Oprócz dostarczenia narzędzi, które pozwalają na zaawansowane przetwarzanie danych i raportowanie według najbardziej wyszukanych kryteriów zarządzanie finansami w SAP wiąże się także ze żmudnymi i czasochłonnymi zadaniami. Rozwiązania samoobsługowe pozwalają na automatyzację pewnych procesów i pozwalają na pełniejsze wykorzystanie możliwości systemu.
 

Nie wszyscy pracownicy firmy korzystają z systemu ERP. Wielu, nawet jeśli z niego korzysta, do prostych i powtarzalnych zadań preferuje łatwy w obsłudze i przyjazny interfejs WWW, zamiast rozbudowanego interfejsu systemu transakcyjnego.

Aby sprostać potrzebom efektywnego przetwarzania drobnych spraw w systemie informatycznym, coraz częściej wykorzystuje się aplikacje samoobsługowe.

Trudne łatwe czynności

W obszarze finansów jest wiele powtarzalnych zadań, które na różnych etapach wykonuje duża liczba pracowników przedsiębiorstwa. Są to np. czynności związane z analizą kosztów rzeczywistych, analizą alarmów kosztowych, wprowadzaniem zgłoszeń zapotrzebowania, zamówień, zatwierdzaniem wydatków. Innym typem powtarzalnych zadań finansowych są zadania związane z planowaniem wydatków działu, budżetowaniem kosztów przedsięwzięć, weryfikacją wykonania planu lub budżetu. Równie ważne może być zgłaszanie i zatwierdzanie wniosków inwestycyjnych i weryfikowanie wykonania inwestycji.

Nierzadko czynnością przypisaną pracownikowi jest utrzymanie danych podstawowych (np. produktów, środków trwałych, MPK) w obszarze jego odpowiedzialności. Jeśli nie ma on dostępu do systemu ERP, często takie czynności wykonuje za niego inny pracownik – użytkownik systemu – np. udostępniając raport, wprowadzając do systemu dane z formatki MS Excel czy tworząc dane podstawowe na podstawie papierowego wniosku.

Jednak nawet osoby z dostępem do systemu ERP i posiadające odpowiednie uprawnienia polegają przy tego typu czynnościach na analitykach finansowych, którzy lepiej znają skomplikowany system transakcyjny.

Dzisiaj menedżer najczęściej analizuje koszty okresowo, kiedy analityk prześle mu ich miesięczne zestawienie lub kiedy raz na jakiś czas wprowadzi hasło do skomplikowanego systemu informatycznego i wyszuka zgodnie z pisemną instrukcją właściwy raport.

W cyklu budżetowania wypełnia on arkusze Excel i odsyła je mailem głównemu planiście lub osobie zatwierdzającej. Nierzadko łańcuszek osób zaangażowanych w budżetowanie jest dość długi i opóźnienia w przetwarzaniu plików z danymi planowania spowodowane przez jednego pracownika w rezultacie wpływają na cały proces.

Czy rzeczywiście wykonywanie prostych i powtarzalnych czynności w systemie musi być tak złożona?

Pomocne aplikacje

Pomocne mogą być rozwiązania samoobsługowe, które automatyzują pewne czynności, ale przede wszystkim sprawiają, że narzędzia IT przestają być złem koniecznym w pracy. W praktyce dzięki prostemu interfejsowi użytkownika często udaje się przełamać barierę zaufania do systemów informatycznych.

Menedżer może wykorzystać aplikację samoobsługową, dzięki której będzie monitorować koszty swojego obszaru, wprowadzać dane na potrzeby planów budżetów oraz weryfikować wykonanie planu poprzez prosty, intuicyjny, a przede wszystkim szybki w obsłudze interfejs WWW.

Aplikacja umożliwia stały dostęp do najświeższej informacji kosztowej, dzięki czemu menedżer może brać czynny udział w planowaniu, bez konieczności dodatkowego przetwarzania danych dostarczonych przez głównego planistę.

Innym przykładem często spotykanej aplikacji samoobsługowej w zakresie finansów jest rozwiązanie pozwalające na zarządzanie budżetem zagadnień inwestycyjnych lub przedsięwzięć czasowych, np. kampanii marketingowych.

Takie narzędzie, zastępujące stosowane dotychczas wszechobecne arkusze MS Excel wymieniane pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa, może w przyjaznym interfejsie zbierać funkcje, do których użytkownik ma uprawnienia.

Aplikacja powinna umożliwiać wnioskowanie o tworzenie nowych przedsięwzięć, ich zatwierdzanie bądź odrzucanie, przypisywanie do nich budżetu kosztów, zatwierdzanie budżetu oraz weryfikację jego wykonania. By ułatwić operowanie budżetami, warto dać uprawnionym użytkownikom proste narzędzie do przesuwania budżetu. Taką aplikację można także rozszerzyć o opcje zamawiania usług lub materiałów do utworzonych uprzednio przedsięwzięć.

Zebranie wielu transakcji związanych z pewnym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa w jednym miejscu oraz zadbanie o łatwą obsługę pozwala uporządkować procesy biznesowe. Mimo że system wymusza wprowadzanie poprawnych i pełnych danych oraz postępowanie zgodne z przyjętą strategią (np. zatwierdzania), to dzięki jego intuicyjności menedżerowie mogą się skupić na procesach biznesowych i analizie danych.

Samoobsługa finansowa w SAP

Takie przyjazne aplikacje samoobsługowe są dostępne w systemie SAP ERP (ECC 6.0) w postaci predefiniowanych ról do samoobsługi pracowniczej. Są to tak zwane pakiety biznesowe udostępniające interfejs użytkownika poprzez portal WWW do najczęściej wykonywanych czynności. Dla czynności związanych z zarządzaniem finansami najczęściej wykorzystywane role samoobsługi przedstawiono w tabeli.

Predefiniowane w SAP standardowe role do samoobsługi są gotowe do wykorzystania prawie od razu. Potrzebna jest jedynie niewielka ich konfiguracja po stronie systemu ERP oraz nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnień.

Jednak by w pełni wykorzystać możliwości drzemiące w samoobsłudze i dostosować zawartości ról standardowych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, konieczne są prace rozwojowe i zbudowanie dedykowanego narzędzia, które będzie odzwierciedlało specyficzne procesy i wypracowany sposób zarządzania.

Temu celowi służą często kokpity samoobsługi menedżerskiej budowane z komponentów dostarczonych przez SAP i dedykowanych aplikacji. Zaletą kokpitów portalowych jest to, że nowe elementy mogą być tworzone przy użyciu praktycznie dowolnej technologii, która udostępnia interfejs WWW.

Samoobsługa w Kompanii Piwowarskiej

Przykładem wykorzystania aplikacji samoobsługowych w finansach jest autorskie rozwiązanie Wallet przygotowane przy wsparciu BCC (aktualnie All for One Poland) w Kompanii Piwowarskiej. Wallet kompleksowo wspiera proces planowania inwestycji w marketing i zarządzania budżetami oraz umożliwia kontrolę skuteczności działań promocyjnych.„System Wallet to wielowymiarowa platforma informacyjna, umożliwiająca planowanie, monitoring oraz raportowanie wydatków marketingowych przez pryzmat nakładów oraz związanych z nimi efektów. Fakt posiadania pełnej informacji w jednym miejscu jest dużym ułatwieniem warsztatu pracy wielu naszych działów. Umożliwia spojrzenie w przeszłość działań marketingowych, teraźniejszość – poprzez planowanie bieżących aktywności, oraz po zakończeniu określonego działania w przyszłości – weryfikację efektów w stosunku do poczynionych założeń” – mówi Krzysztof Andrzejewski, Dyrektor Finansowy – Sprzedaż i Marketing w Kompanii Piwowarskiej.

Wallet wykorzystuje i integruje kilka różnych obszarów i rozwiązań SAP Kompanii Piwowarskiej – w tym system projektowy (SAP PS – Project System), gospodarkę materiałową (MM), hurtownię danych (SAP BW) oraz SAP NetWeaver Portal 7.0.

Z punktu widzenia użytkownika kluczową rolę pełni SAP NetWeaver Portal. W portalu korporacyjnym, dostępnym przez przeglądarkę WWW, pracownicy Kompanii tworzą aktywności i zamówienia, zarządzają nimi oraz mają dostęp do raportów. Interfejs został uproszczony – możliwości wyboru wartości z list zostały ograniczone tylko do tych właściwych dla kontekstu zadania – i specjalnie dostosowany do potrzeb użytkowników. W budowie rozwiązania użyto technologii Web Dynpro for Java, która umożliwia efektywne usuwanie usterek, dokonywanie szybkich modyfikacji istniejącej aplikacji, a także daje możliwości praktycznie nieograniczonego rozszerzania istniejącego rozwiązania.

Kreatywne technologie

Aplikacje napisane w starszym środowisku programistycznym w języku programowania ABAP można łączyć z transakcjami SAP GUI dostępnymi przez interfejs WWW, z nowszym środowiskiem Java Web Dynpro, z aplikacjami wykorzystującymi technologię Flash i Adobe Flex czy w końcu z raportowaniem i planowaniem dostępnym poprzez hurtownię danych SAP BI.

Tworzenie aplikacji samoobsługowych wykorzystujących liczne technologie to jednak nie tylko zaleta dla programisty, który może opracować w wybranym środowisku. Zastosowanie technologii takich jak np. Adobe Flex umożliwia zaprezentowanie interfejsu użytkownika na bardzo wczesnym etapie prac.

Dzięki temu użytkownik może mieć wpływ na układ prezentowanych informacji i ergonomię kokpitu bez generowania dodatkowych kosztów związanych ze zmianami w kodzie aplikacji. Rozwiązanie dopasowane „na miarę” potrzeb użytkownika będzie zawierało pola i okienka dopasowane do wymagań jego, a jego obsługa będą łatwa i intuicyjna.

Aplikacje samoobsługowe zwiększają produktywność i skuteczność pracy poprzez dostarczenie prostych mechanizmów wspierających powtarzalne czynności na pojedynczym stanowisku oraz automatyzując zadania wymagające pracy grupowej (mechanizmy workflow). Dzięki ułatwieniu dostępu do danych oraz automatyzacji procesów grupowych usprawniają podejmowanie decyzji.

Rozbudowane systemy uprawnień i mechanizmy kontroli w aplikacjach samoobsługowych stoją na straży bezpieczeństwa poufnych danych w przedsiębiorstwie. Cechą, na którą także warto zwrócić uwagę, jest atrakcyjność wizualna tych rozwiązań. Wewnętrzne portale samoobsługowe dostępne przez WWW, napisane w nowoczesnych technologiach nie muszą ustępować pod względem wizualnym dobrym stronom internetowym.

Najważniejsze jest jednak to, że pracownicy wykorzystujący systemy samoobsługowe są bardziej zadowoleni i kreatywni, czego nie da się przeliczyć na bezpośrednie zyski przedsiębiorstwa a czego znaczenie jest niebagatelne.