All for One Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP (All for One PPK) to nasz autorski produkt, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników systemów HR od SAP (SAP HR/HCM, SuccessFactors) w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. All for One PPK zapewnia również dwustronną komunikację między pracodawcą a instytucją finansową. Produkt All for One PPK jest rozszerzeniem standardu SAP, wgrywanym na ten sam system, który obsługuje listę płac przedsiębiorstwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, na który mają płacić składki pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK to 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłacane przez pracowników i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pokrywane przez pracodawcę.

Wprowadzenie PPK w firmie zależy od wielkości zatrudnienia w danym miejscu pracy. Przed wyborem instytucji i podpisaniem umowy o zarządzanie PPK pracodawca powinien skonsultować się w tej sprawie z pracownikami. Od lipca 2019 roku obowiązek obejmie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Pierwotny plan zakładał, że firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników będą objęte tym obowiązkiem od stycznia 2020 roku, jednak z powodu epidemii data ta zostanie przesunięta. Od lipca 2020 roku obowiązkiem PPK mają być objęte firmy zatrudniające 20-49 osób, a od stycznia 2021 roku pozostałe firmy.

Aktualne informacje na: www.pracowniczeplanykapitalowe.org.pl

Automatyzacja to podstawa

Zaprojektowaliśmy aplikację w taki sposób, aby zminimalizować czasochłonność obsługi procesu PPK w firmie przez specjalistów kadrowo-płacowych. Cel ten został osiągnięty poprzez automatyzację kwalifikacji pracownika do wykonania czynności wynikających z ustawy.

Z punktu widzenia specjalisty kadrowo-płacowego upraszczamy zarządzanie PPK do minimum. Oznacza to obsługę wyłącznie jednego Pulpitu All for One PPK. Wystarczy wprowadzić w części administracyjnej modułu deklaracje pracownika, aby dalsze operacje wykonywane były automatycznie.

Specjalista kadrowo-płacowy informowany jest przez aplikację, kiedy musi wykonać zadania związane z obsługą PPK.

Wystarczy śledzić komunikaty wyświetlane w Monitorze PPK i wysyłać, we wskazanym przez aplikację czasie, pliki do instytucji finansowej. Obowiązek informowania drogą e-mailową pracowników odbywa się również automatycznie.

All for One PPK wykorzystuje zgromadzone już w systemie SAP HR dane pracownika (takie jak: data zatrudnienia pracownika, data urodzenia, sposób oskładkowania wynagrodzenia) oraz zarejestrowane deklaracje dla pełnej automatyzacji obsługi procesów PPK w Państwa firmie.

W tym celu dostarczany jest specjalny raport, w którym zawarty jest algorytm opisujący obowiązki podmiotu zatrudniającego wynikające z ustawy o PPK.

Aplikacja All for One PPK wykonuje konieczne działania samoczynnie, poniżej dwa przykłady:

 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK – zgłasza pracownika do zawarcia umowy o prowadzenie PPK po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, informuje specjalistę kadrowo-płacowego o konieczności wysłania w terminie do 10 dnia następnego miesiąca pakietu transmisji do instytucji finansowej, przygotowuje plik XML, który oczekuje jedynie na wysłanie przez użytkownika, aplikacja aktywuje również naliczanie składek na liście płac w module HR-PY;
 • przerwanie naliczania składek PPK – po złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK przez pracownika, aplikacja pilnuje 7-dniowego, ustawowego obowiązku poinformowania instytucji finansowej o rezygnacji, przygotowuje odpowiedni pakiet transmisji, wstrzymuje naliczanie składek na liście płac.

Zadania grupowane są przez Monitor PPK według terminu wykonania. Dzięki temu użytkownik otrzymuje gotowe informacje, w szczególności, które zadania musi wykonać dzisiaj, a których ostateczny termin realizacji upływa za kilka dni. Przejście do realizacji zadania następuje bezpośrednio z poziomu Monitora PPK.

Co w All for One PPK?

Przygotowane przez nas rozwiązanie zapewnia obsługę i automatyzację procesów PPK w zakresie:

Rejestracji deklaracji składanych przez pracownika

Użytkownik ma możliwość rejestracji wszystkich deklaracji składanych przez pracownika w jednym miejscu. Poniżej lista możliwych do rejestracji deklaracji:

 • Deklaracja o rezygnacji z wpłat na PPK,
 • Rezygnacja z auto-wznowienia co 4 lata,
 • Złożenie oświadczenia o aktywnych umowach PPK,
 • Brak zgody na wypłatę transferową,
 • Wniosek o wznowienie wpłat na PPK,
 • Złożenie wniosku o zmniejszenie składki podstawowej 0,5% – 2% (dochód w mc <120% minimalnego wynagrodzenia),
 • Złożenie deklaracji odprowadzania dodatkowej składki od 0% do 2%,
 • Deklaracja odprowadzania składek PPK przez pracowników pomiędzy 55-70 rokiem życia.

Wzorów dokumentów i oświadczeń

Produkt umożliwia wydruk spersonalizowanych deklaracji i oświadczeń pracownika rejestrowanych w aplikacji All for One PPK. Wydruk ten będzie dostępny w momencie przyjmowania pojedynczych deklaracji od pracownika. Będzie też dostępna funkcja wydruku zbiorowego.

Kwalifikacji i generowania zdarzeń PPK

Specjalny raport uruchomiony w tle (użytkownik nie musi uruchamiać go ręcznie) analizuje dane pracownika oraz jego deklaracje i generuje automatycznie zdarzeń PPK (wynikających z ustawy o PPK). Zdarzenia te zawierają zarówno akcje konieczne do wykonania w systemie SAP HR, jak i obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy: kwalifikowanie i automatyczne wznawianie wpłat na PPK oraz obowiązek informowania pracownika. Obie grupy zdarzeń realizowane są przez All for One PPK automatycznie.

Pierwsza grupa – Kwalifikowanie i automatyczne wznawianie wpłat na PPK – powoduje automatyczne naliczanie składek PPK oraz przygotowanie odpowiednich pakietów transmisji danych do instytucji finansowych.

Druga grupa – Obowiązek informowania pracownika – umożliwia skonfigurowanie automatycznego wysyłania odpowiednich powiadomień e-mail na zarejestrowany w infotypie 0105 adres pracownika.

Komunikacja z instytucją finansową (Pulpit Transmisji)

All for One PPK generuje automatycznie (na podstawie zdarzeń PPK) pakiety transmisji danych w celu wysyłki do instytucji finansowej. Komunikacja z instytucją finansową (na podstawie pakietów transmisji danych) realizowana jest poprzez generowanie i odczyt plików XML (standard rekomendowany przez Grupę Projektową PPK).

Komunikacja jest dwustronna, zakres pakietów wysyłanych od pracodawcy do instytucji finansowej zawiera dane (Interfejs Pracodawca à IF PPK):

 • Rejestracja uczestnika w PPK.
 • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK.

Nie jest to obowiązek podmiotu zatrudniającego wynikający z ustawy, ale rekomendujemy wdrożenie tej funkcjonalności ze względu na zmniejszenie ilości niezaksięgowanych składek przez Instytucję Finansową i co za tym idzie zmniejszenie liczby reklamacji pracowników.

 • Składka PPK.
 • Korekta składki PPK.
 • Deklaracje uczestnika PPK.

Zakres pakietów odczytywanych z instytucji finansowej i wczytywanych do systemu SAP HR zawiera następujące dane (Interfejs IF PPK àPracodawca): nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK, wypłata środków przez uczestnika PPK, zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłata transferowa oraz zwrot.

Specjalny Pulpit Transmisji PPK umożliwia wyświetlanie wysłanych i gotowych do wysyłki pakietów, przeglądanie zawartości pakietów transmisji w raporcie oraz ustawianie statusów pakietów.

Korekta składek PPK

Bardzo uciążliwą czynnością w procesie odprowadzania składek PPK jest proces wstecznych korekt składek (podobny do ujemnych korekt składek ZUS). All for One PPK wykrywa takie sytuacje i w sposób automatyczny obsługuje dwa dodatkowe komunikaty zawarte w standardzie Grupy Projektowej PPK:

 • Proces – Korekta składki PPK.
 • Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

Integracja z rozwiązaniem SAP HR/HCM, SAP SuccessFactors

Rozwiązanie zapewnia automatyczne sterowanie standardowym infotypem SAP HR, po złożeniu deklaracji przez pracownika o wysokości składki podstawowej i dodatkowej, w celu potrącania składek na liście płac. W rozwiązaniu All for One PPK użytkownik nie musi go tworzyć, ani aktualizować ręcznie – aplikacja robi to za niego. Sterowanie przez aplikację tym infotypem zapewnia również zgodność ze standardem SAP HR.

System raportowania

W ramach systemu raportowania dostarczamy Państwu zestaw raportów trzy raporty zapewniającey pełną prezentację przebiegu procesu PPK – danych archiwalnych i aktualnych. Dostarcza to specjaliście kadrowo-płacowemu narzędzia do monitorowania aktualnego stanu procesu, odpowiedzi na reklamacje pracowników oraz odpowiedzi na pytania instytucji państwowych uprawnionych do kontroli przebiegu procesu

 • Raport ad-hoc,

Raport pokazujący wszystkie rekordy z infotypu Zdarzenia PPK, czyli: data zdarzenia, typ zdarzenia (np. deklaracja rezygnacji z PPK, zapis pracownika do PPK, zmiana składki dodatkowej PPK, poinformowanie o konieczności złożenia zlecenia wypłaty transferowej).

 • Panel statusu PPK

Jest to rodzaj panelu, stanowiącego część Monitora PPK, który przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze informacje o globalnym statusie PPK, takie jak: aktualna liczba zawartych umów o prowadzenie, liczba rezygnacji z PPK.

Po wybraniu raportu szczegółowego wyświetlana jest lista pracowników z informacją o ich statusie PPK (umowa zawarta/rezygnacja/oczekiwanie na zawarcie umowy/nie podlega).

 • Raportowanie zawartości pakietów transmisji

Umożliwia raportowanie zawartości wysłanych oraz odebranych pakietów danych wymienianych z instytucją finansową (poprzez Pulpit Transmisji PPK), takich jak np.: przekazane składki PPK, zmiany deklaracji, wypłaty transferowe, zwroty.

 • Kartoteka PPK

W celu uproszczenia raportowania i zarządzania procesem PPK w firmie dostarczamy raport zbierający i prezentujący w jednym miejscu dane ze wszystkich źródeł informacji o PPK, czyli z infotypu Zdarzenia PPK i pakietów transmisji danych. Dla każdego wiersza raport będzie zawierał przycisk umożliwiający wyświetlenie szczegółowych informacji.

NASI KLIENCI JUŻ KORZYSTAJĄ Z ALL FOR ONE PPK

Case study #1
20 tys. pracowników w systemie

Firma: grupa kapitałowa kilkudziesięciu spółek
Liczba pracowników: około 20 tys.
System kadrowo-płacowy: SAP HR
Model utrzymania: on premise
Samoobsługa pracownicza: zewnętrzny serwisem samoobsługi pracowniczej klienta, zintegrowany z All for One PPK
Dodatkowe informacje:
Obsługa procesów kadrowo-płacowych dla spółek grupy realizowana jest centralnie, w centrum usług wspólnych. Ewidencja PPK jest zintegrowana z systemem kadrowo-płacowym SAP HR. Rozliczanie składek na następuje na liście płac w SAP HR-Payroll. Wykonana z wykorzystaniem własnych zasobów klienta (już po uruchomieniu All for One PPK) operacja włączenia pracowników nowej spółki grupy do All for One PPK potwierdza, że narzędzie jest elastyczne oraz intuicyjne w obsłudze przez pracowników biznesowych.

Case study #2
Samoobsługa i QR kody

Firma: sieć z branży fashion retail, lokalizacja salonów na terenie całego kraju
Liczba pracowników: blisko 17 tys.
System kadrowo-płacowy: SAP SuccessFactors Employee Central oraz SAP HR
Model utrzymania: mieszany (system kadrowy on cloud, płace on premise)
Samoobsługa pracownicza: dostępny on-line portal SuccessFactors zintegrowany z SAP HR, rozwinięta samoobsługa
Dodatkowe rozwiązania All for One PPK:
Oprócz standardowego zakresu, klient korzysta także z dodatkowych funkcji narzędzia. Zintegrowany z portalem SuccessFactors moduł All for One PPK Deklaracje pozwala na samoobsługę pracowniczą w tym zakresie. Z poziomu dostępnego online portalu (dostęp także przez przystosowaną do obsługi tabletów i smartfonów aplikację mobilną) pracownicy mogą wprowadzać zmiany w swoim planie emerytalnym: zmieniać wysokość składki, a także deklarować przystąpienie lub rezygnację z PPK. Zatwierdzona przez nich zmiana jest automatycznie wprowadzana w systemie kadrowym oraz płacowym.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, rezygnacja z udziału w PPK wymaga poświadczenia podpisem pracownika, dlatego przygotowaliśmy rozszerzenie wykorzystujące technologię QR Code. Po zatwierdzeniu rezygnacji w systemie, na portalu pojawia się, gotowy do wydruku formularz (w formacie PDF) – uzupełniony automatycznie o wymagane dane osobowe pracownika – zawierający także unikalny kod QR. Pracownik drukuje dokument i po podpisaniu przesyła go do centrali. Tam dokumenty są tylko skanowane, aplikacja dostarczona przez nas zapewnia potwierdzenie dostarczenia podpisanej deklaracji w systemie SAP HR na podstawie kodu QR.

Takie rozwiązanie w rozproszonej organizacji znacznie upraszcza  obsługę PPK i pozwala dochować wszystkich warunków narzuconych przez ustawodawcę.

Case study #3
Emerytura w chmurze
Firma: producent akcesoriów do nakrycia stołu oraz artykułów do pakowania żywności na wynos
Liczba pracowników: ponad 600
System kadrowo-płacowy: SAP SuccessFactors Employee Central oraz Employee Central Payroll
Model utrzymania: on cloud
Samoobsługa pracownicza: dostępny on-line portal SuccessFactors, rozwinięte funkcje samoobsługowe
Więcej informacji: Wysokość składki odciąganej na PPK jest widoczna na pasku wynagrodzeń w portalu SuccessFactors.

Case study #4
All for One PPK dla MŚP
Firmy: do 249 pracowników
Zgodnie ustawą, od 1 stycznia 2020 r. do PPK przystąpiły firmy średniej wielkości, zatrudniające od 50 do 249 osób. Wśród tych firm na rozwiązanie All for One PPK zdecydował się m.in. producent systemów hamulcowych dla kolejnictwa, zatrudniający ok. 100 pracowników, a także przedsiębiorstwo specjalizujące się projektowaniu, wykonaniu i nadzorze zabezpieczeń ppoż. z zatrudnieniem na poziomie 130 pracowników.