Fiori dla Plant Maintenance w S/4HANA

Korzystanie z systemów ERP i oprogramowania SAP może być prostsze i bardziej produktywne niż dotychczas, dzięki wykorzystaniu aplikacji SAP Fiori i środowiska przyjaznego dla użytkownika. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do rejestracji awarii oraz obsługi napraw to duże ułatwienie, szczególnie doceniane w środowisku hali produkcyjnej, czy też dla techników i serwisantów urządzeń w terenie.

Poniżej przedstawiamy listę aplikacji SAP Fiori dla PM oraz przedstawiamy możliwości kilku z nich.

Pełen katalog i dokumentacja aplikacji SAP Fiori są dostępne w bibliotece aplikacji SAP Fiori.

 Aplikacje SAP Fiori dla PM

#1 Tworzenie zgłoszenia awarii
#2 Szukanie zawiadomienia PM
#3 Szukanie zleceń PM
#4 Przestoje obiektu technicznego
#5 Zbiorcze potwierdzanie czasu dla zleceń PM
#6 Szukanie obiektu technicznego
#7 Znajdź pozycje obsługi
#8 Znajdź plany obsługi
#9 Wyszukiwanie planu prac
#10 Wyszukiwanie planu prac i operacji
#11 Szukanie zlecenia PM i operacji
#12 Szukanie potwierdzenia zlecenia PM
#13 Przegląd planowania PM
#14 Zbiorcze harmonogramowanie planów obsługi
#15 Planowanie kontroli dostępności materiałów
#16 Zgłaszanie zakłócenia i zarządzanie zgłoszeniami zakłóceń
#17 Analiza kosztów rzeczywistych
#18 Uszkodzenia obiektów technicznych

Poniżej więcej informacji o wybranych aplikacjach.

#1 Tworzenie zgłoszenia awarii

Aplikacja Zgłaszanie zakłócenia może zostać wykorzystana, aby szybko zlecić wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw obiektu technicznego. Podczas tworzenia zgłoszenia aplikacja wspiera rejestrację (kwestionariusze) wszystkich istotnych informacji wymaganych do szybkiego rozwiązania problemu, np. obiekt techniczny, miejsce wystąpienia problemu, wpływ na bezpieczeństwo lub zgodność ze środowiskiem, a także szczegółowego opisu problemu. Po uruchomieniu aplikacji Zarządzanie zgłoszeniami zakłóceń wyświetlana jest lista powiadomień w celu monitorowania wszystkich przesłanych żądań obsługi.

Kluczowe cechy aplikacji:

Zgłaszanie zakłócenia

 • Tworzenie żądania obsługi wraz z wszystkim istotnymi informacjami

 • Wyszukiwanie obiektów technicznych, których zgłoszenie dotyczy, poprzez mechanizmy wyszukiwania
 • Wprowadzanie informacji o problemie przy wykorzystaniu pól tekstowych
 • Załączanie zdjęć prezentujących uszkodzenie, które są zapisywane jako dokumenty DMS
 • Możliwość informowania o statusie zgłoszenia poprzez funkcję Powiadom mnie

Zarządzanie zgłoszeniami zakłóceń

 • Przegląd zarejestrowanych zgłoszeń i ich statusu
 • Możliwość edycji dokumentu zgłoszenia oraz uruchamiania dodatkowych funkcji

 • Wgląd w powiązane ze zgłoszeniem dokumenty (zlecenie, załączniki itp.) oraz możliwość uruchamiania kolejnych funkcji
 • Wyszukiwanie zgłoszeń przy użyciu domyślnych filtrów oraz możliwość ich dostosowania wg potrzeb użytkownika
 • Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika wyglądu zestawienia poprzez opracowanie indywidualnych wariantów wyświetlania oraz zapisanie go w formie kafelka na ekranie użytkownika

 • Możliwość generowania kodu kreskowego dla zlecenia powiązanego ze zgłoszeniem

#3 Szukanie zleceń PM

Aplikacja jest wykorzystywana do wyświetlania listy zleceń PM, a poprzez zastosowanie definiowalnych kryteriów wyszukiwania – ograniczenia listy zleceń zgodnie ze zdefiniowanym zakresem.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyświetlanie listy zleceń

 • Wyszukiwanie zleceń poprzez różne kryteria, takie jak rodzaj, priorytet, daty, statusy
 • Zmiana statusu zlecenia
 • Możliwość zbiorczej zmiany dla kilku zleceń, tj. zmiana osoby odpowiedzialnej czy stanowiska roboczego
 • Możliwość zbiorczej zmiany dla kilku zleceń w zakresie harmonogramowania
 • Wyświetlanie informacji dotyczących obiektu technicznego, zleceń obsługi lub powiązanych ze zleceniem zawiadomień
 • Wyświetlanie informacji ogólnych takich jak dane lokalizacji dla obiektu zlecenia
 • Wyświetlanie operacji i podoperacji zleceń
 • Wyświetlanie kosztów szacowanych, planowanych i rzeczywistych

 • Możliwość przetwarzania zleceń w aspekcie technicznym i gospodarczym

 • Możliwość przypisywania dokumentów w formie załączników do zleceń i ich wyświetlania

#4 Przestoje obiektu technicznego

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie obiektów technicznych, które wymagają nieplanowanej obsługi częściej z uwagi na potencjalne awarie.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyświetlanie zarejestrowanych awarii w odniesieniu do czasu

 • Wyświetlanie czasu pomiędzy naprawami, czas do naprawy, średni czas pomiędzy naprawami i średni czas do naprawy dla każdej awarii lub naprawy
 • Możliwość wyszukiwania informacji o awariach przy wykorzystaniu różnych kryteriów

 • Wyświetlanie zawiadomień wiodących oraz możliwość przechodzenia do poszczególnych obiektów powiązanych z zawiadomieniami, tj. zlecenia, obiekty techniczne itp.

#6 Szukanie obiektu technicznego

Aplikacja umożliwia wyświetlanie obiektów technicznych PM. Poprzez wykorzystanie różnych kryteriów użytkownik może wyszukać obiekty techniczne i wyświetlić ich właściwości, przypisane do nich dokumenty oraz załączniki.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyświetlanie listy obiektów technicznych (lokalizacje funkcjonalne, urządzenia)

 • Wyszukiwanie poprzez różne parametry (typ, lokalizację, producenta, status itp.)
 • Wyświetlanie powiązanych zawiadomień i zleceń
 • Wyświetlanie informacji ogólnych o obiekcie technicznym (długi tekst, typ, producent itp.)
 • Wyświetlanie informacji o instalacji (lokalizacja, zakład, obiekt nadrzędny itp.)
 • Wyświetlanie informacji o grupie planistów, stanowisku roboczym odpowiedzialnym za obiekt itp.
 • Wyświetlanie statusu systemowego i statusu użytkownika dla obiektu technicznego
 • Wyświetlanie dokumentów i punktów pomiarowych
 • Wyświetlanie załączników
 • Możliwość przetwarzania funkcji z poziomu obiektu technicznego

#13 Przegląd planowania PM

Aplikacja pomaga w planowaniu i wykonywaniu prac konserwacyjnych i umożliwia skuteczne monitorowanie ważnych, czasochłonnych etapów procesu. Zgodnie z określonymi przez użytkownika kryteriami wyboru, system analizuje czynniki krytyczne w wybranym okresie odniesienia, np. otwarte lub zaległe powiadomienia, które nie zostały jeszcze przypisane, brakujące części zamienne lub zaległe zamówienia. Różne karty wyświetlają wyniki w postaci cyfr i kolorowych wykresów oraz umożliwiają nawigację do list, na których można edytować dokumenty zidentyfikowane jako krytyczne lub odpowiedzialne za kontakty. Za pomocą tej aplikacji można np. przeanalizować, które zamówienia z obszaru PM nie zostały jeszcze wydane, które części zamienne prawdopodobnie nie będą mogły zostać zamówione i udostępnione na czas, lub które zamówienia nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone, chociaż data już minęła.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Możliwość analizy zaległych zawiadomień, które nie są jeszcze przetwarzane i nie zostały przepisane do zleceń PM
 • Możliwość analizy zleceń PM, które są w fazie planowania i nie zostały jeszcze przekazane do realizacji
 • Możliwość analizy zgłoszeń zapotrzebowania lub zamówień, które nie zostały jeszcze zwolnione do przetwarzania zakupu
 • Wyświetlanie zgłoszeń zapotrzebowania, dla których nie zostały utworzone zamówienia zakupu
 • Wyświetlanie materiałów niemagazynowych, które zostały zamówione, ale nie mogą być dostępne na wymaganą datę
 • Możliwość analizy zwolnionych zleceń PM, których data jest w przeszłości, a nie zostały potwierdzone
 • Możliwość analizy potwierdzonych zleceń PM, których wymagana data zakończenia minęła, a nie zostały one zamknięte technicznie lub biznesowo
 • Możliwość przechodzenia z poziomu ekranu do innych obszarów modułu PM

#17 Analiza kosztów rzeczywistych

Aplikacja umożliwia monitorowanie i ocenę faktycznych kosztów wynikających z bieżących zleceń serwisowych. Umożliwia np. analizę faktycznych kosztów materiałów i robocizny związanych z konserwacją lub porównanie całkowitych naprawczych i zapobiegawczych kosztów konserwacji w wybranym okresie. Ponadto można łatwo zidentyfikować czynności konserwacyjne prowadzące do najwyższych kosztów lub części aktywów, które generowały wysokie koszty podczas kontroli.

Wykorzystanie różnych filtrów pozwala analizować koszty krytyczne w danym roku obrachunkowym z różnych perspektyw, takich jak typ zamówienia, typ konstrukcji, lokalizacja, grupa planistów lub producent. Widok skondensowany umożliwia identyfikację i porównanie odpowiednich obszarów w zestawach danych przy użyciu wizualizacji danych i analizy biznesowej.

Możliwe jest przechodzenie bezpośrednio do poszczególnych obiektów systemowych z poziomu raportu i wykonywanie dodatkowych funkcji. Wszystko to można wykonać płynnie na jednej stronie, która łączy dane transakcyjne i analityczne za pomocą wizualizacji wykresów i tabel.

#18 Uszkodzenia obiektów technicznych

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie uszkodzeń, które często występują na obiektach technicznych, i wyświetlanie części, które powodują te uszkodzenia. Powiązane zawiadomienia dotyczące zarejestrowanych uszkodzeń są wyświetlane w formie listy w oparciu o ich pozycje obsługi. Aplikacja umożliwia filtrowanie danych i przedstawianie ich w formie tabel i wykresów oraz przechodzenie do powiązanych aplikacji lub funkcji.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyświetlanie liczby uszkodzeń w formie tabelarycznej lub jako wykresy

 • Możliwość dostosowywania wyglądu wg potrzeb użytkowników
 • Możliwość przechodzenia do powiązanych aplikacji lub funkcji