Polskie Elektrownie Jądrowe: Polskie Elektrownie Jądrowe z SAP S/4HANA
Polskie Elektrownie Jądrowe

Polskie Elektrownie Jądrowe
z SAP S/4HANA

Spółka PEJ z chmurą publiczną SAP

Cloud mindset i oparcie się na gotowych modelowych praktykach to istotne przesłanki do sukcesu wdrożeń systemu ERP. Zwłaszcza w tych organizacjach, które doceniają wagę technologii jako fundamentu swojego biznesu. Od lutego 2024 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe korzysta z rozwiązań SAP S/4HANA Cloud oraz SAP SuccessFactors. Partnerem w tym projekcie było All for One Poland.

Cloud mindset i oparcie się na gotowych modelowych praktykach to istotne przesłanki do sukcesu wdrożeń systemu ERP. Zwłaszcza w tych organizacjach, które doceniają wagę technologii jako fundamentu swojego biznesu. Od lutego 2024 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe korzysta z rozwiązań SAP S/4HANA Cloud oraz SAP SuccessFactors. Partnerem w tym projekcie było All for One Poland.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe pełni rolę inwestora odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie, a potem wybudowanie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Ta strategiczna inwestycja
w bezemisyjne źródło energii, które powstanie na Pomorzu w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, służy wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski, wspiera osiągnięcie celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju i regionu. W ostatnich latach inwestycja nabrała tempa, stając się obecnie najbardziej zaawansowanym projektem jądrowym w kraju.

W 2023 r. wydane zostały kluczowe decyzje administracyjne: środowiskowa i lokalizacyjna, które dały „zielone światło” do rozpoczęcia bardziej zaawansowanych prac w trwającym projekcie. W tym samym roku spółka PEJ podpisała najważniejszą dotychczas umowę – na zaprojektowanie elektrowni jądrowej z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel.  Inwestor rozpoczął także działania w zakresie kształcenia kadr dla powstającego sektora jądrowego z kluczowymi uczelniami wyższymi w kraju. Jednym z ważnych ruchów biznesowych był też wybór i wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie spółką, a także jej zasobami ludzkimi.

Stabilna podstawa do rozwoju

Decyzja o wyborze pakietu SAP S/4HANA została podyktowana potrzebą zapewnienia nowoczesnego narzędzia do prowadzenia codziennych operacji biznesowych, realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz dostarczania na bieżąco informacji o charakterze zarządczym stanowiących podstawę do podejmowania decyzji. Kluczowe procesy w spółce muszą odbywać się w bezpiecznym środowisku IT i być elastyczne. Oznacza to, że powinny nadążać za zmieniającymi się uwarunkowaniami oraz międzynarodowym charakterem naszej inwestycji. Wdrożony system daje stabilną podstawę do rozwoju, a innowacyjność wynikająca z nowego modelu public cloud pozwoli w nowoczesny sposób zarządzać spółką.

Wojciech Rosiński, Dyrektor Pionu Finansowego, Polskie Elektrownie Jądrowe

SAP dla PEJ

Zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi spółki zostało oparte na specjalistycznych narzędziach oferowanych przez pakiet oprogramowania typu ERP (Enterprise Resource Planning) SAP S/4HANA Cloud w wersji Public Edition. Obsługa procesów kadrowo-płacowych odbywa się w systemie SAP SuccessFactors.

Projekt został przeprowadzony wspólne z firmą All for One Poland oraz przy wsparciu SAP Polska. Pierwsze prace projektowe rozpoczęły się w lipcu 2023 r., a system wystartował z początkiem lutego 2024. Wykorzystanie najwyższej klasy oferowanych przez SAP funkcjonalności obniża koszty eksploatacji systemu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i pozwala ustandaryzować istotne procesy biznesowe w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe. Wybór modelu public cloud redukuje potrzebę inwestycji we własną infrastrukturę IT i daje elastyczność w doborze partnerów utrzymaniowych systemu.

System S/4HANA Cloud wspiera ponad 600 modelowych procesów, spośród których spółka może wybrać funkcje najbardziej dopasowane do jej potrzeb biznesowych i ewentualnie dokonać ich modyfikacji. Prowadzenie projektu i tworzenie dokumentacji są wspierane przez nowoczesne, przeznaczone do tego narzędzia. Wykorzystanie wiodących narzędzi w zakresie oprogramowania i cyfryzacji podnosi poziom bezpieczeństwa realizacji strategicznej w skali kraju inwestycji. Wybór rozwiązań z portfolio SAP wynika z potrzeby optymalizacji wykorzystywanych dotychczas systemów IT i zapewnia efektywność procesów korporacyjnych.

Projekt objął konieczne do realizacji podstawowych procesów biznesowych firmy funkcjonalności w obszarach zarządzania majątkiem, zakupami, finansami i zasobami ludzkimi. Wdrożony system stanowi stabilne podstawy do prowadzenia tego wieloobszarowego projektu.

Działający system od pierwszego dnia projektu

W tradycyjnym podejściu do wdrożeń systemów SAP projektowaliśmy procesy „od zera”. Na początku projektu pracowaliśmy głównie ze schematami procesów i tworzyliśmy dokumentację. Wdrażamy systemy SAP od niemal 30 lat. Dosłownie od pierwszego dnia projektu wspólnie z PEJ oglądaliśmy działający system – ze standardowymi, modelowymi procesami i próbkami przykładowych danych. Patrząc na taki system, znacznie łatwiej jest ocenić funkcjonalność i zgłosić do niej konkretne uwagi. To bardzo ułatwia komunikację i wzajemne zrozumienie między uczestnikami projektu. Wszystko to przekłada się na bardzo dobry końcowy efekt.

Michał Kunze, Prezes Zarządu All for One Poland

Cele biznesowe i wdrożone funkcjonalności

Najważniejsze z perspektywy spółki PEJ cele projektu zostały ujęte następująco:

 • optymalizacja i uproszczenie procesów w obszarach objętych wdrożeniem, zbudowanie rozwiązań systemowych adekwatnych do faktycznych potrzeb PEJ oraz eliminacja dublowania danych w różnych systemach;
 • koncentracja odpowiedzialności za procesy oraz zwiększenie kompetencji wewnętrznych;
 • utrzymanie kontroli wewnętrznej i rozszerzenie zdolności raportowych;
 • zachowanie płynności procesów w integracji z innymi systemami (workflow, platforma eB2B);
 • oddanie użytkownikom systemu wydajnego, dostępnego i przyjaznego.

Dla obszaru kadrowo-płacowego uruchomiono rozwiązanie SAP SuccessFactors Employee Central.

Projekt – dlaczego się udało

Wdrożenie systemu SAP S/4HANA Cloud wspierającego zarządzanie firmą to złożone przedsięwzięcie. Wykonanie go w zaledwie osiem miesięcy to sukces sam w sobie. Warte podkreślenia jest także to, że projekt dla PEJ zakończył się w zaplanowanym budżecie i zakresie.

Ten sukces to nie przypadek. U jego podstaw leży efektywna realizacja ustalonych założeń i wspólnych zobowiązań, które były jasno komunikowane uczestnikom projektu już od momentu rozpoczęcia współpracy. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych.

Projekt o strategicznym znaczeniu

Rozwiązania i systemy SAP wspierają cele, jakie stoją przed Polskimi Elektrowniami Jądrowymi,
pozwalając realizować je w sposób, który zapewnia optymalizację kosztów i utrzymanie najwyższych standardów zarządczych. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy wspierać jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym w historii Polski, odgrywający kluczową rolę w kształtowaniu bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetycznej naszego kraju.

Piotr Ferszka, Prezes Zarządu SAP Polska

Cloud mindset

Polskie Elektrownie Jądrowe w wyborze rozwiązań i systemów IT wspierających zarządzanie wykorzystują m.in. gotowe, dostępne na rynku aplikacje w modelu cloud. Taka, wybrana przez spółkę ścieżka utrzymania i rozwoju narzędzi jest wyraźnym wsparciem procesów zarządzania w organizacji.

Korzyścią tego podejścia jest krótki czas od zakupu licencji do produktywnego uruchomienia rozwiązania oraz łatwość utrzymania wdrożonych usprawnień, a także aktualizacje i nowe wersje dostępne w abonamencie. W dużej części koszt ich obsługi, wynikający z opłat subskrypcyjnych, jest przewidywalny. Dodatkowo firma nie ponosi też kosztów zatrudnienia lub wynajęcia specjalistów IT od wybranych technologii.

Ceną, jaką trzeba zapłacić za dobrodziejstwa chmury, jest gotowość do dostosowywania procesów organizacji do standardowych rozwiązań proponowanych przez te aplikacje i hamowanie apetytu na „krojenie systemów na naszą miarę”.

O wyborze wspomnianych rozwiązań zadecydowały wyraźne korzyści, wynikające m.in. z szybkiego uruchomienia proponowanych rozwiązań, tym samym pozwalające zarządzać organizacją zgodnie z wymaganiami prawa i oczekiwaniami biznesowymi.

Zero change approach

Tam, gdzie to możliwe, trzymamy się standardu systemu – to kolejne założenie tego projektu, które walnie przyczyniło się do dotrzymania napiętego harmonogramu. To daleko idąca akceptacja procesów predefiniowanych w systemie i ograniczenie zmian w konfiguracji do niezbędnego minimum (np. jeśli wymagają tego przepisy prawa lub krytyczne wymogi organizacyjne takie jak dostęp do danych). No i oczywiście żadnych tzw. drobnych ulepszeń, dedykowanych konfiguracji czy dróg na skróty.

To z pozoru wydaje się proste, ale w istocie nie jest łatwo przekonać doświadczonych księgowych, specjalistów od płac czy zakupów, by to oni dostosowali się do systemu, a nie system do nich. Nie jest też łatwo powściągnąć apetyt na drobne rozszerzenia, które może i ułatwiłyby pracę, ale w pierwszym etapie projektu są ziarnami piasku sypanymi w rozpędzone tryby projektu.

Konsekwentne utrzymanie planowanych założeń pozwoliło utrzymać pierwotny zakres projektu i zachować daleko posuniętą wierność wzorcowym procesom. To także przyczyniło się do zgodnego z harmonogramem postępu prac i pomogło utrzymać w ryzach budżet.

System S/4 jest obecnie dynamicznie rozwijany przez producenta. Nie jest wykluczone, że kolejne aktualizacje uzupełnią standard rozwiązania o oczekiwane funkcje. Inny argument przemawiający za takim podejściem mówi, że dobrym czasem na realizację rozszerzeń jest ewentualna druga faza wdrożenia. Użytkownicy dobrze już poznają możliwości systemu, nabędą doświadczenie w pracy z nim, a zgłaszane propozycje rozszerzeń będą dzięki temu bardziej dojrzałe.

Best Practices

Istotą podejścia projektowego SAP S/4HANA Cloud jest gotowy zestaw modelowych procesów SAP Best Practices, wymagających jedynie parametryzacji, co pozwala już po kilku miesiącach od uruchomienia projektu przekazać procesy użytkownikom do testów.

SAP Best Practices to część metodyki SAP Activate zawierającej elementy metodyk zwinnych, która obejmuje sześć faz: Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy oraz Run.

Metodyka i zestaw towarzyszących jej narzędzi tworzą spójne środowisko projektowe, które organizuje i pozwala nadzorować pracę zaangażowanych zespołów zgodnie z harmonogramem, wspiera testy i przygotowanie dokumentacji.

Zgodnie z założeniami metodyki w początkowej fazie projektu odbywają się analiza i warsztaty Fit-to-Standard realizowane na dedykowanym do tego systemie Starter. Przyszli użytkownicy systemu w działaniu mogą się zapoznać z gotowymi procesami zawierającymi przykładowe dane, przeklikując się przez kolejne interfejsy, raporty i wydruki.

Wczesne zaangażowanie zespołu projektowego w prace z systemem oraz dostępne źródła wiedzy (rozbudowany Self-Enebalement oraz Onboarding) pozwalają na szybkie poznanie jego możliwości i dobre przygotowanie do produkcyjnego wykorzystania. Jednak wymaga to zarezerwowania czasu na prace własne uczestników projektu. W PEJ ten warunek został spełniony. Kierownictwo firmy nie tylko jasno komunikowało wagę projektu dla organizacji, ale także stworzyło zespołowi projektowemu dobre warunki do pracy.

Integralną częścią metodyki jest Cloud ALM. To rozwiązanie chmurowe dostępne w ramach subskrypcji S/4HANA Cloud. Jest to bogate środowisko wspierające implementację i zarządzanie systemami SAP, pełną dokumentację merytoryczną (w tym koncepcje biznesowe, narzędzia przyspieszające przygotowanie zakresów, gotowe harmonogramy, zadania, strategie wdrożeń, akceleratory). CALM zawiera ponadto narzędzia wspierające dokumentację zadań i decyzji projektowych oraz umożliwiające śledzenie testów i bieżących prac projektowych (scenariusze, harmonogram).

Wykorzystanie tych narzędzi w projekcie w PEJ pozwoliło znacznie skrócić czas przygotowania projektu. Dostępne środowisko narzędzi projektowych znacznie ułatwia też jego organizację i komunikację.

Przyszłość w chmurze

Według danych Eurostatu z usług cloud korzysta już 55,7 proc. polskich przedsiębiorstw (co jest wynikiem wyższym niż średnia w Unii Europejskiej, wynosząca 45,2 proc.). Te dane są wyższe z roku na rok. Często są to jednak rozwiązania wspierające procesy pomocnicze, postrzegane jako mniej ważne, niekrytyczne dla działania firmy. Oddanie do chmury systemów wspierających zarządzanie finansami czy też naliczanie płac bywa trudną do pokonania barierą psychologiczną.

Przykład spółki PEJ pokazuje korzyści z takiego modelu – szybki dostęp do działającego systemu przy niższych kosztach projektu, utrzymanych w ryzach budżetu. W pakiecie firma uzyskała dostęp know-how w postaci gotowych do użycia procesów w kluczowych obszarach zarządzania, co w przypadku spółki greenfield jest wartością samą w sobie.

System dla HR – skalowalny i chmurowy

Wdrożenie systemu SAP SuccessFactors w Polskich Elektrowniach Jądrowych to szereg korzyści w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrożone moduły SAP SuccessFactors Employee Central i SAP SuccessFactors Employee Central Payroll są idealną bazą do zbudowania kompleksowego rozwiązania chmurowego, które może objąć wszystkie kluczowe procesy HR, takie jak rekrutacja, zarządzanie talentami, szkolenia zarządzanie wynagrodzeniami, zarządzanie celami oraz rozliczanie listy płac.

Jako rozwiązanie chmurowe SuccessFactors może być łatwo skalowany w zależności od potrzeb organizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę.

Zintegrowany system od jednego producenta eliminuje potrzebę integracji wielu narzędzi od różnych dostawców. Jako rozwiązanie chmurowe SuccessFactors może być łatwo skalowany w zależności od potrzeb organizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę. System oferuje aplikacje mobilne, umożliwiając pracownikom i menedżerom dostęp do informacji HR i wykonywanie zadań z dowolnego miejsca i urządzenia. SuccessFactors zapewnia zaawansowane narzędzia analityczne, jest stale aktualizowany, aby zapewnić zgodność z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi. SAP SuccessFactors pomaga usprawnić procesy HR, przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników oraz pozyskiwać cenne dane analityczne w celu podejmowania lepszych decyzji kadrowych.

Kordian Polarny, Lider Zespołu SAP HR i SuccessFactors, All for One Poland

Zrozumienie i otwarte relacje

Wdrożenie, które przeprowadziliśmy, jest pierwszym wdrożeniem SAP S/4HANA i SuccessFactors w modelu chmury publicznej w Polsce. Wspólnie z naszym partnerem firmą All for One Poland oraz przy wsparciu SAP Polska wykonaliśmy ogromną pracę w niespełna osiem miesięcy. Było to możliwe dlatego, że nasza współpraca opierała się na wzajemnym zrozumieniu i otwartych relacjach oraz poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań. Można śmiało powiedzieć, że zespół PEJ przeszedł wewnętrzną transformację, a nasi partnerzy zdobyli nowe doświadczenia, a zatem wszyscy jesteśmy bogatsi o coś, co trudno wycenić.

Nasza współpraca opierała się na wzajemnym zrozumieniu i otwartych relacjach oraz poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

Warto podkreślić, że wdrożenie SAP S/4HANA w modelu public cloud różni się od tradycyjnych wdrożeń „klasycznego” systemu SAP, co stanowiło dla wszystkich duże wyzwanie, ale także okazało się w wielu obszarach dużym ułatwieniem. System oferuje bowiem gotowe procesy, które wymagają jedynie dostosowania, a samo prowadzenie projektu i tworzenie dokumentacji jest wspierane przez nowoczesne, dedykowane do tego narzędzia.

Magdalena Włodarczyk, kierownik projektu wdrożenia SAP, Polskie Elektrownie Jądrowe

Polskie Elektrownie Jądrowe

To spółka odpowiedzialna m.in. za przygotowania i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3750 MWe. Obiekt powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III/III+ w technologii AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse. Spółka do tej pory pozyskała pierwsze konieczne decyzje administracyjne dla tej inwestycji, w tym decyzję zasadniczą, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o ustaleniu lokalizacji. W miejscu lokalizacji na Pomorzu trwają obecnie pierwsze prace terenowe.

SAP S/4HANA: Najnowszy system ERP od SAP

SAP S/4HANA to pakiet do zarządzania zasobami firmy w czasie rzeczywistym. Jest oparty na zaawansowanej platformie in-memory SAP HANA, a zarazem jest prosty w obsłudze. SAP S/4HANA Cloud jest dostępny w wydaniu publicznym (Public Edition) i prywatnym (Private Edition).

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.