All for One Report Switch to autorskie rozwiązanie SNP (aktualnie All for One Poland), które umożliwia uruchomienie istniejących w SAP HR lub SAP ECC raportów klienckich opartych na tabelarycznym widoku ALV w dowolnej aplikacji SAP (SuccessFactors, S/4HANA), w tym w modelu standalone, jako osobne rozwiązanie lub element istniejącej aplikacji opartej na SAP Cloud Platform.

Rozwiązanie może obsługiwać raporty obejmujące różne obszary SAP, w tym HR, logistykę, sprzedaż i dystrybucję, i udostępniać je w atrakcyjnej i przyjaznej użytkownikowi formie aplikacji SAP Fiori. Połączenie użyteczności działających raportów SAP z nowoczesnym wyglądem oferowanym przez aplikacje chmurowe pozwala na uzyskanie wglądu do wybranych danych i wcześniej opracowanych zestawień nie tylko przez administratorów i użytkowników kluczowych, ale także innych pracowników firmy, w zgodzie z przysługującymi im uprawnieniami.

Takie podejście umożliwia rozszerzenie środowiska raportowego w nowych aplikacjach opartych na rozwiązaniach chmurowych SAP przy jednoczesnym zachowaniu spójności wizualnej i prostoty interfejsu, do którego użytkownicy są przyzwyczajeni.

W tym opracowaniu przedstawimy przykłady zastosowania All for One Report Switch dla raportów z obszaru HR.

Cloud dla HR

Kończący się za kilka lat okres wsparcia dla rozwiązań SAP HR on premise, a także coraz częstsze myślenie o rozwiązaniach cloud dla obszaru zarządzania kapitałem ludzkim jako strategicznych narzędziach do budowania pozytywnego employee experience to impulsy do wdrażania SAP SuccessFactors czy też rozszerzania oferty aplikacji opartych na SAP Cloud Platform. Wielu managerom i key userom systemu ciężko się pogodzić z myślą, że wraz z implementacją nowych rozwiązań przepadną latami wypracowywane i dobrze skrojone raporty, które pełnią istotną funkcję w procesach firmy i na odtworzenie których trzeba będzie poświęcić cenny czas. Tak wcale nie musi być.

Elastyczność naszego rozwiązania pozwala na implementację raportów SAP HR opartych na tabelach wyników ALV w formie samodzielnej aplikacji – kafelka w SuccessFactors lub Fiori Launchpad, jak również w formie dodatkowej funkcjonalności w ramach istniejącej aplikacji SAP Cloud Platform.

Za pomocą rozwiązania dane mogą zostać udostępnione każdemu, kto powinien mieć do nich dostęp. W odniesieniu do obszaru HR grupą docelową mogą być managerowie, administratorzy SAP HR, ale też wszyscy pracownicy. Obszar objęty raportowaniem to raporty kadrowo-płacowe, różnego rodzaju statystyki, bilanse, raporty czasu pracy, limity urlopowe, staż pracy, dane o wynagrodzeniu, dane pracownicze i inne. Ten katalog jest systematycznie rozszerzany.

All for One Report Switch dla All for One E-Time

Jednym ze sposobów zaimplementowania All for One Report Switch jest umieszczenie go jako rozszerzenia w już istniejącej aplikacji. U jednego z naszych klientów zastosowaliśmy rozwiązanie All for One Report Switch w aplikacji do planowania czasu pracy All for One E-Time (aktualnie All for One E-Time). Do standardowej aplikacji All for One E-Time została dodana nowa zakładka Raporty. Rozwijając zakładkę, manager uzyskuje dostęp do wybranych standardowych oraz klienckich raportów. Wyświetlane wyniki uwzględniają nadany mu poziom uprawnień (np. widzi tylko dane pracowników mu podległych). Są to te same raporty, z których manager korzystał w rozwiązaniu SAP HR on-premise. Po migracji do rozwiązań cloud (np. SAP SuccessFactors, EC Payroll) wybrane raporty zostały zaimportowane do warstwy back-endowej i wywołane z poziomu aplikacji cloud.

Wariant, selekcja, wynik

Dla użytkownika rozwiązanie jest proste i intuicyjne w użyciu. Na jednym ekranie w formie listy są zaprezentowane skonfigurowane wcześniej raporty, zgodne z systemem uprawnień. Warto podkreślić, że aplikacja ma własny system uprawnień (np. dostęp do danych tylko podległych pracowników, dostęp do danych o wynagrodzeniach itp.). System ten jednak jest opcjonalny i w zależności od wymagań może, lecz nie musi być wykorzystywany. Nadrzędne w takim przypadku są zawsze uprawnienia systemowe użytkownika, wynikające z jego roli i przypisanych uprawnień.

Po wybraniu interesującego raportu następuje przekierowanie do wyboru predefiniowanego w systemie wariantu wykonania. Wariant to tworzony domyślnie (podobnie jak w procesie tworzenia raportu w SAP) punkt wyjścia, w którym definiowane są wartości inicjalne pól, z których chcemy korzystać. Tak uzupełnione inicjalnie pola określają jednocześnie kryteria, do których użytkownik ma dostęp z pozycji aplikacji.

Kolejny krok to odczyt wariantu i pól ekranu selekcji. Na ekranie selekcji istnieje możliwość edycji wartości wejściowych dla wybranego wariantu. Pola są opatrzone również pomocą wyszukiwania, zdefiniowaną uprzednio po stronie konfiguracji rozwiązania. Przy jej wywołaniu dokonuje się równoczesna kontrola uprawnień. Po uzupełnieniu wybranych pól raport można uruchomić przyciskiem Wykonaj.

Wynik raportu jest prezentowany w formie tabeli. Na etapie konfiguracji po stronie back-end możliwe jest określenie parametrów kolumn, np. szerokości, kolorów dla wybranych pól słownikowych oraz legendy do oznaczeń specyficznych wynikających z charakterystyki raportu.

Opcje dodatkowe

Na otrzymane wyniki można nałożyć dynamiczny filtr, który wyodrębni interesujące nas dane lub grupę danych dla wybranych kolumn na podstawie słownika ich wartości. Dane można także sortować, a wyniki wyeksportować do pliku PDF lub Excel.

Architektura rozwiązania

W warstwie back-end na architekturę wiązania składają się raporty ALV na systemie SAP on-premise lub EC Payroll oraz część All for One Report Switch, która odpowiada za:

  • import i eksport danych,
  • konfigurację wariantów, pól wejścia i wyjścia wybranych raportów, parametrów kolumn, w tym np. kolorowania pól oraz legendy danych,
  • konfigurację pomocy wyszukiwania,
  • uprawnienia.

Komunikacja z SAP Cloud Platform (w tym np. aplikacją SAP SuccessFactors) oraz rozwiązaniem All for One Report Switch odbywa się za pośrednictwem serwisów OData, przy wykorzystaniu Cloud Connectora. Dzięki temu zapewniona jest wysoka wydajność zapytań do SAP oraz bezpieczeństwo. Pominięcie warstwy GUI powoduje, że raporty wykonują się tak samo szybko, a nawet szybciej niż przy ich standardowym wywołaniu z poziomu systemu SAP.

Trzecią warstwę rozwiązania stanowi aplikacja SAPUI5, która odpowiada za:

  • wybór raportu i predefiniowanego wariantu,
  • ekran selekcji wariantu z możliwością edycji dostępnych pól oraz pomocami wyszukiwania w ramach uprawnień użytkownika,
  • wynik końcowy w formie widoku tabelarycznego z wynikami danych, z możliwością filtrowania, sortowania, eksportu do PDF i Excel.