Trudność przeprowadzenia prac migracyjnych rośnie, jeżeli dodatkowo zmienia się środowisko hardware, system operacyjny i baza danych. Jednocześnie dla każdej firmy najważniejsze jest bezpieczeństwo i integralność danych oraz nieprzerwany do nich dostęp, dlatego proces migracji systemu musi mieć wsparcie producenta oprogramowania, a cały projekt powinien być przygotowany zgodnie z jego rekomendacjami i standardami.

Przeniesienie środowiska z aplikacją SAP jest procesem wspieranym przez producenta oprogramowania. Firma SAP dostarcza dedykowane narzędzia do wykonania migracji swojego oprogramowania. Udostępnia również rekomendacje oraz procedury do przeprowadzenia procesu migracji systemu SAP, a także świadczy usługi wparcia dla swoich klientów w trakcie całego procesu, zarówno w fazie przygotowania projektu migracji, w jego trakcie, jak i po wykonaniu prac.

Rodzaje migracji

W technologii SAP rozróżniamy dwa rodzaje migracji systemu, kopię homogeniczną i kopię heterogeniczną. Prawidłowe zdefiniowanie rodzaju planowanej kopii jest niezbędne do doboru właściwych narzędzi i metodyki przeprowadzanych prac.

Z kopią homogeniczną mamy do czynienia wtedy, gdy przenosimy system na nową platformę, ale na taki sam system operacyjny i bazę danych jak na platformie źródłowej. W takiej sytuacji architektura sprzętowa pozostaje taka sama jak na systemie źródłowym lub jest to platforma certyfikowana przez SAP jako następca platformy źródłowej.

Kopia heterogeniczna to migracja systemu SAP na nową platformę, z jednoczesną zmianą systemu operacyjnego lub bazy danych, a nawet zmianą systemu operacyjnego i bazy danych jednocześnie. Podczas migracji heterogenicznej zmianie może ulec również platforma sprzętowa. Migracja heterogeniczna, tak zwana OS/DB Migration, to proces dużo bardziej złożony od migracji homogenicznej, w związku z czym może ją wykonać tylko konsultant techniczny posiadający specjalny certyfikat OS/DB Migration. Dodatkowo dla każdego migrowanego systemu produkcyjnego wymagane jest zgłoszenie takiego projektu do wsparcia SAP, i przeprowadzenie sesji weryfikacyjnej SAP OS/DB Migration Check.

Migracja vs upgrade

Istotne jest podkreślenie, że projekt migracji środowiska SAP to nie jest upgrade SAP. Z uwagi na skomplikowanie procesu, migracja powinna być planowana i przeprowadzana jako projekt oddzielny względem innych projektów dotyczących danego systemu, na przykład projektu upgrade’u wersji SAP.

Niemniej jednak zawsze muszą zostać spełnione wymagania zależności pomiędzy wersją oprogramowania SAP i jego komponentów, systemem operacyjnym oraz bazą danych.

Oznacza to, że w specyficznych sytuacjach konieczne może być wykonanie upgrade’u wersji bazy danych, a nawet systemu operacyjnego na systemie źródłowym, aby migracja systemu SAP na nowe środowisko była możliwa. Tego typu wymagania pojawiają się najczęściej wtedy, gdy system migrowany jest na nowe środowisko hardware, które jest wspierane tylko przez nowszą wersję systemu operacyjnego czy bazę danych. Takie same zależności dotyczą również komponentów systemu SAP, w szczególności modułu SAP Basis, dlatego może wystąpić konieczność wykonania procedury update’u tego komponentu przed rozpoczęciem procedury migracji.

Wsparcie projektu

Firma SAP, mając na względzie konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności bezpieczeństwa i integralności danych biznesowych, a także sprawnego przeprowadzenia projektu migracji, dostarcza dla swoich klientów dedykowaną usługę SAP OS/DB Migration Check. Wykonanie tej usługi jest obowiązkowe w przypadku migracji heterogenicznej systemów produkcyjnych, natomiast nie jest konieczne w przypadku migracji homogenicznych oraz migracji heterogenicznych systemów nieprodukcyjnych.

W ramach usługi SAP OS/DB Migration Check wykonywane są następujące sesje weryfikacyjne:

 • Remote Project Audit,
 • Analysis Session,
 • Verification Session.

Remote Project Audit: po zgłoszeniu firmie SAP projektu migracji, należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia. Kwestionariusz zawiera istotne pytania dotyczące planowanego projektu:

 • nazwa partnera przeprowadzającego migrację,
 • definicja systemu źródłowego: wersja systemu operacyjnego, bazy danych, hardware,
 • definicja systemu docelowego: wersja systemu operacyjnego, bazy danych, hardware,
 • data planowanej migracji testowej oraz data ostatecznej migracji produkcyjnej,
 • data zaplanowanej sesji wstępnej weryfikacji systemu: Analysis Session,
 • data zaplanowanej sesji weryfikacyjnej po migracji: Verification Session.

Sprawdzeniu podlega między innymi, czy partner wybrany do przeprowadzenia migracji posiada wymagane doświadczenie i kompetencje potwierdzone specjalistycznym certyfikatem. Weryfikowana jest strona techniczna projektu, to znaczy, czy wersje hardware’u, systemu operacyjnego, bazy danych i systemu SAP zarówno na środowisku źródłowym jak i docelowym spełniają wymagania do przeprowadzenia projektu.

Istotnym elementem jest również zaaprobowanie planowanych terminów poszczególnych faz projektu.

Analysis Session: to zdalna sesja weryfikacyjna, przeprowadzana na źródłowym systemie produkcyjnym, wykonywana po zgłoszeniu i zaaprobowaniu planu migracji.

W ramach tej sesji sprawdzane są między innymi:

 • system produkcyjny pod kątem planowanej migracji: wersje OS, bazy danych, instancji SAP, konfiguracja pejzażu systemu itp.,
 • parametry instancji SAP oraz bazy danych,
 • wydajność środowiska produkcyjnego.

Na podstawie powyższych analiz powstają rekomendacje odnośnie do przygotowania i skonfigurowaniu systemu docelowego.

Verification Session: to zdalna sesja weryfikacyjna, przeprowadzana na systemie docelowym, zwykle około czterech tygodni po zakończonej migracji produkcyjnej.

W ramach tej sesji wykonywana jest:

 • analiza logów systemu SAP oraz bazy danych,
 • analiza wydajnościowa i czasów odpowiedzi dla krytycznych transakcji,
 • analiza występowania blokad wydajnościowych w systemie.

Na podstawie zebranych danych konsultant SAP przygotowuje zalecenia optymalizacyjne dla zmigrowanego systemu.

Dobrą praktyką jest pozostawienie źródłowego systemu produkcyjnego w stanie „do odczytu”, aż do momentu zakończenia sesji weryfikacyjnej i potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonych prac migracyjnych.

Kiedy migrować

Klienci podejmują decyzję o konieczności migracji swoich systemów z bardzo różnych powodów, poniżej przedstawiamy te najczęstsze.

W przypadku migracji homogenicznych są to:

 • wymiana platformy sprzętowej na nowszą wersję,
 • włączenie systemu do lub odłączenie od konfiguracji MCOD (Multiple Components in One Database),
 • dodanie kolejnego systemu w pejzażu środowiska SAP, np. dodanie systemu testowego, treningowego, rozwojowego,
 • zmiana SID wdrożonego systemu.

Najczęstsze przyczyny wykonania migracji heterogenicznej to:

 • wymiana platformy sprzętowej na nową, inną platformę technologiczną,
 • podniesienie wydajności całego środowiska,
 • korzyści wynikające z nowych technologii dostępnych na innych platformach sprzętowych czy systemach baz danych,
 • zwiększenie dostępności systemu poprzez zastosowanie technologii klastrowych dostępnych na nowym środowisku,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i elastyczności, np. dzięki technologiom wirtualizacji,
 • ułatwienia administracyjne wynikające z uspójnienia środowisk SAP, np. SAP ERP, SAP BI czy SAP Portal, do jednego standardu,
 • dostosowanie środowiska SAP do standardów IT stosowanych w korporacji – uspójnienie środowisk hardware, systemów operacyjnych czy baz danych,
 • redukcja kosztów utrzymania systemu – TCO (Total Cost of Ownership ), np. obniżenie opłat licencyjnych czy kosztów utrzymania hardware’u,
 • przeciwdziałanie starzeniu się platformy sprzętowej, co zapewnia nie tylko wzrost wydajności, ale również obniża koszty utrzymania i zapobiega awariom,
 • zapewnienie ciągłości wsparcia producentów systemu operacyjnego i bazy danych, które zwykle jest świadczone dla aktualnych wersji systemów.

Przedstawione powody migracji sytemu pokazują, że czasami jest to działanie konieczne i wymuszone okolicznościami, ale bardzo często jest to projekt obliczony na osiągnięcie dodatkowych korzyści czy oszczędności.

Wirtualizacja

Korzyści wynikające z wirtualizacji systemów IT są bardzo duże i wynikają głównie z elastyczności administrowania zwirtualizowanymi systemami oraz zwiększenia ich dostępności. Dochodzi również zaleta wynikająca z optymalizacji wykorzystania zasobów zastosowanego hardware’u i możliwość zarządzania dostępem do jego mocy obliczeniowych.

Planując nowe środowisko dla systemu SAP, wiele firm decyduje się na przeniesienie swoich systemów na platformy wirtualne certyfikowane przez firmę SAP.

Takie rozwiązanie sprawdza się nie tylko w przypadku aktualnych systemów produkcyjnych, ale jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla systemów archiwalnych.

Systemy archiwalne SAP

Konieczność zapewnienia dostępu do danych biznesowych nawet przez kilka lat po zamknięciu systemu oznacza dla działu IT konieczność utrzymywania dodatkowego środowiska, które nie podlega już planom upgrade’u. Bardzo często wiąże się to z rosnącymi kosztami utrzymania hardware’u przez wyższe opłaty za wsparcie producenta dla starych technologii. Dodatkowo rośnie ryzyko utraty danych, spowodowane starzejącym się systemem, który jest narażony na awarie, czy brakiem dostępnej platformy do odtworzenia systemu w przypadku problemów.

Często okazuje się, że koszty utrzymania systemu archiwalnego są porównywalne czy nawet większe od kosztów utrzymania systemu produkcyjnego.

Wirtualizacja systemów archiwalnych pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów, ogranicza koszty utrzymania i zapewnia bezpieczeństwo w dostępie do danych biznesowych. Dodatkowo system taki może być wyłączony bądź może pracować na ograniczonych zasobach, a gdy zachodzi konieczność skorzystania z jego danych, dostęp ten jest optymalizowany i realizowany zgodnie z potrzebami.

Systemy archiwalne w outsourcingu

BCC (aktualnie All for One Poland) oferuje usługę kompleksowego utrzymania systemów archiwalnych w oparciu o infrastrukturę All for One Data Centers. Nasz zespół specjalistów IT posiada doświadczenie we wszystkich popularnych technologiach i różnych platformach sprzętowo-programowych. Proaktywnie monitorujemy środowisko IT oraz gwarantujemy wysokie parametry bezpieczeństwa systemów klientów w oparciu o wdrożone normy bezpieczeństwa: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 oraz System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000 i standardami ITIL.

Kompetencje i doświadczenie – wymagane

Migracje systemów SAP to projekty złożone, wymagające starannego zaplanowania i zarządzania, muszą być wykonane sprawnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Wybranie do takiego przedsięwzięcia doświadczonego partnera, dysponującego odpowiednią wiedzą, kompetencjami i certyfikatami jest nie tylko koniecznością wynikającą z rekomendacji firmy SAP, ale również gwarancją sukcesu całego przedsięwzięcia. Szczególnie dotyczy to systemów produkcyjnych, gdzie bezpieczeństwo danych i ciągłość dostępu są najważniejsze, ale również systemów archiwalnych, gdzie potrzebna jest wiedza i doświadczenie z obsługą starszych wersji środowiska.