Liczba wdrożeń w Polsce, opinie z przedsiębiorstw użytkujących system

Ilość wdrożeń na świecie jako główny argument jest traktowana przeważnie przez managerów przedsiębiorstw zagranicznych.

Za główny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu, uznawana jest liczba wdrożeń w Polsce, a także stopień spolonizowania (lokalizacji) systemu. Dominuje hasło: „Żadnych eksperymentów na naszym przedsiębiorstwie!”.

Przynajmniej jedno polskie wdrożenie systemu w firmie o podobnym rodzaju biznesu gwarantuje, że system działa nie tylko w teorii, ale także w rzeczywistości.

Podczas wyboru systemu warto brać pod uwagę przede wszystkim opinie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, kierowników wdrożenia – to oni właśnie są najlepiej zorientowani w dostarczanych przez system korzyściach.

Zakres funkcjonalny i możliwość rozbudowy

Nawet jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na początku na wdrożenie tylko części systemu, musi brać pod uwagę, że w przyszłości potrzeby firmy będą większe – np. jeśli chodzi o zakres wdrożenia – teraz planuje się tylko finanse i gospodarkę materiałową, ale za kilka lat konieczne będą również produkcja i sprzedaż.

Trzeba pamiętać, że po kilku latach przedsiębiorstwo może obsługiwać trzy razy więcej klientów, mieć trzy razy więcej pracowników.

Wybierając system warto więc się zorientować, czy oferuje on możliwość uruchomienia kolejnych funkcjonalności i czy w przyszłości podoła dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa.

Czy po kilku latach nie trzeba będzie wdrażać innego systemu, odpowiadającego nowym, większym już wymaganiom…

Stopień zintegrowania

Jedną z cech systemów ERP jest ich integracja – zdarzenie w jednym miejscu systemu wywołuje automatycznie skutki w innych obszarach.

Np. odpowiedzią na większą sprzedaż jest automatycznie generowane zapotrzebowanie na materiały, odpowiednie planowanie produkcji. Danych raz wprowadzonych do systemu nie trzeba wprowadzać powtórnie. Niektóre systemy w rzeczywistości nie są w pełni zintegrowane.

Liczba firm wdrożeniowych

Duża liczba firm, zajmujących się wdrożeniami danego systemu przyczynia się do utrzymywania wysokiego poziomu obsługi klienta. Wykonawcy wiedzą, że niezadowolony klient może odejść do innego dostawcy.

W przypadku systemów ERP wdrażanych tylko przez jedną firmę wdrożeniową, jest to rynek nie klienta, a dostawcy. To dostawca dyktuje warunki, zwłaszcza po zawarciu kontraktu.

Koszt

Koszty licencji i wdrożeń systemu nie są niskie. Porównując koszty wdrożenia różnych systemów w należy spojrzeć na nie w dłuższym horyzoncie czasowym – wziąć pod uwagę przyszłe koszty przystosowania systemu do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa oraz koszty ewentualnej wymiany systemu na większy.