Po uruchomieniu systemu ERP firma ma różne możliwości rozwoju systemów informatycznych. Pierwsza to optymalizacja wdrożonych już funkcji. Druga to rozszerzenie zakresu wykorzystania użytkowanego systemu ERP o kolejne komponenty (moduły). Trzecią drogą jest wdrażanie nowych rozwiązań, w tym Business Intelligence (BI).
 

Czym są rozwiązania Business Intelligence?

Rozwiązania Business Intelligence (BI) to oprogramowanie i technologie służące pozyskiwaniu, przechowywaniu, analizowaniu oraz organizowaniu dostępu do danych (raportowaniu) w celu wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań BI to m.in.:

  • ułatwienie dostępu do informacji gromadzonych w formie elektronicznej, rozszerzenie zakresu dostępności informacji pochodzących z różnych źródeł;
  • eliminacja ręcznych czynności związanych z przekształcaniem, konsolidowaniem, weryfikacją, uzupełnieniem informacji na potrzeby sprawozdawczości;
  • zastąpienie sprawozdań papierowych lub sporządzanych w formie statycznych plików (np. Excel) przez bezpośredni dostęp do informacji w formie elektronicznej – przy pomocy raportów.

Hurtownia danych – podstawowy element Business Intelligence

Do osiągnięcia tych celów potrzebna jest hurtownia danych – podstawowy komponent rozwiązań Business Intelligence (w tym BI oferowanych przez SAP). Hurtownię danych SAP cechują:

  • możliwość raportowania z wykorzystaniem danych ze wszystkich obszarów firmy;
  • ścisła integracja z systemem ERP obsługującym procesy gospodarcze przedsiębiorstwa (np. SAP);
  • możliwość uzupełnienia informacji pozyskiwanych z systemu ERP o dane z dowolnych źródeł elektronicznych (pliki, inne systemy informatyczne);
  • przyjazny interfejs graficzny (np. przeglądarka www) oraz możliwość udostępnienia wyników raportów aplikacjom MS Office;
  • łatwość rozbudowy oraz dostosowania do nowych potrzeb informacyjnych.

Raporty hurtowni danych wspomagają podejmowanie decyzji gospodarczych poprzez dostarczanie aktualnych, wiarygodnych informacji. Informacje przedstawiane są w formie niezależnej od obszaru przedsiębiorstwa, którego dotyczą.

Możliwa jest zmiana przekrojów prezentacji danych, a także ich wizualizacja (wykresy, mapy). Hurtownia danych SAP wspiera także zdalny dostęp do informacji – przy pomocy przeglądarek www czy urządzeń PDA.

Studium przypadku: Opoczno SA

Opoczno SA korzysta z rozwiązań SAP od lipca 2002 roku. Zakres wdrożenia objął następujące komponenty systemu SAP: finanse i kontroling, gospodarkę materiałową i zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucję, planowanie i sterowanie produkcją oraz zarządzanie kadrami.

Równolegle z wdrożeniem systemu SAP w Opocznie prowadzono prace nad wyborem hurtowni danych. Po analizie dostępnego na rynku oprogramowania Opoczno wybrało hurtownię danych SAP, jako podstawowy system informacyjny. Analogicznie do przypadku wdrożenia systemu SAP, jako partnera wdrożeniowego Opoczno wybrało BCC (aktualnie All for One Poland).

Kolejnym krokiem było opracowanie strategii wdrożenia hurtowni danych, uwzględniającej priorytety Opoczna w zakresie obszarów informacyjnych oraz dostępność pracowników Opoczna zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Wdrożenie zostało zaplanowane jako szereg następujących po sobie podprojektów. Pierwszy z nich rozpoczął się w grudniu 2002 r., obejmując obszary informacyjne sprzedaży i dystrybucji oraz gospodarki zapasami. Pierwszym zadaniem była analiza i dokumentacja potrzeb informacyjnych oraz opracowanie modelu danych. W styczniu 2003 przystąpiono do prac konfiguracyjnych.

W marcu 2003 r. wyniki pierwszego podprojektu udostępniono użytkownikom – rozpoczęło się produktywne wykorzystanie hurtowni danych. Użytkownicy otrzymali interaktywne raporty uzupełnione wykresami, dostępne przez przeglądarkę www. Raporty hurtowni danych zastąpiły dotychczasowe sprawozdania, często sporządzane ręcznie.

Pracownicy Opoczna uzyskali wiedzę nt. hurtowni danych SAP, która pozwoliła im wziąć czynny udział we wdrożeniu, a następnie administrować oprogramowaniem.

Obecnie, od maja 2003 trwają prace w ramach drugiego podprojektu – w zakresie zaopatrzenia oraz produkcji, łącznie z rachunkiem kosztów produktów oraz księgą materiałową dostarczającą informacji o strukturze rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.

Rozwiązania Business Intelligence pozwalają lepiej wykorzystać informacje gromadzone w systemie ERP i uzupełniać je dowolnymi danymi dostępnymi w ustrukturalizowanej formie elektronicznej. Użytkownikami rozwiązań BI mogą być wszyscy pracownicy, którzy analizują informacje i na ich podstawie podejmują decyzje – od rad nadzorczych i zarządów do liniowych kierowników.