Dynamiczny rozwój usług logistycznych na całym świecie wiąże się z reorganizacją kanałów sprzedaży oraz wzrostem oczekiwań odbiorców. Przed zarządzającymi obszarami logistyki coraz częściej pojawia się pytanie, jakie technologie zastosować w magazynie, tak żeby możliwe było spełnienie coraz bardziej wymagających standardów. Jednym z rozwiązań, które pomaga osiągnąć takie cele, jest system głosowy Vocollect Voice firmy Honeywell, znajdujący szerokie zastosowanie nie tylko w kompletacji, ale również w innych procesach magazynowych.
 

Obszary zainteresowania menedżerów logistyki

Organizacja SupplyChain Digest w 2014 roku przeprowadziła ankietę wśród największych firm działających na rynku logistyki, której celem było oszacowanie, z jakimi wyzwaniami borykają się takie firmy, planując długookresowe strategie działania, i jakich technologii używają, żeby te problemy rozwiązać.

Badanie wykazało, że jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania są koszty operacyjne magazynu, ściśle powiązane ze wskaźnikami wydajności, poziomem świadczonych usług, a także jakością realizowanych procesów. Istotnym elementem jest również właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi (utrzymywanie doświadczonych pracowników i skrócenie czasu przystosowania dla nowo zatrudnionych) oraz posiadanie rozwiązań wspierających logistykę w różnych kanałach dystrybucji (multichannel). Jedną z technologii, wskazanych w wynikach ankiety, która pomaga osiągnąć takie cele, są systemy głosowe, znajdujące coraz szersze zastosowanie w procesach magazynowych.

Zasada działania systemów głosowych opiera się na wymianie komunikatów głosowych pomiędzy systemem i pracownikiem. Za pomocą głosu pracownik otrzymuje informacje, co zrobić, i w ten sam sposób potwierdza wykonanie zadania. Taki sposób działania uwalnia ręce i oczy, co znacznie przyczynia się do wzrostu produktywności (eliminacja czynności manualnych) – nawet do 30%, i zmniejszenia nawet o 50% liczby błędów (pracownik jest cały czas skupiony na realizowanym zadaniu).

Prostota działania systemu powoduje, że czas przeszkolenia i wdrożenia nowego pracownika skraca się nawet o połowę, a praca jest łatwiejsza do wykonania. Dzięki temu, jak pokazuje inne badanie Supply Chain Insights, uzyskuje się wyższą satysfakcję pracowników i w dalszej kolejności zmniejsza ich rotację.

Systemy głosowe w magazynach zarządzanych przez SAP

Klienci wykorzystujący system SAP do obsług magazynu również mogą czerpać korzyści, jakie niesie wdrożenie systemów głosowych. Popularność tego typu rozwiązań wynika z wielu czynników:

  • Potwierdzona skuteczność – implementacje systemów głosowych pokazują, że możliwa jest poprawa efektywności magazynów, nawet, jeśli w obecnej chwili działają one z wysoką wydajnością. Dodane przez SAP transakcje typu Pick-by-Voice w systemie EWM przyniosły pozytywne efekty w wielu przedsiębiorstwach i wielu zastosowaniach. Systemy głosowe nie są już nowinką technologiczna i dawno minęła era stosowania ich przez pionierów nowych rozwiązań.
  • Rozszerzenie magazynu sterowanego systemem SAP – systemy głosowe integrowane z SAP wykorzystują podobne technologie jak rozwiązania oparte na terminalach przenośnych. Dzięki takiemu podejściu ogranicza się koszt ich implementacji i wykorzystuje istniejące już w SAP rozwiązania do zmaksymalizowania korzyści wynikających z wdrożenia systemów głosowych.
  • Zarzadzanie zasobami ludzkimi – zmiany w strukturze i dostępności zasobów ludzkich w ostatniej dekadzie powodują, że w dzisiejszych magazynach pracują ludzie z różnych kręgów kulturowych i językowych. Zastosowanie systemów głosowych pozwala obcokrajowcom na szybszą asymilację z otoczeniem w magazynie. Udostępnienie im zaawansowanej technologii pomaga w uzyskaniu akceptacji i chęci współpracy z takimi systemami.
  • Rosnące możliwości urządzeń przenośnych – stale zwiększające się moce obliczeniowe oraz możliwości przenośnych urządzeń sprawiły, że możliwe stało się połączenie obsługi systemów głosowych i skanowania w jednym urządzeniu i dzięki temu stworzenie możliwości zastosowania ich w innych niż do tej pory procesach. Wiele magazynów obecnie wykorzystuje systemy głosowe w procesach składowania, uzupełnienia, załadunku czy inwentaryzacji. Jak pokazuje badanie SupplyChain Digest, ponad 1/3 magazynów rozważa zastosowanie systemów głosowych w procesach innych niż kompletacja.
  • Powszechność sieci bezprzewodowych – systemy bezprzewodowe pojawiły się w magazynach już w latach osiemdziesiątych, ale dopiero standard 802.11 upowszechnił je i pozwolił na szerokie zastosowanie przenośnych urządzeń wspierających pracę magazynierów.

Wartość dodana

Dla firm, które są skoncentrowane na stałym rozwoju i poszukują możliwości dalszych usprawnień magazynu, dobrym rozwiązaniem może być oferta firmy Honeywell, skoncentrowana na osiągnięciu celów klientów poprzez identyfikację obszarów, gdzie możliwa jest redukcja kosztów przy wzroście produktywności do oczekiwanego poziomu i zwiększonej jakości procesu.

Podczas gdy zwrot z inwestycji dla systemów zarządzania wybranymi obszarami przedsiębiorstwa wynosi nawet do kilku lat, wdrożenie systemów głosowych najczęściej zwraca się w czasie krótszym niż rok. Szybkość, z jaką osiąga się oczekiwane korzyści, jest kluczowym elementem oferty Honeywell Vocollect, obejmującej systemy głosowe dla logistyki i produkcji. Możemy się pochwalić wieloma wdrożeniami zakończonymi sukcesem w firmach korzystających z systemu SAP ERP oraz modułu WM lub SCM EWM do obsługi magazynu.

Integracja rozwiązania Vocollect Voice firmy Honeywell z SAP WM – doświadczenia klientów

Dystrybutor mleka
„Eliminacja dokumentów papierowych sprawiła, że pracownicy nie muszą zatrzymywać się, aby oznaczać na dokumencie wykonaną pracę. Zamiast tego pracują w równym rytmie dostosowanym do ich możliwości”.
„Wdrożenie systemów głosowych wyeliminowało również czas poświęcany wcześniej na pobranie zleceń z biura. Większa przejrzystość magazynu pozwoliła na optymalizację ułożenia towaru. Pracownicy (nawet ci nowi) nie tracą czasu na szukanie produktów czy naprawianie błędów, których liczba została znacznie ograniczona. Cały proces jest bardziej płynny”.

Dystrybutor materiałów eksploatacyjnych do drukarek
„W rozbudowanych magazynach, gdzie występuje duża liczba powtarzalnych czynności, oszczędność nawet kilku sekund ma ogromne znaczenie. Zaawansowane systemy głosowe wskazują pracownikom zadania do wykonania poprzez instrukcje głosowe. Mając wolne ręce i oczy, pracownicy mogą się skupić na istotnych elementach procesu i dzięki temu wykonywać prace precyzyjniej i szybciej. Każdy krok w procesie jest na bieżąco monitorowany, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja na błędy, co prowadzi do ich znacznej redukcji. Dodatkowo komunikacja w czasie rzeczywistym pozwala na uzyskanie dokładniejszej informacji o aktualnym stanie magazynu i inicjację działań korygujących (np. zlecenie dodatkowych uzupełnień), jeśli zajdzie taka potrzeba”.
„Elastyczna i bezproblemowa integracja systemu Vocollect z systemem SAP pozwoliła na znaczne obniżenie ryzyka i skrócenie czasu implementacji istotnego obszaru projektu, jakim był interfejs pomiędzy systemami. Dzięki takiemu podejściu poprawiła się stabilność i niezawodność procesu”.

Ryzyka wdrożeniowe

Systemy głosowe, tak samo jak inne systemy informatyczne, niosą za sobą różne ryzyka związane z wdrożeniem. Warto je zidentyfikować i zawczasu ustalić odpowiedni plan działania. SupplyChain Digest w swoim badaniu zweryfikował obawy ankietowych związane z wdrożeniem technologii głosowej.

Jak pokazują wyniki badań, prawie połowa respondentów (z tych, którzy używają systemów głosowych) nie obawiała się specjalnych problemów. W pozostałej grupie najczęściej obawiano się problemów w integracji systemów oraz w ich wdrożeniu (projekt systemu, przebieg procesu, komunikacja z pracownikami, plan szkoleń). Wiele takich problemów można wyeliminować lub zminimalizować do akceptowalnego poziomu, stosując sprawdzone rozwiązania, np. Vocollect Voice firmy Honeywell.

Decydując się na wdrożenie systemów głosowych, możemy znacznie usprawnić procesy magazynowe i obniżyć koszty funkcjonowania całego magazynu. Doświadczenia klientów pokazują, że można bez obaw rozważać zastosowanie tej technologii.

Integracja z systemem SAP

Jak zostało wcześniej wspomniane, integracja z systemami ERP to jeden z istotnych elementów projektu wdrożenia systemu głosowego. Aby ograniczyć ryzyko w tym obszarze, firma Honeywell przygotowała rozwiązania umożliwiające pośrednią oraz bezpośrednią integrację z modułami obsługi magazynu WM lub EWM. W integracji bezpośredniej to SAP kontroluje pracę magazynierów i rozdział zadań oraz stanowi źródło zestawień i raportów obrazujących prace magazynu. W przypadki integracji pośredniej część zadań związanych z planowaniem pracy magazynu (zarządzanie pracownikami, przydzielanie zadań, proste operacje na zleceniach, jak np. ich konsolidacja lub podział) może być realizowanych przez oprogramowanie pośredniczące (tzw. middleware). Również raporty i zestawienia dotyczące pracy magazynu mogą być prezentowane w systemie pośrednim. W tabeli poniżej omówiono czynniki mające wpływ na dokonanie właściwego wyboru.

Integracja systemów głosowych z SAP – bezpośrednia czy pośrednia?
Element Integracja bezpośrednia Integracja pośrednia
Zasada działania Zlecenia procesowane w SAP. Uruchomienie zleceń następuje z poziomu SAP Zlecenia przygotowane w SAP, ale ich uruchomienie i przydział następuje w systemie middleware
Użytkownicy Zakładanie i zarządzanie w SAP Zakładanie w SAP lub w systemie zewnętrznym
Raporty i zestawienia Dane zbierane w SAP Dane operacyjne zbierane w systemie zewnętrznym. Możliwość tworzenia raportów i zestawień oraz integracji z magazynami danych
Połączenie z SAP Bezpośrednie, wymaga ciągłej komunikacji z SAP Może działać w odłączeniu od SAP przez jakiś czas (wymiana danych w trybie wsadowym)
Wymiana danych W trybie rzeczywistym W trybie rzeczywistym lub w trybie wsadowym
Komunikacja w czasie rzeczywistym Możliwość komunikacji z WM/EWM w czasie rzeczywistym (uzupełnienia, crossdocking, itp.) Brak możliwości implementacji niektórych procesów wymagających wymiany danych online
Szybkość kompletacji Konieczność wymiany danych z SAP na bieżąco może negatywnie wpłynąć na wydajność procesu w przypadku gęstych operacji (krótki czas przemieszczania się pomiędzy lokalizacjami) Odpowiednio zaprojektowany middleware może organizować pracę z możliwie największą prędkością
Komunikacja WLAN Bezpośrednia integracja wymaga pełnego pokrycia siecią bezprzewodową W zależności od rozwiązania możliwe jest okresowe działanie systemu w obszarze bez braku dostępu do sieci WLAN
Wsparcie IT Wsparcie realizowane głównie przez specjalistów SAP Wsparcie realizowane głównie przez specjalistów spoza obszaru SAP

Integracja bezpośrednia i pośrednia różnią się znacząco w wybranych obszarach, ale, jak wynika ze wspomnianej tabeli, z punktu widzenia operatora nie ma to praktycznego znaczenia. Dla niego istotne jest, że może pracować w przyjaznym i łatwym w obsłudze systemie, wykorzystującym do komunikacji proste i zrozumiałe dialogi i instrukcje.

Sterowanie głosowe w magazynie – prawdziwy dialog z SAP
BCC (aktualnie All for One Poland) prowadzi projekty wdrożenia narzędzi SAP do zarządzania magazynem, opracowujemy też rozwiązania rozszerzające standard SAP w tym obszarze i dostosowujące system do wymagań klientów.
Optymalizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem technologii komplementarnych, w tym systemów głosowych i RFID, to jeden z najpopularniejszych obecnie kierunków optymalizacji pracy w magazynie. Naturalnym procesem, który można szybko usprawnić, korzystając z technologii do sterowania głosem, jest kompletacja. Ale także inne działania magazynowe mogą być realizowane ze wsparciem technologii systemów głosowych i RFID, np. składowanie czy załadunek.
Rozwiązania głosowe firmy Honeywell dobrze się integrują z systemami SAP WM i SAP EWM, co potwierdza certyfikat Powered by SAP NetWeaver dla rozwiązania Vocollect Voice. To ważna gwarancja dla klientów, którzy oczekują płynnego i niezawodnego współdziałania tych narzędzi.
BCC pełni także rolę integratora rozwiązań komplementarnych w obszarze zarządzania magazynem, w tym także systemu zarządzania działań magazynowych głosem. Doradzamy naszym klientom w zakresie opracowania koncepcji oraz przygotowujemy interfejsy łączące SAP WM/SAP EWM z produktami firm trzecich.
Najważniejszą korzyścią, z integracji systemów SAP WM i SAP EWM z rozwiązaniami sterowania głosowego jest relatywnie szybki czas zwrotu z inwestycji, zmniejszenie nakładów na organizację procesów magazynowych oraz zwiększona satysfakcja klientów (mniej błędów popełnianych podczas kompletacji).
Przy dużej liczbie ruchów magazynowych zastosowanie technologii sterowania głosem przekłada się na faktyczne korzyści finansowe. Stawką jest także czas, możliwość dodatkowej optymalizacji działań magazynowych oraz zwiększenie jakości i dokładności realizacji działań w obrębie magazynu i nie tylko.
Grzegorz Kęstowicz, Lider Zespołu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej, All for One Poland

Rozwiązaniem bezpośredniej integracji z systemami SAP oferowanym przez Honeywell jest VoiceDirect ERP for SAP (VDERP). Jest to narzędzie umożliwiające szybkie i bezpieczne połączenie systemów głosowych z modułem WM lub EWM.

Głównym komponentem VDERP jest Protocol Translator odpowiedzialny za tłumaczenie ekranów transakcji SAP udostępnianych poprzez ITS na komendy głosowe przy wykorzystaniu plików XML zawierających tzw. VoiceAtributes (sposób mapowania danych pomiędzy systemem głosowym z SAP oraz realizacji dialogu w systemie głosowym).

W najnowszej wersji 2.0 VDERP udostępnia następujące udoskonalenia:

  • wbudowane w SAP narzędzie do generowanie szablonów dla transakcji przeznaczonych do obsługi systemów głosowych,
  • wbudowane w SAP narzędzie do generowania plików VoiceAtributes,
  • szyfrowana komunikacja pomiędzy terminalem głosowym i Protocol Transaltor (PT) oraz pomiędzy PT i ITS,
  • możliwość bezpiecznego logowania do systemu za pomocą kiosku, bez potrzeby wypowiadania na głos hasła dostępu dla SAP (logowanie za pomocą PIN przypisanego do sesji).

Integracja pośrednia jest realizowana za pomocą oprogramowania pośredniczącego, tzw. middleware (np. VoiceLink firmy Vocollect).

System SAP udostępnia dane w postaci plików lub tabel w bazie danych, które następnie są udostępniane przez middleware urządzeniom mobilnym. Middleware jest kluczowym komponentem rozwiązania i realizuje funkcje interfejsu oraz podstawowe funkcje dyspozytorskie umożliwiające planowanie pracy w magazynie.

Vocollect – zoptymalizowane rozwiązanie magazynowe

Honeywell, jako światowy lider w technologii głosowej wykorzystywanej w produkcji i magazynowaniu, może pochwalić się ponad milionem aktywnych użytkowników w ponad 60 krajach na całym świecie, „rozmawiających” z systemem w jednym z 40 dostępnych języków. Inwestując w nowe technologie, Honeywell zapewnia stały rozwój własnych produktów i uzupełnia je o funkcje dające jeszcze większe możliwości usprawnienia pracy magazynu.

Rozwiązanie Vocollect Voice firmy Honeywell to zintegrowany system obejmujący urządzenia, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie administracyjne, zweryfikowane konektory do systemów takich jak SAP oraz zestaw dobrych i sprawdzonych praktyk wdrożeniowych zapewniających powodzenie implementacji.

Wszystkie komponenty systemu Vocollect Voice mają za zadanie zapewnienie niezawodności i wysokiej jakości pracy w każdym środowisku przemysłowym (magazyny, mroźnie, hale produkcyjne). Systemy Vocollect, podobnie jak systemy SAP, są wdrażane tylko i wyłącznie przez certyfikowanych partnerów, co zapewnia użytkownikom najwyższą jakość usług. Vocollect Voice posiada nadawany przez firmę SAP certyfikat Powered by SAP NetWeaver. Status ten potwierdza, że system jest rekomendowanym przez SAP rozwiązaniem, komplementarnym z narzędziami tego producenta.

Stosowanie systemów Vocollect Voice przynosi wiele korzyści wspomnianych w niniejszym artykule. Ogólne porównanie korzyści z technologiami spotykanymi najczęściej w procesie kompletacji pokazuje tabela.

Bez względu na to, jaka technologia jest używana obecnie, warto rozważyć zastosowanie systemów głosowych. W poprawnej ocenie zasadności zastosowania takiej technologii, ocenie korzyści z niej wynikających oraz zminimalizowaniu ryzyka inwestycji, pomogą Państwu partnerzy Honeywell, którzy w oparciu o przeprowadzony audyt magazynu przygotują stosowne rekomendacje.

Korzyści z wdrożenia Vocollect Voice w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi rozwiązaniami

Vocollect Voice vs. skanery RF

Redukcja kosztów operacyjnych poprzez wzrost produktywności

Redukcja kosztów wdrożenia nowego pracownika (skrócenie czasu szkolenia)

Poprawa jakości procesu i bezpieczeństwa pracownika dzięki wyeliminowaniu zakłóceń dla wzroku pracownika (mniej błędów i wypadków)

Vocollect Voice vs. dokumenty papierowe

Redukcja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie procesu i uproszczenie systemu

Poprawa dokładności stanów poprzez lepszą przejrzystość procesu i aktualnego stanu magazynu

Poprawa jakości procesu i bezpieczeństwa pracownika dzięki wyeliminowaniu zakłóceń dla wzroku pracownika (mniej błędów i wypadków)

Vocollect Voice vs. pick-to-light

Redukcja kosztów operacyjnych poprzez możliwość realizacji kompletacji strefowej, grupowej i falowej

Redukcja kosztów przezbrojenia magazynu