Autorskie rozwiązanie All for One EmployeeCostPlanner zapewnia obsługę w systemie SAP pełnego procesu planowania kosztów osobowych, gwarantując wysoki poziom poufności danych. Rozwiązanie umożliwia działowi planowania kosztów zamodelowanie i przeprowadzenie pełnego procesu budżetowania kosztów osobowych. To platforma wymiany informacji pomiędzy działem planowania kosztów a menedżerami.
 

Budżetowanie kosztów osobowych jest w dużym przedsiębiorstwie procesem bardzo złożonym: wieloetapowym, angażującym wiele stron (finanse i kontroling, kierownicy liniowi, dział kadr i płac), a także cechującym się szczególną wrażliwością danych planowania zmian wynagrodzenia i zatrudnienia.

Odpowiedzią na te wyzwania jest  rozwiązanie All for One EmployeeCostPlanner dostępne w ofercie All for One SAP Add-ons, opracowane na bazie doświadczeń ze współpracy z dużymi organizacjami korzystającymi z SAP HR. Narzędzie wspiera skomplikowany proces wyliczania kosztów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej problematyki tego procesu, jak: szybkie modelowanie systemów wynagradzania, tworzenie wariantów i zmienność założeń oraz poufność danych.

Innowacja All for One EmployeeCostPlanner polega przede wszystkim na użyteczności rozwiązania, zoptymalizowanej pod kątem funkcji potrzebnych w procesie planowania. Jego częścią jest dostępny przez przeglądarkę prosty pulpit, w którym kierownicy liniowi wprowadzają niezbędne w procesie planowania dane dla podległych im pracowników.

Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie składa się z pakietu standardowych funkcjonalności SAP, rozszerzeń ABAP oraz wspomnianej aplikacji dla menedżerów poprzez interfejs Enter_ECP. All for One EmployeeCostPlanner umożliwia rozwój i dostosowywanie funkcjonalności do oczekiwań i specyfiki danej organizacji.

All for One EmployeeCostPlanner wspiera następujące czynności:

 • przygotowanie założeń biznesowych do planowania,
 • przygotowanie bazowych danych planowania (automatycznie na podstawie danych z systemu SAP HR),
 • równoległą pracę nad wieloma planami cząstkowymi z różnym poziomem szczegółowości planowania,
 • automatyczną agregację całościowego planu kosztów osobowych,
 • kontrolę bezpieczeństwa i dostępu do planu,
 • kontrolę wymiany informacji i wprowadzania danych przez menedżerów,
 • raportowanie operacyjne online dla menedżerów,
 • obsługę iteracji w planowaniu kosztów – korekt, powtórnych zatwierdzeń,
 • w pełni automatyczne wyliczanie planu kosztów,
 • możliwość prostego generowania różnych wariantów kosztowych,
 • funkcje ograniczające „niekontrolowany” wzrost kosztów podczas planowania,
 • analizy planu na każdym etapie, obsługę wielowymiarowej analizy skutków finansowych różnych założeń do planowania,
 • śledzenie realizacji planu,
 • wymianę danych z innymi systemami.

Ponadto umożliwia elastyczny podział ról i odpowiedzialności w procesie, a także pozwala na wyeliminowanie wymiany plików Excel dzięki zastosowaniu interfejsu Enter_ECP.

Najważniejsze korzyści All for One EmployeeCostPlanner 

Największą wartością aplikacji jest możliwość prostego modelowania skomplikowanych procesów planowania kosztów osobowych:

 • Pełna obsługa wymiany informacji w procesie pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi w nim udział;
 • Wyeliminowanie konieczności używania plików Excel. Podział planu i agregacja zagwarantowane są przez jedną spójną bazę danych aplikacji;
 • Użytkownik może stopniowo rozszerzać zakres wykorzystywanych funkcji dostępnych w rozwiązaniu i nigdy nie będzie ono ograniczeniem procesu planowania;
 • Przeprowadzenie zupełnie nowego (nawet pod względem założeń i poziomu szczegółowości) procesu planowania kosztów planista może zamodelować sam, bez udziału konsultantów zewnętrznych;
 • Najwyższe bezpieczeństwo i kontrola danych na systemach SAP;
 • Budowa modułu, dostępne funkcje wspomagające użytkownika wraz z narzędziami weryfikacji i kontroli wyników dają poczucie pewności panowania nad systemem oraz końcowym planem kosztów;
 • Dostarczając w tak prosty sposób informacji menedżerom, aplikacja pomaga budować ich współodpowiedzialność za finanse firmy;
 • Rozwiązanie zawiera gotowe do użycia best practices w zakresie planowania kosztów osobowych.

Planowanie kosztów osobowych

Proces planowania kosztów osobowych w dużych firmach jest niezwykle istotny, ponieważ dotyczy pracowników, którzy tworzą organizację i wpływają bezpośrednio na przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Jest to jednak proces skomplikowany komunikacyjnie: angażuje wszystkie działy firmy. Część danych, oprócz podstawowych funkcji planowania kosztów osobowych dla pracowników danego działu, jest również źródłem założeń dla planu kosztów osobowych całej firmy. Strategiczne plany wypracowywane przez zarząd przedsiębiorstwa są wytyczną dla działu produkcji o zwiększeniu produkcji lub uruchomieniu zupełnie nowej linii produkcyjnej, z kolei te informacje dla pozostałych działów stanowią podstawę do:

 • zaplanowania kosztów rekrutacji (dział rekrutacji),
 • zaplanowania kosztów przeszkolenia nowych pracowników (dział rozwoju i szkoleń),
 • koordynacji całości wymiany informacji: rozsyłania wybranych fragmentów informacji i planów do osób odpowiedzialnych za te funkcje (dział kontrolingu).

Architektura aplikacji All for One EmployeeCostPlanner 

Największą siłą rozwiązania jest znalezienie i zastosowanie prostej metody modelowania skomplikowanych procesów. Planista centralny otrzymuje narzędzie umożliwiające zamodelowanie dowolnego planu kosztów osobowych poprzez odzwierciedlenie w systemie wymaganego poziomu szczegółowości planowania oraz rodzaju planowanych kosztów.

Struktura aplikacji pozwala na zaangażowanie wszystkich działów firmy w proces przygotowania planu kosztów osobowych. W szczególności zapewnia:

 • platformę wymiany informacji,
 • budowę założeń (modelu),
 • przeliczenia planu oraz agregację danych,
 • analizę wariantów kosztów i podejmowanie decyzji.

Aplikacja jest tak skonstruowana, aby zbierać informacje od wszystkich menedżerów i automatycznie przekształcać je do ujednoliconej postaci. Na podstawie tak przygotowanych danych All for One EmployeeCostPlanner umożliwia planiście centralnemu wielowymiarową analizę i podejmowanie decyzji.

Wspiera to kształtowanie wizerunku działu planowania kosztów osobowych jako partnera w dostarczaniu raportów użytecznych do podejmowania strategicznych decyzji przez zarząd. Na przygotowanie tych istotnych dla zarządu raportów składa się szybkie zbieranie informacji z całej firmy oraz ich przetwarzanie – wszystkie te elementy są wspierane przez aplikację.

Podział ról w planowaniu kosztów

Aplikacja może obsługiwać każdy aspekt planowania kosztów osobowych, nawet w dużej międzynarodowej organizacji. Umożliwia ona projektowanie całościowego planu kosztów osobowych przez jednego planistę, który dysponuje założeniami do planowania. Ten rodzaj planowania jest szczególnie przydatny przy planowaniu strategicznym, angażującym wyłącznie zarząd i dział planowania.

W aplikacji można także zamodelować i otrzymać wsparcie rozproszonego procesu planowania kosztów, w który angażowane są wszystkie działy: produkcji, kadr i płac, rekrutacji, kontrolingu, zarządzania wynagrodzeniami, oraz wszyscy menedżerowie. Możliwe jest udostępnienie części funkcji aplikacji działowi zarządzania wynagrodzeniami, aby przekazać odpowiedzialność za modelowanie systemu wynagradzania (schemat planowania) i przygotowanie bazowych danych planowania, pozostawiając resztę procesu planowania pod kontrolą działu planowania kosztów.

Modelowanie procesu planowania

Poniżej opisane są funkcje aplikacji umożliwiające zamodelowanie całego procesu planowania kosztów osobowych, składającego się z założeń planowania, poziomu szczegółowości planowania, wymiany informacji z menedżerami, algorytmu wyliczania kosztów całkowitych oraz narzędzi do analizy wspomagającej podejmowanie decyzji. Złożenie tych funkcji umożliwia zaprojektowanie dowolnego procesu planowania.

Cząstkowe plany kosztów i automatyczna agregacja

Aplikacja All for One EmployeeCostPlanner eliminuje konieczność stosowania wymiany informacji w postaci wielu plików Excel. Czasochłonny podział planu na pliki Excel, ich dystrybucja i późniejsza agregacja plików wypełnionych przez menedżerów wynika z:

 • struktury firmy – podziału pliku ze względu na uprawnienia do MPK-ów,
 • różnego poziomu szczegółowości planowania, np. wynagrodzenia pracowników z podziałem do pojedynczego pracownika, a koszty szkoleń w podziale na jednostki gospodarcze.

W All for One EmployeeCostPlannerze dla każdego takiego wydzielonego fragmentu planu kosztów możliwe jest zbudowanie cząstkowego planu kosztów z odrębnym poziomem szczegółowości planowania i odmienną strukturą kosztów.

Hierarchiczne powiązanie planów cząstkowych umożliwia automatyczną agregację i budowę Globalnego Planu Kosztów Osobowych (GPKO), do którego dostęp jest bezpośredni, bez potrzeby użycia excelowych plików wymiany.

Struktura uprawnień i ścieżka akceptacji

Planista centralny ma dowolność w budowaniu struktury uprawnień dla opracowywanego planu kosztów osobowych. W aplikacji struktura ta w praktyczny sposób jest powiązana od razu ze ścieżką akceptacji. Zastosowanie tego sposobu definicji umożliwia, bez dodatkowego zaangażowania planisty centralnego, budowę całego procesu workflow (podziału planu i monitorowania akceptacji). Dzięki temu zabiegowi w prosty sposób definiowane są jednocześnie uprawnienia dostępu do planu oraz procedura automatycznego zatwierdzania.

Bezpieczeństwo danych

Uprawnienia dostępu do danych i ich poufność to jedne z najistotniejszych kwestii planowania kosztów osobowych. Informacje zawarte w planie są newralgiczne dla organizacji. Mogą się tam znajdować i najczęściej znajdują informacje o planowanych podwyżkach, zatrudnieniu i zwolnieniach.

Takie dane wymagają szczególnej ochrony i kontroli dostępu. Aplikacja uruchomiona jest na systemie SAP HR, który w organizacjach objęty jest restrykcyjnymi procedurami bezpieczeństwa. Poprzez zastosowanie dodatkowej struktury uprawnień zapewnia rozszerzoną kontrolę dostępu do danych, oprócz tych stosowanych w dostępie do danych osobowych i płacowych na systemie SAP HR. Ponadto możliwe jest włączenie systemu kontroli dostępu uniemożlwiającego nawet administratorowi systemu SAP HR odczyt danych.

Czynniki kosztów – poziom szczegółowości

Planista centralny może samodzielnie (bez udziału konsultantów zewnętrznych) tworzyć katalog rodzajów kosztów. Do każdego planu cząstkowego może dodać tzw. czynniki kosztów, które odzwierciedlają realne koszty związane z pracownikami. Mogą to być koszty pensji zasadniczej, premii, nadgodzin. To są przykłady kosztów odzwierciedlających bezpośrednio składniki wynagrodzeń pracownika, ale możliwe jest też spojrzenie ogólne: przykładem może być przygotowanie cząstkowego planu wynagrodzeń umożliwiającego planowanie kosztów osobowych na podstawie średnich wynagrodzeń. Wystarczy w aplikacji utworzyć czynnik kosztów „koszt średniego wynagrodzenia” i natychmiast zmieniamy rodzaj planowania z planowania szczegółowego po pracowniku na planowanie na podstawie średnich wynagrodzeń. Co więcej, aplikacja umożliwia planowanie w ramach jednego budżetowania części struktury firmy według planowania po pracowniku, a części według średnich wynagrodzeń. Jest to szczególnie przydatne, gdy w firmie mamy jednostki organizacyjne, w których wynagrodzenie praktycznie niewiele się różni w ramach jednego stanowiska (tutaj stosujemy planowanie według średniego wynagrodzenia). Jednocześnie występują jednostki zatrudniające kluczowych pracowników, gdzie trzeba podejść indywidualnie do każdego zatrudnionego (tutaj stosujemy planowanie z dokładnością do pracownika).

Tak radykalnie różne metody planowania: od najbardziej ogólnej (wg średnich) po najbardziej szczegółową (na poziomie pracownika i każdego składnika wynagrodzeń) planista centralny uzyskuje samodzielnie, bez konieczności angażowania administratorów, programistów czy konsultantów zewnętrznych SAP. Prosty model może być przygotowany w kilka minut i jest od razu gotowy do użytku na systemie produktywnym.

Enter_ECP jako interfejs planisty centralnego

Planista centralny obsługuje ogromną liczbę danych składających się na Globalny Plan Kosztów Osobowych. Dodatkowo ze względu na wyjątkowo dynamiczny charakter procesu planowania (szczególnie w końcowej fazie) oraz nieprzewidywalność zmian założeń planista centralny musi mieć bardzo elastyczne ekrany wprowadzania danych, umożliwiające zarówno wyciągnięcie danych z systemu, jak i powtórne ich wprowadzenie po modyfikacji. Uznaliśmy, że ekrany w SAP GUI są daleko niewystarczające. Dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać najbardziej elastyczny z dostępnych na rynku interfejs użytkownika – ekrany Microsoft Excel zintegrowane z aplikacją All for One EmployeeCostPlanner.

Poprzez integrację dwóch aplikacji All for One EmployeeCostPlanner (w systemie SAP) i ekranu Microsoft Excel oraz osadzenie tego rozwiązania w bazie planowania kosztów osobowych stworzyliśmy nową formułę interfejsu do aplikacji, nazwaną Enter_ECP.

Wykorzystanie interfejsu Enter_ECP w produkcie, zawierającym po stronie SAP HR możliwość całkowicie automatycznego wyliczenia kosztów osobowych na podstawie wprowadzonych przez menedżerów informacji – daje działowi planowania to, czego do tej pory brakowało na rynku – narzędzie do prostego i samodzielnego modelowania skomplikowanego procesu.

Budowa bazowych danych planowania

Aplikacja umożliwia przygotowanie danych wejściowych do planowania kosztów w sposób w pełni automatyczny (bazowe dane planowania, BDP). Scenariusz tworzący bazowe dane planowania daje planiście centralnemu kontrolę nad tworzeniem danych wejściowych planu na podstawie najbardziej aktualnych danych kadrowych i płacowych zawartych w module SAP HR. Nie ma potrzeby generowania zestawu wielu raportów z systemu SAP HR i na ich podstawie wprowadzenia do systemu informacji o FTE, wynagrodzeniu pracowników, kwotach premii bazowej, średniej liczbie nadgodzin itp. Modelując kroki w scenariusz tworzącym bazowe dane planowania, planista centralny może od razu utworzyć te dane w bazie modułu All for One EmployeeCostPlannera bezpośrednio z danych SAP HR.

Zbieranie informacji oraz zatwierdzanie

Aplikacja zarządza całkowitym procesem wymiany informacji pomiędzy działem planowania a menedżerami jednostek organizacyjnych. Domyślnym interfejsem użytkownika końcowego jest ekran Excela, jako część rozwiązania Enter_ECP. Opcjonalnie możliwe jest uruchomienie interfejsu opartego na aplikacji internetowej, uruchamianego w przeglądarce WWW.

Podczas planowania kosztów osobowych planista centralny samodzielnie, w kilku prostych krokach decyduje, jak ma wyglądać wymiana informacji:

 • o jakie informacje chce poprosić menedżerów,
 • w jakiej formie menedżerowie mają tę informację wprowadzić do systemu,
 • jak ma wyglądać proces zatwierdzania (workflow),
 • jaką treść będzie miał e-mail z prośbą o uzupełnienie wysyłany do menedżerów,
 • zamiast „wielu słów” może dołączyć nagranie e-learningowe pokazujące praktycznie, o co prosi.

Dalej wszystko jest kontrolowane i dzieje się automatycznie. Na podstawie struktury uprawnień system rozsyła informację do uczestników planowania kosztów, menedżerowie w e-mailu mają wskazówki, co powinni uzupełnić w planie (mogą też obejrzeć film instruktażowy). Zasadniczo ich zadanie polega na kliknięciu w link zawarty w e-mailu i wypełnieniu formatki planowania. Po zalogowaniu do aplikacji, na podstawie struktury uprawnień do planowania, użytkownik widzi wyłącznie dane, do których ma uprawnienia.

Po ich uzupełnieniu wystarczy wybrać funkcję „Zapisz i zatwierdź”. Zatwierdzone dane są natychmiast widoczne dla działu planowania. Jeśli proces jest wielopoziomowy, to po zatwierdzeniu danych przez jednego menedżera wysyłany jest automatycznie e-mail do użytkownika z wyższego poziomu zatwierdzania. Dział planowania na bieżąco widzi status zatwierdzania i poziom, na którym znajduje się aktualnie proces zatwierdzania planu.

Eliminuje to konieczność ręcznego podziału plików planowania, rozsyłania i ich późniejszego łączenia. To funkcjonalność, jakiej oczekiwały działy planowania kosztów osobowych. Elastyczność wprowadzania danych Excela osadzona w SAP HR.

Automatyczne obliczanie planu kosztów

To co wyróżnia All for One EmployeeCostPlanner, to możliwość przygotowania scenariusza planowania, który wykorzystując:

 • bazowe dane planowania – utworzone automatycznie na podstawie danych z SAP HR,
 • dane od menedżerów – wprowadzone do aplikacji bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub na ekranie Excela,

wylicza w pełni automatyczne wynikowy plan kosztów osobowych, uwzględniając takie pozycje jak: kwoty wszystkich składników wynagrodzeń brutto, wartości kwotowe podwyżek, wyliczenie narzutów ZUS od nowego wynagrodzenia pracownika. Użyteczną opcją jest możliwość wyliczenia rezerw od wynagrodzeń.

Wszystkie te skomplikowane obliczenia planista centralny modeluje w postaci prostych i przejrzystych kroków. Zbiór tych kroków tworzy scenariusz planowania kosztów i zawiera kompletny algorytm wyliczenia planu kosztów osobowych.

Warianty planów – skutki finansowe

Dzięki mechanizmom zastosowanym w aplikacji typowe czynności, które są wykonywane w pośpiechu, tuż przed zamknięciem procesu zatwierdzania budżetu, stają się łatwe i proste. Zmiany założeń i prezentacja skutków finansowych, np. zmiana procentu podwyżek rynkowych, dzięki zastosowaniu w krokach scenariusza parametrów planowania przestają być problemem. Wystarczy zmiana jednego parametru i uruchomienie funkcji przeliczenia planu.

Równoległa praca nad cząstkowymi planami kosztów

Dział planowania otrzymuje narzędzie ułatwiające przygotowanie złożonego planu kosztów osobowych. Możliwa jest równoległa praca nad kilkoma planami cząstkowymi kosztów osobowych. Dla przykładu w jednym czasie mogą być opracowywane trzy różne plany kosztów:

 • plan kosztów wynagrodzeń,
 • plan kosztów szkoleń,
 • plan kosztów rekrutacji.

Całość może nadzorować jeden planista lub poszczególne plany mogą być przypisane do kilku planistów. Niezależnie od tego podziału w ramach każdego planu cząstkowego może odbywać się równoległa praca, polegająca na tworzeniu bazowych danych planowania poprzez zbieranie informacji od menedżerów za pomocą interfejsu Enter_ECP oraz końcowe przeliczanie. Całość procesu jest monitorowana przez system, odciążając tym samym planistę centralnego od konieczności komunikacji z dużą liczbą menedżerów. System pokazuje status wprowadzenia danych przez wszystkich menedżerów.

Ramy planowania i korekta centralna

W aplikacji dostępne są funkcje ograniczające „koncert życzeń” podczas planowania. Na etapie wprowadzania przez menedżerów zmian w wynagrodzeniu planista centralny może wprowadzić informacje o maksymalnym koszcie wynagrodzeń w wybranych obszarach planowania. Menedżer nie może zatwierdzić planu kosztów bez zmniejszenia całkowitych kosztów do tej wartości. Pod pojęciem całkowitych kosztów rozumiane są również wszelkie narzuty, np. ZUS. Jest to możliwe dzięki scenariuszowi planowania kosztów, który potrafi przeliczyć całkowity plan kosztów zaraz po wprowadzeniu zmian przez menedżera w aplikacji.

Jeśli po akceptacji danych przez wszystkich menedżerów całkowite koszty osobowe dla firmy okazują się za wysokie, planista centralny ma do dyspozycji funkcję korekty centralnej, określającej kwotę kosztów całkowitych, o jaką menedżer ma zmniejszyć plan w zakresie podległych jednostek organizacyjnych.

Raportowanie operacyjne i strategiczne

Możliwość tworzenia w aplikacji szczegółowego planu kosztów osobowych (w sposób prosty, szybki i intuicyjny) w połączeniu z zestawem raportów generowanych w SAP daje praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia zestawień w różnych układach. Prezentacja raportów generowanych bezpośrednio z systemu SAP w formacie Microsoft Excel ułatwia analizę danych użytkownikowi końcowemu.

Definiowane przez planistę centralnego poziomy szczegółowości planowania dają możliwość przedstawiania kosztów w wymaganym przez firmę podziale organizacyjnym (czytelnym dla zarządu i menedżerów). Jednocześnie poziom szczegółowości planowania wybrany przez planistę w formie czynników kosztów umożliwia prezentację kosztów od zbiorczej kwoty kosztów osobowych na całą firmę do poziomu szczegółowości na pracownika i pojedynczy składnik wynagrodzeń.

Wydawać by się mogło, że już bardziej szczegółowo nie da się raportować kosztów, a jednak aplikacja idzie o krok dalej, umożliwiając analizę przyczynowo-skutkową. Funkcja analizy przyczynowo-skutkowej umożliwia określenie przyczyny kosztów dla pojedynczego składnika wynagrodzeń. Dla przykładu kwota planowanych kosztów premii miesięcznej dzielona jest na przyczyny powstania tej kwoty, takie jak:

 • wynikająca z aktualnej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 • wynikająca z planowanej podwyżki regulaminowej,
 • wynikająca z planowanej podwyżki uznaniowej.

Ten wymiar raportowania daje planiście centralnemu narzędzie do wyjaśnienia i obrony planu kosztów osobowych. Na tej podstawie planista natychmiast widzi, jakie są całkowite skutki finansowe podwyżki uznaniowej, włączając w to oprócz kwoty podwyżki również koszty z niej wynikające, np. wzrost kwoty nadgodzin, wzrost premii itd., kończąc na narzutach ZUS. Jednocześnie ma twarde argumenty, jakiego wzrostu wynagrodzeń nie można zredukować, ponieważ wynika on z podwyżki regulaminowej (zapisanej w układzie zbiorowym), a jakie wartości są jeszcze możliwe do redukcji, bo wynikają z podwyżek uznaniowych. Taką analizę planista centralny może prowadzić zarówno na poziomie pracownika, jak i całej firmy.

Monitorowanie realizacji planu

Wczytując księgowania do modułu All for One EmployeeCostPlannera, umożliwiamy planiście centralnemu monitorowanie realizacji planu kosztów osobowych vs realizacja. Ponadto dział planowania nie musi już przygotowywać dla menedżerów zestawień z wykorzystania planu – menadżerowie sami uruchamiają raport i otrzymują dedykowany dla nich raport. Dzięki zawartej w systemie informacji o uprawnieniach menedżerów i odpowiedniej aplikacji stanowiącej część All for One EmployeeCostPlanner menedżer, klikając na link (przesyłany automatycznie co miesiąc po wczytaniu realizacji), otrzymuje dedykowany dla niego raport z kosztami obszaru, za który odpowiada.

Koszty wyświetlane są od porównania na wysokim poziomie agregacji. Użytkownik ma możliwość wejścia w analizę odchyleń od planu, wykorzystując technikę drill-down.

Interfejsy do systemów współpracujących

Zaakceptowany plan kosztów osobowych jest wysyłany do systemu SAP FI. Możliwy jest też eksport tego planu do innego systemu, który w firmie odpowiada za przechowywanie wszystkich planów kosztów.

Zwrotnie moduł All or One EmployeeCostPlanner wczytuje księgowania realizacji z modułu SAP FI. Są one wykorzystywane w przypadku prezentacji realizacji plan vs realizacja.

Raportowanie operacyjne jest dostępne dla planistów i menedżerów bezpośrednio z modułu All for One EmployeeCostPlanner, wraz z powiązaną z nim aplikacją internetową pracującą w przeglądarce WWW. Dodatkowo dostępny jest interfejs eksportujący pełne dane o planie kosztów osobowych do hurtowni danych SAP BW.