Ocena pracowników – zwykle przeprowadzana cyklicznie – to jedno z ważnych zadań szefów zespołów. Często jest ona poprzedzona samooceną pracowników i skorelowana z weryfikacją realizacji celów. W SuccessFactors moduł, w którym realizowane są te zadania, nazywa się Wydajność. W artykule postanowiliśmy dokonać oceny samego narzędzia: czy spełnia oczekiwania użytkowników oraz czy jego obsługa jest tak łatwa i intuicyjna, jak obiecuje producent.
 

Kiedy w lutym 2012 roku SAP AG przejął firmę SuccessFactors, pojawiła się alternatywa dla tradycyjnych aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim SAP ERP.

Dziś już wiemy, że SuccessFactors nie jest alternatywą, tylko przyszłością SAP. Bez względu na to, czy jesteśmy użytkownikami standardowych rozwiązań SAP w zakresie zarządzania kadrami, czy też dopiero zastanawiamy się nad możliwością wdrożenia tradycyjnie rozumianego SAP HR l warto zapoznać się z tym, co rzeczywiście SuccessFactors ma nam do zaoferowania.

W artykule  przyglądamy się bliżej SuccessFactors w zakresie oceny wydajności pracownika i przeprowadzamy cały proces – od stworzenia szablonu formularza, poprzez samoocenę pracownika, po ocenę przełożonego. Sprawdzamy zwłaszcza, czy narzędzia do przeprowadzenia oceny pracowniczej są intuicyjne w obsłudze, elastyczne; czy proces może być dostosowany do indywidulanych potrzeb organizacji oraz jak aplikacja mobilizuje uczestników procesu do wypełniania jego kolejnych kroków.

Witamy w SuccessFactors

Dla użytkowników SAP przeniesienie się w rzeczywistość SuccessFactors jest zdecydowanie pozytywną zmianą. SF oferuje przyjemniejszy, bardziej intuicyjny i nowoczesny interfejs niż SAP.

Interfejs użytkownika SuccessFactors – strona główna. Na liście zadań widoczny formularz samooceny pracownika

Czy chodzi mi o wydajność?

Jako zarejestrowani użytkownicy, z rozwijalnego menu na stronie startowej możemy wybrać jeden z modułów SuccessFactors. Moduł odnoszący się do oceny pracowników nazywa się Wydajność.

Konfiguracja SF w Provisioning pozwala wybrać język, w jakim będziemy pracować w naszej aplikacji. Provisioning to  miejsce, w którymkonsultant wdrożeniowy dokonuje podstawowej konfiguracji SuccessFactors dla klienta, między innymi umożliwia korzystanie z różnych języków.

W niektórych firmach przyjęta dla pewnych procesów nomenklatura może się różnić od tej używanej w narzędziu i np. słowo Wydajność nie wiąże się intuicyjnie z oceną pracowniczą. W aplikacji SF możemy dokonać zamiany standardowo używanych określeń na te odpowiadające klientowi – takie, które będą miały dla pracowników jasne znaczenie (np. Ocena okresowa, Ewaluacja itp.).

Oceny pracowników w SF

Zanim jednak pracownik będzie mógł uruchomić formularz oceny w module Wydajność, należy wcześniej ten formularz przygotować. Prześledźmy więc kolejne kroki w procesie przygotowania systemu do rocznej oceny pracowniczej w firmie BCC (aktualnie All for One Poland).

Przygotowanie szablonu formularza oceny pracowniczej

Wszystkie kroki przygotowania szablonu formularza oceny pracownika oraz samo uruchomienie takiego formularza są dostępne w Centrum administratora, po wybraniu ikony Zarządzanie wydajnością.

Centrum administratora w SuccessFactors

Centrum administratora to miejsce w SuccessFactors, w którym użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia administracyjne może podejmować działania związane z zarządzeniem systemem, takie jak zmiana hasła użytkownika, modyfikacja uprawnień czy właśnie opracowanie formularzy oceny pracownika.

SuccessFactors zawiera listę wzorcowych szablonów formularzy, z których można korzystać po dostosowaniu ich do wewnętrznej specyfiki. Ważne jest, aby rozróżnić dwa pojęcia: szablon formularza oraz sam formularz, generowany na podstawie szablonu. Szablon formularza to matryca, na podstawie której tworzone są  poszczególne formularze przeznaczone dla określonych grup pracowników lub udostępniane w określonym czasie. Formularz to konkretny dokument, przesyłany z wykorzystaniem workflow do uzupełnienia przez poszczególnych użytkowników w systemie.

Z jednego szablonu możemy wygenerować wiele formularzy. Jeżeli jednak żaden z dostępnych szablonów nie spełnia naszych oczekiwań, możemy utworzyć własny. Zostanie on zapisany i może być wykorzystany wielokrotnie, w kolejnych cyklach oceny pracowniczej.

Na potrzeby demonstracyjne  utworzono szablon formularza oceny pod nazwą Kwestionariusz rozwoju i oceny Pracownika. Narzędzie tworzenia szablonów formularzy jest łatwe i intuicyjne w obsłudze.

Lista szablonów formularzy w Centrum administratora oraz przykładowy szablon Kwestionariusz rozwoju i oceny Pracownika

Definiując poszczególne sekcje, jakie mają się znaleźć w naszym formularzu oceny, możemy jednocześnie ustalić ich szczegółową charakterystykę. Każda sekcja otrzyma odpowiedni nagłówek i opis z instrukcją precyzującą, czego ona dotyczy bądź w jaki sposób pracownik powinien ją uzupełnić. Jako twórcy szablonu zdecydujemy, czy dana sekcja formularza może być edytowana w procesie oceny oraz czy użytkownicy mogą w niej dodawać uwagi i komentarze.

Jeżeli w naszym formularzu chcemy zweryfikować realizację wcześniej przedstawionych pracownikowi celów, możemy powiązać sekcję Cele z obowiązującym pracownika Planem celów do realizacji.

Powiązanie sekcji Cele z obowiązującym pracownika Planem celów do realizacji

Plany celów są wykorzystywane w module Cele i, podobnie jak formularze oceny, mogą być dostosowane do potrzeb klienta. Powiązanie obowiązującego pracownika planu celów (w naszym przykładzie jest to Plan celów 2016 ) spowoduje, że w tworzonym przez nas formularzu oceny aplikacja automatycznie zaimportuje cele przypisane wcześniej pracownikowi i nie musimy już samodzielnie ich szukać bądź weryfikować. Możemy zdecydować, czy osoba uzupełniająca formularz powinna mieć możliwość dodania celów nieprzypisanych wcześniej Pracownikowi i czy może ocenić stopień ich zrealizowania.

W formularzu oceny pracowniczej możemy umieścić sekcję, w której będzie możliwa ocena poziomu posiadanych umiejętności. Część kompetencji może być zdefiniowana jako podstawowe dla firmy i wtedy będą one takie same dla każdego pracownika w grupie osób uzupełniających dany formularz. Inna grupa kompetencji może wynikać bezpośrednio ze specyfiki zajmowanego przez pracownika stanowiska (kompetencje specyficzne dla posady). W rezultacie ten sam formularz wysłany do grupy pracowników zajmujących różne stanowiska będzie zawierał różne, właściwe tylko dla nich kompetencje.

W szablonie formularza oceny pracowniczej możemy utworzyć sekcję podsumowania, w której będą zawarte dodatkowe informacje dla wypełniającego, lub sekcję podpisów potwierdzających uzupełnienie i weryfikację informacji przez poszczególne osoby zaangażowane w proces oceny danego pracownika.

Od 1 do 5 czy od 5 do 1 – czyli skala oceny

Ustalając poszczególne sekcje w szablonie formularza i decydując o elementach, które mają być ocenione, należy zdecydować, według jakiej skali będą one oceniane.

Aplikacja SF oferuje szeroki wachlarz  już zdefiniowanych skal, które można wykorzystać w naszym formularzu. Oczywiście można również utworzyć własną skalę oceny elementów zawartych w formularzu.  Należy jednak zwrócić uwagę, że do szablonu możemy przypisać tylko jedną skalę, która będzie wykorzystywana przy ewaluacji wszystkich elementów uwzględnionych w formularzu.

Wszystkie ustawienia utworzonego szablonu formularza zobaczymy, przeprowadzając Analizę konfiguracji.

Analiza konfiguracji szablonu formularza oceny

Mapa przesyłania formularza

Po przygotowaniu szablonu formularza oceny należy zdefiniować, jakie osoby i w jakim zakresie będą uczestniczyć w procesie oceny pracowniczej. Do zdefiniowania znanego z SAP Workflow służy w SuccessFactors Mapa przesyłania.

Podobnie jak w przypadku skali oceny, twórcy SF zaopatrzyli aplikację w już zdefiniowane mapy przesyłania, które możemy wykorzystać w naszym formularzu. Jeżeli żadna z nich nie spełnia naszych oczekiwań, bez większych problemów utworzymy własną. Najłatwiejszym sposobem, aby tego dokonać, jest zmodyfikowanie jednej z istniejących w systemie map i zapisanie jej jako naszej własnej.

Mapa przesyłania formularza, konfiguracja kolejnych etapów przesyłania

 

W każdym korku mapy wymagającym działania użytkownika możemy określić, czy dany krok będzie wykonywany przez jedną osobę samodzielnie (np. samoocena pracownika), przy uwzględnieniu kilku osób w tak zwanej pętli (koordynacja oceny między pracownikiem i bezpośrednim przełożonym; etap zostanie zakończony w chwili uzgodnienia treści pomiędzy obiema osobami), czy przy jednoczesnej współpracy wielu osób (ocena danego pracownika przez współpracowników).

Wskazujemy również, do kogo jest skierowany dany krok (pracownik, bezpośredni przełożony, menedżer drugiego poziomu) oraz od którego momentu (od jakiej daty) dany krok ma zostać uruchomiony.

Dodatkowo w mapie należy zdefiniować etapy podpisywania i zakończenia procesu wypełniania formularza.

Zapamiętaną mapę przesyłania „przypinamy” do szablonu formularza oceny.

Formularz oceny pracownika – w drogę!

Zdefiniowaliśmy już, jakie elementy powinien zawierać formularz ceny, jaką skalą będziemy się w nim posługiwać, do kogo i w jakiej kolejności ma on trafić. Mamy gotowy szablon formularza.

Jak wspomniano wcześniej, szablon jest wzorem, na podstawie którego będziemy mogli wielokrotnie wysłać formularz oceny pracownika. Aby formularz oceny trafił do pracownika, należy go uruchomić, określając m.in., czy ma być wysłany jednorazowo czy cyklicznie. Formularz może trafić do pojedynczej osoby, ale również do wybranej grupy pracowników bądź wszystkich zatrudnionych.

Po zatwierdzeniu decyzji o wysłaniu formularza docelowa grupa odbiorców na ekranie głównym SF, w sekcji zadań do wykonania zobaczy powiadomienie o czekającym na wypełnienie formularzu.

W określonym w formularzu czasie pracownik powinien wypełnić formularz oceny oraz zakończyć etap, przesyłając go do kolejnego etapu procesu (określonego w mapie przesyłania). Zanim formularz zostanie przesłany dalej, system sprawdzi, czy wszystkie obowiązkowe elementy zostały uzupełnione.

Kiedy pracownik jest gotowy na przesłanie formularza dalej, może pozostawić komentarz dla przełożonego.

Automatyczna weryfikacja poprawności wypełnienia formularza

Po sfinalizowaniu etapu uzupełnienia formularza oceny przez pracownika, przechodzi on do kolejnej osoby zdefiniowanej w naszej mapie przesyłania. W przykładzie uzupełniony formularz trafia do bezpośredniego przełożonego.

Strona główna SuccessFactors przełożonego z widocznymi na liście zadań formularzami ocen pracowników

Jazda testowa zakończona

Uruchomienie przykładowej oceny pracowniczej na potrzeby naszej analizy w oparciu o moduł Wydajność oferowany w SuccessFactors odbyło się w krótkim czasie i przebiegło w sposób intuicyjny. Uzupełnienie formularza oceny i przesłanie go dalej jest łatwe i szybkie. Dużą zaletą okazała się łatwość konfigurowania formularzy oceny i możliwość powiązania ich z innymi, istniejącymi w systemie elementami (np. planem celów przypisanym do pracownika).

Były jednak elementy, które wymagały szczególnej uwagi. System oferuje język polski jako język użytkownika, jednak etykiety pól nie zawsze są dobrze przetłumaczone i mogą nie być jednoznaczne dla użytkownika. Ich zmiana jest możliwa, jednak trzeba znaleźć na to sposób. Dodatkowo wykorzystanie w formularzu oceny pracowniczej elementów z różnych modułów (plan celów, przypisanie kwalifikacji do stanowiska) wymagało od konsultantów BCC zagłębienia się w techniczne szczegóły utrzymywania danych w systemie SF. Może to być utrudnieniem w samodzielnym konfigurowaniu szablonów przez użytkowników biznesowych.

Moduł Wydajność w SuccessFactors to elastyczne rozwiązanie, które może podnieść rangę cyklicznej oceny pracowniczej w firmie. Formularz samooceny, możliwość komentowania dana pracownikowi, a także intuicyjny i estetyczny interfejs ułatwiają obustronne uzyskanie wyczerpującej informacji. Pracownik nie tylko zyskuje wiedzę, jak jest oceniany przez przełożonego, ale ma też możliwość zakomunikowania swoich odczuć pracodawcy. To ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku zatrudnienia, kiedy pozyskanie talentów i utrzymanie ich satysfakcji z pracy staje się jednym z ważnych wyzwań dla organizacji.