Automatyzacja wielu procesów wprowadzania i ekstrakcji danych w systemach SAP, przyspieszenie operacji na wielkich zbiorach danych, eliminacja błędów, obniżenie kosztów, większa samoobsługa pracownicza. Winshuttle Transaction – łączące mocne strony systemu SAP i arkusza MS Excel – to narzędzie dla firm, w których operacje na dużych zbiorach danych podstawowych i transakcyjnych to chleb powszedni. To także rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w shared services centers dużych korporacji.
 

Rozwiązania Winshuttle to narzędzia do optymalizacji i automatyzacji wprowadzania, ekstrakcji i aktualizacji danych w systemie SAP za pomocą łatwych w obsłudze formularzy opartych na MS Excel lub SharePoint. Cechą charakterystyczną narzędzi Winshuttle jest ich intuicyjność, elastyczność oraz prostota użycia, wynikająca m.in. z faktu, że nie wymagają one umiejętności programowania.

W skład rozwiązań oferowanych przez Winshuttle wchodzą m.in. narzędzia:

 • importu danych do systemu SAP z arkusza Excel za pomocą utworzonego skryptu mapującego pola w SAP na arkusz Excel (Winshuttle Transaction/Winshuttle Runner),
 • ekstrakcji danych z SAP do Excela na potrzeby analiz i raportowania (Winshuttle Query),
 • automatyzacji procesów biznesowych za pomocą m.in. interaktywnych formularzy i workflow,
 • obsługi interfejsów SAP BAPI dla celów przesyłania i pobierania informacji z dowolnego komponentu systemu SAP.

W tym artykule skupimy się na opisie funkcjonalności narzędzia Winshuttle Transaction.

Zmiana danych w SAP nigdy nie była tak prosta

WinshuttleTransaction może być wykorzystywane do zasilania danymi systemu SAP w wielu obszarach, przede wszystkim finansach i HCM. Ułatwia wykonywanie transakcji masowych zmian w danych podstawowych SAP, migracji danych z systemów zewnętrznych do SAP, tworzenie raportów ad hoc. Umożliwia automatyzację zapytań i rutynowych zadań SAP bez konieczności programowania.

Winshuttle Transaction to narzędzie uniwersalne – może być używane praktycznie we wszystkich obszarach systemu SAP. Można go wykorzystać m.in. do tworzenia i zmiany (aktualizacji) danych materiału, klienta, kontrahenta, aktywów, zestawień materiałów, warunków cenowych, zleceń sprzedaży, zleceń produkcyjnych, faktur, budżetów, a także danych pracowników itp. Masowa i szybka zmiana danych podstawowych czy transakcyjnych w systemie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy.

Winshuttle Transaction „nagrywa” kroki dowolnej transakcji w systemie SAP, rejestrując pola tej transakcji, a następnie mapuje je na arkusz MS Excel. Utworzone mapowanie pól w SAP na kolumny/komórki w pliku Excel określane jest jako skrypt, który następnie używany jest do importu danych do i z systemu SAP.

Zarówno tworzenie skryptów, jak i przeprowadzanie importu danych może być wykonane przez użytkowników właściwie „z biegu”. Winshuttle stawia bowiem na jak największe uproszczenie procesów przygotowania skryptów do importu danych, ich przejrzystość dla celów późniejszego zarządzania skryptami oraz prostotę i szybkość obsługi procesu importu danych. Import danych może być przeprowadzany przez użytkownika bezpośrednio z pliku Excel bądź z poziomu programu Winshuttle Transaction (tworzenie, edycja skryptów, import danych) lub Winshuttle Runner (tylko import danych, bez możliwości edycji utworzonych skryptów).

Funkcjonalności i zalety

Produkt Winshuttle Transaction wprowadza nową jakość do procesu tworzenia skryptów do importu danych, jak również do samego przeprowadzania transferu danych. Tworzenie skryptu do importu danych, ze względu na swoją intuicyjność, może być wykonywane nie tylko przez dewelopera/eksperta systemu SAP , ale również przez użytkowników końcowych, którzy dotychczas jedynie odpowiadali za import danych.

Ekran mapowania pól z SAP do pliku Excel – na jednym ekranie dostęp do pól „nagranych” w systemie oraz do pliku Excel, z którego wykonywany będzie import danych

Poniżej przedstawione zostały podstawowe unikalne cechy narzędzia Winshuttle Transaction, które wyróżniają go spośród innych dostępnych na rynku produktów.

Narzędzie jest bardzo elastyczne w tworzeniu skryptów do importu danych. Pojedyncze skrypty mogą być łączone w ciąg skryptów uruchamianych automatycznie jeden po drugim. Oznacza to, iż np. charakterystyczne w module HR zdarzenia kadrowe składające się z serii pojawiających się po sobie ekranów mogą być importowane masowo w jednym kroku. Skrypty z dowolnymi transakcjami/ekranami mogą być łączone w ciągi. Na przykład w pierwszym kroku eksportujemy z SAP do pliku Excel informację o dziennych harmonogramach pracy w zadanym okresie dla pracowników, następnie, po aktualizacji grafików przez kierowników liniowych, dane o czasie pracy zostają zaczytane do systemu SAP – wszystkie kroki w obrębie jednego pliku Excel.

Import procesu zatrudnienia pracownika w systemie SAP

W schemacie obrazującym import procesu zatrudnienia pracownika w SAP ujawniają się kolejne atuty Winshuttle Transaction. Oprócz importu danych z Excela do SAP możliwy jest również eksport danych z SAP do Excela (w tym samym skrypcie pewne pola mogą być importowane do SAP, a inne eksportowane z SAP do MS Excel). Zatem, analizując powyższy przykład, po automatycznym utworzeniu stanowiska w systemie (krok 1) następuje eksport ID stanowiska do pliku Excel i ID to zostaje wykorzystane w kroku 2 do przypisania nowego pracownika do utworzonego stanowiska. Adekwatnie numer nadany pracownikowi w kroku 2 zostaje zapisany w pliku Excel, a następnie wykorzystany przez kolejne skrypty do opracowania pozostałych infotypów dla pracownika.

A co z aktualizacją przypisania pracownika do stanowiska (import w trybie batch input przypisania pracownika do stanowiska wymaga wykonania dodatkowego kroku, w którym następuje zaktualizowanie integracji OM-PA)? W Winshuttle Transaction krok ten nie jest potrzebny, ponieważ program Winshuttle, oprócz importu w trybie batch input, oferuje też import w trybie non-batch input. Oznacza to automatyczną aktualizację struktury, bez konieczności wykonywania w SAP dodatkowych raportów, a to przekłada się na oszczędność czasu i potencjalnych problemów z tym związanych. Dostępność trybu non-batch input oraz tzw. GUI scripting otwiera nowe możliwości dla zakresu importowanych danych, udostępniając tym samym pola i opcje, które w trybie batch input nie są dostępne (np. pole PROZT albo możliwość dodawania załączników, np. w PP01).

Powyższe cechy rozwiązania sprawiają, że procesy, które dotychczas importowane były w kilku etapach lub dla których przeprowadzenie importu „standardowymi metodami” nie było możliwe, mogą być wykonane w jednym kroku. Opisany na schemacie powyżej proces nie mógłby jednak być wykonany w pojedynczym kroku, gdyby nie dwie dodatkowe opcje dostępne w narzędziu:

 • możliwość pominięcia kroków transakcji w skrypcie, jeśli dane w pliku Excel dla tej transakcji nie są uzupełnione (Skip Transaction If Empty). Dzięki temu dane o członkach rodziny tworzone będą tylko dla pracowników, którzy posiadają takie dane w pliku do importu;
 • opcja pomijania ekranu, jeśli przy danej iteracji importu się nie pojawi (Skip Screen If Not Found). Dzięki temu, jeśli np. podczas procesu zatrudnienia dla części pracowników pojawi się ekran ograniczania wakatu, a dla innych nie, system przejdzie bezbłędnie przez oba przypadki. Tym samym, łącząc tę funkcjonalność z opcją budowania warunków w Winshuttle, możemy również w jednym procesie zatrudnienia obsłużyć np. pracowników z różnych krajów – wersje krajowe tych samych infotypów zostaną odpowiednio opracowane lub pominięte, jeśli ekran nie wystąpi.

Powyższe informacje to tylko wycinek możliwości Winshuttle Transaction. Dodatkowo warto wymienić następujące opcje:

 • Lookup values: przed importem danych po połączeniu z SAP następuje porównywanie wartości (dla pól słownikowych) w polach pliku Excel z wartościami słowników w systemie SAP z możliwością korekty błędnych wpisów,
 • import danych w trybie testowym,
 • określenie wybranych pól jako pola do pominięcia podczas procesu importu (przydatne podczas edycji istniejących już ekranów z danymi),
 • dokładny log wyników importu (log podstawowy + opcjonalnie log poszerzony o wszystkie komunikaty, które pojawiły się w czasie importu) dostępny w pliku Excel we wskazanych kolumnach – osobny log dla każdego skryptu do importu danych,
 • możliwość zamiany tekstu wyświetlanego w logu importu na dowolny inny tekst (przydatne w szczególności w przypadku niejasnych dla użytkownika końcowego komunikatów SAP typu: No batch input data for screen…),
 • logu wszystkich wykonywanych importów wraz z możliwością eksportu wyników do pliku Excel oraz prezentacja w formie graficznej,
 • backup danych, czyli import z SAP do wskazanego arkusza Excel istniejących obecnie danych w systemie przed zaimportowaniem nowych danych z pliku Excel.
Przykład zastosowania Winshuttle: Masowa aktualizacja grafiku dla pracownika
Kierownik dla podległych mu pracowników eksportuje z SAP do formularza MS Excel dane o dziennych harmonogramach pracy obecnie przypisanych do pracowników. Eksport grafiku z SAP wykonany zostaje za pomocą skryptu Winshuttle osadzonego w pliku MS Excel. Kierownik otwiera plik Excel na zakładce, do której ma nastąpić transfer danych i klika na ikonę rozpoczęcia importu:

Obecny grafik zapisany z SAP HR będzie stanowić punkt wyjścia do wprowadzanych zmian:

Kierownik aktualizuje w arkuszu MS Excel dane planowanego czasu pracy dla podległych pracowników poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu nowych dziennych harmonogramów czasu pracy, a następnie wybiera opcję importu danych do SAP w panelu Winshuttle Transaction z opublikowanym skryptem do importu danych do SAP:

Dane zostają zaimportowane do infotypu 2003 (Zastępstwa).
Dzięki funkcjom publikacji skryptów w pliku MS Excel w celu wykonania powyższych prac kierownik nie musi ani razu otwierać programu Winshuttle i wszystkie kroki realizuje bezpośrednio w arkuszach jednego pliku Excel.

Zgodność z SOX

Narzędzia Winshuttle działają w zgodzie z regulacjami SOX. Dbałość o transparentność, bezpieczeństwo i jakość danych importowanych za pomocą Winshuttle Transaction przejawia się na wielu poziomach, m.in.:

 • w zakresie korzystania z profili uprawnień zdefiniowanych w SAP,
 • braku konieczności przekazywania użytkownikom importującym dane dostępu do transakcji „newralgicznych”, np. transakcji opracowania tabel,
 • podczas wykorzystania opcji testowego importu danych.

Dodatkowo Winshuttle oferuje platformę portalową Winshuttle Central do zarządzania skryptami i dostępami użytkowników do skryptów w chmurze. Platforma Winshuttle Central to narzędzie audytu i raportowania, dające m.in. możliwości korzystania z workflow podczas procesu tworzenia i akceptacji skryptów do importu danych, dostępu do workflow dla procesu weryfikacji danych do importu.

Administratorzy uzyskują dostęp do przejrzystych informacji o tym, kto, co i kiedy importował, a wszystkie skrypty do importu danych, szablony Excel oraz (opcjonalnie) pliki z danymi, które były importowane, są bezpiecznie i centralnie przechowywane.

Korzyści krótko- i długofalowe

Winshuttle Transaction to narzędzie, którego wdrożenie daje natychmiastowe i wymierne korzyści, tym większe, w im szerszym zakresie firma korzysta z rozwiązania. Ogólny wzrost wydajności pracowników związany z użyciem Winshuttle Transaction często pozwala firmom na przeniesienie ich na bardziej wyspecjalizowane stanowiska. Rozwiązanie jest w szczególności polecane dla dużych i średnich firm, w których masowe procesy (np. zatrudnienia, zarówno pracowników stałych, jak i np. pracowników sezonowych, wypłaty bonusów, rejestracji/aktualizacji danych czasowych) konsumują znaczny czas oraz generują ryzyko błędów podczas rejestracji.

Warto również przemyśleć kwestię zainwestowania w narzędzia Winshuttle, jeśli kierownicy liniowi mają aktualizować w SAP dane dla podwładnych. Udostępnienie licencji Winshuttle może znacznie zredukować czas spędzony na aktualizacji grafików dla podległych pracowników.

Co warto podkreślić, Winshuttle to narzędzie szczególnie polecane dla firm posiadających wydzielone centra usług wspólnych (shared services center), które wykonują masowe procesy wprowadzania i wyciągania danych z systemu SAP. W przedsiębiorstwach korzystających z SSC Winshuttle może być podstawowym narzędziem pracy użytkowników, mocno przyczyniając się do jej optymalizacji. Dzięki funkcjom raportowania i zapisu logu wykonywanych czynności (oraz ich prezentowania, również w formie graficznej), Winshuttle Transaction jest również doskonałym miernikiem efektywności pracy.

BCC pierwszym w Polsce dystrybutorem rozwiązań Winshuttle
W listopadzie 2013 r. BCC (aktualnie All for One Poland) zawarło umowę partnerską z firmą Winshuttle, na mocy której będzie oferować rozwiązania Winshuttle optymalizujące wprowadzanie danych do systemów SAP. „Rozwiązania Winshuttle okazują się skuteczne za każdym razem, gdy użytkownicy stają przed zadaniem wymagającym bezbłędnego wprowadzenia dużej ilości danych do systemu SAP. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań Winshuttle do oferty BCC polskie przedsiębiorstwa mogą teraz znacząco zoptymalizować pracę, używając rozwiązań sprawdzonych na całym świecie” – mówi Andrzej Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami All for One Poland.
W ramach umowy partnerskiej ze spółką Winshuttle BCC dostarcza oprogramowanie Winshuttle wraz z usługami wdrożeniowymi i szkoleniowymi.
„Cieszymy się, że pozyskaliśmy strategicznego partnera z wizją i zasięgiem BCC” – powiedziała Magdalena Czapska, Regionalny menedżer ds. klientów kluczowych w Winshuttle. „Polska to dla nas rynek strategiczny, a polskie przedsiębiorstwa, które potrzebują łatwiejszego sposobu wprowadzania i ekstrakcji danych SAP, mają teraz lepszy dostęp do rozwiązań Winshuttle”.
Produkty firmy Winshuttle są certyfikowane przez SAP i Microsoft. Z oprogramowania Winshuttle korzystają setki wiodących przedsiębiorstw na całym świecie, m.in. Coca-Cola, T-Mobile, Nike, Honeywell.
Więcej informacji: www.winshuttle.com