Każda z firm chcąca odnieść sukces w swojej branży, musi stosować się do norm publikowanych przez krajowe jednostki normalizacyjne. W Polsce taką jednostką jest Polski Komitet Normalizacyjny. Ciągły rozwój przedsiębiorstw znacząco zwiększył popyt na dokumenty normalizacyjne, dlatego PKN podjął decyzję o rozszerzeniu swoich systemów informatycznych o narzędzia SAP Business Intelligence.

Z uwagi na różnorodność istniejących systemów, w tym m.in. system SAP ECC czy zewnętrzne systemy transakcyjne non-SAP, podjęto w Polskim Komitecie Normalizacyjnym decyzję o integracji danych ze wszystkich systemów transakcyjnych. Po wykonaniu dogłębnej analizy wybór padł na hurtownię danych SAP BW (SAP Business Warehouse 7.5). System miał za zadanie nie tylko zintegrować środowisko raportowe w PKN, lecz także odpowiednio agregować dane w kostkach informacji, umożliwiając osobom biznesowym szybki dostęp do historycznych wyników. Wdrożenie SAP BW powierzono ekspertom SNP Poland (aktualnie All for One Poland), którzy rozpoczęli prace w marcu 2018 roku.

Przed wdrożeniem

Dotychczas, podczas procesu raportowania, organizacja korzystała z natywnych transakcji w systemie SAP ECC, a także z narzędzia Crystal Reports, podłączanego bezpośrednio do zewnętrznych systemów transakcyjnych non-SAP. Takie rozwiązanie miało jednak wiele wad – takich jak konieczność przechowywania plików Crystal Reports na stacjach roboczych użytkowników czy trudności w edycji raportów. Użytkownik biznesowy nie mógł samodzielnie wgłębiać się w dane czy prowadzić proces analizy, aby odnaleźć wymaganą odpowiedź na pytanie biznesowe.

Platforma webowa

Główne wymagania, stawiane przed projektem wdrożenia systemu SAP BW w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, dotyczyły przede wszystkim możliwości korzystania z raportów przy użyciu platformy webowej oraz dostępu w czasie rzeczywistym do danych z zewnętrznych systemów transakcyjnych innych niż SAP.

Pierwszy postulat zrealizowany został przy wykorzystaniu platformy SAP Portal, na której opublikowane zostały wszystkie raporty wygenerowane przy pomocy standardowego narzędzia BEx Web Application Designer.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym uzyskano dzięki implementacji wirtualnych kostek dla danych z zewnętrznych systemów transakcyjnych. Wspomniany rodzaj kostki różni się od standardowej tym, że nie przechowuje fizycznie danych w systemie SAP BW, jednak za pomocą pamięci RAM przekazuje dane z systemu źródłowego i udostępnia aplikacjom raportowym. Warto tutaj nadmienić, że wykorzystane zostały w pełni standardowe narzędzia raportowania oferowane przez firmę SAP w pakiecie z systemem hurtowni danych SAP BW. Do wspomnianych narzędzi, pochodzących z gamy SAP Business Explorer, zalicza się: BEx Query Designer, BEx Analyzer, BEx Web Application Designer.

  • BEx Query Designer to narzędzie do tworzenia tzw. kwerend czyli zapytań do bazy danych typu OLAP. Zapytanie to odbywa się za pomocą specjalnego języka bazodanowego MDX (MultiDimensional Expressions), który jest rozszerzeniem standardowego języka SQL. Firma SAP szczególnie zadbała o użytkowników biznesowych, ponieważ nie jest wymagana żadna znajomość kodu, aby odpytywać bazę danych.
  • BEx Analyzer jest nakładką do popularnego arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
  • BEx Web Application Designer to narzędzie służące do tworzenia aplikacji webowych. Działa na zasadzie „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu obiekty stworzone w języku HTML nie wymagają jego technicznej znajomości.

Poniższa grafika prezentuje umiejscowienie opisanych narzędzi. Można zauważyć, że dane  uzyskane przy pomocy Query Designera zasilają narzędzia front-end, tj. Analyzer oraz Web Application Designer.

150 raportów…

Po fazie analizy przedwdrożeniowej i ustrukturyzowaniu wymagań PKN, nastąpiło rozpoczęcie fazy wdrożenia, której efektem jest 150 raportów. Dane pochodzą z zewnętrznych systemów transakcyjnych (m.in. systemu do zarządzania pracą, systemu obsługującego sklep internetowy czy systemu do tworzenia nowych produktów) oraz z modułów SD, FI, HR systemu SAP ECC. Poza wspomnianymi wcześniej wirtualnymi kostkami dla fizycznego składowania danych, wykorzystano obiekty typu DataStore, przechowujące dane na poziomie dokumentu (np. poziom faktury), a także kostki informacji, odpowiadające za agregację danych sprzedażowych.

120 odbiorców raportów…

W końcowej fazie wdrożenia wszyscy wymagani użytkownicy biznesowi zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z systemu, co umożliwiło udostępnianie raportów ponad 120 użytkownikom końcowym. SAP Portal umożliwił automatyczną dystrybucję raportów na skrzynki pocztowe użytkowników bądź cykliczne wysyłanie raportów do wydruku. Warto nadmienić, że na wyjątkowo rozbudowanym poziomie zostały zaimplementowane uprawnienia raportowe, dzięki czemu w ramach jednego raportu użytkownik widzi tylko dane odpowiednie dla siebie.

Przeprowadzenie szkoleń w znacznym stopniu umożliwiło Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu samodzielne zarządzanie architekturą systemów, a pracownikom biznesowym tworzenie prostych raportów.

Teresa Sosnowska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny

Nowy system raportowania

Pion Normalizacji PKN jest jednym z głównych odbiorców raportów w SAP Portal. Mimo że przygotowanie danych do raportów było procesem trudnym i pracochłonnym, bardzo szybko zaczęliśmy odczuwać konkretne korzyści wynikające przede wszystkim z dostępności raportów dla większej liczby pracowników, zwłaszcza dla pracowników Sektorów Wydziału Prac Normalizacyjnych. Usprawniło to prace kierownikom Sektorów, którzy jako jedyni mieli uprawnienia do generowania tzw. raportów crystalowych (Crystal Reports). Ograniczenie zadań technicznych, wykonywanych przez kadrę kierowniczą, pozwala na skupienie się na pracy ściśle merytorycznej.

Raporty w znacznym stopniu ułatwiły organizację naszej pracy i przyspieszyły pozyskiwanie potrzebnych informacji. Jednocześnie zaangażowanie pracowników pionu w proces ich przygotowania zachęcił do rozwoju zaawansowanych raportów pozwalających na uzyskanie większej ilości różnego typu informacji z zakresu procesów biznesowych realizowanych lub monitorowanych w pionie. Nowy system raportowania istotnie wspiera zarządzanie danymi rejestrowanymi w systemie PKN, np. w zakresie sortowania danych do archiwizacji, weryfikacji ich integralności czy pozyskiwanie danych do sprawozdań rocznych PKN.

Teresa Sosnowska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny

Korzyści

Start produkcyjny nowej platformy raportowej nastąpił w czerwcu 2018, satysfakcja zaś użytkowników z nowego systemu sprawiła, że ciągle był udoskonalany, a finalne prace zakończono w marcu 2019 roku. Dzięki wdrożeniu systemu SAP Business Warehouse pracownicy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego mogą w pełni korzystać z platformy webowej skupiającej wszystkie raporty operacyjne i strategiczne. Czas wykorzystywany dotąd na odszukiwanie raportów na lokalnych stacjach roboczych czy wyciąganie wymaganej informacji biznesowej z raportów można teraz przeznaczyć na bieżące prace normalizacyjne.

Beata Liszkiewicz, Kierownik Działu Wydział Informatyki – Dział Eksploatacji Oprogramowania, Polski Komitet Normalizacyjny

Nowe raporty, przejrzyste uprawnienia

Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy powiązań procesów biznesowych uznaliśmy, że najważniejsze jest ustalenie wymagań dla nowego środowiska i wybór metodyki wdrożenia systemu SAP BW. Wdrożeniu podlegały zarówno systemy SAP BW, jak i system SAP Portal, wykorzystywany jako interfejs użytkownika.

Architektura systemów to pejzaż dwusystemowy: systemy rozwojowe/testowe oraz system produkcyjny. SAP BW bazuje na platformie aplikacyjnej AS ABAP, a na potrzeby dostępu użytkowników końcowych i prezentacji danych – wykorzystuje SAP Portal na platformie aplikacyjnej AS JAVA. Dlatego zainstalowane zostały systemy SAP Portal w najnowszej wersji SAP NetWeaver 7.5 i na tych systemach zostały zaimplementowane wszystkie funkcjonalności portalu BW.

SNP Poland (aktualnie All for One Poland) zapewniło wsparcie merytoryczne konsultantów SAP BW i SAP Basis. W trakcie wdrożenia przeprowadziło szkolenie dla administratorów z narzędzi Query Designer i WEB Application Designer, co pozwoliło na szybkie wykorzystanie wiedzy do przygotowywania nowych raportów oraz opracowania przejrzystego systemu uprawnień i dystrybucji danych. Dzięki wdrożonej polityce uprawnień użytkownicy korzystający z tego samego raportu widzą tylko te dane, które są im potrzebne do realizacji zadań.

Beata Liszkiewicz, Kierownik Działu Wydział Informatyki – Dział Eksploatacji Oprogramowania, Polski Komitet Normalizacyjny

Marcin Rębelski, Kierownik Projektu, Polski Komitet Normalizacyjny

Marcin Rębelski, Kierownik Projektu, Polski Komitet Normalizacyjny

 

DATA DRIVEN COMPANY

Rozwój przedsiębiorstw na rynku w połączeniu z ciągłym rozwojem technologii wymusza na organizacjach ciągłe inwestycje w obszary IT. Pojawiające się trendy, takie jak Big Data, stawiają przed menedżerami coraz to nowe wyzwania. Funkcjonowanie firm jest mocno uzależnione od trafności decyzji podejmowanych przez kadry zarządzające.  Osoby decyzyjne mogą trafniej określać działania operacyjne i tym samym przynosić zysk organizacji dzięki dostępowi do różnorodnych źródeł danych.

Gromadzenie danych i co dalej?

Często, poza modułowym systemem ERP, przedsiębiorstwa mają oddzielny system, służący m.in. do tworzenia nowych produktów, zarządzania sklepem internetowym czy monitorowania stanu maszyn produkcyjnych. Zintegrowanie tych wszystkich źródeł danych staje się bardzo czasochłonne i trudne. Rozwiązaniem są systemy Hurtowni Danych. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie rozproszonych w różnych systemach źródłowych danych, które służą do generowania raportów strategicznych w przedsiębiorstwach.

Źródło przewagi konkurencyjnej

„Data-driven company”, po przetłumaczeniu: „przedsiębiorstwo oparte na danych”, to pojęcie, które w ostatnich latach kojarzone jest z bardzo silnym trendem gospodarczym. Jest ono ściśle powiązane ze zdobywaniem przewagi konkurencyjnej na rynku. Aby móc je dobrze zdefiniować, należy odnieść się do innego kluczowego pojęcia, jakim jest „Business Intelligence”. Określenie „Business Intelligence” pojawiło się nie tak dawno, a swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim temu, że łączy bezpośrednio świat systemów informatycznych ze światem biznesu. Obszary naukowe, które składają się na Business Intelligence to: statystyka, ekonometria, badania operacyjne, sztuczna inteligencja oraz technologie baz danych. Na pewnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa napływ danych niezbędnych do tworzenia różnego rodzaju analiz, a co za tym idzie, podejmowania kluczowych decyzji, okazuje się zbyt duży, by poradzić sobie z jego analizą. Zjawiska z tym związane są powszechne. Są to „Knowledge Gap” oraz „Execution Gap”. Pierwsze pojęcie to różnica pomiędzy ilością danych wpływających a faktyczną ilością danych, która została przeanalizowana. Drugie, to różnica pomiędzy ilością informacji dostarczonych z danych a finalnymi działaniami, decyzjami podjętymi na ich podstawie.

Z uwagi na ciągły napływ danych, często strumieniowych, różnice te z biegiem czasu stale się zwiększają. W dzisiejszych czasach głównym narzędziem analitycznym sporej grupy menedżerów wciąż jest Microsoft Excel. Nie jest on jednak odpowiednio przygotowany do analizy dużej ilości danych, przede wszystkim z powodu ograniczenia, jakim jest 1 milion wierszy. Microsoft Excel nie daje też możliwości dokonywania odpowiedniej obróbki danych pod kątem analitycznym.

Z uwagi na czasochłonność przy zbieraniu danych z systemów transakcyjnych, a następnie poddawaniu ich koniecznym analizom, niezbędny jest oddzielny system analityczny, odpowiedzialny za gromadzenie danych i odczytywanie wyników w postaci wielowymiarowych zapytań. Taki system analityczny oparty jest na Hurtowni Danych. W odróżnieniu od systemu transakcyjnego, odpowiedzialnego za operacyjne gromadzenie danych, system analityczny nastawia się na gromadzenie długookresowe i agregację danych.

Opisana tak hurtownia danych stanowi tło – back-end – pojęcia Business Intelligence. Warstwą wierzchnią Business Intelligence są wszelkie narzędzia prezentujące wyniki stworzonych zapytań, poczynając od prostych narzędzi, generujących zwykły, statyczny raport zawierający zagregowane wyniki, poprzez interaktywne raporty, umożliwiające procedurę tzw. „drill down”, czyli wgłębienia się w dane w celu odnalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania, aż do obszernych wizualizacji danych w formie kokpitów menedżerskich, tworzonych „na żądanie” (ad-hoc), czy różnego rodzaju aplikacji biznesowych np. do planowania wyników przedsiębiorstwa. Kluczowe zadanie stawiane przed Business Intelligence dotyczy więc dostarczenia właściwej informacji zarządczej do odpowiednich osób we właściwym czasie i w odpowiednim formacie. Podejmowanie decyzji biznesowych, opartych na skrupulatnie wyselekcjonowanych danych, jest kluczem do uzyskania przewagi nad ciągle rozwijającą się konkurencją. Ta przewaga wiąże się już nie tylko z cenową walką o klienta, lecz przede wszystkim z poprawą konkurencyjności poprzez szybkość reagowania na zachodzące w środowisku zmiany i wdrażanie we właściwym czasie odpowiednich decyzji.

Szeroka sfera Business Intelligence pozwala pozyskiwać nowych klientów, zwiększać sprzedaż i zyski bez konieczności ingerencji cenowej. W biznesie łatwy dostęp na czas do spersonalizowanej, intuicyjnej informacji jest niezbędny dla decydentów w wielu kluczowych sprawach. Menedżerowie nie potrzebują dziś statycznych raportów zawierających kluczowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicator), dających odpowiedź na pytanie: „co się stało?”, lecz potrzebują dynamicznych, interaktywnych kokpitów menedżerskich, odpowiadających na pytanie: „dlaczego tak się stało?”. Szybkie znalezienie przyczyny dysfunkcji przedsiębiorstwa pozwala w większości przypadków na uratowanie organizacji przed spadkiem przychodów.