Grupa Nordzucker, wiodący producent cukru w Polsce, użytkuje system SAP. Zrealizowane przez BCC (aktualnie All for One Poland) wdrożenie dostarczyło kierownictwu grupy narzędzia pozwalające zwiększyć efektywność polskich spółek. Jednocześnie, dzięki ścisłej współpracy z centralą w Niemczech, wdrożone rozwiązania są zgodne z korporacyjnymi standardami zarządzania, obowiązującymi w grupie Nordzucker AG.

Dlaczego SAP i BCC?

Pod koniec 2001 r. kierownictwo Grupy Nordzucker w Polsce podjęło decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wdrożenia systemu informatycznego w polskich spółkach Grupy. Oczekiwaniem kierownictwa Nordzucker w Polsce było, by przyszły system, dzięki dostarczaniu rzetelnych danych o procesach w poszczególnych spółkach, stworzył warunki do podejmowania decyzji zarządczych zwiększających efektywność działania całej Grupy Nordzucker w Polsce.

Spółki Nordzucker w Niemczech od lat wykorzystują z powodzeniem system SAP; koncern jednak nie narzucał wyboru systemu dla Nordzucker Polska. Zespół przygotowujący wdrożenie w Polsce wybierał spośród trzech systemów ERP.

Argumenty, które zdecydowały o wyborze SAP, to: bogata funkcjonalność, w całości pokrywająca wymagania Nordzucker, elastyczność dostosowania do zmieniających się potrzeb firmy, możliwość prostego i jawnego definiowania rozszerzeń systemu (w szczególności interfejsów z innymi systemami).

Istotne były także bardzo pozytywne doświadczenia z użytkowania SAP w Nordzucker w Niemczech, duża liczba zakończonych z sukcesem wdrożeń SAP w branży spożywczej w Polsce, wreszcie – korzystny stosunek kosztów wdrożenia do korzyści.

W lutym 2002 r. zespół przygotowujący wdrożenie podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia prac wdrożeniowych BCC (aktualnie All for One Poland).

Andrzej Nowak, Kierownik Projektu ze strony Nordzucker, stwierdził: „Przygotowując się do wdrożenia rozwiązań SAP w Nordzucker Polska poszukiwaliśmy firmy wdrożeniowej o szerokiej znajomości specyfiki branży spożywczej, z dużym doświadczeniem we wdrożeniach w firmach wielozakładowych. Dlatego wybraliśmy BCC”.

Zakres i przebieg wdrożenia

Spółki Grupy Nordzucker w Polsce działają w dwóch oddalonych od siebie obszarach: w okolicy Poznania oraz w okolicy Torunia. Odległość ta nie jest do zbagatelizowania przy wdrożeniu systemu informatycznego – dużym przedsięwzięciu, angażującym znaczną liczbę pracowników. Był to kluczowy argument, przemawiający za podzieleniem wdrożenia na dwa etapy, odpowiadające podziałowi terytorialnemu (I etap – grupa poznańska, II etap – grupa toruńska).

Założeniem I etapu wdrożenia było wypracowanie docelowego rozwiązania, które w przyszłości będzie wspólne dla wszystkich spółek Nordzucker w Polsce. Dlatego w I etapie prac były zaangażowane również kluczowe osoby ze spółek grupy toruńskiej – w charakterze obserwatorów oraz recenzentów. Aby zapewnić spójność systemu w Nordzucker Polska z rozwiązaniami funkcjonującymi w spółkach niemieckich, w pracach wdrożeniowych uczestniczyli też pracownicy Nordzucker AG.

Rozpoczęte w marcu 2002 r. wdrożenie objęło następujące obszary zarządzania: rachunkowość finansowa, księgowość majątku trwałego, kontroling, gospodarka materiałowa i zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja oraz zarządzanie kadrami i płacami. Zgodnie z planem, w styczniu 2003 r. rozpoczęły korzystanie z SAP następujące podmioty z grupy poznańskiej: Wielkopolski Cukier sp. z o.o., Nordzucker Polska Sp. z o.o., Nordzucker Polska Spółka Komandytowa oraz Cukrownia Opalenica SA.

W kwietniu 2003 r. rozpoczął się II etap wdrożenia – w zakładach grupy toruńskiej (Pomorski Cukier, Cukrownia Chełmża). Zgodnie z harmonogramem, SAP w tych spółkach został uruchomiony we wrześniu 2003 roku. Wdrożenie to również prowadzone było przez BCC.

André Peters, jeden z kierujących projektem ze strony Nordzucker AG, powiedział: „Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów SAP, zwłaszcza we wdrażaniu systemu SAP w Nordzucker AG. Nasza współpraca z BCC układała się doskonale pod każdym względem. Cieszymy się bardzo, że znaleźliśmy tak kompetentnego partnera i z podjęcia decyzji o współpracy z BCC. Już obecnie w projektach SAP realizowanych w Niemczech wykorzystujemy doświadczenia z wdrożenia prowadzonego z BCC”.

Korzyści z SAP

Funkcjonalności SAP w zakresie rachunkowości finansowej zbierają informacje z wszystkich innych obszarów systemu. Dzięki automatycznej rejestracji zdarzeń zmniejsza się pracochłonność czynności księgowych, minimalizuje się możliwości powstawania błędów, wreszcie skraca się czas przygotowania sprawozdań dla urzędów i dla zarządu. Wkrótce po uruchomieniu systemu czas zamknięcia miesiąca skrócił się o połowę. Nie do przecenienia jest bieżąca, pewna informacja o stanie rozrachunków oraz o wyniku jednostek wchodzących w skład Grupy. Pozwala to szybko reagować w momencie, kiedy spodziewana jest np. duża ilość płatności.

Wycena majątku trwałego wg różnych modeli – inna dla potrzeb bilansowych, inna dla podatkowych, oraz wycena wg wymagań koncernu nie jest już problemem.

Funkcjonalność SAP w zakresie majątku trwałego jest sprawnym instrumentem, który pozwala na dowolne definiowanie zasad amortyzacji środków trwałych dla różnych celów. Bilans oraz rachunek zysków i strat w części dotyczącej aktywów trwałych dla celów polskich i niemieckich – koncernowych różni się znacznie. Prowadzenie równoległej wyceny i automatyczne księgowanie trzech wspomnianych rodzajów amortyzacji na kontach księgi głównej jest dużym ułatwieniem w przygotowaniu sprawozdań.

Wdrożenie SAP w zakresie kontrolingu zostało oparte na rozwiązaniach funkcjonujących w Nordzucker AG w Niemczech.

Konieczne były do wprowadzenia pewne zmiany ze względu na inny zakres wdrożenia w Polsce (brak wykorzystania funkcjonalności PM – Gospodarka Remontowa) oraz ze względu na wymagania prawne w Polsce, związane z ustaleniem technicznego kosztu wytworzenia oraz wyceną inwestycji.

W ramach wszystkich jednostek organizacyjnych wprowadzono jednolitą strukturę miejsc powstawania kosztów oraz zleceń związanych głównie z projektami inwestycyjnymi. W celu uzyskania poprawnej wyceny działalności remontowej oraz inwestycyjnej uruchomione zostały rozliczenia kosztów osobowych na bazie rejestrowanego w systemie czasu pracy.

Sigrid Burmester, biorąca udział w kierowaniu projektem ze strony Nordzucker AG: „Naszym wymaganiem było, byśmy podczas wdrożenia SAP, we współpracy z polskim partnerem, BCC (aktualnie All for One Poland), wypracowali rozwiązanie dostosowane do specyficznych krajowych przepisów prawnych i zarazem uwzględniające spójność z systemem SAP, funkcjonującym w Nordzucker AG. BCC zrealizowało to zadanie znakomicie”.

Dodatkowo zautomatyzowano aktualizację danych w obszarze środków trwałych, poprzez uruchomienie wybranych funkcjonalności z obszaru zarządzania inwestycjami. W celu umożliwienia kontroli realizacji planu wprowadzono mechanizmy planowania kosztów oraz nakładów inwestycyjnych. Zdefiniowane zostały raporty do okresowej analizy realizacji budżetu w zakresie remontów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wdrożenie SAP w obszarze sprzedaży i dystrybucji pozwala korzystać z jednej bazy danych klientów i produktów we wszystkich podmiotach gospodarczych Grupy. Dzięki integracji sprzedaż zafakturowana oraz dostawy księgowane są automatycznie na kontach oraz umożliwiają prowadzenie analizy rentowności sprzedaży wg wielu kryteriów.

Specjalnie dla Nordzucker konsultanci BCC opracowali rozszerzenie standardu systemu o funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie sprzedaży cukru za pośrednictwem spółki komandytowej (tzw. Third Party). Dużą korzyścią z wdrożenia jest uruchomienie kontroli kredytowej odbiorców, która zabezpiecza przed przekraczaniem limitów kredytu kupieckiego.

Informacje rejestrowane podczas wprowadzania zamówień klientów, wysyłek i fakturowania, stanowią podstawę dla analiz wielowymiarowego systemu informacyjnego sprzedaży.

Wdrożenie SAP w spółkach Nordzucker zapewniło podstawy do wnikliwej analizy zdarzeń gospodarczych z zakresu zaopatrzenia i gospodarki zapasami. Wszystkie procesy z tego zakresu uległy standaryzacji, na bazie wypracowanego w ramach wdrożenia dokumentu koncepcji – jako zbioru procedur, według których działają wszystkie przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej.

Na bieżąco znana jest informacja o stanie ilościowym i wartościowym zapasów w poszczególnych jednostkach gospodarczych, zakładach i składach. Rzetelną informację uzyskano dzięki rejestracji zdarzeń w czasie rzeczywistym, odbywającej się na podstawie zunifikowanych indeksów materiałowych i grup materiałowych.

Wprowadzono obsługę centralnej realizacji zakupów, co pozwoliło na bardziej efektywne przeprowadzanie procesu negocjacji handlowych, dotyczących materiałów i usług o dużej wartości lub rotacji, nabywanych przez wszystkie spółki grupy.

Bieżącą rejestrację zużyć odpadów poprodukcyjnych umożliwia opracowany podczas wdrożenia interfejs SAP z systemem Plantator, wspomagającym rozliczenia z dostawcami buraka cukrowego.

Wdrożenie SAP w zakresie zarządzania personelem w spółkach grupy Nordzucker objęło funkcjonalności administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac i zarządzania strukturą organizacyjną. W systemie przechowywana jest historia wszystkich zdarzeń kadrowych (zatrudnienie, przeszeregowanie, zawieszenie itp.). Rejestrowane na bieżąco dane czasu pracy są bezpośrednio wyceniane w listach płac. System informacyjny HR, oprócz zestawień wymaganych przez ustawodawstwo, umożliwia tworzenie raportów "na żądanie" (zapytania ad-hoc).

Andrzej Nowak, kierownik projektu i jednocześnie osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie spółek Nordzucker AG w Polsce, podsumowuje: „Dzięki sprawnej realizacji wdrożenia SAP w kolejnych jednostkach naszej grupy, czynimy istotny krok w reorganizacji grupy Nordzucker w Polsce w kierunku zintegrowanego, efektywnego ekonomicznie organizmu, w pełni zorientowanego na potrzeby klientów”.