Korzyści EDI a przeszkody w uruchomieniu EDI

Korzyści z uruchomienia EDI są powszechnie znane. Dzięki uruchomieniu EDI z dostawcami lub odbiorcami, usprawnieniu ulega komunikacja między partnerami, skraca się czas oczekiwania na informację i zmniejsza liczba błędów, które powstają przy manualnym wprowadzaniu danych (np. z faksów, wydruków) do systemu.

Możliwe jest również wdrażanie nowych procesów biznesowych, dla których tradycyjny model przepływu komunikatów nie jest wystarczająco efektywny. Wdrożenie EDI może przynieść tym większe korzyści obu stronom wymiany, im bardziej stała jest współpraca między partnerami.

Dlatego też coraz więcej firm w Polsce – jak np. sieci handlowe, współpracujące ze stałymi dostawcami – zachęca swoich partnerów do uruchomienia rozwiązań EDI.

Aby uruchomić EDI, partnerzy przede wszystkim muszą uzgodnić, jakiego typu komunikaty elektroniczne będą przedmiotem wymiany, wybrać odpowiedni ich format, a także wybrać odpowiednie medium komunikacyjne.

Uzgodnienia natury formalnej i technicznej są podstawą wyboru typu interfejsu do systemu informatycznego partnera, który umożliwi realizację wybranego scenariusza.

Pozornie najprostszym rozwiązaniem wydaje się być przygotowanie interfejsu dla każdego partnera z osobna. Jednak takie podejście z pewnością będzie źródłem problemów w przypadku, gdy zechcemy zwiększyć zakres wymiany o kolejnych partnerów (stosujących różne formaty i różne sposoby transmisji) i kolejne komunikaty.

Dołączenie każdego kolejnego partnera będzie kolejnym pracochłonnym projektem, a rosnąca liczba interfejsów utrudni zarządzanie nimi.

Z tego powodu firmy coraz częściej poszukują kompleksowych rozwiązań integracyjnych, ułatwiających komunikację EDI między systemami partnerów.

Platforma integracyjna BCC – łatwy i szybki sposób na EDI

Odpowiedzią na powyższe problemy jest oferowana przez BCC (aktualnie All for One Poland) platforma integracyjna, która umożliwia szybkie uruchomienie EDI z partnerami biznesowymi.

Platforma integracyjna EDI BCC stanowi zestaw rozwiązań organizacyjnych (jak metodyka wdrożenia, zbiór narzędzi, wzorców i przykładów), informatycznych (jak schemat translacji komunikatów systemowych do formatów EDIFACT i XML dla najpopularniejszych komunikatów biznesowych – zamówienie, potwierdzenie zamówienia, faktura).

Transmisja danych może opierać się na tradycyjnych sieciach VAN lub bezpośrednio w Internecie (e-mail lub HTTP/SOAP).

Narzędzia do planowania zadań i estymacji czasu wdrożenia ułatwiają przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu uruchomienia EDI.

Dzięki dostępności w ramach platformy integracyjnej EDI BCC gotowych rozwiązań, możliwe jest znaczne skrócenie projektów uruchomienia EDI. Firmy mogą wymieniać pierwsze komunikaty elektroniczne z partnerami już po kilkunastu dniach od startu wdrożenia.

Jednocześnie, dołączenie do platformy integracyjnej kolejnego partnera, generującego komunikaty w odpowiedniej (powszechnie akceptowanej, jak EDIFACT czy XML) formie, nie wymaga już przeprowadzenia kolejnego kosztownego projektu.

Platforma integracyjna EDI BCC stanowi zatem pojedynczy „punkt kontaktu” partnera EDI z jego otoczeniem biznesowym, przy czym zróżnicowanie tego otoczenia (pod względem formatu generowanych komunikatów, mediów transmisyjnych) nie musi już być przedmiotem takiej troski ze strony partnera, jak byłoby w przypadku budowania kanału EDI z każdym kontrahentem z osobna.

EDI na platformie SAP NetWeaver

Atrakcyjną opcją wykorzystania Platformy integracyjnej jest skorzystanie narzędzia SAP Exchange Infrastructre (SAP XI) wchodzącego w skład platformy aplikacyjno-integracyjnej SAP NetWeaver.

SAP XI stanowi centralne repozytorium dla wszystkich obiektów integracyjnych w środowisku aplikacji i systemów Klienta i podobnie jak SAP Business Connector, umożliwia komunikację w wielu formatach danych i za pomocą różnych protokołów. Możliwa jest więc zarówno integracja za pomocą SOAP (WebServices) jak i za pomocą plików.

Integracja za pomocą SAP XI ponadto znacznie usprawnia sam proces przygotowania rozwiązania poprzez ścisłe sformalizowanie wszystkich etapów implementacji.

W outsourcingu lub bez

Platformę integracyjną EDI BCC można wykorzystać w dwóch modelach – z outsourcingiem utrzymania rozwiązania lub bez outsourcingu.

W wariancie z outsourcingiem partnerzy-strony EDI podłączają się do platformy integracyjnej EDI BCC, zlokalizowanej w serwerowni BCC (aktualnie All for One Poland) i administrowanej przez naszych specjalistów. Dany partner musi tylko przygotować odpowiedni interfejs ze strony swojego systemu informatycznego oraz zestawić bezpieczny kanał komunikacyjny (np. w sieci Internet).

Jeden interfejs, za pomocą którego będą wymieniane dane, istotnie zmniejsza liczbę potencjalnych punktów narażonych na awarie, a outsourcing gwarantuje 100% dostępności rozwiązania, a także przejrzystość kosztów i możliwość pełnego ich zaplanowania w czasie.

W wariancie bez outsourcingu, po udostępnieniu platformy integracyjnej EDI przez BCC, jest ona zlokalizowana u partnera będącego stroną EDI. Partner administruje rozwiązaniem i ponosi koszt jego utrzymania. W razie potrzeby może skorzystać z usług BCC – jak szkolenia administratorów, konsultacje, wsparcie w implementacji kolejnych komunikatów i ich formatów.

W obu przedstawionych wariantach, gdy integrowanym systemem partnera jest SAP, BCC przygotowuje także interfejs umożliwiający obsługę komunikatów, oparty na narzędziu SAP Business Connector lub SAP XI. Partnerom, użytkującym inne niż SAP systemy, proponujemy skorzystanie z Microsoft Biztalk Server, oferującego podobną funkcjonalność.

Podsumowując, wykorzystanie platformy integracyjnej EDI pozwala szybciej i łatwiej uruchomić EDI  z najważniejszymi partnerami, a następnie rozszerzać komunikację EDI na kolejnych partnerów – bez konieczności realizacji kolejnych praco- i kosztochłonnych projektów.

Klient ponadto elastycznie dobiera model rozwiązania do własnych potrzeb, a jego wybór jest poparty kompetentnym wsparciem BCC (aktualnie All for One Poland) we wdrożeniu i rozwoju platformy integracyjnej EDI.