Wbrew dominującej opinii lokalne rozwiązania prawne nie muszą blokować korzyści wynikających z praktyk stosowanych w grupie. Jedna z międzynarodowych korporacji, dostawca wiodących rozwiązań polimerowych, zdecydowała się na zastosowanie procedury skonta zarówno udzielonego, jak i uzyskanego pomimo niekorzystnych lokalnych interpretacji prawnych.
 

Niemcy, Chiny, Polska – kolejne wdrożenia systemu SAP we wspomnianej grupie to projekty różne, ale wszystkie równie wymagające: inne uwarunkowania prawne, inne praktyki, ten sam model biznesu. W tym praktyka skonta w przypadku terminowo realizowanych płatności. Procesy logistyczne globalnego dostawy rozwiązań polimerowych dla światowego lidera sprzętu AGD, klienta BCC (aktualnie All for One Poland), są zlokalizowane w Niemczech, Chinach, Turcji, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce. W ramach każdego z nich masowo wykorzystywane są korzyści wynikające z przedterminowych płatności. Czy rozwiązanie korporacyjne oparte na dedykowanym systemie SAP okaże się zgodne z wymogami polskiego prawa?

Procedura skonta w systemie SAP jest możliwa do zrealizowania w oparciu o dwa skrajnie odmienne rozwiązania. Pierwsze z nich bazuje na ewidencji maksymalnej wartości skonta, podlegającej księgowaniu w trakcie ewidencji faktury zakupu lub sprzedaży. Następnie jest ono korygowane o wartość rzeczywiście uzyskaną w trakcie procesu płatności. Wyliczenie pełnego wymiaru następuje poprzez odliczenie wartości skorygowanej od wartości pierwotnie zarachowanej. Ze względu na brak przejrzystości sposobu ewidencji jego wymiaru nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

W przypadku wspomnianej korporacji zastosowano rozwiązanie zakwalifikowane do drugiej grupy, polegające na ewidencji wartości skonta nie w momencie rejestracji faktury w systemie finansowo-ksiegowym, ale w momencie jego realnego uzyskania, a więc w momencie realizacji płatności – a dokładniej rejestracji wyciągu bankowego. W trakcie rozliczenia otwartych pozycji system SAP generuje dodatkowe pozycje na wartość skonta. Tym samym różnica w kwocie faktury i realizowanej płatności jest możliwa do rozliczenia. Dekretacja wartości odbywa się w oparciu o kod podatku VAT, ponieważ system równolegle dokonuje korekty wartości podatku.

O ile ewidencja w walucie krajowej nie stanowi problemu, o tyle przeprowadzenie procesu w walucie obcej nastręcza wielu wątpliwości ze względu na potrzebę skorygowania wartości VAT naliczonego, ale również, co ważne, zaksięgowania wartości skonta po odpowiednim kursie. W zastosowanym przez BCC rozwiązaniu dokument rozliczeniowy księgowany równolegle do ewidencji płatności z wyciągu bankowego księgowany jest następująco:

  • płatność z wyciągu bankowemu podlega rozliczeniu z pozycją FV z uwzględnieniem skonta (rozliczenie otwartej pozycji) wg kursu danego banku z wyciągu bankowego (np. PKO),
  • utworzenie pozycji skonta dokumentu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dla rejestracji rozliczanej FV (kurs zastosowany w trakcie księgowania faktury),
  • utworzenie pozycji zrealizowanej różnicy kursowej,
  • utworzenie pozycji korekty podatku VAT.

W ten sposób możliwe jest zaksięgowanie dokumentu wyciągu bankowego rejestrującego poszczególne pozycje po różnych kursach (NBP, banku) dla poszczególnych pozycji, przy jednoczesnej rejestracji skonta. Należy o tym pamiętać, dokonując weryfikacji dokumentu księgowego w oparciu o kurs zagregowany w nagłówku dokumentu.

Podstawową zaletą powyższego rozwiązania jest przejrzystość wysokości uzyskanego lub udzielonego skonta, zgodność z lokalnymi wymogami prawa podatkowego, automatyczna korekta wartości podatku VAT ewidencjonowana w rejestrze VAT oraz brak potrzeby stosowania dedykowanego developmentu w wersji ECC 6.0.