Wdrażając mySAP HR przedsiębiorstwa uzyskują potężne narzędzie wspomagające zarządzanie całością spraw pracowniczych, a wszystko to odbywa się w obrębie jednego, zintegrowanego systemu SAP.
 

Od czasu pierwszego pilotażowego wdrożenia mySAP HR w Zakładach Azotowych Kędzierzyn zainteresowanie funkcjonalnością kadrowo-płacową systemu SAP bardzo szybko rosło. Obecnie mySAP HR jest wykorzystywane lub wdrażane przez prawie 100 firm, m.in. przez takich potentatów, jak GlaxoSmithKline, Makro Cash & Carry, Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM). Prace wdrożeniowe trwają nie tylko u klientów od dawna posługujących się systemem SAP, ale również tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z systemami ERP.

Decyzja o zakupie systemu zarządzania zasobami ludzkimi wynika najczęściej z potrzeby automatyzacji powtarzających się działań kadrowych i płacowych (zatrudnianie i zwalnianie, tworzenie zestawień kadrowych, rejestracja pracowników w ZUS, rozliczanie listy płac, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i urzędów skarbowych). Funkcje te realizuje wiele dostępnych w Polsce systemów informatycznych. Czym mySAP HR wyróżnia się spośród konkurentów?

Pełna integracja

Kluczowe znaczenie dla użytkowników systemu SAP jest leżąca u podstaw mySAP HR integracja z innymi rozwiązaniami SAP. Nie istnieje problem wadliwych interfejsów do systemów finansowych (lub ich braku) – automatyczne księgowanie wyników listy płac jest zagadnieniem trywialnym. Częste zmiany MPK (miejsc powstawania kosztów) czy rozliczanie zleceń produkcyjnych są standardową funkcjonalnością systemu. W mySAP HR nie istnieje problem niespójności pomiędzy bazami danych kadrowych i płacowych – w systemie SAP jest to ta sama baza danych.

Podstawową wadą wielu systemów kadrowo-płacowych są rozbieżności pomiędzy informacją rozliczana w liście płac a zarejestrowana – mamy często do czynienia z rożnymi programami.

W mySAP HR dane zarejestrowane przez czytniki RCP, jak ma to miejsce w Amice Wronki, są analizowane przez program wyceny czasu pracy i bezpośrednio interpretowane przez Listę Płac. Wszystko to dzieje się w jednym systemie – nie może zaistnieć żadna niespójność.

Jeśli firma korzysta z zewnętrznego systemu RCP i kontroli dostępu (np. Glaxo), przetworzone już dane o czasie pracy trafiają do podmodułu Zarządzania Czasem Pracy i podobnie jak w poprzednim przypadku – są analizowane przez Listę Płac. Mamy zatem w standardzie alternatywne metody rejestracji czasu pracy – pozytywną i negatywną.

Problemem, z którym nie uporała się większość producentów oprogramowania wspomagającego listy płac jest automatyczne naliczanie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych. W większości systemów  użytkownik musi sam kontrolować wszystkie okresy niezdolności do pracy (progi 35, 90 i 180 dni) i liczyć podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego z uwzględnieniem waloryzacji.

W mySAP HR proces ten został całkowicie zautomatyzowany – zadaniem użytkownika jest wyłącznie rejestracja nieobecności chorobowej.

Inne możliwości mySAP HR

mySAP HR oferuje mechanizm automatycznych rozliczeń wstecznych, niedostępny w innych systemach płacowych. Mechanizm ten zapewnia, że wszelkie korekty danych pracowniczych w już zamkniętych okresach, istotne dla listy płac, są automatycznie uwzględniane w bieżących rozliczeniach.

Przykładowo, jeśli pracownik zamiast zasiłku macierzyńskiego otrzymał wynagrodzenie chorobowe (błędne zarejestrowanie nieobecności), wystarczy wprowadzić do systemu właściwa nieobecność. System przeliczy wstecznie wynagrodzenie i skoryguje błąd w następnym regularnym przebiegu listy płac lub wcześniej, w dodatkowej liście korygującej (w zależności od decyzji operatora). Nie istnieje już potrzeba ręcznego naliczania i nanoszenia korekt!

mySAP HR zapewnia zaawansowane narzędzia służące budowaniu algorytmów, według których system automatycznie generuje specyficzne dla przedsiębiorstwa składniki wynagrodzeń.

Przykładem może być nagroda jubileuszowa naliczana na podstawie rożnych okresów zatrudnienia. Dobrze zdefiniowany algorytm zwalnia nas z ręcznego obliczania nagrody i wprowadzania jej do systemu – lista płac we właściwym czasie wygeneruje odpowiedni składnik.

Składniki wynagrodzeń mogą być naliczane na podstawie dowolnych danych kadrowych (przynależność do podgrupy pracowniczej, liczby dzieci, niewykorzystanego urlopu, wykształcenia itp.).

Ponieważ specjaliści kadrowi i płacowi pracują z tą samą bazą danych pracowniczych, nic nie stoi na przeszkodzie temu, by na zestawieniach płacowych (paski płacowe) informować pracowników o przysługującym im urlopie czy przekazać życzenia od firmy z okazji urodzin. Oczywiście funkcje  te są realizowane przez systemy automatycznie!

Dla działów kadrowych mySAP HR oferuje m.in. automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych, korygujących i wyrejestrowujących dla ZUS. System informuje operatora o kluczowych zdarzeniach pracowniczych wymagających obsługi (przedłużenie umowy o pracę, skierowanie na okresowe badania lekarskie, skierowanie na obowiązkowe szkolenia itp.) oraz wspomaga tworzenie korespondencji i standardowych wydruków (świadectwo pracy, zaświadczenia).

Ochrona danych i system uprawnień

Kolejnym problemem, z którym nie radzi sobie większość systemów kadrowo-płacowych, jest zapewnienie właściwej ochrony danych. System SAP oferuje wiele alternatywnych koncepcji dystrybucji uprawnień (uprawnienia w SAP definiują poszczególne operacje, jakie mogą wykonywać użytkownicy, np. odczyt danych osobowych, ich modyfikacja itp.).

mySAP HR wspiera podejście oparte na rolach użytkowników. Przez rolę rozumiemy tutaj zbiór działań w systemie, określonych funkcją użytkownika w przedsiębiorstwie (np. rolą specjalisty d/s rekrutacji jest zbiór wszystkich działań, które wykonuje on w module „Nabór pracowników").

Ponieważ uprawnienia do działań na danych pracowniczych (w szczególności danych osobowych) są najczęściej definiowane stanowiskiem osoby przetwarzającej te informacje, warto powiązać profile uprawnień w systemie SAP ze stanowiskami z planu organizacyjnego. Takie podejście daje szereg korzyści:

  • Po przypisaniu stanowiska do pracownika w mySAP HR, pracownik ten jako użytkownik SAP otrzymuje uprawnienia, które wcześniej skojarzono z danym stanowiskiem. W ten sposób unikamy żmudnego przypisywania poszczególnych uprawnień bezpośrednio do użytkowników systemu.
  • W przypadku zmiany stanowiska, system automatycznie zmienia uprawnienia pracownika.
  • Administracja uprawnieniami staje się czynnością względnie łatwą.

Dodatkowo mySAP HR oferuje tzw. uprawnienia strukturalne. Użytkownik ma dostęp wyłącznie do danych pracowników przypisanych do określonych jednostek organizacyjnych. Każda modyfikacja danych kadrowych i płacowych w systemie jest rejestrowana wraz z datą i nazwą użytkownika.

Planowanie i rozwój kadr w mySAP HR

Warto wspomnieć o bogatej funkcjonalności związanej z szeroko rozumianym planowaniem zasobów ludzkich. Dobrze zdefiniowana struktura organizacyjna, wraz z przypisanymi stanowiskami, jest punktem wyjścia do zarządzania rozwojem pracowników.

Dla każdego pracownika można opracować profil kwalifikacji na podstawie katalogu kwalifikacji. Ten sam katalog posłuży zdefiniowaniu wymagań dla wszystkich stanowisk. Pracownik ma także pewne zainteresowania i preferencje w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji.

Dzięki rożnym zestawieniom kwalifikacji, wymagań i preferencji relatywnie łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania:

  • Czy posiadany przez firmę potencjał kadrowy może zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników?
  • Jak zaplanować w maksymalnie efektywny sposób szkolenia pracowników, by utrzymać ich motywację i zagwarantować ciągły wzrost kwalifikacji?
  • Jak zaplanować karierę pracownika, by obie strony (firma i pracownik) były usatysfakcjonowane?

mySAP HR: możliwość stopniowej rozbudowy

Wdrożenie funkcjonalności związanej z planowaniem kadr jest kolejnym krokiem po uruchomieniu części kadrowej i płacowej.

Podejście polegające na stopniowym rozwijaniu projektu, od podstawowych komponentów (Administracja Kadrami, Zarządzanie Czasem Pracy, Lista Płac), do funkcjonalności dodatkowej – Rekrutacji, Zarządzania Szkoleniami, Planowania Ścieżek Karier i Rozwoju Pracowników, jest powszechne. Można oczekiwać, że dalszym etapem będzie udostępnianie wybranych funkcji w Internecie (rekrutacja, system informacyjny dla pracowników itp.).

Stopniowa rozbudowa modułu HR umożliwia firmie szybkie osiągnięcie korzyści z najistotniejszych funkcjonalności, a następnie uruchamianie kolejnych, w miarę rosnących potrzeb.

Z doświadczenia wiemy, że wdrożenie mySAP HR jest inspirujące dla wszystkich uczestników projektu. Przyszli użytkownicy mają możliwość przeprowadzenia zmian procesów zachodzących w ich działach, a konsultanci firmy wdrożeniowej uczestniczą w niepowtarzalnych przedsięwzięciach.