EDI „tradycyjne” a EDI dla „mniej zaawansowanych”

Istota EDI, wymiany informacji biznesowych drogą elektroniczną, wiąże się z koniecznością istnienia odpowiednich możliwości technicznych po obu stronach kanału komunikacji. Może to stanowić barierę w kontaktach z małymi i średnimi firmami, które często nie posiadają systemów IT, które można by zintegrować z partnerem użytkującym np. SAP.

Czy oznacza to, że EDI nie może pomóc nam usprawnić komunikacji z takimi podmiotami? Przecież mniejsi kooperanci są często bardzo ważnym elementem łańcucha dostaw.

Rozwiązaniem pozwalającym niejako ominąć te trudności, jest technologia WebEDI. Od „tradycyjnego” EDI różni się WebEDI faktem, iż całość rozwiązania „umiejscowiona” jest u jednego partnera komunikacji, z którym „mniejsi” kooperanci komunikują się za pomocą standardowej przeglądarki www.

Równoległe rozwijanie obu typów EDI: tradycyjnego (dla „dużych” partnerów) oraz WebEDI, otwiera możliwość stopniowej migracji w kierunku w pełni automatycznego przetwarzania danych, również po stronie partnera mniej rozwiniętego technologicznie.

Co może dać nam WebEDI?

Korzyści WebEDI wiążą się z prezentowaniem partnerom (dostawcom, jak i odbiorcom) danych związanych ze współpracą, oraz wprowadzaniem danych do naszego systemu (np. SAP) przez partnerów.

Istotne jest zidentyfikowanie informacji, ważnych z punktu widzenia partnera i jednocześnie łatwo dostępnych w naszym SAP.

Dostępność informacji z naszego systemu „od ręki”, udostępnianych partnerom za pomocą WebEDI, pozwoli znacząco odciążyć naszych pracowników, zaangażowanych w przekazywanie np. informacji o stanach magazynowych, o stopniu realizacji zamówień, o statusie wystawionych faktur. Dzięki WebEDI np. sprzedawca, zamiast odpowiadać na takie zapytania, będzie mógł skupić się na poszukiwaniu nowych klientów.

Nasz partner może także „wyręczać” naszych pracowników, wprowadzając za pomocą WebEDI dane do naszego SAP. Przykładowo, nasz odbiorca wprowadza wszystkie informacje odnośnie zamówienia, a nasz dział sprzedaży tylko je weryfikuje i zatwierdza do przeniesienia do SAP.

SAP Business Connector jako platforma

W przygotowaniu rozwiązania technicznego ważną kwestią jest platforma sprzętowo-programowa, służąca integracji SAP i aplikacji WebEDI. Jako podsystem „pośredniczący” mogą być wykorzystane rozwiązania typu middleware, np. MS BizTalk.

Użytkownicy SAP mogą darmowo korzystać z oprogramowanie SAP Business Connector (SAP BC). SAP BC jest sprawdzoną i efektywną platformą integracji SAP i innych aplikacji, w tym rozwiązań EDI/WebEDI.

Zalety wykorzystania SAP BC jako platformy integracyjnej obejmują m.in. zapewnianie całościowej obsługi potwierdzania tożsamości korzystających z WebEDI użytkowników (poprzez standardową weryfikację użytkownika i hasła, jak i zaawansowane możliwości korzystania z certyfikatów).

Możliwości wykorzystania różnorodnych baz danych pozwalają na budowę systemów typu offline, prezentujących informację ze stałym, np. 1-dniowym cyklem aktualizacji. Taka konstrukcja WebEDI zapewnia stałą dostępność informacji, niezależnie od aktualnej dostępności systemu SAP (a poprzez właściwy dobór parametrów aktualizacji danych, wiąże się z odciążeniem systemu w czasie wykonywania zadań standardowych).

SAP BC umożliwia pobranie, jak i wprowadzenie do systemu danych w najdogodniejszy (z punktu widzenia wdrożenia) sposób, być może już stosowany na potrzeby innych rozwiązań. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę możliwości rozbudowanej obsługi XML i SOAP, oznacza to, że SAP BC zapewnia nam kompletną platformę do SAP BC umożliwia pobranie, jak i wprowadzenie do systemu danych w najdogodniejszy (z punktu widzenia wdrożenia) sposób, być może już stosowany na potrzeby innych rozwiązań. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę możliwości rozbudowanej obsługi XML i SOAP, oznacza to, że SAP BC zapewnia nam kompletną platformę do realizacji EDI zarówno „tradycyjnego”, jak i opartego na www.

WebEDI jako konsekwencja strategii firmy

W wielu firmach wdrożenie rozwiązań typu EDI jest elementem strategii firmy, skoncentrowanej na optymalizacji powiązań z dostawcami i odbiorcami, będąc zazwyczaj kolejnym etapem w informatyzacji firmy, po uruchomieniu systemu zintegrowanego, np. SAP.

Przykładem konsekwencji w stosowaniu rozwiązań IT dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest Amica Wronki, największy producent AGD w Polsce, m.in. kuchenek, sprzętu chłodniczego i pralek. Od lat Amica użytkuje SAP w szerokim zakresie – od finansów i kontrolingu, przez logistykę, po kadry i płace. Konsekwencją tego podejścia Amiki są przedsięwzięcia EDI, jak opisany poniżej AVIS – projekt zrealizowany w 2002 roku wspólnie z BCC (aktualnie All for One Poland).

AVIS w Amice – przykład efektywnego WebEDI

W grudniu 2002 r. Amica uruchomiła AVIS (Amica Vendor Information System), rozwiązanie usprawniające komunikację ze stałymi dostawcami, nie posiadającymi rozbudowanych systemów IT.

AVIS udostępnia uprawnionym dostawcom, za pośrednictwem przeglądarki www. raporty, generowane na podstawie danych, znajdujących się w SAP Amiki. Dane dotyczą współpracy z danym dostawcą: zapotrzebowań na zamawiane u niego komponenty (wg harmonogramu dostaw i zapotrzebowania produkcji Amiki), bieżącego zużycia materiałów, dostaw planowanych i przyjętych oraz rejestru faktur.

Wykorzystanie AVIS do komunikacji z dostawcami pozwala efektywniej wykorzystać pracę działu zaopatrzenia, dzięki eliminacji powtarzalnych, rutynowych zapytań ze strony kontrahentów. Rozwiązanie przyczynia się także do zmniejszenia ilości błędów oraz obniżenia kosztów, związanych z tradycyjnymi metodami komunikacji.

Dostawcom zaś AVIS zapewnia dostęp 24h/dobę do kluczowych danych, dotyczących ich współpracy z Amicą. Generowane przez AVIS dane mogą być eksportowane do formatów Excel lub XML i przetwarzane w rozwiązaniach informatycznych dostawcy.

Prezentowane w AVIS dane są udostępniane off-line, przy wykorzystaniu bazy danych SAP DB. Raz

dziennie dane dotyczące dostawców replikowane są z SAP do pośredniczącej bazy danych, w godzinach najmniejszego obciążenia systemu. Do komunikacji między aplikacją AVIS a SAP zastosowano platformę SAP Business Connector.

Wykorzystane technologie zapewniają nie tylko efektywność eksploatacji całego rozwiązania, ale także bezpieczeństwo udostępnianych danych, dzięki użyciu połączeń szyfrowanych.

Jak zaplanować wdrożenie WebEDI?

Aby ocenić, czy wdrożenie WebEDI jest celowe, w pierwszym etapie przygotowań inicjator projektu winien określić zakres danych, które mają być udostępniane/wprowadzane za pomocą WebEDI, oraz ocenić liczbę partnerów, realnie zainteresowanych korzystaniem z rozwiązania.

Przy tworzeniu koncepcji biznesowej warto uwzględnić nie tylko nasze wymagania, ale także potrzeby i preferencje naszych partnerów, co ułatwi im akceptację nowego sposobu komunikacji. Warto tu także wykorzystać doświadczenia firm użytkujących już podobne rozwiązania, a także firm je wdrażających, które, co bardzo istotne, powinny dysponować kompetencjami zarówno w zakresie SAP, jak i EDI. Korzystnie, gdy dostawca oferuje też usługę outsourcingu utrzymania WebEDI, co pozwoli obniżyć koszty eksploatacji rozwiązania.

Przy prawidłowym opracowaniu projektu biznesowego i technicznego oraz trafnym wyborze firmy wdrożeniowej, elementem, który zadecyduje o powodzeniu projektu WebEDI jest przekonanie naszych partnerów do korzystania z tworzonego rozwiązania. W tym celu warto przedstawić partnerom długofalowe korzyści, jakie oni mogą osiągnąć dzięki usprawnieniu wzajemnej komunikacji.

WebEDI a platforma NetWeaver

Platforma SAP NetWeaver stanowi całościowe, kompleksowe rozwiązanie wspierające wszystkie rozwiązania oparte dotychczas na platformie SAP Business Connector.

Przenosi je jednak na zupełnie nową płaszczyznę integralności całego rozwiązania: od rdzenia systemu: serwera SAP Web Application Server, poprzez oparte na nim platformy SAP Exchange Infrastructure, SAP Enterprise Portal aż po rozwiązania mobilne bazujące na SAP Mobile Infrastructure.

Takie podejście zapewnia tym samym dużo większą swobodę tworzenia aplikacji, a także możliwość budowania rozwiązań opartych na spójnej bazie programowej. Spójność platformy została wsparta poprzez implementację nowoczesnych standardów, jak np. WebServices, integrację z dotychczasowymi rozwiązaniami SAP, jak np. SAP Business Warehouse, czy też wprowadzenie najnowszych technologii SAP – WebDynpro.

W kontekście WebEDI oznacza to zapewnienie technologii, która znacznie ułatwia i przyśpiesza tworzenia kompleksowych rozwiązań. Tym samym np. udostępnienie na SAP Enterprise Portal raportu z SAP BW prezentującego dostawcy stany magazynowe dostarczanych przez niego towarów sprowadza się do góra kilkunastu ruchów myszką. Co więcej, taki raport może znaleźć się zaraz obok najnowszych informacji ogłaszanych przez firmę, czy też obok aplikacji prezentującej stan rozliczeń dostawcy.

Spektrum możliwości SAP EP w zakresie prezentacji informacji i budowy aplikacji webowych najlepiej prezentują serwisy internetowe: SAP Marketplace, SAP SDN, czy też help.sap.com, które wszystkie bazują właśnie na platformie SAP Enterprise Portal 6.0 i zintegrowane są z systemami SAP za pomocą SAP Exchange Infrastructure.

Tworząc platformę NetWeaver firma SAP wyszła w ten sposób naprzeciw coraz szybciej rosnącym i bardziej skomplikowanym potrzebom budowania relacji pomiędzy partnerami biznesowymi, osadzając jednak możliwości technologiczno-biznesowe w kontekście spójności i wydajności sprzętowo-programowej, a tym samym – uwzględniając ich koszt i łatwość rozbudowy.

Właściwie przygotowany i zrealizowany z kompetentnym partnerem wdrożeniowym projekt WebEDI, jest efektywną (a przy tym niezbyt kosztowną) drogą do usprawnienia współpracy z mniejszymi partnerami biznesowymi i w konsekwencji, do ograniczenia jej kosztów.