Zgodnie z zapowiedzią wsparcie podstawowe dla produktów opartych o SAP Business Suite 7 oraz SAP BW na platformie SAP NetWeaver zakończy się w 2027 r. Za dodatkowe 2% powyżej aktualnych kosztów możliwe będzie skorzystanie z rozszerzonego wsparcia dla wspomnianych produktów do końca 2030 r. Dokładniejsza analiza planów firmy SAP wskazuje, że to wydłużenie okresu wsparcia będzie dostępne dla klientów posiadających produkty w odpowiednich wersjach. W przypadku produktów opartych na SAP Business Suite będą to platformy SAP NetWeaver 7.31 (tylko AS ABAP), 7.40 oraz 7.50. W obszarze BW przedłużone wsparcie dotyczy hurtowni danych opartej na SAP NetWeaver 7.50. A dla aplikacji korzystających z technologii JAVA – produkty oparte tylko na platformie SAP NetWeaver JAVA w wersji 7.50.

Noty SAP

Noty SAP opisujące ograniczenia i skutki rozszerzenia głównego wsparcia dla podstawowych aplikacji SAP Business Suite 7, SAP BW oraz odpowiednich pakietów rozszerzeń i dodatków:

  • Nota 1648480 – Maintenance for SAP Business Suite 7 Software including SAP NetWeaver
  • Nota 2881788 – End of SAP Business Suite 7 mainstream maintenance
  • Nota 2741041 – Maintenance for SAP NetWeaver 7.X Business Warehouse

Podejmując decyzję

SAP Business Suite 7 to bogaty pakiet aplikacji wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwsze elementy pakietu zostały udostępnione klientom końcowym w roku 2006. W jego skład wchodzą następujące aplikacje:

  • SAP ERP 6.0 (Enterprise Resource Planning),
  • SAP CRM 7.0 (Customer Relationship Management),
  • SAP SRM 7.0 (Supplier Relationship Management),
  • SAP SCM 7.0 (Supply Chain Management),
  • SAP PLM 7.0 (Product Lifecycle Management.

Programy wchodzące w skład pakietu należą do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijanych produktów SAP. Ich nieprzerwany rozwój trwał do roku 2016/2017. W tym czasie wprowadzono wiele kluczowych dla biznesu funkcjonalności, umacniając pozycję SAP jako wiodącego producenta oprogramowania wspomagającego procesy zachodzące w organizacjach. W cyklu życia produktów z pakietu SAP Business Suite producent kilkakrotnie przekładał termin zakończenia ich wsparcia. Pierwotny termin określono na koniec 2017 r., jednak głosy klientów przekonały producenta do przedłużenia wsparcia do 2019, potem 2025, a obecnie dla systemów w stosunkowo nowych wersjach – do 2027 r.

Główną motywacją jak najszybszego zakończenia wsparcia była chęć wprowadzenia na rynek nowej wersji oprogramowania, dającej nowe możliwości przy jednoczesnej integracji wielu procesów biznesowych w jednej platformie i dostępie do dużej liczby funkcjonalności w ramach standardu.

W międzyczasie, w 2010 r. SAP udostępnił przełomowy produkt – bazę danych HANA. Nowa platforma umożliwiła szybkie przetwarzanie dużej liczby informacji bezpośrednio w pamięci systemu. Przełożyło się to na znaczne poprawienie wydajności, szczególnie w obszarach analitycznych, ale również transakcyjnych. Producent oprogramowania oraz organizacje mające już wdrożone systemy SAP rozpoczęły wykorzystanie potencjału dostarczonego wraz z nową platformą bazodanową.

W 2016 r. SAP udostępnił użytkownikom końcowym wczesną wersję platformy S/4HANA. Nową platformę zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu możliwości bazy danych HANA, jednocześnie wprowadzając szereg kluczowych zmian dotyczących sposobu implementacji procesów. Prezentacja nowego produktu została połączona z różnymi akcjami skierowanymi do firm, mającymi na celu zachęcenie obecnych oraz nowych użytkowników do wyboru nowej wersji oprogramowania.

W początkowym okresie klienci sygnalizowali producentowi swoje wahania i obawy przed przejściem na nową platformę. Jedną z podstawowych obaw były zakłócenia biznesowe i procesowe. Typowa konwersja do S/4HANA zazwyczaj wymagała od organizacji dobrej znajomości wykorzystywanych aktualnie procesów oraz planu ich odzwierciedlenia w nowym systemie. Proces przejścia postrzegany był bardziej jako reimplementacja niż kolejne ulepszenie i podniesienie wersji. Zastanawiano się, czy konwersja spowoduje konieczność przepisania od nowa procesów, szkoleń dla użytkowników oraz jak duże środki będzie trzeba zaangażować w dostosowanie infrastruktury IT. Obawy były niebezpodstawne, ponieważ w początkowym okresie firmy doradcze zdobywały jeszcze doświadczenia i umiejętności pozwalające na dobre wsparcie procesu dostosowań i przejścia na nową wersję.

Niezwykle istotnym kryterium okazał się również czas wymagany do przeprowadzenia projektu. Obawiano się zakłóceń przepływu biznesu i procesów podczas trwania tranzycji. Sam SAP szacował, że minimum potrzebne na przeprowadzenie procesu to 12-18 miesięcy. Przedsiębiorstwa obawiały się, że przejście na nowe rozwiązanie będzie nie tylko kosztowne, ale również ryzykowne, a konieczność przerobienia procesów biznesowych i replikacja funkcjonalności nie pozwoli na zbyt szybki zwrot z inwestycji.

Wszelkie obawy wynikały w dużej mierze z braku przykładu organizacji, które proces konwersji zakończyły z sukcesem. Rozumiejąc wszystkie obawy klientów, SAP zdecydował się na kolejne przedłużenia wsparcia dla produktów podstawowych z pakietu Business Suite.

W stronę S/4HANA

Zakończenie okresu wsparcia dla pakietu SAP Business Suite 7 jest nieuniknione i dobiegnie końca, tak jak miało to miejsce dla innych, wcześniejszych produktów. Otwarte pozostaje pytanie, czy tym razem ogłoszone daty zostaną dotrzymane. Biorąc pod uwagę, że użytkowane produkty są jednymi z najdłużej wspieranych w historii SAP-a , brak ich rozwijania od kilku lat, ograniczenia technologiczne oraz informację, że nowy produkt S/4HANA będzie wspierany do roku 2040, nie należy się spodziewać kolejnego przedłużenia terminu.

Wiele organizacji zdecydowało się już na tranzycję do S/4. Wszelkie nowe wdrożenie również odbywają się w oparciu o ten produkt. Pozwoliło to wiodącym firmom konsultingowym na zdobycie wymaganej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, gwarantujących, że poziom ich wsparcia podczas trwania projektu będzie na najwyższym poziomie. Również kilkuletnia obecność produktu na rynku sprawiła, że problemy „wieku dziecięcego” zostały przez producenta usunięte. Cześć obaw klientów została z powodzeniem rozwiana.

Ogłoszenie końca wsparcia zawsze wymusza podjęcie decyzji „co dalej”. Dla klientów SAP z rozwiązaniami klasy ERP naturalnym krokiem w celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych procesów biznesowych jest podejście do projektu konwersji systemu do standardu S/4HANA. Mimo że rok 2027 wydaje się jeszcze odległy, to efektywne zarządzanie procesem przejścia wymaga, by temat konwersji został podjęty w organizacjach już teraz. Podczas podejmowania decyzji należy uwzględnić fakt, że im bliżej 2027 r., tym więcej klientów SAP rozpocznie tego rodzaju projekty. Może to znacznie utrudnić możliwość pozyskania partnera z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem, w momencie gdy podjęta zostanie decyzja o realizacji projektu.

Organizacje posiadające systemy SAP nieustająco i intensywnie inwestują we wspieranie, utrzymanie i aktualizację tego złożonego pejzażu. Każda poważna zmiana niesie ze sobą ryzyko zakłóceń i budzi obawy osób odpowiedzialnych. Dlatego projekt konwersji S/4HANA nie jest zwykłym projektem upgrade, podnoszącym wersje poszczególnych komponentów. Jest projektem wymagającym bardzo dobrego przygotowania i zaangażowania każdej ze stron; tak dostawcy, jak i odbiorcy. Szczególnie istotny jest etap analizy, pozwalający ocenić złożoność środowiska, wykorzystywane funkcje, potencjał konwersji oraz konieczność dokonania zmian w aktualnych procesach lub całkowitej ich przebudowy. Pozwoli również ocenić potencjalne trudności, które będzie trzeba pokonać, lub kompromisy, które zawrzeć, a na końcu procesu oszacować koszty inwestycji.

Metody konwersji

W trakcie analizy jedną z najbardziej kluczowych decyzji będzie wybór metody konwersji. Od tego wyboru zależy sposób i czas realizacji, wymagane zaangażowanie po stronie klienta i firmy wdrożeniowej oraz ostateczny koszt przedsięwzięcia. Każda z metod konwersji ma swoje zalety i wady. Podstawowymi, zgodnymi z metodologią SAP, są metody Greenfield i Brownfield. Natomiast podejście SNP Bluefield jest nową, szybszą drogą do S/4HANA, w dużej mierze opartą na automatyzacji procesów dzięki autorskiemu oprogramowaniu.  Metoda ta spełnia wszystkie standardy SAP oraz zapewnia pełną przejrzystość, pozwalającą na weryfikację i przejście z sukcesem audytu po zakończonym projekcie. Możliwość selektywnej migracji danych zapewnia krótki czas niedostępności systemu produkcyjnego.

W przypadku systemów o mniejszej złożoności i skali metodą pierwszego wyboru będzie Brownfield. Metoda ta charakteryzuje się niższymi z reguły kosztami oraz skróconym czasem trwania projektu, jednocześnie pozwala zachować większość procesów biznesowych bez zmian. Konwertując system z wykorzystaniem tej metody, nowe funkcjonalności wprowadza się tylko w tych procesach, gdzie nie ma już możliwości zastosowania starych. Metoda pozwala zachować system w minimalnie zmienionej formie, jednocześnie nie zamykając jego dalszego rozwoju oraz wykorzystania nowych funkcjonalności, jak np. SAP Fiori, wbudowanych funkcji analitycznych czy EWM.

Dla firm, w których działające procesy SAP okazują się już niewystarczające, a wręcz ograniczające możliwość dalszego rozwoju, najbardziej efektywną może się okazać metoda Greenfield. Jest to właściwie całkowicie nowe wdrożenie systemu, polegające na pełnej reimplementacji procesów. Pozwoli to na znaczne zwiększenie możliwości systemu, ale odbędzie się kosztem czasu trwania projektu wymaganego do przeprojektowania i wdrożenia procesów w nowym standardzie. Podczas dalszego rozwoju metoda zapewni przewagę w realizacji przyszłych projektów integracyjnych w całym ekosystemie rozwiązań SAP.

Po okresie analizy i na podstawie podjętych decyzji następuje realizacja. Projekty tego typu angażują wielu konsultantów, którzy realizują długotrwałe i złożone procesy konwersji. Na tym etapie najczęściej ujawniają się przyczyny, przez które takie migracje mogą ciągnąć się latami, z całym bagażem błędów i nieuwzględnionych kosztów.

Metody konwersji do S/4HANA

GREENFIELDBLUEFIELDBROWNFIELD

Całkowicie nowa wdrożenie systemu S/4HANA

Implementacja nowych lub przemodelowanych procesów biznesowych

Migracja danych podstawowych

Optymalny dla firm, które chcą wdrożyć zupełnie nowy, lepiej zoptymalizowany zestaw funkcji

Harmonizacja i konsolidacja w (globalny) system SAP S/4HANA lub selektywna migracja danych

Opcjonalnie selektywna migracja danych per jednostka

Kilka transformacji biznesowych i technologicznych może być wykonane w ramach jednego projektu

Kombinacja metod GREENFIELD i BROWNFIELD

Ograniczona do minimum niedostępność systemu (Near Zero Downtime)

Konwersja (rodzaj upgrade) systemu do nowego standardu S/4HANA

Zachowanie aktualnych procesów biznesowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe

Metoda optymalna dla środowisk SAP o niskim i średnim stopniu złożoności

Wybór partnera

Aby proces tranzycji do platformy S/4HANA zakończył się bezpiecznie, bez błędów i zgodnie z budżetem, konieczna jest współpraca z firmą doradczą dysponującą odpowiednim potencjałem, kompetencjami, jak również odpowiednimi narzędziami ułatwiającymi już i tak złożony projekt. Wszystko to możliwe jest dzięki podejściu SNP Bluefield  i platformie SNP Transformation Platform, która obejmuje kokpit zarządzający CrystalBridge oraz SNP Transformation Backbone – oprogramowanie automatyzujące czynności transformacyjne. Pozwala ono w bezpieczny sposób przyśpieszyć i uprościć przeprowadzenie projektu, poczynając od analizy, przez realizację, a kończąc na odbiorze projektu. Dzięki podejściu Bluefield transformację można wykonać maksymalnie szybko, dokładnie i efektywnie.

Na początku projektu, na etapie analizy przeprowadzone zostaje skanowanie istniejącego systemu oraz planowanie i symulacja konfiguracji pejzażu docelowego za pomocą narzędzia CrystalBrigde. Efekt pracy narzędzia jest wykorzystywany na dalszym etapie do stworzenia pustego systemu na podstawie systemu źródłowego, z zachowaniem konfiguracji i rozszerzeń ABAP, lecz bez danych podstawowych i transakcyjnych. Tak utworzona pusta powłoka zostaje poddana procesowi konwersji do S/4HANA z wykorzystaniem metody rekomendowanej przez SAP. Takie podejście pozwala podczas konwersji wyeliminować problemy spowodowane przez dane podstawowe i transakcyjne, które nie mogą być konwertowane.

W ostatnim etapie następuje selektywna lub pełnia migracja danych z SAP ERP do nowego systemu docelowego S/4HANA za pomocą SNP Transformation Backbone. Selektywna migracja oznacza, że można wybrać dane, moduły, jednostki organizacyjne i interfejsy, które zostaną uwzględnione podczas migracji. Czynności migracyjne mogą być rozłożone w czasie na etapy lub wykonane w ramach projektu z jednym startem produkcyjnym. Oczywiście przewagą wspomnianych narzędzi jest możliwość ich zastosowania w projektach konwersji wykorzystujących również klasyczne metody Greenfield oraz Brownfield.

Niezależnie od wybranej metody najważniejszy dla powodzenia całego procesu jest zespół dedykowanych do projektu konsultantów oraz użytkowników kluczowych klienta. Głównie od ich przygotowania do prowadzenia tego rodzaju projektów zależy sukces całego przedsięwzięcia. Partner jakim jest SNP Poland (aktualnie All for One Poland) dysponuje profesjonalnym i dużym zespołem konsultantów, uczestniczącym w wielu projektach transformacyjnych. Odpowiednia wiedza zespołów projektowych poparta ponad dwudziestoletnim doświadczeniem oraz wsparta zaangażowanymi kierownikami projektów daje gwarancję powodzenia procesu.

Wybierając Grupę SNP jako partnera w nadchodzącym projekcie, klienci zyskują profesjonalne doradztwo w obszarach przygotowania, analizy i prowadzenia projektu, dostosowań infrastruktury IT, bezpieczeństwa podczas procesu tranzycji oraz wsparcia po zakończeniu całego projektu. Rozpoczęta procesem konwersji współpraca może dalej być kontynuowanych w obszarach wsparcia AMS, rozwoju aplikacji i technologii SAP czy serii szkoleń dla użytkowników końcowych i specjalistów.

Beyond 2027

Odpowiadając na pytanie „Co z naszym pejzażem SAP po roku 2027”, należy wziąć pod uwagę możliwe inne rozwiązania. Chociaż proces konwersji systemów on premise do standardu S/4HANA jest logiczny i naturalny, to warto rozważyć inne opcje. Konwertując systemy do S/4HANA, działy IT zmierzą się z koniecznością rozbudowy infrastruktury IT zgodnie z wymaganiami platform technologicznych certyfikowanych pod rozwiązania HANA. Wykorzystując okazję związaną z toczącym się projektem konwersji, należy rozważyć przeniesienie systemów do chmury publicznej lub prywatnej, gdzie całkowite zarządzanie i utrzymanie oddaje się w ręce doświadczonych administratorów. Taką ofertę ma SNP (All for One Managed Cloud), a także inni dostawcy usług.

Na podstawie doświadczeń firm można stwierdzić, że utrzymanie systemu w chmurze pozwala na znaczną redukcję kosztów utrzymania środowiska SAP z jednoczesną znaczną poprawą jego dostępności, bezpieczeństwa oraz wydajności. Nie bez znaczenia jest również możliwość przekierowania zaangażowania personelu IT w kierunku innych technologii stosowanych w organizacji, a z różnych względów niemogących być zarządzanymi przez inne podmioty.

Inną opcją pozwalającego na zachowanie wsparcia dla kluczowych dla biznesu funkcjonalności SAP jest całkowita rezygnacja ze środowiska on premise i ich całościowa lub częściowa migracja do usług chmurowych SAP Cloud Platform, czyli platformy integracyjnej oferowanej jako usługa. Takie podejście odpowiada metodzie Greenfield, gdzie funkcjonalności implementowane są od nowa. Platforma chmurowa SAP stanowi jeden z filarów rozwiązania SAP Business Technology Platform i funkcjonuje jako kluczowy element szerszej oferty. SAP w swojej strategii rozwoju założył stopniowe wprowadzenie jednolitego, otwartego  i zorientowanego na działalność biznesową środowiska technologicznego dla wszystkich aplikacji SAP. Nowa platforma SAP zasadniczo zmienia zasady współpracy z klientem umożliwiając możliwość szybszego wprowadzania innowacji czy stosowania nowych modeli biznesowych, ale jednocześnie narzuca pewne reguły i standardy, które muszą pozostać zachowane.

Oczywiście jedną z opcji jest pozostanie przy posiadanych wersjach produktów z nadzieją, że SAP ponownie zmieni zdanie i przedłuży okres wsparcia. Jednakże wszystkie informacje płynące od producenta wskazują, że nie należy liczyć na kolejne odroczenie. Można wyobrazić sobie scenariusz, że duża liczba klientów SAP zechce pozostać przy starszej wersji aplikacji, wywierając presję na przedłużenie wsparcia o kolejny okres. W przypadku takiej decyzji należy się jednak spodziewać, że kolejne przedłużenie może dotyczyć tylko systemów podniesionych do najnowszych wersji aplikacji z pakietu SAP Business Suite oraz tych zmigrowanych na bazę danych z portfolio produktów SAP, czyli SAP HANA, SAP ASE (dawny Sybase) lub MaxDB. Pewne jest, że w 2030 r. SAP będzie chciał ostatecznie zakończyć wsparcie dla produktów zainstalowanych z bazami danych od producentów trzecich.

Biorąc pod uwagę obecnie znane fakty i chcąc utrzymać wsparcie dla pejzażu SAP, należy przygotować się i przeprowadzić projekt konwersji systemów do S/4HANA. Ponieważ okres potrzebny do dobrego przygotowania organizacji do projektu migracji jest dość długi, to z podjęciem decyzji nie należy zwlekać zbyt długo.