Zmiany, zmiany, zmiany…

Zmiany gospodarcze i ekonomiczne zachodzące w obecnym świecie, wpływają na zmiany w strukturach przedsiębiorstw. Fuzje i przejęcia stały się normalnym zjawiskiem biznesowym. W ostatnich latach obserwujemy również dużą ekspansję nowych technologii, a co za tym idzie usług, które świadczone są w modelach biznesowych, całkowicie odmiennych od znanych dotychczas. Na to wszystko należy nałożyć jeszcze nowe europejskie regulacje prawne, takie jak GDPR/RODO, nakładające na przedsiębiorstwa nowe obowiązki i dające nowe prawa obywatelom.

Tak dynamicznie zachodzące zmiany mają odzwierciedlenie w systemach informatycznych, które, aby pozostać konkurencyjne, muszę szybko wejść na rynek. Tempo wprowadzania aktualizacji oprogramowania nie może jednak odbywać się kosztem jakości środowisk IT. Każda zmiana zanim trafi do produkcji, musi zostać zaprojektowana i przetestowana w środowiskach rozwojowych, zapewnienia jakości, oraz szkoleniowych. Powstają zatem nowe wymagania dla tych środowisk, które w krótkim czasie powinny zapewnić automatycznie zestawy aktualnych, spójnych i realnych danych, w celu pomyślnego uruchomienia nowych funkcji biznesowych.

Klonowanie i maskowanie danych w SAP

Środowiska testowe SAP, przy podejściu standardowym, są tworzone jako kopia jeden do jeden z produkcji. Jednak ten typ klonowania systemów SAP wymaga sporego nakładu pracy ręcznej po skopiowaniu, oraz dużo wolnej przestrzeni dyskowej dla klasycznych, relacyjnych baz danych, a także dodatkowej pamięci fizycznej dla bazy In-Memory SAP HANA. Kolejnym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie aktualnych pejzaży systemów SAP jest konieczność zamaskowania danych wrażliwych z produkcji, aby wyeliminować ryzyka dostępu osób nieuprawnionych do tych danych w środowiskach rozwojowych, testowych i szkoleniowych.

Firma SNP dostarcza swoim klientom oprogramowanie SNP Data Provisioning & Masking (od 2019 r. dostępnego w ramach platformy CrystalBridge pod nazwą SNP Test Data Organier) do tworzenia systemów rozwojowych, testowych i szkoleniowych, z systemów produkcyjnych SAP, przy użyciu zredukowanych, zamaskowanych i spójnych danych. SNP DPM jest w pełni zatomatyzowanym oprogramowaniem, przez co oszczędza czas przygotowania danych testowych. To standardowe oprogramowanie zostało zbudowane na bazie przeszło 100 projektów wdrożeniowych, zakończonych sukcesami na całym świecie.

Piaskownica

Z wykorzystaniem SNP DPM można w łatwy sposób tworzyć piaskownice (sandboxy) oraz systemy projektowe. W regularnych interwałach można odświeżać systemy zapewnienia jakości, posługując się za każdym razem skonfigurowanym uprzednio scenariuszem, zapewniając spójność i aktualność wszystkich kolejnych zredukowanych kopii systemów. SNP DPM zapewnia dane testowe dla deweloperów i zespołów wspierających oprogramowanie SAP oraz maskuje dane wrażliwe, zapewniając ich ochronę w środowiskach nieprodukcyjnych.

SNP DPM – jak działa?

Po analizie i fazie koncepcyjnej w zakresie zgodności z RODO przychodzi czas na implementację w systemie informatycznym, czyli określenie, jakie dane powinny zostać zanonimizowane i w jaki sposób, w celu zapewnienia zgodności z RODO. SNP DPM dostarcza w tym kontekście gotowe projekty do maskowania danych wrażliwych obiektów, takich jak: dostawcy, kontrahenci, partnerzy biznesowi, pracownicy, z wykorzystaniem atrybutów, takich jak: nazwy, adresy, numery kont i kart bankowych, szczegóły komunikacyjne (email, telefon) i inne. Powyższe obiekty wraz z atrybutami powiązane są regułami w projektach SNP DPM. Reguły stanową o tym, czy w ramach maskowania danych, podstawiane są wartości stałe z, lub bez warunków, wartości narastające, lub mające źródło w tablicowaniu (lookup tables). Możliwa jest także bezpowrotna anonimizacja danych wrażliwych.

SNP Data Provisioning & Masking dostarcza predefiniowane „paczki do maskowania” danych, dzięki którym w łatwy i szybki sposób możemy zapewnić maskowanie następujących danych wrażliwych:

 • Nazwy
 • Adresy
 • Adresy email, numery telefonów i faksów
 • Daty urodzenia
 • Numery kont bankowych / IBAN
 • Numery kart kredytowych
 • Numery identyfikacji podatkowej VAT.

Możemy definiować i używać scenariuszy anonimizacji na powyższych danych już po kilku krokach konfiguracyjnych. Wspomniane scenariusze mogą być uruchamiane, a także wykorzystywane ponownie dla generowanych dynamicznie list kolejnych transakcji SAP ERP. W ten sposób możliwe jest szybkie i łatwe przygotowanie pejzaży nieprodukcyjnych SAP dla kryteriów RODO.

Zakres funkcji realizowanych przez SNP Data Provisioning & Masking jest następujący:

 • Wsparcie dla tabel własnych klienta
 • Uwzględnienie zmian własnych w danych transakcyjnych i danych podstawowych
 • Wielowymiarowa selekcja danych
 • Elastyczne funkcje maskowania danych i uruchomienie maski przed eksportem danych
 • Wsparcie dla wszystkich komponentów SAP® Business Suite
 • Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
 • Zmiana w locie systemów logicznych
 • Tworzenie nowych klientów/mandantów
 • Tworzenie nowych scenariuszy rozszerzających zakres dostępny w standardzie.

SNP DPM zbudowany jest z następujących komponentów funkcjonalnych:

 • Szablony scenariuszy
 • Projektant scenariuszy
 • Kokpit SNP DPM
 • Administrator SNP DPM
 • Komponenty źródłowych systemów satelitarnych z funkcjami analiz i eksportów danych
 • Komponenty docelowych systemów satelitarnych z funkcjami usuwania i importu danych.

Trzy główne powody, dla których warto rozważyć wdrożenie SNP Data Provisioning & Masking z platformy CrystalBridge przedstawiają się następująco:

 • Dane testowe są zawsze świeże oraz dostępne w łatwy i szybki sposób, zwiększając jakość testów.
 • Dane testowe są wyodrębniane efektywnie, poprzez stosowanie adekwatnych kryteriów doboru danych (zorientowanych obiektowo, opartych na kryterium wieku danych, lub na poziomie tabel) w sposób znacznie zwinniejszy, od standardowych narzędzi SAP. Prowadzi to do redukcji kosztów poprzez zmniejszenie rozmiarów systemów rozwojowych, zapewnienia jakości i szkoleniowych i poprzez skrócenie czasu wymaganego do powołania, lub odświeżenia tych systemów.
 • Dane testowe pochodzące z produkcji są całkowicie zabezpieczone. Zamaskowane dane SAP dostępne są do testów i szkoleń na realnych scenariuszach biznesowych pochodzących z produkcji, bez naruszania przepisów dotyczących prywatności danych lub naruszania tajemnic przedsiębiorstwa.