Integracja mySAP HR z modułem planowania produkcji (PP) systemu SAP pozwala optymalizować koszty pracy związane z akordem. Dzięki funkcjonalności Płace motywacyjne (Incentive Wages) można identyfikować „luzy” produkcyjne, a także dokładniej ustalać rentowność produkcji.
 

System akordowy płac

System akordowy płac jest stosowany często dla rozliczeń pracowników działów produkcyjnych, w firmach o profilu produkcji seryjnej lub zleceniowej, gdzie struktura technologiczna produktu oraz kolejność i sposób wykonywania operacji produkcyjnych są łatwo mierzalne.

Polega on na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w oparciu o wyniki pracy (liczba wykonanych jednostek, usług lub czynności) w określonym czasie. O płacy akordowej i/lub premii stanowią wyniki pracy, odnoszone do norm ilościowych (i/lub jakościowych), jakimi opisana jest wykonana praca.

Akord – wyzwanie dla rozwiązań HR

Jak obecnie firmy radzą sobie z rozliczaniem akordu?

Część firm korzysta ze specjalnie przygotowanych systemów informatycznych, napisanych w celu wsparcia rozliczeń pracowników produkcyjnych. Wiąże się to z koniecznością budowy interfejsu do importu płacy akordowej, która w postaci wycenionej wartości składników wynagrodzeń trafia do głównego systemu HR.

Niektóre firmy użytkujące mySAP HR budują niestandardowe rozszerzenia, służące do rejestracji potrzebnych informacji dla prawidłowej wyceny wynagrodzeń systemu akordowego.

Inne przedsiębiorstwa rozliczają wynagrodzenia akordowe w sposób bardzo uproszczony. Uproszczenia polegają na wyliczaniu iloczynu stawka*ilość, czyli wsparcie systemu sprowadza się do prostego działania matematycznego. Konsekwencją niedokładności przy stosowaniu uproszczeń jest brak możliwości wyciągania miarodajnych wniosków o rzeczywistych kosztach pracy akordowej.

W przypadku firm korzystających z interfejsów czy rozszerzeń dochodzą kłopoty i koszty związane ze zbudowaniem, aktualizacją i utrzymaniem tych niestandardowych rozwiązań.

Tymczasem w standardzie systemu mySAP HR jest funkcjonalność, która nie tylko pozwala rejestrować dane o kosztach pracy akordowej, ale także umożliwia aktywne zarządzanie nimi.

Jest to podmoduł HR TM-IW (Incentive Wages – Płace motywacyjne), stanowiący część rozwiązań zarządzania czasem pracy (TM – Time Management). Istotą rozwiązania jest integracja danych HR-owych z obszarem logistyki – konkretnie z modułem planowania produkcji (PP).

Przyjrzymy się najważniejszym korzyściom z zastosowania funkcjonalności TM-IW w mySAP HR – z punktu widzenia ich beneficjentów – użytkowników systemu SAP w różnych działach firmy.

Lepsza organizacja pracy akordowej

Dzięki tej funkcjonalności, menedżer odpowiedzialny za organizację produkcji może na bieżąco weryfikować obciążenie pracowników akordowych.

Wycena stopnia wykorzystania pracy – tzw. „wypracowania” lub „wyniku”, daje możliwość weryfikacji „luzów” produkcyjnych w marszrutach technologicznych. Jest to podstawa do weryfikacji norm produkcyjnych lub kwalifikacji na stanowiskach roboczych.

Dokładniejsze dane o rentowności produkcji

Osoby analizujące koszty mają dokładną wiedzę o rzeczywistych kosztach pracy przy wytworzeniu danego produktu czy jego partii. Obiekty kontrolingowe na bieżąco uzupełniane są o realne koszty pracy.

Wiedza ta może mieć duży wpływ na ocenę rentowności danego asortymentu, i wspomagać podejmowanie decyzji nawet na poziomie strategicznym.

Mniejsze koszty pracy i przetwarzania danych

Raz wprowadzone dane o pracochłonności nie muszą być powtórnie wpisywane przez pracowników działu HR. W razie konieczności mogą oni je zmodyfikować, lub wprowadzić ręcznie brakujące informacje. System zapewnia gotowe narzędzia do rozliczeń i raportowania. Wszystko to oznacza zmniejszenie czasu pracy i ryzyka błędów w przetwarzanych informacjach.

Na koniec wspomnijmy wreszcie, że znikają opisane kłopoty z tworzeniem i utrzymaniem niestandardowych rozwiązań informatycznych.

Czy rozwiązanie ma wady? Jest tylko jeden moment, który przysparza więcej pracy, niż w obecnie wykorzystywanych modelach. Aby wszystkie dane w systemie były dostępne, osoby z produkcji muszą je wprowadzić (co i tak zapewne robili np. w osobnym narzędziu informatycznym), oraz potwierdzić operacje na zleceniach produkcyjnych, celem przypisania pracownika i rzeczywistych wartości pracy.

Karty czasowe – tak to działa

Rozwiązanie dla wyceny wynagrodzeń akordowych opiera się na zasileniu obszaru HR dokładnymi (rzeczywistymi) danymi, potwierdzanymi w operacji na zleceniu produkcyjnym, które zapisywane są w tzw. kartach czasowych, a następnie służą do wyceny płac akordowych.

Informacje, transferowane do kart czasowych, to:

 • działania (planowane i rzeczywiste): czas pracy, czas przygotowania, czas maszynowy,
 • dane ilościowe: uzysk, braki, poprawki,
 • dane zlecenia produkcyjnego: zlecenie, potwierdzenie (częściowe lub końcowe), operacja, materiał, stanowisko robocze, zakład,
 • dane personelu: nr pracownika, nr karty RCP (rejestracji czasu pracy), nr grupy pracowników, stawka (grupa) wynagrodzenia (właściwa dla operacji na stanowisku roboczym),
 • terminy: rozpoczęcie wykonania, zakończenie ustawiania, rozpoczęcie przetwarzania, zakończenie przetwarzania, zakończenie rozbrajania, zakończenie uruchomienia.

Dane z kart czasowych służą jako elementy podstawowe dla wyceny składników akordowych oraz innych składników wynagrodzeń. mySAP HR pozwala na szczegółową wycenę, opartą o stawkę osobistą lub wynikającą ze stanowiska roboczego, w odniesieniu do wartości rzeczywistego lub planowanego czasu pracy.

Cenne dane z kart czasowych

Karty czasowe charakteryzują się tzw. formułą premiowania, która na podstawie danych o działaniach i ilości wylicza wynik: stopień wypracowania. Najczęściej jest to stosunek wartości rzeczywistych do planowanych.

Wynik wypracowania norm może posłużyć do przyznania i wyliczenia premii. Jest też dobrym wskaźnikiem do sprawdzenia wydajności pracowników (niewłaściwe kwalifikacje na stanowisku lub „luzy” w marszrutach technologicznych – niewłaściwe normy). Można to wykorzystać do propozycji przeszeregowań dla kategorii wynagradzania lub zweryfikowania norm technologicznych.

Inne możliwości

Działania zarejestrowane na kartach czasowych mogą być również zweryfikowane z harmonogramem pracownika (raporty uzgodnień czasów). Istnieje możliwość włączenia danych o rozpoczęciu i zakończeniu pracy poszczególnych działań do oceny czasu pracy (potwierdzenie wejścia na stanowisko pracy za pomocą karty systemu RCP lub wprowadzone ręcznie przez operatora).

Możliwe jest raportowanie danych zarejestrowanych na indywidualnych i/lub grupowych kartach czasowych, tj: działań, ilości oraz wyników wypracowania. W przypadku wyników wykorzystania pracy, przekraczających określone wartości, można wykonać raport propozycji przeszeregowań dla kategorii wynagradzania.

Rozliczone prace akordowe można raportować przy pomocy raportów płacowych, lub też formularzy przygotowanych dla zestawień składników akordowych.

Korzyści – podsumowanie

Podsumowując, najważniejsze korzyści z integracji sfery produkcji i HR z wykorzystaniem opisanego rozwiązania, wiążą się z następującymi faktami:

 • automatyczne przejęcie obiektów kosztowych ze zlecenia produkcyjnego,
 • rzeczywiste (dokładne) dane potwierdzone na zleceniu produkcyjnym po rozliczeniu pracowników aktualizują obiekty kosztowe związane z pracą produkcyjną,
 • wyniki wydajności pracy mogą posłużyć jako wskaźniki do sprawdzenia poprawności norm operacji na zleceniach produkcyjnych lub jako podstawa propozycji zmian kategorii wynagradzania,
 • jednokrotna rejestracja danych dotyczących działań i ilości związanych z wykonaną pracą,
 • automatyczny transfer danych ze sfery logistyki do HR,
 • automatyczna wycena płac akordowych indywidualnych i grupowych,
 • dane z kart czasowych informują o indywidualnych i grupowych wynikach oraz służą do wyliczenia średniego wyniku np.: dla wybranej grupy pracowników czy zakładu,
 • możliwość wykorzystania innych danych pochodzących z logistyki, zapisanych w kartach czasowych, podczas wyceny wynagrodzeń lub tworzenia raportów.