Firmy grupy Scaninter, specjalizującej się w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu, wdrożyły SAP metodą SPRINT. Pierwszy raz polskie rozwiązanie tego typu zostało wykorzystane w projekcie międzynarodowym.

Od Zrembu do koncernu

Największym podmiotem w grupie Scaninter jest gnieźnieński Scanclimber. Korzenie tej firmy sięgają 1964 r., w którym pod nazwą Wielkopolskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Poznaniu powstał pierwszy zakład w Gnieźnie. W 1991 r. została zmieniona nazwa firmy na FADA sp. z o.o., a od 1998 r. przedsiębiorstwo zaistniało na rynku pod obecną nazwą Scanclimber sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja dźwigów budowlanych i specjalnych oraz podestów ruchomych masztowych wraz z częściami zamiennymi do tych produktów.

Na czele grupy Scaninter stoi Oy Scaninter Nokia. z Finlandii. Centrala zarządza siecią sprzedaży, natomiast Scanclimber w Gnieźnie jest odpowiedzialny za produkcję dla całej grupy, badania i rozwój oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Przed wdrożeniem SAP Scanclimber wykorzystywał system Concorde XAL, który jednak nie spełniał wymogów integracji grupy Scaninter. Na przykład spółkach istniały różne indeksy towarów, co powodowało, że wymiana informacji następowała faksem, a dane do systemu trzeba było wprowadzać ręcznie.

System częścią strategii

Kierunek działalności firmy Scanclimber ustala przemyślana strategia, będąca częścią ogólnej wizji rozwoju grupy. Jako że przedsiębiorstwo funkcjonuje w szybko się zmieniającym otoczeniu i decydujący wpływ mają czynniki o międzynarodowym wymiarze (np. tendencje na światowym rynku budowlanym, kształtowanie się kursów walut czy cen komponentów), kluczowe znacznie dla funkcjonowania Scanclimbera mają działania i analiza procesów wewnętrznych w kilkumiesięcznym horyzoncie czasowym.

Zarząd spółki rozpoczął prace przygotowawcze do wdrożenia systemu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Albert Smektalski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Scanclimbera

„W chwili podejmowania decyzji o wdrażaniu SAP-a wiedzieliśmy, że będziemy się szybko rozwijali. Dlatego decyzja podjęta półtora roku wcześniej to był strzał w dziesiątkę. Obecnie, po wdrożeniu, możemy całkowicie skupić się na rozwoju firmy” – mówi Albert Smektalski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Scanclimbera

Główną motywacją osób zarządzających było osiągnięcie konkretnych celów biznesowych, które w średniej lub dłuższej perspektywie miały pozwolić na wzrost rentowności spółki, rekompensujący nakłady na zakup licencji, wdrożenia i rozwój systemu. Inaczej mówiąc, inwestycja miała się zwrócić. Zdefiniowano cele biznesowe i określono mierniki ich realizacji.

Do głównych celów wdrożenia systemu SAP zaliczono:

 • usprawnienie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie stopnia automatyzacji procesów zachodzących w firmie poprzez ich odwzorowanie w systemie informatycznym oraz wyeliminowanie części ręcznych operacji,
 • uproszczenie i standaryzację procesów i procedur,
 • uzyskanie narzędzi do prowadzenia zintegrowanego procesu planistycznego (ciąg procesów planistycznych od prognozowania sprzedaży, planowanie wielkości dostaw i terminów produkcji, zleceń produkcyjnych, zapotrzebowań na surowce),
 • uzyskanie pełnej kontroli nad procesem zaopatrzenia w towary, surowce, materiały oraz usługi w zakresie: ilości, terminów, jakości, ceny i warunków finansowych, odpowiedzialnych osób,
 • uzyskanie kontroli procesu zaopatrzenia w środki trwałe z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki remontowej w zakresie nabytej licencji,
 • uzyskanie kontroli kosztów zakupów surowców, materiałów i usług oraz innych kosztów prowadzenia działalności w układzie miejsc ich powstawania,
 • zapewnienie pełnego zarządzania partią (surowca, półproduktu, wyrobu),
 • kontrolę kosztów produkcji poprzez zapewnienie pełnej rejestracji przebiegu procesu produkcyjnego,
 • optymalizację wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • poprawę rotacji wyrobów i surowców, np. komponentów chemicznych,
 • uzyskanie aktualnej i rzetelnej informacji na temat rentowności netto poszczególnych produktów na konkretne zamówienie,
 • zapewnienie elastyczności w reakcji na zmiany popytu rynkowego,
 • zwiększenie kontroli procesu sprzedaży i rozliczeń z nim związanych,
 • umożliwienie zintegrowanego prowadzenia procesów planistycznych,
 • ułatwienie przepływu towarów i informacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie,
 • zapewnienie możliwości analizy danych rejestrowanych w systemie do celów podejmowania decyzji zarządczych.

3 kraje, 2 języki, 1 rozwiązanie

Firma zdecydowała się na wdrożenie SAP w 3 spółkach, w oparciu o oferowaną przez BCC metodykę wdrożenia SPRINT, skupiającą najlepsze praktyki biznesowe i pozwalającą na redukcję kosztów wdrożenia.

„Wybraliśmy SPRINT z uwagi na niższe koszty w porównaniu z wdrożeniem klasycznym, ze świadomością, że w przyszłości będziemy mogli inwestować w rozwój systemu o nowe funkcje”. – wyjaśnia Albert Smektalski. Dodatkową decyzją zarządu było prowadzenie prac wdrożeniowych etapowo. „Nie chcieliśmy wdrażać zbyt szerokiej funkcjonalności od razu, ale dojść do niej stopniowo, opierając się na własnych doświadczeniach z pracy w systemie”.

Projekt był realizowany z udziałem konsultantów 7milowego i BCC (aktualnie All for One Poland). Większość prac i konsultacji odbywała się w języku angielskim. Zespoły wdrożeniowe składały się z polskich i fińskich ekspertów, ponieważ firmie zależało na wprowadzeniu jednolitych standardów zarządczych w całej grupie. „Chodziło nam o integrację środowiska kontrolingowego” – mówi Albert Smektalski. – „Zależało nam, aby informacje były ogólnodostępne, w tym samym formacie i w tej samej konfiguracji raportowej”.

Prowadzenie projektu wdrożenia systemu SPRINT w środowisku międzynarodowym to również niemałe wyzwanie od strony zarządzania projektem.

„W trakcie wdrożenia pojawiło się wiele dodatkowych zadań i spraw otwartych dotyczących kwestii lokalizacyjnych, np. potrzeba konfiguracji ustawień systemowych w obszarze finansów wynikająca z wymogów prawno-ekonomicznych w krajach objętych wdrożeniem. W wielu obszarach systemu konieczne było wykonanie dodatkowych, zwykle niewystępujących w klasycznym wdrożeniu SPRINT prac. Jednak dzięki zaangażowaniu zespołów projektowych wspieranych przez doświadczonych konsultantów modułowych ostatecznie wszystkie, również te niestandardowe działania projektowe zakończyliśmy sukcesem” – podsumowuje Maciej Gerke, Kierownik Projektu ze strony BCC.

W ciągu niecałego roku od rozpoczęcia wdrożenia użytkownicy z Polski, Finlandii i Niemiec zaczęli korzystać z SAP w szerokim zakresie funkcjonalnym (patrz ramka).

Wachlarz możliwości

Do pierwszych dobrodziejstw z posiadania systemu Scanclimber zaliczył integrację i unifikację procesów zachodzących w grupie: mniej pracy papierkowej, wszystko zgromadzone w jednym środowisku, co daje możliwość szybszego i sprawniejszego przetwarzania oraz konsolidowania informacji.

Przykładem jest unifikacja sytemu kodowego na poziomie całej grupy. „Obecnie jeśli ktoś mówi dźwig S-132, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Również klienci”. – dodaje Albert Smektalski. „Pomimo tego, że posługujemy się równolegle językiem polskim i angielskim, to de facto funkcjonuje jednorodna terminologia. Dzięki temu wcześniejsze problemy i nieporozumienia zostały praktycznie wyeliminowane”.

Zakres funkcjonalny wdrożenia SAP w Grupie Scaninter (Polska, Finlandia, Niemcy)

 • rachunkowość finansowa (FI)
 • księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • zarządzanie płynnością finansową (TR)
 • kontroling (CO)
 • gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM)
 • gospodarka magazynowa (WM)
 • planowanie i sterowanie produkcją (PP)
 • sprzedaż i dystrybucja (SD)
 • moduł bazowy (techniczny – Basis)

Po zakończeniu projektu Scanclimber dodatkowo zdecydował się na wdrożenie modułu HR w celu pełnej integracji procesów biznesowych w systemie SAP.

Spółki objęte wdrożeniem

 • Scanclimber sp. z o.o. (Gniezno)
 • Oy Scaninter Nokia Ltd (Finlandia)
 • Oy Scaninter Nokia Ltd Niederlassung Deutschland (Niemcy)

Jako inną korzyść z systemu Wiceprezes Scanclimbera wymienia oszczędności w obszarze gospodarki materiałowej. „Pomimo wzrostu przychodów firmy o 100% w ciągu ostatnich 2 lat udało nam się utrzymać na niskim poziomie zapas magazynowy.

Znacznie zredukowaliśmy liczbę materiałów nierotujących, niechodliwych” – dodaje Smektalski. System SAP odgrywa istotną rolę w obszarze planowania produkcji. Plany produkcyjno-sprzedażowe w Scanclimberze sporządzane są na trzy miesiące.

Jeśli oddziały grupy Scaninter z Niemiec czy Finlandii składają w Scanclimberze zamówienia z odpowiednim, około 3-miesięcznym wyprzedzeniem, firma jest w stanie produkować na zlecenie. Natomiast często dzieje się tak, że dany produkt potrzebny jest znacznie szybciej. Dlatego też strategia działania firmy zakłada produkcję komponentów, które na konkretne zamówienie klienta składane są w gotowy produkt.

Arkadiusz Olejniczak, Kierownik Projektu PP, odpowiedzialny za wdrożenie w obszarze planowania produkcji komentuje: „Mieliśmy dużo pracy, ponieważ zarówno nasze produkty, jak i specyfika działania są bardzo złożone. Jeden dźwig składa się z kilku tysięcy komponentów, z których część produkujemy sami, a część zamawiamy u naszych dostawców. Te skomplikowane mechanizmy należało uwzględnić w marszrutach tworzonych w systemie. W tej chwili SAP stanowi dla nas podstawowe narzędzie planowania. Wachlarz możliwości jest szeroki i nawet ludzie, którzy wcześniej sceptycznie podchodzili do wdrożenia, przekonują się do systemu, bo widzą, co teraz można zrobić łatwiej i szybciej”.

Podsumowując przebieg projektu, Albert Smektalski powiedział: „Wiem, że był to pierwszy projekt  prowadzony na skalę międzynarodową. Nieczęsto zdarza się, by polskie rozwiązanie było podstawą do działania firm koncernu w innych krajach. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej firmy, stopień złożoności naszych produktów oraz aspekty międzynarodowe projektu, myślę, że jest wiele powodów do zadowolenia”.

Scanclimber sp. z o.o. stanowi część międzynarodowej grupy Scaninter, będącej liderem w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu. Firma specjalizuje się w produkcji dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, inspekcyjnych oraz podestów ruchomych masztowych.