Ważna rola interfejsów

Interfejsy mają kluczowe znaczenie dla procesów biznesowych, ponieważ zapewniają wymianę informacji zarówno w ramach struktur systemów, jak i z zewnętrznymi partnerami elektronicznej wymiany informacji. Niedostatecznie udokumentowane bądź nieaktualne interfejsy niekiedy stanowią ukryte zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nieaktualne i niezgodne interfejsy mogą prowadzić do poważnych zakłóceń działalności. W kontekście „pośredniego korzystania z systemu SAP” (SAP interface indirect use / indirect access) ważna jest również znajomość formy i zakresu wymaganych dodatkowych licencji SAP. Ustalenie tego może być stosunkowo skomplikowane ze względu na niejasną ocenę prawną aktualnych praktyk licencjonowania SAP i ciągłe zmiany polityki licencyjnej SAP.

Argumentem, który powinien skłonić firmy do dokładnego zapoznania się ze swoimi interfejsami, jest wyrok w sprawie SAP UK Limited przeciwko Diageo Great Britain Limited. Firma SAP domagała się ponad 54 milionów funtów (ponad 62 milionów euro) z tytułu dodatkowych opłat licencyjnych i serwisowych za użytkowników firmy Diageo uzyskujących dostęp do systemu SAP za pośrednictwem aplikacji połączonych za pomocą interfejsów. Brytyjski sąd zgodził się z argumentacją firmy SAP, uznając że pośredni dostęp również uprawnia ją do pobierania opłat za korzystanie z licencji. Stąd płynie wniosek, że klienci decydujący się na integrację produktów firm trzecich ze swoją strukturą systemów SAP muszą być świadomi wszystkich zmiennych, które mogą spowodować poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych na rzecz firmy SAP.

Najczęstsze problemy związane z określeniem środowiska interfejsów SAP:

  • Brak informacji na temat rodzajów interfejsów oraz ich liczby
  • Niepełna lub nieaktualna dokumentacja dotycząca interfejsów (bądź jej brak)
  • Brak centralnego dostępu do informacji dotyczących interfejsów
  • Brak odpowiedniej graficznej prezentacji topologii interfejsów
  • Nieistotne rekordy danych oraz brak opcji filtrowania, a co za tym idzie – konieczność przeprowadzania pracochłonnej, kosztownej i frustrującej ręcznej analizy i oceny.

Identyfikowanie możliwych zagrożeń i szybkie podejmowanie działań

W celu określania ewentualnych zobowiązań i dodatkowych opłat w ramach umowy licencyjnej SAP, konieczne jest szybkie i dokładne zapoznanie się ze środowiskiem interfejsów w instalacji systemów SAP wdrożonej przez klienta. Interfejsy to bramki regulujące przepływ danych trafiających do systemów SAP i opuszczających je. Stanowią zarazem mechanizmy, które mogą narazić użytkowników pośrednich na konieczność poniesienia opłat na podstawie umów licencyjnych. Niestety wiele firm nie dysponuje dokładnymi informacjami na temat swojej struktury interfejsów, co niesie ze sobą duże ryzyko w zakresie licencjonowania, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Klienci powinni przeprowadzić szczegółową analizę swoich systemów w celu uzyskania dokładnego obrazu wszystkich wykorzystywanych interfejsów. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszą metodą jest ręczna kontrola połączona z kontrolą systemową. Procesy ręczne nie są jednak zalecane, ponieważ wymagają dużych nakładów czasu i pracy, a przy tym są nieefektywne i obarczone wyższym ryzykiem popełnienia błędu.

Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku dokładność i szybkość, co oznacza, że klienci SAP powinni wdrażać wyłącznie sprawdzone, a przede wszystkim zautomatyzowane rozwiązania. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest oprogramowanie SNP Interface Scanner umożliwiające uzyskanie dokładnych wyników. Od 2019 r. rozwiązanie to jest dostępne w ramach platformy SNP CrystalBridge jako SNP Interface Scan.