Rollout SAP z Francji do Polski | All for One Poland

Albea HPC: Rollout SAP z Francji do Polski

Spójny wzorzec, spójny biznes

Udostępnij
Drukuj:
Albéa HPC z Łodzi, producent opakowań dla sektora FMCG, od czerwca 2015 r. pracuje w systemie SAP ERP. Projekt był częścią dużego programu rolloutów SAP z francuskiej centrali koncernu Albéa Group do jej oddziałów na całym świecie. Konsultanci SNP wspierali prace projektowe w obszarach: finanse i kontroling, gospodarka materiałowa i magazynowa, planowanie produkcji oraz sprzedaż i dystrybucja.

Posiadając 38 fabryk w Europie, obu Amerykach i Azji, Albéa Group – z siedzibą główną w Paryżu –  jest liczącym się graczem na rynku opakowań. Wśród jej klientów znajdują się najwięksi producenci kosmetyków, preparatów do pielęgnacji ciała oraz firmy farmaceutyczne.

W Polsce Albéa posiada trzy zakłady produkcyjne, wśród których jest Albéa HPC z Łodzi, wyspecjalizowany w produkcji opakowań sztywnych oraz nakrętek do tub, części do pompek kosmetycznych, które są dostarczane do innych fabryk w grupie, a także do klientów zewnętrznych.

Wzorzec SAP, program rolloutów

Albéa Group wykorzystuje system SAP ERP, który obsługuje wszystkie podstawowe procesy biznesowe. Wypracowany wzorzec systemu wspiera działalność francuskiej centrali i integruje w jednym spójnym narzędziu zakłady produkcyjne na całym świecie.

Template SAP zawiera:

 • zestaw udokumentowanych reguł biznesowych dla wszystkich linii biznesowych,
 • konfigurację procesów dla wszystkich obszarów biznesu,
 • kompletny zestaw gotowych do użycia raportów i dokumentów.

Za spójność, utrzymanie, realizację prac rozwojowych i ekspansję systemu odpowiada własny zespół IT/SAP zlokalizowany we Francji, który oprócz doświadczenia projektowego dysponuje też rozbudowanymi kompetencjami programistycznymi (ABAP).

Centralny zespół IT od wielu lat z sukcesem realizuje program rolloutów, którego celem jest objęcie SAP ERP wszystkich jednostek Albéa w perspektywie kilku lat.

W połowie 2014 r. przyszła pora na Albéa HPC Łódź, gdzie rozpoczął się projekt rolloutu korporacyjnego rozwiązania SAP z francuskiej centrali. Podstawowe cele tego projektu to:

 • zastąpienie wcześniej wykorzystywanego systemu ERP (Baan), który nie spełniał oczekiwań (zwłaszcza raportowych) i w niedalekiej przyszłości mógłby stać się ograniczeniem dla rozwoju lokalnego biznesu,
 • spójny i jednolity system SAP ERP obsługujący obszary finansów i kontrolingu, gospodarki materiałowej i magazynowej, planowania produkcji oraz sprzedaży i dystrybucji w łódzkim zakładzie; docelowo system obejmie wszystkie zakłady w Polsce, co przyczyni się do rozwoju kompetencji biznesowych i usprawni zarządzanie biznesem,
 • integracja HPC Łódź z innymi zakładami w Grupie, z którymi pozostaje w ścisłej kooperacji.

Korzystając globalnie z SAP ERP i prowadząc program rolloutów, Albéa ma nie tylko doskonale przemyślaną koncepcję utrzymania firmowego wzorca (template’u) i konieczne do tego kompetencje, ale także wypracowała autorską metodykę oraz szczegółowy plan działań, stosowany w kolejnych projektach.

Zgodnie z najlepszymi praktykami metodyka definiuje uczestników projektu, ich role i relacje między nimi. Opisuje fazy projektu, kamienie milowe i procedury działań, zawiera wzorcowe formularze oraz inne narzędzia projektowe. Ustala też zasady komunikacji – kto, z kim, kiedy…  (np. spotkania komitetu sterującego odbywają się co miesiąc, a zespołów roboczych co tydzień, językiem projektowym jest angielski).

Na straży template’u

Jednym z najważniejszych założeń programu rolloutów jest utrzymywanie spójności firmowego template’u SAP na tyle, na ile to możliwe, i ograniczanie liczby rozbieżności do minimum. Powyższe założenie znajduje też odbicie w metodyce rolloutowej Albéa, która jest jednym z podstawowych narzędzi służących zachowaniu spójności systemu w firmie. Jej najważniejsze założenia, które wspierają ten cel, to:

 • dążenie do niwelowania zidentyfikowanych różnic biznesowych poprzez dostosowania i zmiany w procesach biznesowych poszczególnych zakładów (zamiast zmian w systemie);
 • jedyne lokalne odstępstwa od wzorca są dopuszczalne, gdy wymaga tego dostosowanie do krajowego prawa, gdy w lokalnym oddziale występują procesy niedostępne we wzorcu i nie można z nich zrezygnować i wreszcie, jeśli stoją za tym wymagania techniczne (interfejsy, raporty, dokumenty, których nie ma w template);
 • zaangażowanie lokalnego partnera SAP do projektu dopiero po zatwierdzeniu analizy fit & gap.

Ten ostatni punkt wynika po części z tego, że Albéa dysponuje własnym rozbudowanym zespołem konsultantów SAP, a po części z chęci jeszcze większego ograniczenia liczby dostosowań we wzorcu, jakie mógłby proponować zewnętrzny partner. Taki model sprzyja też szybszemu uruchomieniu systemu w zakładzie. W zakładzie HPC Łódź w trakcie analizy fit & gap skorzystano z wcześniejszych doświadczeń rolloutu do innych zakładów.

To nie znaczy jednak, że partner nie ma w projekcie nic do roboty. Angażując firmę zewnętrzną do wsparcia rolloutu, Albéa inaczej definiuje jej rolę i stawia przed nią inne zadania niż tradycyjnie w tego typu projektach. Od początku zakładane jest spore wsparcie projektu przez lokalnych konsultantów w dalszych fazach projektu, co sprzyja stabilności i przewidywalności całego przedsięwzięcia. Także pod względem terminowego startu i planowanego budżetu.

W opisywanym projekcie partnerem wspierającym Albéa HPC była firma BCC (od stycznia 2018 r. SNP Poland), której główna odpowiedzialność koncentrowała się na opracowaniu i przeprowadzeniu programu szkoleń dla użytkowników, wsparciu użytkowników w przygotowaniu danych wejściowych i ich migracji do systemu, przygotowaniu scenariuszy i planu testów oraz wsparciu testów funkcjonalnych. Do innych zadań SNP należało przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej, a także współpraca z Albéa SAP Factory (wewnętrznym zespołem zajmującym się rozwojem systemu) w przygotowywaniu lokalnych rozwiązań i ich implementacji.

Pozostając w ścisłym bezpośrednim kontakcie z osobami reprezentującymi biznesowe działy polskiego zakładu, konsultanci SNP pośredniczyli w komunikacji zespołem SAP z Francji – „tłumacząc” logikę systemu informatycznego na język zrozumiały dla użytkowników, w kontekście konkretnych wymagań i procesów.

Kolejna faza, w której rola partnera zewnętrznego nabiera znaczenia, to przygotowanie startu produkcyjnego oraz wsparcie samego startu.

Od początku zakładano spore wsparcie projektu przez lokalnych konsultantów w dalszych fazach projektu, co sprzyjało stabilności i przewidywalności całego przedsięwzięcia. Także pod względem terminowego startu i planowanego budżetu.

Inwestycja w wiedzę

Jednym z argumentów za utrzymywaniem jak największej spójności systemu jest argument oszczędności – zarówno pieniędzy, jak i czasu. „Zaoszczędzone” w ten sposób zasoby firma inwestuje gdzie indziej – dbając o wysoki poziom kompetencji użytkowników.

W projektach rollout rzadko się zdarza, by program szkoleń był tak rozległy, dobrze dostosowany do potrzeb poszczególnych grup użytkowników zarówno pod kątem zakresu, jak i szczegółowości jak w Albéa. Dobre zrozumienie logiki procesów w systemie, swojej roli i odpowiedzialności, a także swobodne „poruszanie się” pomiędzy kolejnymi ekranami to podstawa efektywnej pracy.

Jednocześnie zyskano dużo więcej – pracownicy już na starcie dobrze obeznani z systemem łatwiej zaakceptowali nowe narzędzie. Jest to o tyle ważne, że SAP – z ich perspektywy – jest o wiele bardziej wymagający niż stara aplikacja (konieczność wprowadzania o wiele większej liczby danych).

Małgorzata Mielcarek, KP, Customer Service & Supply Chain Manager, Albéa

Nowa perspektywa zarządzania
SAP ERP już w pierwszych dniach po wdrożeniu pokazał nam firmę w nowej perspektywie. W jednym miejscu, dostępną od ręki mamy szczegółową informację o bieżącej sytuacji w zakresie procesów produkcyjnych, sprzedaży, realizacji dostaw, planowanych i poniesionych wydatkach, stokach magazynowych, stanie finansów. Planowanie odbywa się bezpośrednio w SAP, skąd planiści czerpią wszystkie potrzebne informacje, mając jednocześnie pewność, że są one aktualne. Wyeliminowaliśmy tym samym z procesu planowania arkusze Excel, co niewątpliwie wpływa na spójność procesu.
W procesach intercompany obserwujemy obecnie większą transparentność, szybszą wymianę informacji z innymi zakładami grupy, w tym np. lepszą gospodarkę surowcami i mocami produkcyjnymi. Na poziomie zarządzania Grupą Albéa przełoży się to na efektywniejsze zarządzanie i oszczędności.
Dla wielu pracowników naszego zakładu, użytkowników systemu, praca z SAP oznacza dodatkowe obowiązki, bo nowe narzędzie jest wymagające, jeśli chodzi o nakład pracy związany z wprowadzeniem danych. Ale też obserwujemy zwiększenie efektywności pracy, bo SAP „odwdzięcza się” lepszą informacją raportową i wspomaga działania oraz podejmowanie decyzji na każdym etapie.
Chciałabym podkreślić też inną korzyść z wdrożenia. Duże zaangażowanie pracowników podczas projektu zaowocowało zacieśnieniem współpracy zespołowej i lepszym zrozumieniem kluczowych procesów. Podczas spotkań projektowych wiele osób miało okazję się przekonać, jak ich praca wpływa na dalsze kroki w procesie i do czego są wykorzystywane dane, którymi zasilają system, a które nie mają znaczenia z ich punktu widzenia. Myślę, że ta świadomość swojej roli i lepsza wiedza o firmie także przyczynia się do wzrostu wydajności.
W trakcie projektu korzystaliśmy z pomocy pracowników innych zakładów grupy, którzy już mają doświadczenie w pracy z SAP. Było to szczególnie cenne w zakresie rozwiązań dedykowanych, opracowanych na potrzeby Albéa we wzorcu korporacyjnym.
Bardzo cenna była także współpraca z konsultantami SNP. Szczególnie w okresie stabilizacji systemu w pierwszych dniach po starcie ich obecność dawała nam poczucie bezpieczeństwa i była gwarantem, że praca będzie przebiegać płynnie.
Od partnera wdrożeniowego oczekiwaliśmy dużego doświadczenia w rolloutach SAP. Ważna była dla nas znajomość zarówno uwarunkowań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów w międzynarodowej organizacji, jak i specyfiki lokalnej SAP. Dlatego postawiliśmy na SNP.
Dobry plan projektu, zaangażowanie wszystkich stron oraz konsekwencja w działaniu pozwoliły nam zrealizować założenia i rozpocząć pracę z systemem w wyznaczonym czasie i budżecie.
Małgorzata Mielcarek, KP, Customer Service & Supply Chain Manager, Albéa

Start „na sucho”

Innym założeniem metodyki projektowej Albéa jest „dry-run”. To symulacja startu, która uwzględnia wszystkie kroki przygotowujące do uruchomienia nowego systemu, z prawdziwą inwentaryzacją magazynu oraz migracją i wyceną zapasów włącznie. Taki start „na sucho” miał miejsce na przełomie kwietnia i maja i pozwolił na wychwycenie typowych, drobnych błędów, a także tych większych, których nie udało się przewidzieć wcześniej (we wszystkich obszarach). W przypadku tych drugich (na przykład konieczności uwzględnienia dodatkowych zmian we wzorcu) był czas, żeby zastanowić się nad rozwiązaniem i przygotować je.

Pomiędzy symulowanym startem i tym prawdziwym transakcje były wykonywane równolegle w obu systemach – starym i nowym. Dla użytkowników był to także ostateczny test kompetencji oraz możliwość dalszego udoskonalania danych. Ze względu na wysokie koszty „podwójnej pracy” firmy bardzo rzadko decydują się na taki krok, choć korzyści z takiego podejścia trudno przecenić.

Zarówno inwestycja w szkolenia, jak i faza dry-run to ważny element minimalizacji ryzyka projektowego i gwarancja efektywnej pracy już w pierwszych dniach po starcie. Choć obydwa te elementy są kosztowne, to w Albéa oceniono, że poniesione nakłady w skali globalnej rekompensuje płynne włączanie nowych oddziałów do systemu i niezakłócone działanie biznesu.

Dane podstawowe

Kolejnym ważnym aspektem projektu było przygotowanie danych dla SAP: m.in. klientów, dostawców, produktów, materiałów itp. Część danych – po przeglądzie i wyczyszczeniu – można było migrować z poprzedniego systemu. Jednak uboższy funkcjonalnie Baan miał mniejszy „apetyt” i niektórych potrzebnych w SAP informacji nie gromadził, dlatego należało zbudować dla nich nowe struktury.

W Albéa bardzo poważnie traktuje się proces przygotowania danych, podkreślając, że to proces, który zaczyna się od pierwszego dnia projektu i trwa praktycznie do dnia startu systemu.

Za jakość danych podstawowych odpowiadali kluczowi użytkownicy systemu, wspierani przez użytkowników systemu z europejskich zakładów grupy z tej samej linii biznesowej (Tuby), innego zakładu w Polsce, który już korzysta z SAP oraz konsultantów SNP. Do migracji danych Albéa wykorzystała własne narzędzia, dostarczone wraz ze wzorcem.

Od czerwca w SAP

Start systemu w Albéa HPC w Łodzi nastąpił z początkiem czerwca 2015 r.

W zakresie FI/CO wreszcie uzyskano możliwości raportowania kosztów produkcji i wykonanie analizy rentowności, co było niemożliwe w poprzednim systemie i wymagało korzystania z arkuszy Excel. Księga główna, kontrola zobowiązań i należności oraz zarządzanie aktywami to kolejne funkcjonalności udostępnione wraz z SAP.

Obsługa klientów (w module SAP SD) umożliwia zarządzanie popytem z uwzględnieniem prognoz dostarczanych przez klientów w różnych formatach. W systemie odbywa się też zarządzanie zamówieniami – zarówno od klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych (z wykorzystaniem mechanizmów intercompany). Szeroko są też wykorzystywane możliwości narzędzi do zarządzania cenami. System obsługuje także procesy obsługi zwrotów i kontroli kredytowej oraz udostępnia gotowe raporty (m.in. portfel zamówień, lista prognoz sprzedaży wg wartości, zapasy, dostawy, raport sprzedaży, miesięczne zestawienie faktur).

Także w pozostałych obszarach łańcucha dostaw (MM, WM, PP) realizacja procesów odbywa się w SAP, zgodnie z procesami zaimplementowanymi w korporacji, jednak z uwzględnieniem specyfiki produkcji w łódzkim zakładzie.

Współpraca: Mariusz Stawski, Bartosz Janowski, SNP

Albéa Group jest jednym z wiodących na świecie producentów opakowań zapewniających szeroki zakres rozwiązań dla producentów kosmetyków do pielęgnacji skóry i higieny ust, makijażu, perfum, pompek do aerozoli oraz sztywnych opakowań plastikowych. W zakładzie produkcyjnym Albéa HPC w Łodzi wytwarzane są głównie nakrętki do tub oraz sztywne opakowania i ich części dla czołowych firm kosmetycznych z sektora FMCG.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com