Opisujemy podstawowe możliwości planowania w SAP Analytics Cloud, które nie są dostępne w standardowych mechanizmach po stronie S/4HANA i w interfejsie Fiori. W dalszej części przedstawiamy przebieg procesu eksportu danych do systemu na przykładzie planu finansowego. W ostatniej części prezentujemy możliwości zarządzania zaczytanym do S/4 planem w interfejsie Fiori.

Planowanie w SAP Analytics Cloud

Planowanie w SAP Analytics Cloud to nie tylko definiowanie modelu planistycznego, czyli określanie wymiarów i wskaźników, które mają być w procesie planowania uwzględnione, oraz wprowadzanie wartości planowanych w odpowiedniej formatce. Poniżej wymieniamy cechy charakterystyczne planowania w SAP Analytics Cloud:

 • Możliwość zaczytania danych podstawowych i transakcyjnych z wielu systemów, baz danych bądź źródeł plikowych. Importowane mogą być zarówno dane rzeczywiste, jak i planowane, które w dalszym kroku mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych planów bądź zestawień porównawczych. W przypadku S/4HANA dane rzeczywiste pochodzą tylko z jednego systemu, a jedynie plany mogą być zaczytane dodatkowo z pliku;
 • Możliwe jest tworzenie wersji prywatnych i publicznych planów;
 • Symulacje za pomocą tzw. drzewa nośników wartości (Value driver tree), które w formie graficznej wskazują, jak zmiana jednego z planowanych wskaźników wpłynie na pozostałe;
 • Definiowanie obiektów uprawnień do wprowadzania i odczytu poszczególnych wartości planowanych;
 • Możliwość wykorzystania modeli predykcyjnych (szeregów czasowych i funkcji regresji) jako podstawy planu na kolejny okres;
 • Data Actions, czyli rozbudowane formuły, przeliczenia, alokacje, konwersje czy operacje kopiowania, które mogą być wykonywane ręcznie lub automatycznie, co stałą jednostkę czasu;
 • Wbudowany kalendarz, który umożliwia planowanie poszczególnych działań w czasie, wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnych i wysyłaniem przypomnień mailowych o niezakończonych zadaniach;
 • Workflow, czyli możliwość zdefiniowania szeregu zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami planistycznymi oraz określenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie planu i jego weryfikację;
 • Integracja z MS Excel polegająca na raportowaniu i wprowadzaniu wartości planowanych bezpośrednio z poziomu arkusza kalkulacyjnego;
 • Raportowanie danych planowanych i rzeczywistych zarówno w formie tabelarycznej, jak i wykresów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że raportowanie w obu formach planu i wykonania jest możliwe również w interfejsie Fiori, jednakże po stronie S/4HANA liczba możliwych ustawień wykresów jest mocno ograniczona, nie ma możliwości wizualizacji R czy prezentacji danych na mapach.

Planowanie w SAP Analytics Cloud

Eksport danych planowanych do S/4

Obecnie SAP Analytics Cloud wspiera eksport danych planowanych do:

 • SAP BPC,
 • SAP S/4HANA,
 • usług OData,
 • plików.

Wysyłanie danych, podobnie jak import, odbywa się z poziomu zdefiniowanego modelu planistycznego, w sekcji zarządzanie danymi. W przypadku wysyłania danych do SAP S/4HANA musi być zdefiniowane odpowiednie połączenie typu import z tym systemem.

W pierwszym kroku należy wskazać odpowiednią tabelę po stronie systemu, do której mają zostać zapisane dane planowane. Dostępny jest eksport danych do następujących tabel:

 • ACCOSTRATE – stawki działań służące do alokacji wartości na podstawie roboczogodzin lub czasu maszynowego,
 • FINSSKF – księga główna: wskaźniki statystyczne,
 • ACDOCP – dane planowania: pozycje pojedyncze,
 • ACDOCU – raportowanie grupowe.

Po wyborze odpowiedniej tabeli następuje mapowanie pól po stronie modelu danych w SAP Analytics Cloud oraz ich odpowiedników w tabeli S/4HANA. W tym miejscu możliwe jest także ograniczenie eksportu danych do wybranych wartości poszczególnych wymiarów. Po uruchomieniu eksportu danych zostaną one zaczytane do odpowiedniej tabeli po stronie systemu. Warto zaznaczyć, że taki eksport danych może wykonywać się okresowo, w sposób automatyczny, zgodnie z utworzonym haromonogramem.

Zarządzanie planem po stronie S/4HANA

Zapisane w tabeli m.in. ACDOCP dane planowane po stronie S/4HANA mogą być w pełni zarządzane w interfejsie Fiori. W szczególności zaczytany z SAP Analytics Cloud plan można:

 • usuwać,
 • kopiować,
 • zerować,
 • modyfikować.

Z punktu widzenia interfejsu Fiori zarządzanie i możliwości edycji planu pozyskanego z zewnątrz są identyczne jak w przypadku planu utworzonego bezpośrednio w systemie S/4HANA. Nie mamy tu jednak już takich udogodnień przy wprowadzaniu modyfikacji, które zostały wylistowane powyżej.

Planowanie w SAP S/4HANA

Dzięki integracji SAC z S/4HANA dane planowane, a także zestawienia pozwalające na porównanie planu i wykonania mogą być wyświetlane zarówno w aplikacjach analitycznych w SAP Analytics Cloud, jak i standardowych raportach S/4HANA w interfejsie Fiori w ramach Embedded Analytics.

W tym miejscu zapewne można zadać pytanie – po co eksportować dane planowane do S/4HANA? Przyczyn może być wiele, ale najbardziej oczywiste wydają się dwie. Pierwszą z nich jest rozdział kompetencji w organizacji i związany z tym przydział uprawnień. Nie wszyscy użytkownicy, którzy zajmują się analizą bieżącą, muszą mieć możliwość tworzenia planu, a jedynie są odpowiedzialni za monitorowanie jego wykonania.

Powód drugi to wykorzystanie wartości planowanych do dalszych przeliczeń po stronie systemu transakcyjnego, które są wykorzystywane do wyprowadzania poszczególnych wartości. Wszystko to sprawia, że możliwości obu systemów wzajemnie się uzupełniają.