Long Term Maintenance Plan (LTMP) to usługa realizowana przez konsultantów All for One Poland. Po wnikliwiej analizie środowiska SAP powstaje plan rekomendowanych zmian, aktualizacji i działań, wraz z ostatecznymi terminami ich realizacji, tak aby zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz aktualność oprogramowania w dłuższym horyzoncie czasowym i z uwzględnieniem terminów wsparcia dostawców oprogramowania.

Celem LTMP jest zapewnienie, że środowisko SAP pracuje z wykorzystaniem wspieranej wersji oprogramowania oraz co za tym idzie, jest bezpieczne i wolne od potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem podatności w nieaktualnym oprogramowaniu. Analizie podlega nie tylko wersja systemu SAP, ale również wersje pozostałych komponentów, jak kernel SAP, wersja systemu operacyjnego i bazy danych.

Takie wyprzedzające podejście pozwala odpowiednio wcześnie przeanalizować i zaplanować prace w środowisku systemów SAP w sposób minimalnie wpływający na działalność biznesową. Jednocześnie klient zyskuje gwarancję ciągłości wsparcia ze strony producentów oprogramowania, a przez to komfort i bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych, awaryjnych zdarzeń.

Usługa przygotowana przez All for One Poland skupia się na trzech podstawowych aspektach: bezpieczeństwa, funkcjonalności i wydajności oraz dostępności.

Aspekt bezpieczeństwa

Przygotowane przez producentów oprogramowania aktualizacje lub nowe wersje oprogramowania zawierają poprawki dotyczące bezpieczeństwa. Nieaktualizowanie systemu może doprowadzić do sytuacji jego podatności i w konsekwencji powodować ryzyko nieuprawnionego dostępu, utraty lub zniszczenia danych.

Kontrolując cyklicznie systemy pod kątem bezpieczeństwa, to jest pod kątem zainstalowanych poprawek krytycznych oraz ewentualnych zaleceń ze strony producenta oprogramowania, minimalizujemy powyższe ryzyka, a co za tym idzie, podnosimy bezpieczeństwo prowadzonego biznesu.

Aspekt funkcjonalności i wydajności

Poprawki i aktualizacje oprogramowania zawierają również poprawiony pod względem wydajności kod, który może mieć wpływ na bieżącą utylizację zasobów, wydajność i komfort pracy użytkowników czy efektywność realizowanych przez system zadań w tle.

Korekty wpływające na funkcjonalność i wydajność pośrednio oddziałują zarówno na jakość (czy szybkość) pracy użytkowników oraz utylizację zasobów IT przydzielonych na potrzeby działających systemów SAP. To z kolei przekłada się na ogólny, nierzadko zmniejszony koszt powyższych aspektów prowadzenia biznesu.

Aspekt dostępności

Sytuacje awaryjne, których zaistnienia nigdy całkowicie nie da się wykluczyć, należą do tych, w których uwydatnia się znaczenie wsparcia producenta oprogramowania. To wówczas oczekujemy od niego wsparcia w rozwiązaniu powstałego problemu i zrozumienia wagi jak najszybszego przywrócenia dostępności systemu objętego awarią. Utrzymywanie systemu w wersji nieobjętej wsparciem producenta wiąże się z ryzykiem odmowy udzielenia pomocy producenta, przynajmniej do czasu aktualizacji wersji oprogramowania do tej objętej wsparciem, nawet  w przypadku zaistnienia błędu powodującego niedostępność biznesową systemu, a tym samym w sytuacji potencjalnie generującej straty finansowe.​

Realizując usługę LTMP, dbamy o to, by każdy z elementów składowych systemu SAP (system operacyjny, baza danych, sama aplikacja SAP czy oprogramowanie towarzyszące) przez cały okres działania objęty był wsparciem producenta. W ten sposób minimalizujemy ryzyko utrudnionego lub opóźnionego wsparcia ze strony producenta oprogramowania w momencie, gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z takowego.

Raport, który otrzymuje klient, zawiera:

  • Podsumowanie aktualnych wersji obecnie używanych. Jest to zestawienie aktualnie używanych wersji oprogramowania używanych w ramach środowiska SAP. Zestawienie obejmuję wersję systemu operacyjnego, kernela SAP, bazy danych oraz samej wersji SAP;
  • Daty ważności wsparcia oprogramowania. Dla każdego komponentu wyszczególniona jest data ważności wsparcia producenta danej wersji. Każdy komponent systemu ma niezależną datę wsparcia. Przykładowo – mimo że dana wersja systemu SAP jest wspierana w perspektywie kolejnych kilku lat, może się okazać, że upłynął czas wsparcia systemu operacyjnego, na którym został zainstalowany system;
  • Rekomendowane działania. Konsultant SAP Basis przygotowuje rekomendacje dotyczące poszczególnych komponentów systemu. W tym procesie ważne jest to, aby uwzględnić zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami. Może się okazać, że aktualizacja systemu operacyjnego wymaga, aby zaktualizować również wersję bazy danych oraz w szczególnych przypadkach – zaktualizować wersję SAP;
  • Weryfikację daty ostatniego testu odtworzenia systemu. W ramach raportu weryfikowana jest data ostatniego testu odtworzenia systemu z kopii zapasowej (Disaster Recovery Test). W celu zachowania bezpieczeństwa systemu konieczne jest regularne testowanie jego odtworzenia. Zaleca się wykonywanie takiego testu minimum raz w roku. W ramach usługi LTMP weryfikujemy, czy i kiedy taki test został wykonany.

Korzyści dla klienta

Raport LTMP przygotowywany jest raz w roku. Zawarte w nim rekomendacje są podstawą do opracowania planu zmian w horyzoncie kolejnych kwartałów i lat. Plan zmian uzgadniany jest wspólnie przez klienta i konsultanta przygotowującego raport, dzięki czemu planowane działania uwzględniają zarówno potrzeby i plany biznesu, jak i wymogi i ryzyka płynące z ustaleń zawartych w raporcie. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie wypracować „złoty środek” i satysfakcjonujące biznes terminy prac utrzymaniowych.

Spojrzenie z dalszej perspektywy na horyzont niezbędnych prac utrzymaniowych umożliwia uwzględnienie ewentualnych dodatkowych kosztów w planowaniu budżetowym czy zaplanowanie i powołanie niezbędnych projektów wewnętrznych. Utrzymanie środowiska we wspieranych wersjach produktów i regularna aktualizacja zapobiegają powstawaniu „długu technologicznego” w środowisku SAP, ograniczają sytuacje kumulacji niezbędnych prac utrzymaniowych i stanowią element dokumentujący stan środowiska systemów SAP, np. na potrzeby bieżącego audytowania.

Dbałość o bieżącą aktualizację systemów oraz o regularne wykonywanie testów odtworzenia jest również jednym z kluczowych aspektów weryfikowanych przez audytorów IT. Wiele firm przechodzi audyty IT regularnie i przedstawienie raportu LTMP adresuje niektóre kwestie podnoszone w ramach takiego audytu.