Ciągły monitoring środowiska raportowego SAP (SAP BI, SAP BW) pod kątem jakości danych i wydajności systemu, ma duże przełożenie na efekt końcowy – czyli jakość danych decyzyjnych i ich dostępność. Firmy coraz częściej decydują się na zlecenie administracji czy monitoringu SAP BI na zewnątrz do profesjonalnego outsourcera.
 

SAP BI jest systemem „żywym” – procesy raz zdefiniowane podlegają ciągłej analizie i doskonaleniu. Analizowanie ich na bieżąco jest istotne, by zachować integralność i jakość danych oraz w diagnozować pojawiających się problemy. Na podstawie takiej analizy powstają propozycje ulepszeń, które mają usprawnić istniejące procesy i pomóc wyeliminować problemy.

Wewnętrzny administrator czy outsourcing monitoring SAP BI

Głównym celem ciągłego monitorowania systemu BI jest optymalizacja działania platformy BI tak, aby działała szybciej, lepiej, wydajniej i bezpieczniej.

Do tego celu powinno zostać powołane stanowisko Administratora BI, wymagające znajomości systemu i jego narzędzi oraz procesów w nim zachodzących z ekspercką wiedzą na temat narzędzi monitorujących system. Osoba taka powinna wychodzić naprzeciw, przynajmniej niektórych, potrzeb raportowych biznesu oraz zapewniać jakość danych i sprawność procesów zachodzących w systemie SAP BI.

Nie zawsze jednak wewnętrzne zapotrzebowanie na tę usługę uzasadnia stworzenie dodatkowego etatu. Ponadto, wyszkolenie takiej osoby jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na outsourcowanie takiej usługi na zewnątrz. Outsourcing monitoringu środowiska SAP BI u profesjonalnego usługodawcy, który ma większy zespół specjalistów od SAP BI, pozwala również uniezależnić się od obecności lub nieobecności danej osoby – po prostu mamy zapewniony serwis z ustalonymi warunkami SLA.

Zapewnieni przez outsourcera specjaliści mogą w sposób profesjonalny przeanalizować zawartość hurtowni oraz oszacować ryzyko pojawienia się błędów, są też w stanie zapewnić ciągłość działania i zwiększyć komfort korzystania z wachlarza narzędzi oferowanych przez SAP BI. Większość prac (a nawet ich całość) może być wykonywana zdalnie, co nie pozostaje bez wpływu na koszty takiej usługi.

Co monitorować?

Na usługę monitorowania systemu SAP BI składa się przede wszystkim kontrola procesów ładowania danych, przegląd logów systemowych pod kątem tych procesów, kontrola i analiza zrzutów programów (które mogą powstać w trakcie wykonywania programów obsługujących procesy ładowania danych i w trakcie pracy użytkowników), analiza statystyk BI oraz kontrola i analiza zajętości przestrzeni dyskowych przeznaczonych pod hurtownię. Do tych zadań można również dodać cykliczną analizę raportu Early Watch Alert dla SAP BI (o ile takowy jest wykonywany) i wyszukiwanie not OSS związanych z funkcjonowaniem środowiska SAP BI.

Administratorzy SAP BI w celu monitorowania systemu mają do dyspozycji cały szereg narzędzi dostarczanych wraz z systemem, umożliwiających sprawne kontrolowanie najważniejszych wskaźników systemu, a ich obserwacja w czasie umożliwia przewidywanie niepożądanych zdarzeń i wyeliminowanie tzw. „wąskich gardeł”. Te właśnie działania mają często decydujący wpływ na czas generowania raportów oraz czas odświeżania danych w obiektach, o które oparte jest raportowanie w przedsiębiorstwie. Optymalizacja tych procesów pozytywnie wpływa na komfort użytkowania tej platformy i polepsza jej odbiór przez użytkowników z biznesu.

Usługa monitoringu SAP BI koncentruje się na dwóch głównych procesach. Są to:  – proces ładowania danych i ich przetwarzania oraz proces wydajności raportowania.

Zaplanowane łańcuchy procesów

Dane do SAP BI pobierane są za pomocą zaplanowanych łańcuchów procesów, które zaciągają je z systemów źródłowych, a następnie uruchamiają zadania, dokonujące niezbędnych operacji przygotowujących dane do raportowania.

Bieżąca analiza tych procesów w SAP BI jest istotna dla zachowania integralności i jakości danych pochodzących z heterogenicznych źródeł oraz w celu diagnozowania pojawiających się problemów w trakcie wykonywania tych procesów. Takie działania prowadzą do skrócenia czasu dostarczenia nowych danych do raportowania oraz zapewniają bezpieczeństwo danych i minimalizują konieczność wznawiania i powtarzania procesów.

Na podstawie bieżących analiz specjaliści od monitoringu generują propozycje ulepszeń i optymalizacji procesów, wdrażanie których usprawni działanie hurtowni danych. Do pewnego stopnia umożliwia to również przewidywanie problemów i eliminację ich, zanim się zdarzą.

Nie wszystkie jednak niepożądane zdarzenia są możliwe do wychwycenia w trakcie monitorowania. Czasem zdarza się, że ilość ekstrahowanych danych nie odpowiada ilości danych wprowadzonych do systemu źródłowego lub są one dostarczane zbyt późno. W przypadku średnich instalacji hurtowni danych SAP BI, gdzie zostało zainstalowanych lub utworzonych nawet 200 ekstraktorów, taka weryfikacja danych na bieżąco nie jest po prostu możliwa. Stąd też konieczność przeglądania not OSS oraz różnych forów i na tej podstawie wyszukiwanie i szacowanie zagrożenia związanego z integralnością takich danych. Doświadczeni administratorzy SAP BI są w stanie sprawnie oszacować takie zagrożenia oraz wyszukać rozwiązanie i je wyeliminować, nie kolidując z pracą ludzi z biznesu.

Analiza wydajności raportowania

Proces analizy wydajności raportowania opiera się o weryfikowanie statystyk z raportowania SAP BI oraz obserwacji systemu. Umożliwia to diagnozowanie ewentualnych problemów użytkowników końcowych w trakcie korzystania z zasobów platformy raportowej. Problemy takie mogą powstawać w trakcie pobierania danych z obiektów źródłowych, wykonania zmiennych OLAP lub generowania samego raportu.

Optymalizacja tego procesu ma decydujący wpływ na komfort pracy z tym narzędziem. W tym celu wykorzystywane są różnego typu narzędzia optymalizujące te procesy poprzez agregację danych, budowanie indeksów aż do remodelowania całych obiektów pod kątem zapytań najbardziej obciążających system.

Dzięki takim działaniom stwarza się użytkownikom końcowym i decydentom przyjazne i bezpieczne środowisko raportowe z gwarancją jakości i poprawności danych.

Analiza zajętości przestrzeni dyskowych

Do cyklicznych zadań outsourcera należy również analiza zajętości przestrzeni dyskowych hurtowni danych. Pozwala to na wychwycenie gromadzących się w hurtowni tzw. danych nadmiarowych. W trakcie ładowania danych przed aktualizacją ich w obiektach docelowych dane wprowadzane są do tzw. przestrzeni PSA. Po zakończeniu procesu ładowania, dane zgromadzone w tej przestrzeni stają się nadmiarowe i powinny zostać usunięte z systemu.

Nieusuwanie tych danych może prowadzić do nadmiernego przyrostu zajętości danych, które nie będą już w żaden sposób przydatne i wykorzystywane. Może to spowodować znaczny wzrost zajętości przestrzeni dyskowych, a tym samym spowodować spowolnienie całego systemu i konieczność rozszerzenia pamięci dyskowej. Usunięcie tych danych zwalnia tą przestrzeń, która może być wykorzystana pod nowe obiekty przeznaczone do raportowania spełniające rosnące potrzeby biznesu na raporty.

Profesjonalna opieka nad środowiskiem SAP BI ma decydujące znaczenie na komfort pracy użytkowników końcowych. Decyduje o sprawnym funkcjonowaniu systemu, integralności i jakości danych, a wprowadzane optymalizacje procesów sprawiają, że środowisko raportowe jest przyjazne dla biznesu. Prowadzi to do rosnącego zapotrzebowania na nowe raporty, a tym samym prowadzi do rozwoju całej platformy raportowej w przedsiębiorstwie – i w konsekwencji, stwarza warunki do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych.

Monitoring SAP BI / SAP BW w ofercie BCC
Monitoring środowiska SAP BI realizowany jest przez Centrum Outsourcingowe BCC (aktualnie All for One Poland), w ramach usługi serwisu aplikacyjnego SAP.
Usługa świadczona jest przez dedykowany zespół konsultantów serwisowych Centrum Outsourcingowego BCC, co oznacza stałą dostępność doświadczonych specjalistów, a także obsługę na podstawie stałej umowy i zapisów SLA (m.in. dotyczących czasu reakcji).

BCC oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP BI (w tym SAP BW i SAP BusinessObjects) – od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników), po monitoring BW.