Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością oraz dostarczenie podstaw do podejmowania właściwych decyzji

Zarząd otrzymuje wiarygodne, dokładne i aktualne informacje o rentowności poszczególnych produktów, działów i ich działań, kanałów dystrybucji i segmentów rynku – dzięki kalkulacji kosztów i przychodów na nie przypadających.

System wspiera zarządzanie budżetem poprzez prognozy kosztowe i przepływowe. Prognoza płynności wspomaga decyzje w zakresie finansowania działalności bieżącej, a długoterminowo – w zakresie inwestowania kapitału.

Rzetelność i szybkość sprawozdawczości zewnętrznej

Integracja i automatyzacja procesów wewnątrz systemu gwarantuje rzetelność zewnętrznych sprawozdań finansowych.

Dzięki systemowi ERP czas przygotowania bilansu liczy się w godzinach. Szybkość i sprawność działania komórek finansowych przedsiębiorstwa ma pośredni wpływ na zwiększenie jego rentowności.

Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami. Obniżenie kosztów produkcji

System zapewnia pełną kontrolę procesu zaopatrzenia – od wyboru dostawcy po obsługę zobowiązań.

Sprawna organizacja zakupów i magazynowania – wybór optymalnych źródeł zaopatrzenia, minimalizacja utrzymywanych zapasów materiałowych – bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów.

Dzięki planowaniu produkcji, dostosowanemu do prognozowanego zapotrzebowania na produkty, optymalizuje się wykorzystanie majątku trwałego i personelu, obniża się koszty utrzymywania zapasów półproduktów i wyrobów gotowych. To wszystko wpływa na zwiększenie rentowności zarówno poszczególnych produktów, jak i całego przedsiębiorstwa.

Poprawa jakości obsługi klienta

System porządkuje całość spraw związanych z obsługą klienta. Dostawy realizowane są szybciej i zawsze na czas. Dane gromadzone w systemie z bieżących badań trendów rynkowych oraz systemowe prognozy sprzedaży umożliwiają szybsze reagowanie na potrzeby rynku, w tym poprzez odpowiednie planowanie produkcji.

Windykacja należności jest usprawniona poprzez znaczne zautomatyzowanie działań monitujących. Dzięki tym czynnikom przedsiębiorstwo osiąga zwiększenie rentowności sprzedaży.

Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie, integracja funkcji i działów

Wdrożenie systemu ERP wymusza jasne rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz określenie współzależności pomiędzy działami. Usprawnia też przepływ informacji pomiędzy działami czy oddziałami terenowymi przedsiębiorstwa.

W rezultacie zwiększa się efektywność działania całej firmy, a to stymuluje szybszy przyrost wartości przedsiębiorstwa.

Poprawnie wdrożony i efektywnie wykorzystywany system ERP jest podstawą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.