Współdzielenie korzyści

Działanie w skali międzynarodowej umożliwia współdzielenie najlepszych praktyk biznesowych między oddziałami w różnych krajach. Szansą dla funkcji IT jest centralizacja zarządzania systemem zintegrowanym. Wiele korporacji decyduje się na wybór jednego systemu ERP, który jest standardem dla spółek w różnych krajach. Wdrożenie systemu korporacyjnego jest okazją do ujednolicenia modelu biznesu spółek. Oczywiście zakres funkcjonalny nie powinien pomijać odrębności prawnych czy biznesowych poszczególnych oddziałów. Poza tym centralne zarządzanie IT Antalisa.

Antalis oferuje wysokiej jakości produkty w ramach trzech sektorów:
Sektor Print:

 • Podłoża do druku poligraficznego (formaty folio) – papiery ozdobne, papiery syntetyczne, papiery powlekane, papiery offsetowe i objętościowe, papiery etykietowe, papiery i folie samoprzylepne, papier samokopiujący, kartony i tektury
 • Sektor Office:
 • Papiery do wydruków i kopiowania – formaty A4 i A3
 • Kolekcja papierów – Image – koperty, papiery listowe i kartony ozdobne w formatach A4
 • Materiały eksploatacyjne: papiery do faksu, rolki kasowe, składanka komputerowa

Sektor VisCom:

 • Materiały dla rynku reklamy – płyty syntetyczne (m.in. PCW, pleksi, HIPS), folie samoprzylepne, podłoża do druku wielkoformatowego
 • Materiały dla przemysłu – płyty poliwęglanowe lite, folie i płyty PCW, płyty HIPS, poliestrowe, polipropylen komorowy
 • Materiały dla budownictwa – płyty poliwęglanowe komorowe oraz płyty polistyrenowe ekstrudowane

ARIES – nie tylko SAP

Standardem korporacyjnym Antalis jest rozwiązanie o nazwie ARIES (od słów: Antalis Roll-out Integrated European Systems). Jego głównym elementem jest system mySAP ERP.

SAP obejmuje największą część kluczowych obszarów funkcjonalnych firmy, obsługiwanych przez następujące moduły: rachunkowość finansowa (FI), księgowość majątku trwałego (FI-AA), zarządzanie płynnością finansową (TR), kontroling (CO), gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM), planowanie produkcji (PP) oraz sprzedaż i dystrybucja (SD). System SAP jest (pod względem technicznym) centralnie zarządzany z Montpelliers we Francji.

Oprócz rozwiązań SAP komponentami ARIES są:

 • Libra – korporacyjna hurtownia danych stanowiąca centralne narzędzie raportowania;
 • system CRM firmy Pivotal – osobna instalacja w każdym kraju (jest to koniecznością, m.in. ze względu na innowacyjne połączenie systemu z centralą telefoniczną);
 • WMS – system magazynowy LFS/400 – dostosowany do lokalnych wymagań związanych z obsługą terminali radiowych wspomagających realizację operacji magazynowych;
 • Magnitude – narzędzie raportowania wspomagające przygotowanie wewnętrznych, korporacyjnych raportów miesięcznych;
 • Easy Cut – narzędzie do planowania formatów nośników reklamy zintegrowane z bazą materiałów SAP i wspomagające realizację produkcji (specyficzne ozwiązanie Antalis dla regionu Europy Środkowowschodniej);
 • §Antalink – sklep internetowy z elementami EDI (elektronicznej wymiany danych).

We wdrożeniach ARIES Antalis używa własnej metodyki projektowej, bazującej na elementach metodyki ASAP oraz na doświadczeniach firmy. Kolejne fazy wdrożenia to: CRP (Conference Room Pilot), Build (realizacja), Int (testy integracyjne), Acc (testy akceptacyjne), Go-Live Prep (przygotowanie startu produktywnego), Post Go-Live support (wsparcie po starcie produktywnym). W tak skonstruowanej metodyce szczególną rolę odgrywają testy, umożliwiające właściwe przygotowanie startu produktywnego.

ARIES jest spójną całością, przystosowaną do specyfiki branżowej Antalis. Dlatego też ARIES może być punktem wyjścia do projektów w kolejnych krajach, polegających na przeniesieniu wzorca biznesowego zawartego w systemie IT.

Na kolejne kraje

Strategia IT firmy Antalis zakłada, że wdrożenia w kolejnych krajach są realizowane na zasadzie roll-outu z systemu korporacyjnego, ale z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Dlatego firma angażuje do prac wdrożeniowych nie tylko specjalistów IT z centrali i pracowników oddziałów korporacji, ale także firmy wdrożeniowe i konsultantów z poszczególnych krajów.

Działanie w skali międzynarodowej umożliwia współdzielenie najlepszych praktyk biznesowych między oddziałami firmy w różnych krajach

 

Część rozwiązań opracowanych podczas projektu jest następnie wykorzystywanych przez spółki Antalis w krajach wcześniej objętych wdrożeniem – w ten sposób realizowana jest polityka wzajemnego korzystania z najlepszych praktyk koncernowych.

Projekt w spółkach w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Litwie (C&EE – Central & Eastern Europe, Europa Środkowowschodnia) był kolejnym etapem realizacji tej strategii. Przed jego rozpoczęciem z ARIES korzystały francuska centrala Antalis oraz oddział szwajcarski. Już w trakcie projektu w Antalis C&EE system zaczęły wykorzystywać spółki w Belgii i Holandii.

Firmy objęte projektem

 • Antalis s.r.o. (Czechy)
 • UAB Antalis Lietuva (Litwa)
 • Antalis Polska sp. z o.o.
 • Antalis a.s. (Słowacja)

Projekt miał na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku środkowoeuropejskim. Zgodnie ze strategią korporacji cel ten miał zostać osiągnięty dzięki ujednoliceniu procesów biznesowych i zasad raportowania, transferowi najlepszych praktyk zarządzania oraz integracji poszczególnych działów i spółek w jednym systemie informatycznym.

Latem 2005 r. kierownictwo Antalis C&EE podjęło decyzję o powierzeniu wsparcia projektu firmie BCC. O wyborze BCC (aktualnie All for One Poland) zadecydowały m.in. dobre porozumienie z profesjonalnym zespołem konsultantów, zapewnienie profesjonalnego wsparcia specyfiki lokalnej przez podwykonawców w Czechach, na Słowacji i Litwie, a także elastyczne dostosowanie do metodyki korporacyjnej ARIES.

Joanna Smolińska, Dyrektor Zarządzający Antalis na Europę Środkowowschodnią

Joanna Smolińska, Dyrektor Zarządzający Antalis na Europę Środkowowschodnią (C&EE), podkreśliła: „Dla spółek Antalis jest to priorytetowe przedsięwzięcie. Oczekujemy, że dzięki współpracy z BCC uzyskamy sprawne narzędzie, które dostarczy kompleksowych, dokładnych i aktualnych informacji o rentowności poszczególnych produktów, kanałów dystrybucji i segmentów rynku”.

Rozpoczęty we wrześniu 2005 r. projekt był ambitnym, złożonym organizacyjnie przedsięwzięciem, realizowanym jednocześnie w czterech krajach regionu.

Tomasz Górecki, Dyrektor IT Antalis C&EE

Tomasz Górecki, Dyrektor IT Antalis C&EE i jednocześnie Kierownik Wdrożenia ze strony Antalis C&EE, zaznaczył: „O skali projektu świadczy wielkość zespołu zaangażowanego w prace wdrożeniowe – ponad 100 osób z 5 krajów, łącznie z centralą Antalis we Francji. Zaangażowanie i wiedza biznesowa pracowników połączone z doświadczeniem BCC w zarządzaniu korporacyjnymi projektami SAP oraz know-how konsultantów pozwoliły uruchomić rozwiązanie wszechstronnie wspierające kadrę zarządzającą Antalis we wszystkich krajach objętych wdrożeniem”.

Podział ról

Projekt był koordynowany przez kierownictwo złożone z przedstawicieli centrali Antalis, Antalis C&EE oraz BCC. Sponsorem biznesowym projektu była Joanna Smolińska. Ważną rolę pełnili pracownicy firmy Antalis – kierownicy projektu w poszczególnych krajach i tzw. Stream Leaderzy, odpowiedzialni za wdrożenie w danym obszarze funkcjonalnym.

Ze strony BCC (aktualnie All for One Poland) projektem zarządzał Andrzej Jańczuk. Zakres prac BCC objął m.in. współtworzenie koncepcji docelowego rozwiązania informatycznego na bazie modelu korporacyjnego z uwzględnieniem specyfiki spółek w poszczególnych krajach, następnie prace konfiguracyjne, przygotowanie i realizację testów oraz nadzór nad procesem przygotowania danych podstawowych i pracami programistycznymi ABAP.

Projekt ARIES w liczbach

 • kilkadziesiąt tysięcy materiałów, kilkadziesiąt tysięcy klientów
 • 4 języki komunikacji z klientami/dostawcami
 • kilkudziesięciu pracowników Antalis
 • z francuskiej centrali i krajów C&EE
 • 23 konsultantów po stronie BCC
 • (19 konsultantów BCC oraz 4 specjalistów spoza Polski)
 • kilkunastu pracowników firm trzecich
 • ponad 30 spotkań Komitetu Sterującego
 • ponad 100 regularnych tygodniowych spotkań zespołu projektowego
 • kilkanaście modeli sprzedaży dostosowanych do specyficznych wymagań klientów (np. sprzedaż z magazynu, na zamówienie, depozyty, usługi logistyczne, dostawy bezpośrednio dostawca/klient końcowy)

W pracach wdrożeniowych uczestniczyli również pracownicy firm trzecich. W celu zapewnienia zgodności rozwiązań SAP z przepisami prawnymi w Czechach, na Słowacji i na Litwie BCC zaangażowało konsultantów SAP z tych krajów. Wdrożenie „nie-SAP-owych” komponentów rozwiązania ARIES pozostawiono w gestii specjalistów z firm zajmujących się rozwojem tych systemów.

Największe wyzwania

Główne wyzwania łączyły się z istotą projektu – z jego międzynarodowym zasięgiem oraz ze złożonością korporacyjnego rozwiązania ARIES. Największą trudnością techniczną było zapewnienie poprawności funkcjonowania interfejsów łączących SAP z pozostałymi komponentami ARIES.

Wyzwaniem samym w sobie była koordynacja pracy i motywacja tak dużej liczby osób z różnych krajów – a przecież pracownicy Antalis, oprócz zadań projektowych, realizowali swoje „zwykłe” zawodowe obowiązki.

Główne wyzwania łączyły się z istotą projektu – z jego międzynarodowym zasięgiem oraz ze złożonością korporacyjnego rozwiązania ARIES

 

Językiem projektowym był angielski, choć uczestnicy projektu wykazywali znaczne różnice w znajomości tego języka. Warto zwrócić uwagę, że dla żadnej z zaangażowanych osób angielski nie był językiem ojczystym. Według harmonogramu spółki Antalis w Polsce i na Litwie miały zacząć korzystać z SAP w październiku 2006 r., a w Czechach i na Słowacji – w styczniu 2007 r. Ostatecznie kierownictwo projektu zdecydowało się nieco przesunąć terminy startów, by umożliwić lepsze ich przygotowanie.

Myśl lokalnie

Ważnym elementem projektu było zapewnienie zgodności docelowego rozwiązania ze specyfiką lokalną. Specyfika odnosi się zwłaszcza do lokalnych przepisów prawnych (na przykład słowackie uregulowania dotyczące Recycling Fund – rozliczenia podatku związanego z opakowaniami czy inny w każdym z krajów sposób naliczania i raportowania VAT).

Okiem kierownika projektu

Projekt przeniesienia rozwiązania ARIES do czterech krajów stanowił ambitne wyzwanie, wymagające często osobistego poświęcenia wszystkich uczestników projektu, zarówno z firmy Antalis, jak i partnerów zewnętrznych. bok newralgicznych elementów technicznych związanych z integracją procesów logistycznych oraz raportowych w kilku systemach, ważnym zagadnieniem stało się nawiązanie współpracy w obrębie licznego, międzynarodowego zespołu. Przez blisko dwa lata współpracowali ze sobą Litwini, Francuzi, Czesi, Słowacy, Anglicy, Niemcy, Polacy i osoby innych narodowości, wnosząc obok przygotowania zawodowego
i wiedzy biznesowej ogromne bogactwo doświadczeń wynikających z lokalnej kultury, historii i cech narodowych. Jestem przekonany, że większość osób, które spotkały się w trakcie realizacji projektu, może dziś cieszyć się zarówno satysfakcją z osiągniętego wyniku, pozwalającego na rozwój firmy Antalis w regionie Europy Środkowej, jak i niepowtarzalnym doświadczeniem współpracy w tak zróżnicowanym i inspirującym środowisku. Osobiście cenię to sobie na równi z rozwojem zawodowym związanym z realizacją projektu dla firmy Antalis.

Andrzej Jańczuk, Kierownik Projektu wdrożenia systemu SAP

Dostosowanie dotyczyło również specyfiki biznesu Antalis w poszczególnych oddziałach. Spółki różnią się na przykład modelem organizacji gospodarki magazynowej czy sposobem współpracy z klientami. Nie zawsze ujednolicenie w zgodzie ze wzorcem wnosiłoby pozytywną wartość – należało to uwzględnić przy budowie rozwiązania docelowego.

SAP jest systemem międzynarodowym – SAP AG w standardzie dostarcza kilkadziesiąt wersji językowych, w tym polską, czeską i słowacką. Użytkownicy bez problemu mogą „przełączać” się pomiędzy nimi.

Brak litewskiej wersji językowej wymusił niestandardowe rozwiązanie, opracowane na potrzeby projektu w Antalis. Na język litewski zostały przetłumaczone wszystkie komunikaty i dokumenty, które wychodzą na zewnątrz – w tym faktury, zamówienia, sprawozdania finansowe wymagane przez prawo litewskie. Oczywiście tworzenie litewskiej wersji całego systemu byłoby zbyt pracochłonne, dlatego użytkownicy SAP z wileńskiej firmy UAB Antalis Lietuva korzystają z wersji angielskiej.

Właśnie litewski Antalis jako pierwszy w regionie zaczął korzystać z SAP – w listopadzie 2006 r. Kolejny start produktywny odbył się w grudniu 2006 r. w Polsce, w marcu 2007 r. systemu zaczęli używać pracownicy Antalis na Słowacji, a od początku kwietnia – w Czechach.

Jeden system, wiele korzyści

Efektem projektu jest udostępnienie wspólnego modelu biznesowo-informatycznego funkcjonującego w czterech krajach, w których przed wdrożeniem korzystano z różnych systemów informatycznych i różnych procedur działania. Wśród konkretnych efektów biznesowych warto podkreślić:

 • wprowadzenie wspólnych procedur sprzedaży w krajach objętych wdrożeniem, udostępnienie szerszej gamy procesów sprzedaży;
 • zintegrowanie systemu CRM z systemem ERP;
 • uporządkowanie bazy danych materiałów, ujednolicenie nazewnictwa i ułatwienie obrotu materiałami między spółkami grupy w regionie Cⅇ
 • udostępnienie narzędzi planowania logistycznego zintegrowanych z procesami systemu ERP (planowanie MRP w oparciu o prognozy i bieżącą sytuację rynkową wraz z dodatkowymi narzędziami raportowymi wspomagającymi obsługę zaopatrzenia);
 • zarządzanie drukowaniem faktur sprzedaży w zależności od życzeń klientów związanych ze sposobem dostarczenia faktury (poczta, dostawa wraz z towarem itp.);
 • ułatwienie raportowania korporacyjnego, finansowego i zarządczego.

Joanna Smolińska podsumowuje: „Zrealizowany z BCC projekt i pomyślne starty produktywne w czterech krajach są kolejnymi krokami na drodze do umocnienia pozycji firmy Antalis na rynkach Europy Centralnej. Wszystkim członkom zespołu wdrożeniowego gratuluję, że przeprowadzili ten skomplikowany projekt z sukcesem. Dziękuję również zespołowi konsultantów z BCC, których wiedza i wsparcie były częścią odniesionego sukcesu”.

Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami rocznymi na poziomie 2,3 miliarda euro, zajmuje czwartą pozycję na światowej liście dystrybutorów. Firma, obecna w 37 krajach, jest niekwestionowanym liderem w dystrybucji papieru w Polsce, Belgii, Francji, Szwajcarii, Rumunii i Afryce Południowej. Ma także przodującą pozycję w Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. Więcej informacji: www.antalis.com W Polsce Antalis zatrudnia 180 pracowników, którzy obsługują 8000 klientów. Wśród nich znajdują się zakłady poligraficzne, drukarnie, agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy produkujące systemy wystawiennicze, architekci.