1 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego VAT podzieloną płatność w formule obligatoryjnej. Możliwość stosowania split payment polscy przedsiębiorcy mają już od lipca 2018 r. – wcześniej jednak udział w mechanizmie był dobrowolny. Od listopada 2019 r. split payment staje się obowiązkowy dla dużej części przedsiębiorców.
 

Split payment

Przypomnijmy, split payment to mechanizm, którego założeniem jest podział płatności za dostarczane towary oraz zrealizowane usługi na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT, które wpłacane będą na odrębne rachunki dostawcy w banku: rachunek rozliczeniowy oraz dodatkowy rachunek VAT. W dalszej kolejności, z tego rachunku, kontrahent będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające z faktur otrzymanych od swoich dostawców oraz wobec urzędu skarbowego.

Dotychczas o przystąpieniu do mechanizmu mieli decydować nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Udział w nim był formalnie dobrowolny, jednak przepisy wprowadzały szereg korzyści związanych z zastosowaniem płatności podzielonej, aby zachęcić przedsiębiorców do skorzystania ze split payment. To m.in.: krótszy termin uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT, obniżenie wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed terminem.

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Rozwiązanie od SNP Poland

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, SNP Poland (aktualnie All for One Poland) opracowało rozwiązanie o nazwie All for One Split Payment, które umożliwia obsługę wymagań stawianych przez mechanizm podzielonych płatności w systemie SAP.

Założenia i funkcjonalność All for One Split Payment

Przy projektowaniu produktu zostały uwzględnione następujące założenia:

 • Rozwiązanie pozwala na obsługę nośników płatności, generowanych zarówno z wykorzystaniem Payment Medium Workbench, jak i klasycznego programu (kopii standardowego programu J_1P0042).
 • Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowaną lub istniejącą metodę płatności, która spełnia poniższe warunki:
  – metoda płatności dla płatności wychodzących,
  – pojedyncza płatność na zaznaczoną pozycję.
 • Forma płatności widnieje na pozycji dostawcy.
 • Kwota VAT możliwa do obliczenia tylko bezpośrednio na podstawie dokumentu FI, który jest ujęty w płatności.
 • Dla jednej faktury generowana jest pojedyncza płatność, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.
 • Brak istotnych zmian w sposobie księgowania wyciągów bankowych dla rachunku podstawowego, jeśli płatność Split Payment będzie widoczna jako dwie oddzielne operacje na wyciągu (dla kwoty brutto i kwoty VAT).
 • Elektroniczne wyciągi bankowe powinny zostać skonfigurowane dla rachunków VAT.
 • Numer NIP kontrahenta jest przechowywany w jednym ze standardowo dostępnych pól w rekordzie danych podstawowych ogólnych: numer podatku 1/2/3/4, numer identyfikacyjny podatku VAT.
 • Rozwiązanie All for One Split Payment dotyczy płatności realizowanych w walucie PLN.

Skuteczna implementacja rozwiązanie wymaga co najmniej wersji SAP ECC 6.0, przy czym możliwe jest także jego zastosowanie do niższych wersji systemu, po wprowadzeniu drobnych dostosowań. Warto zaznaczyć, że wymaganiem podstawowym jest wcześniejsze skonfigurowanie na systemie płatności wychodzących w walucie PLN – w przypadku braku wykorzystania takiej funkcjonalności, należy ją skonfigurować przed uruchomieniem produktu.

All for One Split Payment współpracuje także z modułem In-House Cash w zakresie obsługi płatności wychodzących na zewnątrz, pod warunkiem jednak, że wysyłająca i płacąca jednostka gospodarcza są skonfigurowane na jednym systemie.

Działania produktu pozwalają na obsługę wszystkich formatów bankowych dla płatności krajowych dostępnych dla polskich klientów SAP, o ile są one generowane z wykorzystaniem Payment Medium Workbench lub programu J_1P0042.

Dodatkowo All for One Split Payment pozwala w swoim standardzie na obsługę większości najczęściej spotykanych form rozliczeń, spotykanych w polskich realiach gospodarczych, takich jak  polecenia zapłaty, płatność częściowa czy płatności pozostałe (residual items). Pozostałe, takie jak rozliczenie kompensaty, mogą zostać zaimplementowane w ramach poszczególnych wdrożeń, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tego rozszerzeń BAdi.

Implementacja rozwiązania All for One Split Payment

Rozwiązanie jest dostarczane na system klienta poprzez pliki transportowe. Pakiet podstawowy, oprócz plików transportowych, zawiera także licencję na wykorzystanie produktu oraz dokumentację.

Produkt wymaga dostosowania do indywidualnej specyfiki przebiegu procesów płatności, realizowanych w systemie SAP. Możliwe są dwa warianty realizacji wdrożenia:

 • realizacja prac własnymi siłami, w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz materiały instruktażowe (samodzielna realizacja dostosowań rozwiązania wymaga umiejętności z zakresu konfiguracji oraz programowania systemu SAP),
 • zlecenie przygotowania dostosowania konsultantom SNP (aktualnie All for One Poland): analiza koniecznych dostosowań, prace dostosowawcze i przekazanie produktu do użytku.