W wielu działach WSK PZL Rzeszów czas pracy jest rozliczany w podziale na projekty, w których pracownicy uczestniczą. Od czerwca 2010 r. firma korzysta z opracowanego przy udziale BCC (aktualnie All for One Poland) narzędzia, które umożliwia automatyczną kontrolę i porównanie rzeczywistego czasu pracy pracowników z czasem pracy w ujęciu projektowym. Obecnie narzędzie obsługuje już ponad 600 projektów, a z aplikacji korzysta blisko 300 osób.

Wraz ze zmianami własnościowymi, od 2002 roku w WSK PZL Rzeszów rozpoczyna się proces głębokich zmian. Koncentrują się one przede wszystkim na podniesieniu poziomu organizacyjnego, technologicznego i technicznego spółki. Obecnie WSK PZL Rzeszów jest świetnym przykładem spółki działającej w ramach wielkiej międzynarodowej korporacji, która w Polsce rozwija działalność produkcyjną nie tylko ze względu na niższe koszty wytwarzania, ale też wykorzystuje inny potencjał regionu.

Podejście projektowe to nowoczesna strategia zarządzania, która wpływa na efektywność i rentowność projektu. W innym ujęciu zarządzanie projektowe wymaga też przedefiniowania roli i zadań pracownika. Jako członek zespołu projektowego staje się on bardziej odpowiedzialny za efekt projektu, jego kompetencje mogą być lepiej wykorzystane, ale też zyskuje większą samodzielność w zarządzaniu swoim czasem pracy. W odniesieniu do zarządzania kapitałem ludzkim w perspektywie firmy podejście projektowe jest związane z harmonogramowaniem i rozliczaniem czasu pracy w podziale na poszczególne projekty.

Projekt do rozliczania projektów

WSK PZL Rzeszów korzysta z systemu SAP HR od 2004 r. W 2008 r. rozwiązanie zostało rozszerzone o moduł zarządzania szkoleniami (Training & Events Management ) oraz PD (Personnel Development). W tym samym roku wdrożono także funkcjonalności do oceny czasu pracy (Time Evaluation) z wykorzystaniem Pulpitu Menedżera Czasu Pracy.

Pomimo tak szerokiego zakresu zaimplementowanych rozwiązań SAP HR, w firmie brakowało narzędzia, które umożliwiałoby automatyczną kontrolę i porównanie rzeczywistego czasu pracy pracowników z czasem pracy w podziale na poszczególne projekty.

Do rozliczania czasu pracy na projekty wykorzystywano zewnętrzną aplikację, która jednak nie była zintegrowana z SAP. Dane z obydwu rozwiązań należało analizować ręcznie, co przy dużej liczbie realizowanych projektów i zaangażowanych w nie osób było zajęciem czasochłonnym, a przede wszystkim niosło ryzyko błędów i pomyłek.

Od września 2009 r. do czerwca trwały prace nad stworzeniem narzędzia do rozliczania czasu pracy na projekty zintegrowanego z SAP HR. Partnerem WSK PZL Rzeszów w tym przedsięwzięciu było BCC (aktualnie All for One Poland). Jak już wspomniano, nadrzędnym celem była kwestia integracji z SAP. Naturalną konsekwencją tej decyzji było zbudowanie rozwiązania w technologii SAP, co umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy nową aplikacją do rejestracji czasu pracy na projekty a SAP HR, w tym w szczególności wynikami oceny czasu pracy.

Rozwiązanie składa się z trzech modułów:

  • Zarządzanie projektami: przeznaczony dla kierowników projektu i kierowników zdefiniowanych w strukturze organizacyjnej SAP HR;
  • Rozliczanie czasu pracy na projekty: wykorzystywany przez pracowników rejestrujących godziny pracy na poszczególne projekty;
  • Rejestracja nieobecności: przeznaczony dla wszystkich pracowników, którym nadane zostały uprawnienia wymagane przez aplikację.

Wszystkie moduły są spójne, co oznacza np., że informacje o projektach zdefiniowanych w module do zarządzania projektami są wykorzystywane przy rozliczaniu czasu na projekty.

Rozwiązanie jest dostępne z poziomu przeglądarki WWW i zintegrowane z SAP HR, dostarczając przyjaznego środowiska pracy i danych do innych komponentów HR, np. listy płac.

Lista projektów

Z funkcjonalności listy projektów korzysta kadra menedżerska firmy oraz kierownicy projektów. Narzędzie wspiera proces definiowania i realizacji projektów. System umożliwia śledzenie elementów projektu w jednym miejscu – od stanu zaawansowania realizacji, obciążenia zasobów zaangażowanych w projekt, po przydzielenie zadań i ról do pracowników. Utworzone i zaakceptowane projekty mogą być wykorzystywane do rozliczania czasu pracy pracownika w danym dniu.

Rozwiązanie wspiera zdefiniowane w systemie SAP HR uprawnienia strukturalne, powiązania organizacyjne zgodnie ze strukturą organizacyjną (OM) i zarejestrowane zastępstwa, ograniczając dostęp do zasobów projektu w zależności od tych informacji. Moduł do zarządzania projektami jest zintegrowany z modułem do rozliczania czasu na projekty.

Dodatkowo na potrzeby rozwiązania zaimplementowano uprawnienia kierowników projektu, dzięki czemu kierownikiem projektu może być pracownik, który nie jest kierownikiem w SAP HR. Uprawnienia kierownika projektu obejmują określenie jednostki lub jednostek organizacyjnych, dla których będzie mógł on definiować i modyfikować projekty.

Podstawowe korzyści z tej funkcjonalności to po pierwsze znaczna oszczędność czasu pracy wynikająca z szybkiego dostępu do kluczowych informacji i automatyzacji rejestracji projektów. System kontroluje poprawność danych (np. możliwość dodania pracowników do projektu tylko zgodnie z uprawnieniami organizacyjnymi i projektowymi), dzięki czemu możliwe było wyeliminowanie błędów ludzkich. Oczywiście nie do przecenienia są także wymierne korzyści związane z poprawą organizacji i wyższą wydajnością pracy.

Rozliczanie czasu pracy na projekty

Wykorzystując mechanizmy dostarczane przez aplikację, pracownicy rejestrują czas pracy poświęcony na poszczególne projekty. Najczęściej następuje rozbicie godzin w danym dniu na kilka projektów, chociaż bywa też, że cały dzień jest poświęcony jednemu projektowi.

Pracownik, który rejestruje czas pracy, musi określić projekt, na rzecz którego pracował, oraz czas trwania swojej aktywności. System podpowiada listę projektów do wyboru przez pracownika, czyli projekty aktywne, do których został on przypisany jako członek zespołu realizacji.

Planując rozłożenie projektowe, użytkownik widzi dane z systemu SAP HR, czyli np. planowany dzienny czas pracy oraz (jeżeli zostało wykonane) wyniki oceny czasu pracy, czyli nadgodziny i odpracowania oraz nieobecności.

Jednym z podstawowych zadań rozwiązania jest kontrola danych wprowadzonych przez pracownika. System czuwa, by zarejestrowany czas pracy nie przekraczał dopuszczonych norm. Kontroluje, by suma liczby godzin zarejestrowana na projekty dla danego dnia była taka sama jak wartości zaliczonego czasu pracy zgodnie z wynikami oceny czasu pracy w SAP HR. Wbudowane mechanizmy kontroli gwarantują też, by wprowadzona liczba godzin dla danego projektu nie spowodowała przekroczenia budżetu projektu.

Dla każdego dnia przypisany jest status, który określa, czy rozliczenie czasu na projekty w tym dniu zostało zdefiniowane poprawnie. Wyróżniamy trzy rodzaje statusów:

  • informujący o niewykonanej ocenie czasu pracy, co skutkuje brakiem informacji o przepracowanych godzinach i nieobecnościach w danym dniu; dane nie mogą zostać zatwierdzone/ zaakceptowane;
  • wystąpił błąd, np. zarejestrowany czas pracy na projekt/projekty w danym dniu przekracza czas zaliczony według wyników oceny czasu pracy w SAP HR; dane nie mogą zostać zatwierdzone/zaakceptowane;
  • komunikat o prawidłowej rejestracji czasu pracy w rozbiciu na projekty.

Choć z tej części rozwiązania korzystają głównie pracownicy angażowani do projektów, zawiera ona także dodatkową funkcjonalność dla kadry kierowniczej, która umożliwia akceptację rozliczania czasu na projekty dla całego działu, bez wchodzenia w harmonogramy poszczególnych pracowników.

Rejestracja nieobecności

Moduł „Rejestracji nieobecności” jest ściśle zintegrowany z rozliczaniem oceny czasu pracy po stronie SAP HR. Przy dodawaniu nowego wniosku użytkownikowi prezentowane są informacje o rozliczonym czasie pracy w tym dniu –  saldo przepustek, nadgodzin i dni do odbioru. Akceptacja wniosku powoduje też automatyczny zapis w systemie oraz uruchomienie oceny czasu pracy, równocześnie dokonuje się aktualizacja sald czasu pracy danego pracownika.

Dla wszystkich rodzajów wniosków – z wyjątkiem urlopowego, który jest całodniowy lub dla którego użytkownik podaje godzinę początku i końca trwania, system podczas akceptacji automatycznie wylicza godzinę początku i końca trwania nieobecności lub obecności na podstawie informacji o zdarzeniach czasowych, planowanym czasie pracy i innych kwalifikacjach dla danego dnia (limitów, nieobecności).

W ramach rozwiązania dla WSK zdefiniowano raporty, dzięki którym menedżerowie mogą śledzić efektywność poszczególnych działów, grup, a nawet pojedynczych pracowników w projektach

Statystyki i raporty

W ramach rozwiązania zdefiniowano też raporty, dzięki którym menedżerowie mogą śledzić efektywność poszczególnych działów, grup, a nawet pojedynczych pracowników. Raporty pozwalają dokonać analizy przebiegu projektów, udostępniając szczegółowe zestawienia godzin zarejestrowanych na projekty. Możliwe jest wybranie wszystkich godzin z dokładnością do dnia i pracownika.

W ramach systemu rozliczania czasu na projekty utworzono również statystyki prezentujące następujące wskaźniki:

  • sumę godzin zarejestrowanych na projekty w podziale na godziny fakturowane i niefakturowane i klientów wraz z sumą czasu planowanego, zaliczonego oraz nieobecności,
  • procentowy udział godzin pracy w projektach w stosunku do całego dostępnego czasu i poszczególnych kategorii.

Samoobsługa przez WWW

Obecnie w WSK PZL Rzeszów narzędzie obsługuje już ok. 600 projektów, a z aplikacji korzysta blisko 300 pracowników. We wrześniu rozpoczął się roll-out systemu na kolejne jednostki organizacyjne firmy.

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich pod wspólnym adresem WWW. Następnie po zalogowaniu użytkownicy mają dostęp do wybranych zakładek i funkcji, zgodnie z zaimplementowanym systemem uprawnień.

Zautomatyzowanie rejestracji obecności i nieobecności na podstawie ustalonych założeń i integracja zarządzania czasem pracy w projektach z SAP HR i oceną czasu pracy (SAP TE) pozwoliły zoptymalizować pracę wszystkich menedżerów czasu pracy i wykluczyć ryzyko błędów i pomyłek.

Terminarz do kontroli efektywności

Aplikacja do zarządzania czasem pracy w ujęciu projektowym to nie tylko ułatwienie dla kierowników projektów, menedżerów czasu pracy i pracowników uczestniczących w projektach. W szerszym ujęciu informacje o rentowności projektów i alokacji zasobów mogą posłużyć do kontrolowania ryzyka (w ujęciu projektowym) oraz efektywności działań firmy. Dla kadry menedżerskiej system usprawnia proces zarządzania projektami, udostępniając mechanizmy do planowania właściwego rozkładu zadań w czasie.

Dla pozostałych pracowników stanowi rodzaj terminarza, za pomocą którego mają oni bezpośredni dostęp do zadań i czasu ich wykonania wchodzących w zakres obowiązków pracownika.

A w dalszej perspektywie możliwe jest także zarządzanie wynagrodzeniami w rozbiciu na poszczególne projekty.

WSK PZL Rzeszów SA to spółka zajmująca się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. Firma produkuje m.in. kadłuby sprężarek, komory spalania, aparaty kierujące, łopatki sprężarek, turbin, a także silniki lotnicze: odrzutowe, turbowałowe, turbośmigłowe. 11 marca 2002 r. firma WSK PZL-Rzeszów weszła w skład amerykańskiej korporacji United Technologies zrzeszającej takie firmy jak Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand, Carrier, Otis czy Sikorsky.