Czy system informatyczny może wspomóc zarządzanie z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników? Przykład polskiego oddziału Nestlé pokazuje, że jak najbardziej tak.

Po co Strategiczna Karta Wyników (SKW)?

Coraz nowocześniejsze linie technologiczne, systemy ERP pozwalające planować coraz dokładniej, coraz bardziej precyzyjne badania rynku – wszystko to ułatwia zarządzanie w stabilnym środowisku.

Tymczasem firmy muszą się ciągle zmieniać, by utrzymać swą konkurencyjność. Wprowadzanie zmian często spotyka się z oporem i niechęcią. Cele strategiczne, wyznaczające kierunek zmian, trudno przełożyć na cele operacyjne poszczególnych działów i pracowników. Narzędziem biznesowym, które to ułatwia, jest właśnie SKW.

Czy system IT może pomóc w realizacji strategii?

Nikt już nie wyobraża sobie ręcznego prowadzenia sprzedaży od kontraktu poprzez zamówienie, wysyłkę, po fakturowanie i nadzorowanie płatności. Podobnie rzecz ma się z procesami magazynowymi, produkcyjnymi czy rachunkowością. Procesy operacyjne są szeroko wspomagane przez systemy IT – gdyż są zazwyczaj dobrze zdefiniowane i nie ulegają zbyt często zmianom. Przeciwnie – procesy strategiczne, które w swojej istocie zawierają element zmienności. Dlatego cenne jest każde narzędzie, które może pomóc w tym obszarze.

Strategiczna Karta Wyników (SKW) to pojęcie wprowadzone w 1992 r. przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Notrona. Obecnie definiuje się SKW jako zarządzanie w taki sposób, aby cele operacyjne pracowników były całkowicie zgodne z celami strategicznymi firmy.

Aby stworzyć SKW, najpierw wytycza się perspektywy przedsiębiorstwa, czyli obszary ważne dla przetrwania i rozwoju firmy. Zazwyczaj definiuje się ok. 4-5 perspektyw np.: perspektywę klienta, finansową, wewnętrznych procesów, oraz rozwoju i wiedzy. W każdej perspektywie definiuje się zgodne ze strategią cele. Dla każdego celu definiuje się wskaźniki mierzące poziom osiągnięcia celu.

SKW jest uznawana za jeden z najlepszych sposobów wytyczania kierunków zmian i ich monitorowania na szczeblu operacyjnym, ze stałym naciskiem na ich spójność z celami strategicznymi.

Ze względu na duży wpływ na efektywność firmy, narzędzie merytoryczne, jakim jest SKW, warto wesprzeć przez narzędzia IT, które pozwolą na agregację i analizę danych pochodzących z różnych źródeł, oraz prezentację danych w formie przyjaznej dla menedżerów.

SKW w systemie SAP

SAP, jako jeden z nielicznych producentów systemów ERP, oferuje rozwiązanie wspierające wykorzystanie SKW. Funkcjonalność SEM-BSC była opracowana i jest stale rozwijana przy współpracy twórców idei SKW. Zapewnia to całkowitą zgodność narzędzia informatycznego z potrzebami biznesowymi.

Poszczególne funkcje SEM-BSC zostały przygotowane z myślą o jak najmocniejszym wsparciu biznesowej strony SKW:

 • SEM-BSC zawiera predefiniowane wskaźniki biznesowe (CFROI, EVATM, DCF i wiele innych). Użytkownik może je wykorzystać oraz rozszerzyć ich listę o nowe charakterystyczne dla jego firmy
 • dostępne są szablony SKW dla poszczególnych branż
 • rozbudowane narzędzia prezentacji graficznej SKW pozwalają na łatwe zrozumienie, analizę i ocenę stopnia realizacji założonych celów. Można wyświetlać dane w postaci tradycyjnej gwiazdy, w postaci mapy zależności lub w postaci listy perspektyw, celów i wskaźników
 • liczne ułatwienia w pracy grupowej, np. możliwości komentowania wyników i odpowiadania na komentarze
 • spójna baza danych dla SEM-BSC, jaką stanowi hurtownia danych SAP BW, pozwala na powiązanie danych z innych systemów IT z danymi SKW, oraz upraszcza zarządzanie danymi

Wśród korzyści z zastosowania SEM-BSC wymieńmy te najważniejsze:

 • prosty dostęp poprzez przeglądarkę WWW zarówno do ogólnych i szczegółowych danych dot. wskaźników biznesowych
 • centralizacja przechowywania danych na potrzeby SKW – jedno źródło dla wszystkich użytkowników, przechowujące definicje wskaźników, dane planowane, dane rzeczywiste, oceny danych rzeczywistych, oraz komentarze
 • graficzna prezentacja wskaźników i ich elementów składowych umożliwia lepszą interpretację faktów biznesowych
 • automatyczna ocena z wizualizacją za pomocą ikon ułatwia weryfikację wskaźników, które nie spełniają zakładanych kryteriów
 • SKW pełni rolę spinającą raporty szczegółowe, pozwalające na głębszą analizę wybranych aspektów biznesowych

SKW i SEM-BSC w Nestlé Polska

Czołowy producent żywności w Polsce (m.in. Nescafe i produktów Winiary) postanowił ujednolicić cele biznesowe oddziałów poprzez zdefiniowanie Strategicznych Kart Wyników na poziomie centrali i poszczególnych zakładów koncernu w Polsce.

Konsekwencją projektu biznesowego było przedsięwzięcie informatyczne – prowadzone przez BCC wdrożenie SAP SEM-BSC.

BCC – Partner Ekspert SAP w zakresie SEM
SAP SEM to grupa rozwiązań wspierających strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym budżetowanie oraz pomiar efektywności działania. Oprócz BSC, komponentami SAP SEM są m.in. SEM-BPS (planowanie strategiczne i symulacja w SAP – podstawowa aplikacja obsługująca proces budżetowania) oraz SEM-BCS (konsolidacja). BCC (aktualnie All for One Poland) posiada tytuł Partnera Eksperta SAP w zakresie SEM. Oprócz Nestlé, klientami BCC w zakresie rozwoju SAP SEM są m.in. KGHM, Opoczno SA, Sanitec Koło, Grupa Żywiec.

Prace wdrożeniowe poprzedzone były dokładną analizą merytoryczną potrzeb biznesowych. W marcu 2004, po przygotowaniu dokładnych definicji wskaźników, zdefiniowaniu źródeł danych, zaprojektowaniu formy wyprowadzania i oceny wskaźników, oraz zdefiniowaniu wyglądu raportów analizy szczegółowej przystąpiono do wdrożenia.

Zakresem wdrożenia zostało objęte sześć SKW (jedna na poziomie centrali i pięć na poziomie oddziałów), w których uwzględniono następujące elementy:

 • 25 kluczowych wskaźników biznesowych zgrupowanych w 5 perspektyw: finansową, klienta (pośrednika), klienta docelowego, procesów wewnętrznych i rozwoju potencjału ludzkiego
 • przegląd wartości podstawowych wskaźników biznesowych wybranej SKW z automatyczną oceną wartości tych wskaźników
 • przegląd realizacji celów i perspektyw, szacowany na podstawie analizy wskaźników przyporządkowanych do celów biznesowych i perspektyw
 • analiza definicji, historii i trendu wybranego wskaźnika (tabelaryczna i graficzna)
 • raporty tabelaryczne i graficzne, analizujące składowe poszczególnych wskaźników biznesowych
 • wprowadzanie danych planowanych i rzeczywistych, dot. wskaźników biznesowych
 • zarządzanie prawami dostępu do elementów poszczególnych SKW

W połowie kwietnia 2004 r. gotowa była SKW dla centrali. Na jej podstawie do końca maja uruchomiono pełną funkcjonalność SKW dla poszczególnych oddziałów.

Od samego początku jednym z celów wdrożenia SEM-BSC w Nestlé Polska było usprawnienie wizualizacji danych podczas comiesięcznych spotkań zarządu, co stanowi okazję do surowej i regularnej oceny narzędzia przez zespół menedżerów firmy.

Nestlé to największy na świecie producent wyrobów spożywczych, który od rozpoczęcia działalności w Polsce w 1993 r. zainwestował tu ponad 400 mln USD. Koncern posiada w Polsce 9 zakładów produkcyjnych, w których łącznie zatrudnionych jest ponad 4 300 pracowników. Najbardziej znane marki Nestlé obecne na polskim rynku to: Nescafé, Nestlé , KitKat, Princessa, Lion i Winiary.