncernu Volkswagen AG.

Grupa Volkswagen składa się z dwunastu marek w siedmiu europejskich krajach: Volkswagen Samochody osobowe, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Samochody Użytkowe, Scania i MAN. Ponadto Grupa Volkswagen oferuje szeroki zakres usług finansowych, w tym finansowanie dealerów i klientów, leasing, bankowość i działalność ubezpieczeniową oraz zarządzanie flotą.