Najważniejsze to dobre przygotowanie

Przed rozpoczęciem procedury przenoszenia danych na SAP HANA DB należy zwrócić uwagę na minimalne wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez system SAP, aby mógł on zostać przeniesiony i uruchomiony na bazie danych SAP HANA:

  • kompatybilność wersji systemu SAP dla bazy danych SAP HANA została zapewniona na poziomie SAP NetWeaver 7.4 dla systemów ERP, natomiast dla hurtowni danych jest to wersja SAP BW 7.31,
  • system SAP dla bazy danych HANA musi być w wersji kodowej: Unicode.

Standardowa, uniwersalna procedura kopii systemu SAP na nową bazę danych, w tym również na SAP HANA DB wymaga wykonania eksportu danych z bazy źródłowej, a następnie zaimportowania tych danych do bazy docelowej. Spełnienie więc wymagań dla systemu SAP, który ma zostać przeniesiony na bazę danych HANA, musi być wykonane wcześniej, przed rozpoczęciem kopii danych, a to dodatkowo komplikuje i wydłuża cały proces. Przykładowo, jeżeli system SAP ERP jest w wersji niższej niż NetWeaver 7.4, to należy wcześniej przeprowadzić projekt upgrade systemu do nowej wersji, a następnie przeprowadzić proces migracji danych do SAP HANA, a więc wykonać dwa niezależne projekty techniczne. SAP HANA to nowoczesna baza danych oferująca szereg najnowszych rozwiązań technologicznych, które zapewniają stabilność i niezawodność pracy aplikacji, przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu wydajności.

DMO, czyli jak uprościć procedurę migracji

DMO – Database Migration Option to rozwiązanie zaimplementowane w narzędziu SUM – Software Update Manager, które bardzo upraszcza całą procedurę migracji do SAP HANA i pozwala na przeniesienie systemu SAP w ramach jednego projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkich wymagań, które musi spełniać system SAP na bazie danych HANA.

Zalety zastosowania procedury DMO

  • Uproszczenie procedury migracji systemu SAP

Procedura DMO pozwala na wykonanie w jednym kroku projektowym upgrade’u systemu SAP do nowej wersji, wymaganej przez bazę danych SAP HANA, konwersji strony kodowej do standardu Unicode oraz przeniesienia – migracji danych z bazy źródłowej do bazy danych SAP HANA.

  • Zredukowana niedostępność systemu

Niedostępność aplikacji dla użytkownika końcowego została zredukowana do minimum. Wykonanie upgrade’u wersji systemu SAP, konwersji strony kodowej oraz migracja danych wymaga, za każdym razem, wyłączenia systemu, a tym samym oznacza niedostępność aplikacji dla użytkowników końcowych. Procedura DMO wykonuje te działania podczas jednej, tej samej fazy projektu, a tym samym wymaga tylko jednorazowej niedostępności aplikacji.

  • Zredukowany czas testów regresyjnych

Wykonanie procedury update’u systemu SAP, konwersji strony kodowej, a także zmiany bazy danych wymaga każdorazowo wykonania szczegółowych testów regresyjnych dla wszystkich procesów biznesowych, które są odzwierciedlone na systemie SAP. Etap testów jest jednym z ważniejszych kroków projektowych, i bardzo często wymaga zaangażowania użytkowników końcowych. Dzięki zastosowaniu narzędzia DMO wystarczające jest przeprowadzenie jednej sesji testów, niezależnie od tego, czy wykonano tylko kopię danych do bazy HANA, czy również wykonany został update wersji systemu SAP lub konwersja Unicode.

  • Zastosowanie standardowego i znanego narzędzia

DMO został zaimplementowany jako jedna z funkcjonalności narzędzia SUM: Software Update Manager, to oznacza korzystanie ze znanego i funkcjonalnego interfejsu oraz technologii opartej na sprawdzonym i dobrze udokumentowanym narzędziu SAP.

  •  Zachowanie pejzażu środowiska SAP

Procedura migracji systemu SAP do bazy HANA zastosowana w DMO wykonuje techniczne przełączenie bazy danych dla aplikacji, co oznacza, że tylko serwer HANA jest nowym elementem pejzażu środowiska. Aplikacja SAP pozostaje zainstalowana na tym samym hoście, nie zmienia się również jej SID.

  • Ograniczenie ryzyka migracji danych

Zastosowanie narzędzia DMO podczas migracji danych na bazę danych SAP HANA znacząco ogranicza ryzyka projektu, nawet jeżeli wykonujemy jednoczesny upgrade i konwersję do Unicode. Źródłowa baza danych pozostaje niezmieniona, gdyż całość działań, podczas których następuje zmiana danych odbywa się w bazie docelowej SAP HANA. Źródłowa baza danych pozostaje cały czas dostępna bez zmian, nawet w przypadku, gdy wykonujemy upgrad’em wersji systemu SAP. To oznacza, że, po przełączeniu aplikacji na bazę danych HANA, wycofanie zmian nie wymaga wykonania odtworzenia backupu źródłowej bazy danych. Narzędzie DMO wykona ponowne podłączenie aplikacji SAP do bazy źródłowej i usunięcie danych z bazy docelowej SAP HANA.

  • Uniwersalność narzędzia

Wykonanie kopii aplikacji SAP na bazę SAP HANA, przy zastosowaniu narzędzia Database Migration Option jest dostępna również dla starszych wersji systemu. DMO pozwala na wykonanie migracji danych wraz z upgrade wersji i migracją strony kodowej do standardu Unicode już od wersji systemu SAP R/3 4.6C.

Database Migration Option został wyposażony w szereg funkcji i narzędzi, dzięki którym można na bieżąco monitorować wydajność systemu, na którym są uruchomione procesy migracyjne, a w razie konieczności zwiększyć lub zmniejszyć liczbę jednoczesnych procesów kopiowania, a to pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości środowiska hardware.

DMO może zostać uruchomione w trybie testowym, podczas którego wykonuje się migrację tylko części danych z bazy źródłowej do SAP HANA, na przykład określając limit na 5% wszystkich tabel i 1% największych tabel, i ten proces możemy powtarzać dla różnych ustawień konfiguracyjnych. Statystyki zebrane podczas takich testowych sesji pozwalają na zoptymalizowanie pracy narzędzia DMO przy właściwej kopii całej bazy danych.

DMO zapisuje informacje statystyczne o migrowanych obiektach i pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnej kopii. Dzięki temu możemy wykonać próbną kopię systemu do SAP HANA, a przy produkcyjnym przebiegu wykorzystać informacje o czasach kopii każdej z tabel. DMO automatycznie ustawi kolejkę tabel do kopii na podstawie czasów, a nie ich wielkości, co może znacząco wpłynąć na czas całego przebiegu.

Migracje bardzo dużych systemów SAP ERP, które dodatkowo nie pozwalają na wyłączenie aplikacji, wymagają optymalizacji procesu kopii tak, aby zminimalizować fazę niedostępności bazy danych. DMO korzysta z technologii SLT – SAP Landscape Transformation Replication Server, dzięki której wykonuje kopię dużych tabel podczas fazy dostępności systemu, a samo przełączenie aplikacji z bazy źródłowej na docelową SAP HANA jest wykonane szybciej – migrowane są już tylko delty zmian na tabelach źródłowych.

Migracja hurtowni danych SAP BW może zostać zoptymalizowana za pomocą technologii SAP Delta Queue Cloning. Ta procedura polega na uruchomieniu jednocześnie dwóch kopii systemu SAP BW źródłowego i na bazie docelowej SAP HANA, przy zachowanym podłączeniu źródła danych. Po zakończeniu kopii i wyrównaniu zawartości bazy docelowej następuje ostateczne przełączenie na poziomie źródła danych BW na bazę HANA i wyłączenie starej instancji hurtowni danych.