SAP Analytics Cloud (SAC) to narzędzie do analizy danych, planowania i prognozowania. Pozwala na pozyskanie danych z systemów SAP (ERP, BW, BPC), relacyjnych baz danych, plików, dysków zewnętrznych i serwisów internetowych. Jednak wymaga to zaczytania danych źródłowych do SAC i ich odświeżania. Z punktu widzenia analizy danych operacyjnych przydatniejsza jest możliwość raportowania bezpośrednio z systemu źródłowego. Live Data Connection umożliwia połączenie SAP Analytics Cloud do systemów S/4HANA, SAP BW, a także do bazy SAP HANA. Czy mając system SAP oparty na bazie SAP HANA, warto przejść na raportowanie w SAC, by w pełni czerpać z jego możliwości? Zdecydowanie tak.
 

Tworzenie raportów w SAP Analytics Cloud (tzw. stories) bez względu na źródło pochodzenia informacji opiera się na zbiorach i modelach danych. Modele te są definicją wymiarów i miar, które mogą być wykorzystane w wykresach i tabelach prezentowanych w stories. Każde story może uwzględniać w swej strukturze kilka modeli odzwierciedlających dane z jednego lub kilku obszarów biznesowych. Każdy z modeli danych odpowiada zapytaniom, wglądom lub tabelom po stronie systemu źródłowego. W przypadku połączenia do SAP HANA Live odpowiednikiem modelu danych w SAC jest wgląd analityczny lub kalkulacyjny. Każdy z tych wglądów może odzwierciedlać dane z jednej lub kilku tabel na systemie źródłowym bądź uprzednio zdefiniowanych wglądów.

Widoki analityczne i kalkulacyjne SAP HANA

Widoki definiowane w środowisku Eclipse mogą odnosić się do danych z jednej lub kilku tabel systemu SAP. W sposób intuicyjny można stworzyć rozbudowany wgląd zawierający niezbędne pola z nagłówków faktur, pozycji, a także odnoszący się do danych podstawowych indeksu materiałowego, klientów, grupy materiałowej, zakładu czy grupy sprzedawców – tak, by widok w pełni spełniał potrzeby raportowe w tym zakresie. To tylko przykład, bo w widoku połączona praktycznie może być każda tabela transparentna istniejąca w systemie SAP.

Oprócz pól w tabelach źródłowych widok HANA może zawierać dodatkowe kolumny ograniczone lub obliczone. Formuły mogą być stosowane zarówno na wymiarach, jak i miarach, a predefiniowane algorytmy obejmują nie tylko funkcje matematyczne, daty czy tekstu, ale także operatory logiczne. W obliczeniach mogą być wykorzystane zarówno kolumny zawarte we wglądzie, jak i wprowadzane lub zaczytywane parametry.

Definiowanie widoków w SAP HANA

Jednocześnie w definicji widoku możliwe jest wprowadzanie zmiennych, które będę ograniczały wybór danych w momencie jego wywoływania. W przypadku wglądów kalkulacyjnych dodatkowo można agregować dane po określonych wymiarach lub tworzyć projekcje, by w jeszcze prostszy sposób raportować i analizować otrzymane wyniki. Widoki umożliwiają również definiowanie hierarchii, w tym zależnej od czasu.

Modele danych

Korzystanie z danych z SAP HANA w SAP Analytics Cloud wymaga utworzenia odpowiedniego połączenia typu HANA Live. Po jego zdefiniowaniu możliwe jest tworzenie modeli danych, które będą odzwierciedlać strukturę zdefiniowanych w SAP HANA wglądów.

Nie wszystkie pola dostępne w widoku muszą być uwzględnione w modelu danych –  część z nich może zostać ukryta. Ponadto na tym etapie również możliwe jest dodanie nowych obliczonych kolumn do modelu, jednakże zakres predefiniowanych funkcji jest tu znacznie mniejszy. Obejmuje on przede wszystkim podstawowe działania arytmetyczne i operatory logiczne.

Korzystając z kolumn obliczeniowych, należy pamiętać o typie danych wyjściowych wszelkich używanych formuł i operacji. W szczególności dla poprawności danych ważne jest, aby upewnić się, że wszelkie wyniki pośrednie i końcowe mają przypisany odpowiedni typ danych. Zmienić można również sposób agregacji danych zdefiniowany w widoku SAP HANA lub też dodać agregację wyjątku.

Definiowanie modelu danych w oparciu o widok SAP HANA

W przypadku bazy danych SAP HANA co najmniej w wersji SP SPS11 lub SPS12 istnieje również możliwość zdefiniowania na poziomie modelu dodatkowego wymiaru odzwierciedlającego lokalizację. Dzięki temu możliwe staje się prezentowanie danych nie tylko za pomocą wykresów i tabel, ale także map. Dostępna jest również w tym wypadku funkcja zarządzania wersjami danych, takimi jak budżet, dane rzeczywiste czy prognozy. Jeśli w modelu danych nie wprowadzamy dodatkowych formuł czy wymiarów, jego zdefiniowanie w SAC sprowadza się do wyboru źródła, czyli odpowiedniego widoku HANA, który powinien zostać wykorzystany.

Modele danych oparte na widokach bazy danych HANA dziedziczą ograniczenia do wyświetlania danych stosowane w SAP HANA. Te ograniczenia można jednakże modyfikować w SAP Analytics Cloud, przypisując określone role użytkownika. W przypadku braku odpowiednich ustawień po stronie SAC przed otwarciem modelu czy story, które  się na nim opierają, może zostać wyświetlony monit o podanie odpowiednich uwierzytelniających poświadczeń.

Story na danych z SAP HANA

Tworzenie stories w SAP Analytics Cloud w na podstawie danych live z SAP HANA odbywa się analogicznie jak w przypadku modeli danych zdefiniowanych na innych źródłach danych. Również w tym wypadku SAC umożliwia prezentację informacji za pomocą interaktywnych wykresów, tabel czy w zależności od posiadanej wersji bazy danych SAP HANA, również map. Jednakże podobnie jak w przypadku innych modeli danych bazujących na połączeniu live (m.in. SAP BW czy S/4HANA), nie wszystkie wykresy są dostępne, np. histogram. Ich wykorzystanie na raporcie wymaga zaczytania danych do SAC, a więc użycia innego typu połączenia i odświeżania danych.

Story zdefiniowane w SAC na danych z SAP HANA Live

Dodatkowym ograniczeniem jest w tym wypadku również niemożliwość wykorzystania walut, a więc i ich przeliczania na tym poziomie. Nie oznacza to jednake, że w przypadku bazowania na SAP HANA nie jest możliwe wyświetlenie w SAC wartości przeliczonej na konkretną walutę. W tym wypadku przeliczenie jednostek i walut powinno być w razie potrzeby zrealizowane na poziomie widoków definiowanych w SAP HANA.

Dla użytkownika

Raportowanie w SAP Analytics Cloud bezpośrednio na danych z SAP HANA wydaje się warte rozważenia. Umożliwia ono prezentację danych bezpośrednio z systemu transakcyjnego SAP w sposób przejrzysty i zgodny z wymaganiami użytkownika biznesowego. W szczególności pozwala na prezentację danych operacyjnych w formie wykresów czy też w zagregowanych tabelach, a także na ich porównanie z innymi źródłami, co nie jest możliwe do uzyskania po stronie systemu SAP.