Wg badań IDC, SAP jest największym w Polsce dostawcą rozwiązań IT wspierających zarządzanie kadrami (HR). Według danych na koniec 2004 r. systemy mySAP HR u ponad 100 klientów obsługują ponad 250 000 pracowników. Czym klienci kierują się, decydując się właśnie na mySAP HR?
 

Poniżej przedstawiamy dziewięć argumentów, często powtarzających się podczas rozmów z firmami wybierającymi system informatyczny wspierający zarządzanie kadrami i płacami.

Wszystkie funkcjonalności (tzw. twarde i miękkie) są w pełni zintegrowane i oparte na tej samej bazie danych pracowniczych.

Raz zarejestrowane dane pracownicze są dostępne dla wszystkich komponentów HR. Dane administracyjne i czasu pracy są interpretowane przez listę płac.

Odbyte szkolenia aktualizują informacje o kwalifikacjach pracowników. Zatwierdzony budżet aktualizuje dane o wynagrodzeniach.

Opis stanowiska jest porównywany z profilem kwalifikacji pracownika, a w razie rozbieżności system sugeruje odpowiednią ścieżkę szkoleń. Pozytywny wynik procesu rekrutacji wiąże się z automatycznym przeniesieniem danych kandydata do bazy pracowniczej.

To tylko przykłady zintegrowanej funkcjonalności.

mySAP HR jest jedynym rozwiązaniem informatycznym na rynku o tak szerokim zakresie funkcjonalnym. 

mySAP HR obejmuje m.in. administrację kadrami, rozliczanie list płac, zarządzanie czasem pracy, nabór pracowników, rozliczanie podróży służbowych, zarządzanie szkoleniami, rozwój pracowników, zarządzanie organizacją, planowanie kosztów osobowych, zarządzanie wynagrodzeniami, samoobsługę pracowniczą poprzez Internet, Pulpit Menadżera (aplikacja dla kierowników liniowych).

Trudno znaleźć aspekt działania specjalisty HR, który mógłby być wsparty narzędziem informatycznym, a nie znalazł odzwierciedlenia w systemie. Funkcjonalności zarządzania rozwojem pracowników czy Pulpit Menedżera, dający dostęp kierownikowi do danych podwładnych mu pracowników, nie mają odpowiedników w rozwiązaniach HR innych producentów.

mySAP HR jest najlepiej wspieranym produktem na rynku. Wsparcie jest realizowane przez producenta (SAP) i jego partnerów. 

Modyfikacje systemowe wynikające ze zmian legislacyjnych, są natychmiast udostępniane klientom przez SAP Polska. Użytkownicy mySAP HR mają do dyspozycji serwis on-line, za pomocą którego mogą zgłaszać problemy z odpowiednimi priorytetami.

Problemy te są rozwiązywane przez specjalistów SAP. Co miesiąc klientom udostępniane są tzw. uzupełnienia HR z rozszerzeniami funkcjonalnymi (nowe raporty, funkcje) i poprawkami zidentyfikowanych błędów.

Wdrożenie mySAP HR jest realizowane zgodnie ze sprawdzoną metodyką, nie jest wyłączną domeną informatyków i angażuje przyszłych użytkowników. 

W procesie wdrożenia kluczowe znaczenie mają przyszli użytkownicy systemu. Konsultanci wspierający wdrożenie przekazują wiedzę Zespołowi (pracownicy klienta), który konfiguruje system zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją.

Fazy wdrożenia kończą się tzw. kamieniami milowymi – ściśle określonymi rezultatami, których jakość można ocenić. Rezultaty faz są każdorazowo weryfikowane i zatwierdzane przez kierownictwo.

mySAP HR nie jest sztywną aplikacją, może być w pełni dostosowany do specyficznych dla klientów wymagań (największe w porównaniu z innymi rozwiązaniami możliwości konfiguracji). 

Wraz z systemem dostarczane są narzędzia konfiguracyjne. Podczas wdrożenia przyszli użytkownicy decydują o przebiegu procesów HR, zakresie rejestrowanych informacji, wyglądach ekranów, typach raportów, algorytmach obliczeń (płace).

Po uruchomieniu systemu (start produktywny) klient może rozwijać system wraz ze zmieniającymi się wymaganiami. Sposób konfiguracji jest przyjazny dla użytkownika (nawet bez przygotowania informatycznego).

Transfer wiedzy podczas wdrożenia gwarantuje wykształcenie świadomych użytkowników, będących jednocześnie administratorami systemu.

mySAP HR jest odzwierciedleniem najnowszych tendencji rozwojowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  

Wśród licznych nowoczesnych rozwiązań mySAP HR, związanych z najnowszymi trendami, warto wymienić:

  • samoobsługę pracowniczą – szereg funkcji kadrowo-płacowych można udostępniać pracownikom poprzez Internet (np. wyświetlanie pasków i kartotek płacowych, generowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, informacja o stanie limitów urlopowych, informacja o rekrutacji wewnętrznej i możliwość zgłoszenia swojej kandydatury, możliwość edycji wybranych danych, np. adresowych);
  • pulpit Menedżera – kierownik może raportować i realizować wybrane funkcje HR dla podległych mu pracowników (np. oceny okresowe, raporty statystyczne, raporty z monitami, zarządzanie wakatami);
  • hurtownie danych – dane kadrowo-płacowe mogą być analizowane w różnych przekrojach za pomocą przeglądarki internetowej lub arkuszy kalkulacyjnych;
  • zarządzanie rozwojem pracowników – dla pracowników przygotowywane są ścieżki rozwoju uwzględniające ich kwalifikacje, preferencje, potencjał i zastrzeżenia przełożonych.

mySAP HR w pełni integruje się z innymi komponentami systemu SAP  

Specjaliści płacowi i finansowi docenią funkcjonalność automatycznych księgowań wynagrodzeń. Czas pracy pracowników może być rejestrowany w powiązaniu z obiektami w innych obszarach SAP (FI, CO, MM, PP) i analizowany w tych kontekstach. Dostawcy i odbiorcy mogą być skojarzeni z numerami osobowymi. Dzięki temu aktualizacja ich danych (np. konta bankowego) jest automatyczna.

mySAP HR jest aplikacją przygotowaną dla wszystkich potencjalnych użytkowników (specjalistów HR, pracowników, menedżerów).

mySAP HR, oprócz wsparcia prac realizowanych przez specjalistów kadrowych i płacowych, oferuje szereg funkcji potencjalnym użytkownikom z innych obszarów działalności przedsiębiorstwa – pracownicy mogą przeglądać i edytować wybrane dane (samoobsługa pracownicza) a kierownicy z poziomu Pulpitu Menedżera mają dostęp do kluczowych informacji o swoich podwładnych.

mySAP HR oferuje mechanizmy ochrony poufności danych niedostępne w innych rozwiązaniach.  

Każdy użytkownik ma przypisany profil uprawnień, ściśle określający funkcje i zakres przetwarzanych danych. Granulacja uprawnień umożliwia zamodelowanie dowolnej koncepcji systemu kontroli dostępu.  Rzetelność i szybkość sprawozdawczości zewnętrznej.