Rosnąca liczba informacji biznesowych przekłada się na zmieniające się potrzeby i wymagania biznesu. Rośnie znaczenie integracji różnych źródeł danych, a wraz z nią rola danych już przetworzonych. DB Connect to platforma dostarczana przez firmę Bisnode, która umożliwia użytkownikom SAP korzystanie z ogólnoświatowych zasobów bazodanowych Bisnode i Dun & Bradstreet, oferując nie tylko szeroki zakres danych i analiz, ale również intuicyjny interfejs zintegrowany ze środowiskiem SAP.
 

W dobie Internetu, globalizacji i nowych technologii dostęp do lawinowo rosnącej ilości danych odgrywa coraz większe znaczenie. Szybki i bezproblemowy dostęp do obszernych zasobów informacji biznesowych ogranicza ryzyko złych płatności, poprawia przejrzystość procesów płatniczych, wspiera obszary marketingowe i sprzedażowe czy zyskujące na znaczeniu kwestie compliance.

Sprawny system informacyjny, oparty na bieżącej i wiarygodnej informacji gospodarczej, chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami zaburzeń na rynkach finansowych, które są nieodłącznym elementem współczesnych kryzysów gospodarczych. Pozwala też na funkcjonowanie w stale zmieniających się warunkach rynkowych.

Fundamentem sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest nie tyle sama informacja, co narzędzie, które pozwoli na jej odpowiednie wykorzystanie. Takie narzędzie będzie zatem spełniać dwie podstawowe funkcje: informatyczną oraz wspomagającą w zarządzaniu ryzykiem.

Dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji gospodarczej pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić czas poświęcany na jej samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie. Funkcja wspomagająca zarządzanie ryzykiem z kolei umożliwia podjęcie właściwej decyzji biznesowej, związanej np. z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Największą wartością takich rozwiązań jest możliwość łączenia informacji z jednoczesnym wskazaniem obszarów niebezpiecznych w portfelu należności.

System wykorzystuje dane wewnętrzne użytkownika, jak również te pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Tworzy gotowe analizy i identyfikuje obszary ryzyka w wymianie handlowej. Wszystko to dostępne jest użytkownikom na wszystkich poziomach organizacji. W jednym czasie z platformy aktywnie korzystać mogą zarówno dyrektor finansowy i handlowy, osoby zatwierdzające decyzje kredytowe, jak i członkowie działu windykacyjnego. W efekcie otrzymujemy swoistego rodzaju scoring, który stanowi rekomendacje współpracy z danym partnerem handlowym.

W przypadku negatywnego wyniku i oceny przedsiębiorca powinien względem badanego podmiotu zastosować szczególnego rodzaju środki ostrożności. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania informacji i wiedzy w analizie kondycji finansowej kontrahentów przy wsparciu szeroko rozumianych systemów ERP.

Piotr Bieliński, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w Obszarze CRM-SD, All for One Poland

Integracja systemów, integracja biznesu
Dane o klientach to jeden z najcenniejszych zasobów informacyjnych, gromadzonych w systemach biznesowych, głównie ERP i CRM. Dodatkowe informacje z wywiadowni gospodarczych, zewnętrzne bazy danych o klientach to cenna pomoc, z której korzystają firmy, chcąc mieć dostęp przede wszystkim do rozrzerzonych  informacji z rynku. Integrację zewnętrznych źródeł danych z systemem CRM powinny szczególnie rozważyć te podmioty, które  chcą posiadać zawsze aktualne dane o z wywiadowaniu nich, oraz te dla których priorytetem jest poszerzanie rynków zbytu i pozyskiwanie nowych klientów.
BCC (aktualnie All for One Poland) ma na koncie kilkadziesiąt projektów integracji systemów SAP, w tym głównie SAP ERP i SAP CRM, z innymi aplikacjami obsługującymi procesy biznesowe firmy oraz rozwiązaniami firm trzecich.
Doświadczenie wdrożeniowe i integracyjne BCC zapewnia klientom pełen zakres wsparcia w rozwoju SAP jako głównej platformy IT w firmie. W zależności od potrzeb, BCC dostarcza usługi integracyjne w oparciu o różne technologie i rozwiązania, w tym wchodzące w skład platformy integracyjnej SAP NetWeaver.
Piotr Bieliński, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w Obszarze CRM-SD, All for One Poland

DB Connect – informacje gospodarcze dla SAP

Nie jest to jedyna możliwość wykorzystania informacji gospodarczej w systemach ERP. Poprzez DB Connect, będący niczym innym jak powszechnie stosowanym modułem łączącym system SAP z bazą Bisnode D&B liczącą ponad 240 mln firm z całego świata, możliwe jest zestawienie badanego podmiotu z jego branżową i bezpośrednią konkurencją poprzez pryzmat wskaźników porównawczych. Podstawową cechą DB Connect jest integrowanie i przetwarzanie informacji z wielu źródeł w celu wskazania ryzykownych obszarów w portfelu należności. Wykonuje pracę, do której w innych warunkach trzeba zaangażować kilka osób. Z analiz mogą korzystać uprawnieni użytkownicy z różnych działów i poziomów organizacji. Interfejs rozwiązania jest intuicyjny w obsłudze, zintegrowany ze środowiskiem SAP.

Platforma DB Connect umożliwia integrację bazy danych Bisnode D&B z systemami SAP ERP, SAP CRM, SAP BI, a także SAP Credit Management i SAP Master Data Management.

Proces wymiany informacji między źródłem danych a przedsiębiorstwem jest całkowicie bezpieczny. Użytkownik może być pewny, że przesyłane przez niego dane zostaną użyte wyłącznie na jego potrzeby. Proces przetwarzania danych może zostać zintegrowany z systemami SAP.

Analiza finansowa oparta na informacji gospodarczej pozwala również dostrzec niebezpieczne symptomy w badanej firmie. W tym przede wszystkim powiązania osób z firmami w złej kondycji finansowej, czy wreszcie poprzez powiązania kapitałowe dotrzeć do sytuacji finansowej spółki matki podmiotu. Dodatkowo dostępność do unikalnych danych Bisnode pozwala na określenie moralność płatniczej firmy. Dzięki monitorowaniu należności możemy jeszcze przed rozpoczęciem współpracy zobaczyć, czy firma reguluje swoje płatności na czas i rozpocząć współpracę tylko z bezpiecznymi firmami lub ustawić warunki współpracy w taki sposób, aby nie zagrażały finansom przedsiębiorstwa.

To przekłada się na tworzenie pogłębionych analiz należności i priorytetów dla windykacji, co zwiększa efektywności działu kontrolingu. Pozwala bowiem z wyprzedzeniem odpowiedzieć na pytania o to, kto jest najbardziej ryzykownym klientem, komu wstrzymać dostawy, a wobec kogo wszcząć proces windykacyjny. W prosty sposób pomaga to w prawidłowym sterowaniu procesem sprzedaży.

Trzy grupy beneficjentów

Platforma DB Connect do zarządzania informacjami i procesami zintegrowana z systemem SAP najlepiej sprawdza się w trzech grupach przedsiębiorstw.

Pierwszą stanowią firmy posiadające silnie rozbudowaną i zdecentralizowaną strukturę, z wieloma oddziałami krajowymi lub zagranicznymi. Takie podmioty zazwyczaj nie posiadają wspólnej platformy wymiany informacji. To w ogromnym stopniu utrudnia komunikację, przez co niemożliwa staje się rzetelna analiza ryzyka współpracy z kontrahentami. Drugą istotną grupą korzystających z platformy są podmioty z dużym wolumenem klientów o niskich wartościach transakcji, gdzie niemożliwe staje się stałe zarządzanie ryzykiem i monitoring portfela w małych zespołach kredytowych. Ta grupa często też, z uwagi na niską marżowość, nie posiada innych form zabezpieczenia należności, np. ubezpieczeń.

Trzecia grupa klientów to podmioty działające na wielu rynkach, gdzie szansa na dostęp do sprawdzonej informacji jest mocno utrudniona, lub w przypadku których firmy ubezpieczeniowe nie gwarantują pełnej ochrony przed stratami.

DB Connect jest więc wielofunkcyjnym narzędziem identyfikującym niebezpieczne obszary ryzyka całego portfela klientów lub konkretnej firmy. Bezpośrednie zamieszczenie w karcie klienta SAP informacji o ryzyku współpracy pozwala na pewniejsze podejmowanie decyzji.

Warto podkreślić, że aktualizacja danych na platformie DB Connect odbywa się codziennie. Przekłada się to na trafne decyzje biznesowe, mające swoje oparcie w aktualnych informacjach. Główną korzyścią z zastosowania DB Connect w firmie jest analiza ryzyka powstająca w oparciu o uporządkowane wewnętrzne dane firmy, które zostają uzupełnione o informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Bazując na tych danych, można przewidywać wzrost ryzyka współpracy z objętymi analizą podmiotami. To pomaga w codziennej pracy osobom na wszystkich szczeblach organizacji. Od dyrektora finansowego, po szeregowego pracownika działu handlowego.

DB Connect dla SAP

DB Connect to platforma zarządzania informacjami i procesami zintegrowana z systemem SAP, która w szybki i niezawodny sposób umożliwi tworzenie, ocenianie i analizowanie partnerów biznesowych oraz podejmowanie trafnych decyzji. Integracja DB Connect z posiadanym systemem SAP jest prosta i nie wymaga zakupu dodatkowego sprzętu. Dostęp do raportów handlowych D&B odbywa się online, poprzez web-service zabezpieczony kodowaniem SSL.

Możliwości DB Connect:

  • automatyczne pobieranie danych prosto z bazy Bisnode
  • natychmiastowe dostarczanie informacji o krytycznych zmianach
  • dostęp do wszystkich kluczowych danych o ryzyku bezpośrednio w karcie klienta SAP
  • pobieranie z konta SAP raportów tekstowych Bisnode, bez konieczności logowania się do zewnętrznych serwisów
  • przesyłanie informacji do programu International Payment Monitor, dzięki czemu klient ma dostęp do jeszcze szerszego zakresu unikalnych danych
  • prosta i szybka instalacja (proces podłączenia bazy Bisnode D&B do SAP trwa 2 tygodnie)

Najważniejsze korzyści

W tym miejscu możemy pokusić się o wyodrębnienie podstawowych korzyści dla poszczególnych grup w organizacji, pomijając te oczywiste, jak oszczędność zasobów – czasu, kapitału ludzkiego, środków pieniężnych. Rozwiązanie DB Connect pozwoli osobom zajmującym stanowiska decyzyjne zarządzać swoimi obszarami z większym spokojem i pewnością. Decyzje będą podejmowane przy większym komforcie, reakcje nie będą spóźnione, należności firmy będą skutecznie zarządzane.

  • Dział sprzedaży dzięki odpowiedniej kategoryzacji oceni ryzyko poszczególnych branż i regionów przy doborze nowych klientów. Ponadto zidentyfikuje powiązania kapitałowe klientów w celu dostosowania i odpowiedniego zaadresowania oferty. W panelu decyzyjnym łatwo zidentyfikuje klientów, z którymi warto rozwijać współpracę, oraz tych, z którymi należy ją ograniczyć. Pozwala też określić, wobec których klientów należy rozważyć zmianę warunków współpracy, aby uwzględnić np. związanie z nimi rosnące ryzyko.
  • Dział finansowy/kontrolingu poprzez analizę segmentów porówna zmiany w strukturze ryzyka w poszczególnych kategoriach w czasie. Oszacuje ryzyko portfela swoich należności w przyszłości na podstawie danych historycznych. Ponadto określi łączną wartość należności w grupie kapitałowej oraz jej uśrednione ryzyko. Za pomocą panelu decyzyjnego określi wartość należności do odpisu (najniższa moralność płatnicza i najwyższe ryzyko upadłości). Analiza wiekowania należności pozwoli ocenić stopień ryzyka przeterminowanych należności oraz szacować rezerwy na należności wątpliwe.
  • Dział windykacji będzie miał możliwość szybkiego przeglądu firm zagrożonych, w szczególności dzięki kategoryzacji według klas ryzyka. Dzięki informacji, jak klient reguluje płatności wobec firmy w porównaniu do innych, będzie mógł w porę zareagować. Panel decyzyjny wskaże gotowe listy priorytetowe firm, którymi dział windykacji powinien się zająć. Analiza wiekowania należności wskaże firmy, wobec których wymagana jest uwaga, i stopień ryzyka określający intensywność działań.

Mając świadomość tego, że bez odpowiedniego zarządzania informacją przedsiębiorstwa są skazane na porażkę, można powiedzieć, że efektywność tego zarządzania determinuje efektywność działania całej organizacji. System informacji strategicznej przedsiębiorstwa, specyficzny dla każdej organizacji, zawiera zasoby informacyjne gromadzone w określony sposób, przetwarza je i dostarcza odpowiednim jednostkom w celu podejmowania decyzji.

Procesy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach coraz większą rolę z uwagi na globalizację rynku, wzrost konkurencji, wykorzystywanie jakości do uzyskania przewagi rynkowej, szybki rozwój technologii informacji i komunikacji. W związku z tempem zmian w otoczeniu i wewnątrz samej organizacji posiadanie właściwych informacji i skuteczne ich wykorzystanie ma decydujące znaczenie dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw.

Bisnode jest liderem branży informacji gospodarczej. Zatrudnia 2600 pracowników w 17 krajach europejskich. Oferowane rozwiązania pomagają ponad 200 tys. firmom maksymalizować sprzedaż, minimalizować ryzyko i podejmować trafne decyzje biznesowe. W Polsce Bisnode jest obecne od ponad 20 lat, początkowo jako D&B Poland. W 2013 r. w wyniku konsolidacji spółki w grupie zostały połączone pod jednym szyldem: Bisnode Polska. Aktualnie 200 pracowników Bisnode Polska każdego dnia wspiera 5000 klientów w prowadzeniu bezpiecznego biznesu oraz docieraniu do nowych, wiarygodnych partnerów handlowych. Dzięki działaniom własnym oraz globalnej współpracy z D&B Corporation, której Bisnode jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej, firma posiada unikatowe dane z rynków z całego świata.