Wdrożenie SAP w Elite Cafe było jednym z najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć biznesowo-informatycznych w firmach średniej wielkości. Po raz pierwszy w Polsce do wdrożenia wykorzystano system prekonfigurowany SAP, co pozwoliło obniżyć koszty wdrożenia, zaangażowanie pracowników firmy w prac wdrożeniowe, i przyczyniło się do skrócenia czasu wdrożenia SAP.

Dynamiczny rozwój firmy, rosnąca produkcja oraz bardzo duży wzrost liczby odbiorców były głównymi przesłankami decyzji o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Dotychczas używane rozwiązania informatyczne okazały się niewystarczające – problemem była zwłaszcza słaba integracja aplikacji zarządzających procesem zaopatrzenia i sprzedaży z systemem finansowym.

Dlaczego system prekonfigurowany?

System SAP użytkowany jest przez spółki międzynarodowego koncernu Elite (z siedzibą w Izraelu), który jest właścicielem podpoznańskiego zakładu. Ponieważ klasyczne wdrożenie systemu SAP wymagałoby dużego zaangażowania czasowego pracowników Elite, firma zwróciła się do BCC (aktualnie All for One Poland) w sprawie wdrożenia SPRINT.

SPRINT jest przygotowanym przez BCC prekonfigurowanym systemem SAP przeznaczonym do szybkiego uruchomienia w przedsiębiorstwach średniej wielkości. We wdrożeniu SPRINT zaangażowanie czasowe klienta jest znacznie mniejsze niż w przypadku wdrożenia klasycznego – pracownicy pełnią rolę informujących o szczegółowych wymaganiach wobec systemu, a nie wdrożeniowców, współrealizujących prace konfiguracyjne.

SPRINT był jedyną ofertą tego typu, dostępną na polskim rynku rozwiązań SAP. Podjęcie decyzji o wdrożeniu SPRINT zostało poprzedzone analizą zgodności modelu biznesu Elite z procesami zawartymi w SPRINT. Analiza przedwdrożeniowa wykazała zgodność najważniejszych procesów biznesowych Elite z rozwiązaniami prekonfigurowanymi w SPRINT, wykazała też zakres koniecznych zmian w SPRINT, dostosowujących do potrzeb Elite.

Na wybór rozwiązania SPRINT wpłynęły też znacznie niższe koszty wdrożenia niż w przypadku wdrożenia klasycznego, oraz krótszy czas wdrożenia.

Jacek Guner, Dyrektor Palarni Kawy Elite, powiedział: „Dzięki przeprowadzonej przez BCC dogłębnej analizie zgodności SPRINT z naszymi potrzebami uzyskaliśmy pewność, że jest to rozwiązanie które spełnia nasze wymagania – za umiarkowaną cenę.”

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie przebiegało zgodnie z metodyką wdrożenia SPRINT. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w lipcu 2000 roku, i objęły następujący zakres funkcjonalny systemu SAP: rachunkowość finansowa (w tym e-banking),zarządzanie płynnością finansową i budżetowanie, kontroling, księgowość majątku trwałego, gospodarka materiałowa i zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja.

W pierwszej fazie wdrożenia zdefiniowano standardy projektowe, określające cele i mierniki projektu, zasady dokumentowania i weryfikacji postępu prac oraz organizację osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Istotnym elementem standardów projektowych było określenie planowanego obciążenia uczestników wdrożenia ze strony Elite, aby było możliwe ich właściwe oddelegowanie do prac wdrożeniowych.

W fazie drugiej rozpoczęły się właściwe prace merytoryczne, których celem była weryfikacja gotowej koncepcji wdrożenia wraz z wprowadzeniem zidentyfikowanych zmian funkcjonalnych oraz wskazaniem niezbędnych zmian organizacyjnych.

Weryfikacja koncepcji wdrożenia wykazała konieczność uszczegółowienia potrzeb funkcjonalnych, natomiast organizacja Elite okazała się znakomicie przygotowana do przedsięwzięcia, zarówno do prac wdrożeniowych, jak i do użytkowania systemu. Istotnym elementem fazy było również wypełnienie formularzy danych informacjami charakterystycznymi dla Elite, takimi jak struktura miejsc powstawania kosztów, lista kontrahentów i indeksów materiałowych.

W fazie trzeciej nastąpiła realizacja prototypu przez wprowadzenie do prekonfigurowanego systemu SPRINT zmian, odpowiadających modyfikacjom koncepcji oraz automatyczne wczytanie danych z formularzy.

Faza czwarta to testy, podczas których zweryfikowano poszczególne funkcjonalności, jak również zintegrowane działanie systemu – te działania zgromadziły w jednej sali testowej przed komputerami wszystkie osoby odpowiedzialne za merytoryczne funkcjonowanie systemu.

Przetestowanie prototypu dało możliwość rozpoczęcia w fazie piątej szkolenia docelowych użytkowników systemu na podstawie zweryfikowanych instrukcji użytkowników końcowych wraz z jednoczesnym przygotowywaniem systemu do pracy. Zakończenie fazy piątej oznaczało zarówno gotowość systemu napełnionego danymi rzeczywistymi do uruchomienia, jak również przygotowanie użytkowników do pracy z systemem.

Zgodnie z planem, w styczniu 2001 r., rozpoczęto bieżącą pracę w systemie SAP. Jednocześnie, w pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego systemu konsultanci BCC udzielali użytkownikom wsparcia w bieżącej pracy z SAP oraz w rozwiązywaniu bieżących zagadnień merytorycznych i funkcjonalnych.

Kierownik projektu ze strony Elite, Maciej Suliga, ocenia: „Zastosowana w naszym projekcie metodyka wdrożeniowa SPRINT pozwoliła na istotne skrócenie czasu wdrożenia. Należy jednak podkreślić, że było to możliwe także dzięki bardzo dobremu przygotowaniu konsultantów BCC oraz doświadczeniu BCC w organizacji i zarządzaniu tak złożonym projektem jak wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego”

W następnych latach, już po uzyskaniu najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia SAP, w Elite Cafe przy wsparciu BCC zostały uruchomione kolejne funkcjonalności SAP. I tak, w styczniu 2002 roku Elite Cafe rozpoczęła korzystanie z rozwiązań SAP w zakresie zarządzania kadrami i płacami (również z wykorzystaniem prekonfigurowanego modelu HR SPRINT). Z punktu widzenia efektywności sprzedaży Elite istotne było uruchomienie rozwiązań EDI (elektronicznej wymiany danych) z kluczowymi odbiorcami – sieciami handlowymi. Rozwiązanie EDI w Elite, przygotowane przez BCC (aktualnie All for One Poland), zostało oparte o technologię SAP Business Connector.

Korzyści z wdrożenia SAP

Wdrożenie SAP potwierdziło sprawność organizacji i procesów Elite, które wymagały narzędzia umożliwiającego jej dalszy rozwój. SAP umożliwił zebranie danych dotyczących całego przedsiębiorstwa w jednej bazie, dostępnej zarówno dla logistyków na poziomie realizacji procesów operacyjnych, jak również dla finansistów podczas podejmowania decyzji zarządczych.

Oprócz zalet sprzętowych gwarantujących nieprzerwaną dostępność systemu, tak ważną w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze zmianowym modelem pracy, SAP umożliwił dostęp do danych wprowadzanych jednorazowo z poszczególnych lokalizacji dla wszystkich użytkowników z uwzględnieniem zróżnicowanych praw dostępu.

Uzupełnienie funkcjonalności SPRINT o specyfikę Elite w zakresie sprzedaży, przede wszystkim znaczna rozbudowa warunków rabatowych oraz list cennikowych pozwoliło zapewnić pełną obsługę złożonych procesów obsługi klientów Elite. Bogatą funkcjonalność gospodarki materiałowej wzbogacono o charakterystyczną dla Elite możliwość  budowania specyfikacji materiałowych dla produktów złożonych.

Umożliwia to konstruowanie produktów o dowolnej strukturze i zautomatyzowanie procesów wydań materiałów oraz rozliczeń kosztów. Wdrożenie ŚAP oznaczało też znaczące korzyści dla  zespołu analityków finansowych, którzy uzyskali narzędzia do sprawnego i efektywnego przetwarzania informacji zarządczej, zarówno w obszarze produkcji, jak i rentowności oraz płynności.

Szczególnie cenna okazała się możliwość budowania elastycznych zestawień sprzedaży i rentowności dla kombinacji produkt /klient/obszar sprzedaży.

Poza korzyściami funkcjonalnymi sam proces wdrożenia, a w szczególności metodyka wykorzystująca prekonfigurowany system wraz z gotową dokumentacją i narzędziami projektowymi, umożliwił Elite uruchomienie systemu w pół roku od podjęcia decyzji o wdrożeniu.

Wdrożenie zostało zrealizowane przy kosztach zredukowanych o połowę w stosunku do kosztów podobnych przedsięwzięć SAP prowadzonych w sposób klasyczny, bez zubożenia funkcjonalności i bez zmniejszenia możliwości przyszłej rozbudowy systemu.

Amir Levin, Dyrektor Finansowy Elite, powiedział: „Pół roku od podjęcia decyzji o wdrożeniu mamy sprawnie działający system SAP, obejmujący wymaganą przez nas funkcjonalność. Koszty wdrożenia były umiarkowane, a czas wdrożenia – 6 miesięcy – był znacznie krótszy niż inne znane mi wdrożenia SAP, prowadzone w sposób klasyczny”.

Elite Cafe jest  jednym z największych producentów kawy w Polsce (m.in. marki Pedro’s, Optima, Fort) i wyłącznym dystrybutorem włoskiej kawy Lavazza. Na rynku gastronomicznym Elite Coffee Services jest największym dostawcą kawy (kawy Elite i Lavazza) oraz urządzeń do parzenia kawy. Kawy Elite produkowane są w palarni w Swadzimiu k. Poznania, jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie.