Wiele firm ogranicza się do rejestrowania zamówień klientów oraz wystawianych faktur w rozproszonych systemach informatycznych. Drukowane dokumenty są następnie przekazywane do działów księgowych, gdzie ponownie muszą być rejestrowane. Na ich podstawie, często poprzez mozolne podliczanie, tworzone są proste zestawienia sprzedaży. Co może stracić tak działająca firma – a co może zyskać przedsiębiorstwo, wykorzystujące zintegrowany system informatyczny do zarządzania sprzedażą i dystrybucją dystrybucją?
 

Brak systemu zintegrowanego = mniejsze przychody + większe koszty + utrata szans rynkowych

Czy sugerowany przez kontrahenta termin wysyłki jest możliwy do dotrzymania? Czy klient przekroczył przyznany limit kupiecki? Jak wyglądały dotychczasowe transakcje z klientem? W wielu firmach odpowiedzi na te pytania nastręczają ogromnych trudności, a możliwość uzyskania tych informacji ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy.

Niesprawna obsługa zapytań klientów przekłada się na niższe przychody – bo klienci kupują mniej i uciekają do konkurencji. Brak kontroli kredytu w konsekwencji pociąga za sobą zwiększenie kosztów.

Z brakiem kompleksowej informacji o sprzedaży – w rozbiciu na poszczególne produkty, kanały dystrybucji, klientów – związana jest niemożność identyfikacji trendów w sprzedaży i źródeł jej zwiększenia. To powoduje utratę wielu szans rynkowych.

Dlaczego zintegrowanie systemu jest tak ważne?

Tylko sprawny dział sprzedaży, dysponujący aktualnymi i wiarygodnymi informacjami, może utrzymać lojalność klientów i zdobywać nowych odbiorców. Tylko dostęp do aktualnych danych umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany na rynku i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Warunkiem posiadania tych cennych i niezbędnych informacji jest zintegrowanie danych finansowych i logistycznych (z obszaru zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, sprzedaży a także produkcji), w jednym systemie informatycznym.

Sprzedaż i dystrybucja w SAP – wsparcie całokształtu obsługi klientów

Rozwiązania sprzedaży i dystrybucji (SD), zawarte w zintegrowanym systemie informatycznym SAP, umożliwiają optymalizację pracy działu sprzedaży (między innymi w wyniku redukcji zbędnych czynności rutynowych). Dzięki dostępowi do aktualnych danych pozwalają na szybszą reakcję na zmiany na rynku i – w konsekwencji – na polepszenie relacji z klientem. To wszystko z kolei wpływa na zwiększenie przychodów.

Moduł SAP Sprzedaż i Dystrybucja obejmuje całokształt kontaktów z klientem, od rejestracji pierwszych spotkań i rozmów, poprzez obsługę zamówień kontrahentów, wysyłkę po fakturowanie.

Większa efektywność kontaktów handlowych

Wspomaganie procesu sprzedaży ma za zadanie zwiększenie efektywności działań, prowadzonych w ramach promocji oraz kontaktów z klientami. Dzięki systemowi SAP firma może elastycznie reagować na zmiany na rynku – więcej sprzedawać obecnym klientom, zdobywać nowych odbiorców. Działania handlowe i marketingowe są bardziej efektywne – ta sama liczba osób w dziale handlowym może obsłużyć większą liczbę klientów.

W obszarze organizacji kontaktów handlowych SAP daje możliwość rejestrowania danych kontrahentów, potencjalnych klientów i ich oczekiwań, a także danych o konkurentach i ich wyrobach.

Dysponując takimi informacjami przedsiębiorstwo może reagować szybciej i skuteczniej na sytuację rynkową, wcześniej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostosowywać oferowaną gamę wyrobów i usług w zależności od aktualnego i prognozowanego popytu na rynku.

System pozwala również rejestrować wszelkiego rodzaju kontakty handlowe, takie jak wizyty, rozmowy handlowe, rozmowy telefoniczne – wraz z informacjami o osobach uczestniczących w spotkaniu i o poczynionych ustaleniach.

SAP umożliwia też zawarcie sugestii co do dalszego postępowania w procesie pozyskania klienta. Funkcjonalność ta porządkuje dalsze działania handlowe, pozwala je planować i monitorować.

Rejestracja i przetwarzanie zapytań ofertowych

Dzięki możliwościom SAP w zakresie rejestracji i przetwarzania zapytań klientów obniża się koszty dostosowania oferty firmy do popytu rynkowego.

W obszarze działań przedsprzedażnych w module Sprzedaż i Dystrybucja w SAP można rejestrować zapytania ofertowe składane przez klientów. W systemie zawarte są informacje o wymaganych przez klienta wyrobach bądź usługach, sugerowanych przez kontrahenta cenach oraz terminach realizacji.

W wyniku rejestracji zapytań ofertowych w systemie można następnie uzyskać informacje na temat potencjalnego zapotrzebowania rynkowego na produkty i usługi, a także o przyczynie złożenia zapytania (reklama prasowa, kontakty osobiste, inne źródła).

Dzięki temu możliwe jest prognozowanie popytu oraz określenie najbardziej korzystnych kierunków rozwoju oferty firmy (np. w odniesieniu do wyrobów, poprzez określenie listy najczęściej występujących  w zapytaniach klientów) – i to bez czaso- i kosztochłonnych badań marketingowych, zlecanych firmom zewnętrznym.

Wsparcie procesu ofertowania

Dzięki rozwiązaniom SAP, wspierającym proces ofertowania, możliwa jest obsługa większej ilości klientów bez zwiększania kosztów działu sprzedaży(tj. ilości pracowników i ich zaangażowania czasowego).

Dzięki rejestracji ofert przedstawianych kontrahentom, w SAP dostępne są informacje na temat stopnia zaawansowania rozmów z poszczególnymi klientami. Na żądanie, w każdej chwili, możliwe jest prześledzenie całego procesu ofertowania wraz ze wszelkimi modyfikacjami, dokonanymi w trakcie negocjacji.

Rejestracja ofert w systemie umożliwia także ujęcie informacji o produktach, o które pytał dany klient, ale których z różnych względów przedsiębiorstwo nie jest w stanie dostarczyć. Informację o tzw. powodach odrzuceń można analizować w formie raportu i na tej podstawie podejmować decyzje o zmianach w oferowanej gamie produktów lub usług.

SAP umożliwia także rejestrację zawieranych umów z odbiorcami, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi odbiorców, cen materiałów, uzgodnionych terminów realizacji oraz danych handlowych.

Automatyzacja obsługi zamówień

Dzięki integracji danych w module Sprzedaż i Dystrybucja w SAP, związanych z zamówieniem klienta, z innymi obszarami SAP, wiele żmudnych czynności (jak kontrola dostępności towaru, tworzenie zleceń produkcyjnych, ustalanie cen sprzedaży) ulega skróceniu i uproszczeniu.

Automatyzacja wielu czynności przyczynia się do obniżki kosztów pracy – nie tylko w dziale sprzedaży.
Po wprowadzeniu zamówienia klienta do SAP, dzięki integracji z innymi modułami logistycznymi (PP – planowanie produkcji, MM – gospodarka materiałowa i zaopatrzenie), następuje automatyczne przeprowadzenie kontroli dostępności towarów oraz sporządzenie harmonogramu ich wysyłki. Dzięki temu można bezzwłocznie uzyskać informacje o możliwości dotrzymania terminu realizacji zamówienia, określonego przez zamawiającego.

Zapotrzebowania, wygenerowane na podstawie zamówień, stanowią podstawę do utworzenia zlecenia produkcyjnego ( w module PP), lub zamówienia do dostawcy (w module MM).

W czasie rejestrowania zamówienia, dzięki elastycznemu mechanizmowi ustalania cen, system sam proponuje optymalną cenę, która wynika z ustaleń poczynionych z klientem, lub/i z cenników stosowanych przez przedsiębiorstwo. Pozwala to na odzwierciedlanie zarówno prostych założeń cenowych, jak i złożonych struktur, gdzie obok ceny podstawowej (cennikowej) występują rabaty, upusty, koszty frachtu czy ubezpieczenia.

Mechanizm ten może również zawierać elementy kalkulacji ceny w samym zleceniu, np. w oparciu o cenę ewidencyjną wyrobu (techniczny koszt wytworzenia) oraz różnego rodzaju narzuty lub marże.

Marek Grześ, Kierownik Zespołu Roboczego Sprzedaży i Dystrybucji Odlewni Żeliwa Śrem:
„Dzięki wdrożeniu modułu SD handlowcy Odlewni mają bezpośredni wgląd w stany magazynowe wyrobów gotowych oraz produkcję w toku i planowaną do wykonania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy sprawnie informować naszych klientów o stanie realizacji ich zamówień.”

Efektywne zarządzanie kredytem kupieckim

Kontrola kredytu kupieckiego, w powiązaniu z obsługą składanych przez nich zamówień, pozwala obniżyć koszty kredytowania odbiorców, a także uniknąć zamrożenia środków finansowych, poprzez wstrzymywanie realizacji zamówień dla niesolidnych płatników.

W momencie składania zamówienia, a także podczas zmian określonych w nim ilości lub wartości towarów, system porównuje otwarty limit kredytu płatnika (dzięki integracji z modułem FI – rachunkowość finansowa) z aktualną wartością zamówienia, a także należności przeterminowane. W przypadku przekroczenia limitu system informuje o takiej sytuacji.

Takiemu ostrzeżeniu może towarzyszyć zablokowanie możliwości utworzenia dostawy, lub nawet uniemożliwienie rejestracji takiego zamówienia systemie.

Automatyzacja wysyłki towarów

Dzięki automatyzacji księgowań, związanych z wysyłką towarów do klienta, zmniejszają się koszty pracy osób zaangażowanych w obsługę procesu wysyłki – od działu sprzedaży, przez magazyn, po księgowość.

Równocześnie dostępność informacji o stanach magazynowych przyczynia się do lepszej obsługi odbiorców, a w konsekwencji, do zwiększenia zadowolenia klientów.

Na etapie wysyłki towarów, dzięki ścisłej integracji z obszarami gospodarki materiałowej oraz rachunkowości finansowej, w momencie rejestracji wydania materiałów w następują automatyczne księgowania. Materiały są wyksięgowywane z konta zapasów (np. konto wyroby gotowe na magazynie) i automatycznie księgowane na konto kosztu własnego sprzedaży (np. koszt własny sprzedaży krajowej).

Księgowanie takie wykonywane jest automatycznie, na podstawie np. ceny ewidencyjnej każdego wyrobu. Księgowania następują w czasie rzeczywistym. W związku z tym w każdej chwili możliwe jest uzyskanie informacji o ilościowym i wartościowym zapasie materiałów na magazynie.

W systemie można także zawrzeć informacje dotyczące pakowania wyrobu. SAP R/3 pozwala śledzić stan zapasów opakowań oraz zarządzać opakowaniami zwrotnymi.

Automatyzacja fakturowania

Podobnie jak w przypadku obsługi zamówień i wysyłki, automatyzacja procesu fakturowania pozwala na obniżenie kosztów pracy osób zaangażowanych w ten proces. Co więcej, dostępność on-line  informacji o generowanych przychodach, na podstawie wprowadzonych do systemu faktur, dostarcza danych koniecznych do efektywnego zarządzania należnościami i środkami pieniężnymi.

Trafne decyzje menedżerskie

Wykorzystanie Systemu Informacyjnego Sprzedaży (SIS) pozwala podejmować ekonomicznie trafne decyzje związane z zarządzaniem całością procesu sprzedaży i identyfikacją nowych szans rynkowych.

SIS rozszerza możliwości informacyjnego wsparcia procesów decyzyjnych, związanych ze sprzedażą.

System ten napełniany jest danymi ze wszystkich dokumentów rejestrowanych w module Sprzedaż i Dystrybucja w SAP (kontrakty, zlecenia, dostawy, faktury, itd.).

Ponieważ wszystkie informacje w SIS są aktualizowane w czasie rzeczywistym, pracownicy działu sprzedaży dysponują aktualnymi informacjami, niezbędnymi do podejmowania decyzji. SIS umożliwia sporządzanie raportów w wielu przekrojach, np. wg kontrahentów, asortymentu, lokalizacji, itp.

Również dzięki SIS możliwe jest śledzenie trendów sprzedaży i dzięki temu szybkie reagowanie na zachodzące zmiany (np. raptowny spadek sprzedaży określonej grupy asortymentowej może być informacją o nasyceniu rynku lub o niskiej konkurencyjności w stosunku do innych dostawców danego asortymentu).

Ponadto SIS daje możliwość planowania sprzedaży – np. w oparciu o dane historyczne – a następnie porównywania planów sprzedaży z danymi rzeczywistymi.

Podsumowując, wykorzystanie SAP w sprzedaży i dystrybucji ma istotny wpływ na polepszenie wyniku finansowego firmy – zarówno poprzez obniżkę kosztów działań związanych ze sprzedażą, jak i przez zwiększenie przychodów, powiązane z większym zadowoleniem klientów oraz lepszym dostosowaniem oferty firmy do zmieniającego się rynku.