Najnowsza technologia tworzenia interfejsów użytkownika systemów SAP – SAPUI5 – wprowadza zupełnie nową jakość. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z systemów SAP przez przeglądarkę internetową w sposób łatwy, przyjemny i na dowolnych urządzeniach. Od 2013 roku firma SAP udostępnia zbiór aplikacji stworzonych w tej technologii – SAP Fiori. Jest to rozwiązanie polecane nie tylko dla platformy S/4HANA, ale, co godne podkreślenia, również dla firm korzystających z SAP ERP.
 

SAP Fiori – idea, projekt i technologia

SAP Fiori to zbiór responsywnych aplikacji mobilnych utworzonych zgodnie z nowym paradygmatem SAP tworzenia interfejsów użytkownika zwanym SAP User Experience (SAP UX). SAP UX oparte jest na 3 filarach: idei (concept), projekcie (design) i technologii (technology). Z perspektywy idei, aplikacje SAP Fiori są:

 • oparte na rolach,
 • responsywne,
 • proste,
 • spójne,
 • ładne.

Z perspektywy projektu, aplikacje SAP Fiori tworzone są zgodnie z filozofią Design Thinking, w której szczególną rolę pełni projektowanie wizualne, wzorce interakcji itp. Z perspektywy zaś technologii SAP Fiori zapewnia pełne odseparowanie warstwy wizualnej od warstwy logicznej aplikacji. Warstwa wizualna tworzona jest w HTML5, JavaScript i CSS z użyciem bibliotek SAPUI5, a warstwa logiczna implementowana jest w postaci tzw. usług OData. W zakresie każdego filaru, SAP opracował szereg ścisłych reguł, wytycznych i wzorców, które w całości składają się na to, czym SAP Fiori naprawdę jest. A jest czymś więcej niż tylko interfejsem użytkownika – ma być pewnego rodzaju doświadczeniem (experience).

Typy aplikacji

Wyróżniamy trzy typy aplikacji SAP Fiori:

 • Transakcyjne,
 • Fact-Sheets,
 • Analityczne.

Typy aplikacji SAP Fiori różnią się zarówno przeznaczeniem, jak i wymaganiami technicznymi.

Aplikacje transakcyjne, jak nazwa wskazuje, służą generalnie do wykonywania transakcji, czyli pewnych operacji zmieniających stan dokumentów w systemie, np. zatwierdzania dokumentów zaopatrzenia w ramach strategii zatwierdzania. Niemniej nie jest to zawsze prawdą. Niektóre aplikacje transakcyjne służą tylko do wyświetlenia danych w prosty, przyjazny sposób. Z perspektywy technicznej aplikacje transakcyjne mogą być uruchomione na systemie SAP ERP działającym na dowolnej bazie danych.

Fact-sheets służą do wyświetlania kluczowych informacji o obiektach podczas przeszukiwania systemu za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego, tzw. Enterprise Search. Fact-sheet pokazuje również powiązania do innych dokumentów np. fact-sheet zamówienia może zawierać powiązania do kontraktu ilościowego, zgłoszenia zapotrzebowania, dokumentów PZ oraz faktur. Z perspektywy technicznej aplikacje typu fact-sheets mogą być uruchomione na systemie SAP ERP działającym wyłącznie na bazie danych SAP HANA.

Aplikacje analityczne służą do wykonywania analiz, a precyzyjniej do przedstawiania obliczonych wskaźników KPI (Key Performance Indicators) oraz zagregowanych danych, z których takie wskaźniki są obliczane. Za pomocą opcji Drill-Down zagregowane dane mogą być wyświetlone w postaci wykresu, np. typu bar chart albo w postaci tabeli. Z perspektywy technicznej aplikacje analityczne mogą być uruchomione na systemie SAP ERP działającym wyłącznie na bazie danych SAP HANA. Aplikacje analityczne są oparte bezpośrednio na wglądach SAP HANA i dlatego potrzebują uruchomienia SAP Web Dispatchera.

Każdy typ aplikacji wymaga doinstalowania do systemu SAP ERP dodatkowych komponentów, np. aplikacje transakcyjne wymagają komponentów front-end (są to źródła SAPUI5 np. pliki JS), komponentów back-end (są to implementacje usług OData). Dla serwerów ABAP starszych niż 7.40 należy doinstalować komponent SAP Geteway (framework, w którym implementuje się usługi OData). Aplikacje analityczne zaś wymagają dodatkowo zainstalowania komponentów SAP Smart Business do systemu SAP ERP oraz wymagają doinstalowania dodatkowych komponentów do samej bazy danych SAP HANA, takich jak biblioteka wglądów SAP HANA Live. Dlatego implementacja SAP Fiori na systemie SAP ERP musi być poprzedzona wnikliwą analizą konsultantów BASIS, którzy sprawdzą, jakie komponenty należy doinstalować. Natomiast prawdą jest, że z całego wachlarza możliwości SAP Fiori skorzystać mogą tylko te firmy, które dokonały migracji swojego systemu SAP ERP na bazę danych SAP HANA.

SAP Fiori Launchpad

SAP Fiori Launchpad to strona uruchamiana w przeglądarce internetowej, na której użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji SAP Fiori w postaci tzw. kafelków (tiles) (Rys. 1). Jeden kafelek odpowiada dokładnie jednej aplikacji SAP Fiori, a dokładniej jednemu zadaniu do wykonania w ramach jednej roli użytkownika w organizacji.

Rys. 1. SAP Fiori Launchpad

Kafelki, które użytkownik widzi na swojej stronie startowej, wynikają bezpośrednio z przypisanych ról użytkownika, tzw. ról front-end (front-end roles). Role front-end zawierają odnośniki do odpowiednich katalogów aplikacji SAP Fiori. Użytkownicy mogą dowolnie kształtować swoją stroną startową, np. mogą inaczej pogrupować kafelki, mogą ukryć kafelki zbędne itp. Administratorzy zaś mogą dowolnie kształtować dostępne użytkownikom katalogi.

Ważnym elementem strony startowej SAP Fiori Launchpad jest pole wyszukiwania pełnotekstowego widoczne w górnym prawym rogu (Rys. 2). W tym polu wpisujemy tekst, którego szukamy, np. nazwę użytkownika SAP. Tuż obok możemy wybrać zbiór przeszukiwanych dokumentów (np. zamówienia). Możliwe jest również wyszukiwanie na wskroś, bez określania przeszukiwanego zbioru. Wyszukiwanie pełnotekstowe jest możliwe dzięki narzędziom dostępnym na poziomie bazy danych SAP HANA.

Rys. 2. Pole wyszukiwania pełnotekstowego

Aplikacje transakcyjne

Jednymi z pierwszych przygotowanych przez SAP aplikacji transakcyjnych SAP Fiori w module MM są aplikacje służące do akceptacji dokumentów zaopatrzenia. Bardzo często dokumenty zaopatrzenia (np. zamówienia o wartości powyżej jakiegoś progu np. 50 000 zł) muszą być akceptowane przez kadrę zarządzającą średniego, a nawet wysokiego szczebla. Kierownicy i menadżerowie dzięki aplikacjom SAP Fiori mają możliwość zatwierdzania takich dokumentów na swoich smartfonach.

W przypadku użycia SAP Fiori Launchpad kafelek aplikacji do zatwierdzania wskazuje liczbę oczekujących na zatwierdzenie dokumentów (Rys. 3). Kliknięcie kafelka (lub dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) uruchamia główny widok aplikacji (Rys. 4). Wszystkie aplikacje SAP Fiori do zatwierdzania dokumentów zaopatrzenia są zbudowane zgodnie z tzw. wzorcem projektowym „Master-Detail”. Wzorzec ten charakteryzuje się tym, że posiada dwie części. W części lewej znajduje się lista dokumentów do przetworzenia. W części prawej znajdują się szczegóły aktualnie wybranego dokumentu. W dolnej części aplikacji znajdują się przyciski służące do podjęcia decyzji (Akceptacja/Odrzucenie). Aplikacje SAP Fiori „z pudełka” zawierają tylko najważniejsze informacje potrzebne do podjęcia decyzji, natomiast mogą zostać rozszerzone o dodatkowe pola standardowe lub niestandardowe (istnieją odpowiednie miejsca rozszerzeń).

Rys. 3. Kafelek aplikacji SAP Fiori Approve Purchase Orders

Dla systemu SAP ERP dostępne są dedykowane standardowe aplikacje SAP Fiori do zatwierdzania:

 • zapotrzebowań,
 • zamówień,
 • kontraktów,
 • arkuszy wprowadzania usługi,
 • faktur.

Rys. 4. Aplikacja SAP Fiori Approve Purchase Orders

Aplikacje SAP Fiori do zatwierdzania dokumentów zaopatrzenia są ściśle zintegrowane z tzw. strategią zatwierdzania oraz wymagają uruchomienia przynajmniej standardowego wzorca workflow w module MM.

Innym przykładem aplikacji transakcyjnej SAP Fiori w MM jest aplikacja do śledzenia zamówienia (Rys. 5). Podobnie, jak aplikacje do zatwierdzania, aplikacja Track Purchase Order jest również zbudowana zgodnie z wzorcem projektowym „Master-Detail”. Po lewej stronie znajdują się zamówienia (istnieje możliwość zakładania odpowiedniego filtra, np. poprzednie 90 dni albo poprzednie 90 dni – tylko z alertem). Po prawej stronie widoczne są szczegóły dotyczące historii zamówienia, np. ilości przyjęte i ilości zafakturowane. Interesująca jest funkcjonalność filtrowania zamówień z alertem. W przypadku zastosowania filtra z alertem, system wyświetli tylko te zamówienia, które wymagają specjalnej uwagi kupca.

Rys. 5. Aplikacja SAP Fiori Track Purchase Order

Dostępne są również inne aplikacje transakcyjne SAP Fiori, takie jak:

 • Order from Requisitions – tworzenie zamówień na bazie zapotrzebowań,
 • My Purchasing Document Items – przegląd swoich dokumentów zaopatrzenia.

Aplikacje typu fact-sheets

Aplikacje typu fact-sheets są ściśle powiązane z wyszukiwaniem pełnotekstowym dostępnym z poziomu SAP Fiori Launchpad. Po ukończeniu przeszukiwania bazy danych, prezentowana jest użytkownikowi lista znalezionych dokumentów np. zamówień. Szukany ciąg znaków – jeśli jest widoczny na ekranie podglądu dokumentu – podświetlony jest na żółto (np. użytkownik SAP jak w przykładzie na rys. 6). Wywołanie aplikacji SAP Fiori typu fact-sheet, to po prostu kliknięcie w odnośnik z numerem i kluczowym opisem dokumentu.

Rys. 6. Wyniki wyszukiwania pełnotekstowego

Aplikacje SAP Fiori typu fact-sheets mają bardzo prostą strukturę: składają się z kilku ramek, które prezentują kluczowe informacje dotyczące dokumentu oraz powiązane dokumenty. Na przykład aplikacja dla zamówień (Rys. 7) zawiera odnośniki do kontraktów, przyjęć, faktur, zapotrzebowań. Każdy dokument powiązany jest reprezentowany w postaci odnośnika (link), którego kliknięcie przenosi użytkownika do właściwej dla tego dokumentu aplikacji typu fact-sheet. A zatem poszczególne fact-sheets są ze sobą ściśle powiązane. Dzięki wyszukiwaniu pełnotekstowemu oraz aplikacjom typu fact-sheet użytkownicy mogą bardzo łatwo wyszukiwać dokumenty oraz po nich się przemieszczać, uzyskując szybko większość kluczowych informacji (np. czy było już przyjęcie do zamówienia, czy do dostawcy wysłano już jakieś zamówienia, czy zapotrzebowanie jest przetworzone na zamówienie itp.).

Rys. 7. Aplikacja SAP Fiori typu Fact Sheet dla zamówienia

Aplikacje typu fact-sheets są dostępne dla większości obiektów i dokumentów w MM: materiałów, dostawców, rekordów informacyjnych, zapotrzebowań, zamówień, kontraktów, dokumentów materiałowych, faktur.

Aplikacje analityczne

Aplikacje analityczne są bezpośrednio oparte na wglądach SAP HANA i potrafią wyświetlać obliczone kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Wskaźniki są obliczane na żywo z danych transakcyjnych. A zatem każde księgowanie pojedynczego dokumentu ma bezpośrednie i natychmiastowe przełożenie na wartość powiązanego wskaźnika. Stwarza to ogromne możliwości monitorowania efektywności działania organizacji, jakich nie było wcześniej. W ramach biblioteki wglądów SAP HANA Live dostępnych jest szereg wglądów przygotowanych pod potrzeby modułu MM.

Przykładem aplikacji analitycznej służącej na przykład kupcom albo menadżerom zaopatrzenia jest aplikacja Off-Contract Spend. Wgląd, na którym aplikacja działa, generuje wskaźnik określający procentowo udział zakupów bez referencji do kontraktu. Przykład na rys. 8 pokazuje kafelek z wartością KPI = 27,11%. Oznacza to, że nieco ponad ¼ zakupów jest realizowana bez referencji do kontraktu. Zakupy w oparciu o kontrakt są generalnie bardziej korzystne aniżeli zakupy ad-hoc, ponieważ najczęściej cena kontraktowa (związana np. z jakąś zakontraktowaną ilością) jest niższa. A zatem im niższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej. W konfiguracji kafelka analitycznego określa się, czy większa/mniejsza wartość wskaźnika jest lepsza.

Rys. 8. Kafelek aplikacji SAP Fiori Off Contract Spend

Możliwe jest również wskazanie progów wartościowych, dla których określa się kolor wskaźnika. Na przykład kolor zielony może oznaczać, że wskaźnik jest w normie, a kolor czerwony może oznaczać sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji.

Gdyby aplikacje analityczne pokazywały tylko jedną wartość wskaźnika, ich wartość użytkowa nie byłaby aż tak imponująca. Jednakże w kafelki analityczne można się wklikać i wyświetlić różne wykresy związane z danym wskaźnikiem (wykresy definiuje się w tzw. KPI Fremework). Na rysunku 9 widać, jak wskaźnik kształtował się dla jednego dostawcy (KU Demo Vendor) na przestrzeni roku. Widoczne jest, że wskaźnik do lipca 2017 roku wynosił 100% (a zatem z tym dostawcą nie stosowano kontraktów). Dopiero w sierpniu pojawiły się zakupy oparte na kontraktach, gdyż wskaźnik spadł do wartości 20,79%. Ponieważ całkowity wskaźnik wynosi 27,11%, wskazuje to na znaczący wzrost wartości zakupów w sierpniu 2017 u tego dostawcy (w tym przykładzie całkowity wskaźnik jest również obliczony dla jednego dostawcy – w normalnych warunkach byłby liczony dla wszystkich dostawców).

Rys. 9. Aplikacja SAP Fiori Off-Contract Spend (widok bar chart)

Dostępne są różne wglądy do tworzenia aplikacji (kafelków analitycznych), takie jak: wartość wycenionego zapasu dla określonej daty, ilość wycenionego zapasu dla określonej daty, zakres pokrycia na podstawie historycznych zużyć, rotacja na magazynie, oczekiwanie versus realne użycie kontraktów.

Integracja z workflow – aplikacja My Inbox

Niezależnie od standardowych aplikacji SAP Fiori do zatwierdzania dokumentów zaopatrzenia opisanych wcześniej, dostępna jest również generyczna skrzynka zadań workflow – aplikacja SAP Fiori My Inbox (Rys. 10). Aplikacja jest generyczna, ponieważ może działać z dowolnymi wzorcami workflow i ma duże możliwości konfiguracji np. możliwe jest filtrowanie zadań workflow (wtedy w My Inbox nie widać wszystkich procesów workflow, tylko te wybrane). Możliwe jest zaimplementowanie własnej logiki dla przycisków Akceptacji i Odrzucenia, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie aplikacji z całkowicie niestandardowymi procesami akceptacji. Dodatkowo, aplikacja pozwala wprowadzać komentarze i załączniki. Słowem, aplikacja udostępnia wszystko to, co jest potrzebne do sprawnego podejmowania decyzji. Liczba na kafelku aplikacji wskazuje na liczbę oczekujących na decyzję pozycji roboczych workflow.

Rys. 10. Kafelek aplikacji SAP Fiori My Inbox

Fiori Apps Library

Dostępne aplikacje SAP Fiori można sprawdzić samodzielnie, przeglądając bibliotekę SAP Fiori na stronie www https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/. Aby zobaczyć aplikacje możliwe do implementacji na systemie SAP ERP (nieS/4HANA!)należy wybrać filtr „Fiori apps for SAP Business Suite” (Rys. 11). Aplikacje można wyszukiwać za pomocą filtrów według przemysłu (by Industry), ról (by Roles), komponentów aplikacji SAP (by Application Component np. MM-PUR dla zaopatrzenia w MM) czy wersji systemu SAP ERP (by Back-End Product).

Rys. 11. Fiori Apps Library

Przyszłość interfejsów

Aplikacje SAP Fiori nie tylko ładnie wyglądają, ale mogą realnie usprawnić działanie firmy. Aplikacje transakcyjne wspierające zatwierdzanie dokumentów zaopatrzenia mogą znacząco usprawnić procesy akceptacji poprzez przekierowanie zadania akceptacji na smartfony, co może się spodobać kadrom zarządzającym. Aplikacje typu fact-sheets w powiązaniu z możliwościami pełnotekstowego wyszukiwania na bazie silnika w SAP HANA mogą pomóc w szybszym odnajdywaniu niezbędnych informacji w systemie. W końcu aplikacje analityczne dają wgląd w to, jak sprawnie działa firma dzięki obliczaniu różnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

SAP Fiori to przyszłość interfejsów użytkownika systemów SAP – zwłaszcza S/4HANA. Ale skorzystać z SAP Fiori można już teraz, nawet mając system SAP ERP, aczkolwiek najlepiej przeniesiony już na bazę danych SAP HANA.