W 2017 r. firma NKT przejęła od koncernu ABB jednostkę biznesową zajmującą się produkcją kabli wysokonapięciowych, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku energii i technologii kablowej. Następstwem tego był projekt reorganizacji biznesu, polegający na włączeniu struktur przejętej jednostki do NKT. Z reguły ważną częścią połączenia biznesów jest projekt informatyczny. W tym wypadku prace koncentrowały się na integracji systemów informatycznych, w tym głównie systemów SAP ERP obu organizacji.

Zadanie polegało na wydzieleniu z ABB czterech systemów źródłowych należących do przejętej przez NKT części biznesu oraz logicznym i fizycznym scaleniu ich w jednym nowym systemie SAP ERP NKT.

Jednym z ważniejszych wyzwań projektowych była ograniczona dostępność specjalistów NKT. W firmie równolegle toczył się inny duży projekt ERP, który mocno angażował zasoby. Dodatkowe obciążenie pracą zespołu projektowego NKT musiało zatem zostać ograniczone do minimum.

Ustalono bardzo ambitny harmonogram wyodrębnienia (carve-out) i przejęcia systemu. Projekt obejmował sekwencyjne uruchomienia w trzy kolejne weekendy. Ze względów bezpieczeństwa dane należące do ABB, które nie były częścią przejętej działalności, nie mogły w żadnym momencie opuścić centrum danych ABB.

Ograniczone zasoby oraz presja czasu były dużymi wyzwaniami projektowymi. A przecież włączona do pejzażu systemów NKT instalacja SAP wymaga stałej bieżącej obsługi. Dlatego już na etapie planowania projektu firma NKT zdecydowała się skorzystać z usługi serwisu aplikacyjnego SAP (SAP Application Management Service) u zewnętrznego partnera.

Podczas projektu wydzielenia i przejęcia systemu SAP firma NKT korzystała ze wsparcia SNP (aktualnie All for One Poland). Ten sam partner – ze swojego oddziału w Polsce – realizuje obecnie usługę serwisu aplikacyjnego SAP dla przejętych od ABB systemów.

Rozwiązanie

Wykorzystując autorskie rozwiązanie SNP RESC (Rapid Empty Shell Copy), utworzono operacyjny system docelowy SAP jako kopię systemu produkcyjnego, ale bez danych aplikacji (podstawowych i transakcyjnych). Ta „pusta powłoka” może być zsynchronizowana z wykorzystaniem standardowej metody zarządzania zmianami (STMS, transporty). Systemy źródłowe zostały porównane, a konflikty rozwiązane za pomocą narzędzi SNP do analizy krajobrazu. Migracja na podstawie tabeli zminimalizowała czas przestoju.

W kolejnych tygodniach, podczas weekendowych okien serwisowych, systemy były przekazywane do usługi Serwisu Aplikacyjnego SAP w SNP Poland (aktualnie All for One Poland). Najpierw w trybie gwarancyjnym, a później już w normalnym trybie pracy konsultanci SNP przejęli odpowiedzialność za zarządzanie incydentami i zmianami w SAP. Na tym etapie wyzwaniem było płynne przekazanie odpowiedzialności za system i transfer wiedzy, tak by nie zakłócić bieżącej pracy systemów i użytkowników. Obecnie drugą linię wsparcia użytkowników SAP w NKT realizuje centrum serwisowe AMS w Polsce.

Karlheinz Mevissen, Director BPO & Application Management NKT

IT gotowe na dalszy rozwój

Wiedza specjalistyczna SNP (aktualnie All for One Poland), zastosowane narzędzia i spójne zarządzanie projektami były niezbędne do zaplanowania i sprawnego przeprowadzenia projektu migracji systemu SAP dla przejętej jednostki biznesowej.

Przekazanie odpowiedzialności za utrzymanie systemu do organizacji serwisowej SNP wpisuje się w naszą strategię elastycznego zarządzania IT. Naszą rolę w organizacji postrzegamy w kategoriach bycia partnerem dla biznesu. Chcemy dostarczać rozwiązań elastycznych, skalowalnych, wysokiej jakości. Musimy to robić szybko, jednak przy zachowaniu stabilności, bezpieczeństwa systemów i oczywiście ich dostępności.

W naszej strukturze praktycznie z miesiąca na miesiąc pojawiło się ponad tysiąc nowych użytkowników SAP, którym należało zapewnić wsparcie i zadbać o bieżącą obsługę serwisową systemu.

Rozbudowa zespołu wewnątrz organizacji, inwestycja w rozwój kompetencji i transfer wiedzy to rosnący koszt utrzymania systemu SAP. W dodatku na rynku coraz trudniej o specjalistów SAP. Uznaliśmy, że w naszej sytuacji usługa Serwisu Aplikacyjnego SAP w SNP jest dobrym rozwiązaniem.

Zyskaliśmy dostęp do kompetencji doświadczonych specjalistów, którzy szybko odnaleźli się w naszym systemie, przy minimalnym angażowaniu własnych zasobów. Biznes NKT się rozwija, systemy działają stabilnie, a IT jest gotowe na nowe wyzwania, które dyktuje nam otoczenie biznesowe i przyspieszający ostatnio rozwój nowych technologii informatycznych.

Karlheinz Mevissen, Director BPO & Application Management NKT

Serwis Aplikacyjny SAP w SNP Poland

Konsultanci SNP Poland (aktualnie All for One Poland) zdalnie udzielają pomocy użytkownikom SAP w NKT w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu. Zgłoszenia serwisowe obejmują problemy niekwalifikujące się do wsparcia przez producenta oprogramowania SAP w ramach umowy SAP maintenance. Pozostałe są przekierowywane do serwisu producenta. Duża część prac serwisowych dotyczy wsparcia w zakresie not i aktualizacji systemowych.

Zgłoszenia, które trafiają do SNP Poland, obejmują zarówno proste problemy, których rozwiązania są dostarczane praktycznie od ręki (np. w ciągu 2 godzin), poprzez zgłoszenia trudniejsze, bardziej czasochłonne, aż po drobny rozwój, zaplanowany do realizacji w miniprojekcie.

Nad zgłoszeniami użytkowników z NKT pracują dedykowane, wydzielone zespoły doświadczonych konsultantów serwisowych. Czasy reakcji oraz dostarczenia rozwiązań gwarantują zapisy stałej umowy Service Level Agreement (SLA), a cała komunikacja odbywa się w aplikacji serwisowej, stanowiącej pojedynczy punkt kontaktu (Single Point of Contact) dla wszystkich uczestników procesu.

Nad płynną realizacją usług serwisowych czuwają koordynatorzy – po stronie NKT i SNP (aktualnie All for One Poland). Do ich zadań należy czuwanie nad bieżącym statusem zgłoszeń, reagowanie na eskalacje problemów, poszukiwanie rozwiązań w razie niestandardowych zgłoszeń, planowanie drobnych prac rozwojowych, ustalanie harmonogramu, wyceny, pilnowanie budżetu, okresowe rozliczenia itp.

Organizacja serwisowa SNP Poland działa zgodnie z uznanymi na świecie standardami bezpieczeństwa (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001) i zarządzania usługami IT (System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000 i ITIL), co stanowi gwarancję wysokiego poziomu usług.

Ponad 1000 nowych użytkowników

Po włączeniu w struktury nowej spółki, instalacja SAP firmy NKT znacznie się powiększyła. Wraz z nowymi systemami przybyło codziennych zadań związanych z bieżącą obsługą. Obecnie ponad tysiąc pracowników NKT w Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, na Litwie oraz w Niemczech korzysta z systemu objętego wsparciem serwisowym SNP.

Dodatkowo w firmie trwał inny ważny i duży projekt ERP. Sporo się działo w krótkim czasie. Jak najmniejsze zaangażowanie pracowników NKT w obsługę nowego systemu było ważne ze z wielu względów. Bezpieczeństwo systemów i danych, ciągłość działania, koncentracja pracowników na przydzielonych im zadaniach – to najważniejsze z nich. Odpowiedzialność za poprawne i nieprzerwane działanie SAP spoczywa na SNP (aktualnie All for One Poland).

NKT jest wiodącym globalnym dostawcą na rynku energii. Firma udoskonala, produkuje i sprzedaje wysokiej jakości kable, akcesoria i rozwiązania dla infrastruktury elektrycznej. Jest obecna w 18 krajach. W 37 oddziałach i nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Niemczech, Szwecji, Polsce, Czechach, Norwegii i Danii zatrudnia około 3400 pracowników. Jest światowym liderem w dziedzinie technologii kablowej. Jako dostawca kompletnych rozwiązań, NKT zapewnia swoim klientom wszystko, czego potrzebują do projektów: indywidualne rozwiązania, planowanie systemu, umowy serwisowe, kable, kształtki i linie napowietrzne.