Embedded analytics (wbudowana analityka) bazuje na wirtualnym modelu danych osadzonym w systemie S/4HANA. Jego trzonem są tzw. wglądy CDS (ang. Core Data Services) zbudowane w sposób hierarchiczny. Najbardziej bazowe z nich są widokiem opartym na konkretnych tabelach i połączeniu przechowywanych w nich danych. Na kolejnych poziomach dodawane są kalkulacje, filtry oraz pola umożliwiające utworzenie widoku danych przeznaczonego do użytku (ang. consumption). To na nich osadzone są zapytania analityczne, których w wersji 2021 systemu S/4HANA jest dostępnych ponad 300. Ponieważ cały model udostępniania informacji za pomocą wglądów CDS ma charakter wirtualny, nie jest wymagane żadne dodatkowe przeładowywanie danych, które skutkowałoby ich opóźnieniem dla raportowania.

Gotowe aplikacje analityczne

Chociaż same zapytania pozwoliłyby już użytkownikowi biznesowemu na elastyczną analizę danych w środowisku Fiori, to embedded analytics w S/4HANA zapewnia dużo więcej. Udostępniane są gotowe do użycia, predefiniowane aplikacje obejmujące raportowanie danych w oparciu o analizy ścieżkowe, wskaźniki KPI, listy analityczne czy strony przeglądowe. To wszystko bez konieczności dodatkowej konfiguracji, instalacji czy nakładów pracy. By umożliwić użytkownikowi biznesowemu korzystanie w pełni z możliwości predefiniowanej zawartości dotyczącej embedded analytics, koniecznie jest jedynie nadanie odpowiednich uprawnień. Tabela zawiera zestawienie rodzajów predefiniowanych aplikacji raportowych w ramach embedded analytics.

Zestawienie aplikacji raportowych embedded analytics

Spektrum możliwości poszczególnych aplikacji raportowych w ramach embedded analytics oraz ich zastosowania jest szerokie. Mają one jednak pewne cechy wspólne. Większość z nich zapewnia przejście do widoków bardziej szczegółowych bądź umożliwiających dokonanie odpowiednich operacji o charakterze transakcyjnym. Zapewniają również możliwość zaczytania danych do plików lokalnych zarówno w postaci arkusza kalkulacyjnego, jak i w formacie PDF. 

Od oferty do faktury

Najwięcej predefiniowanych zapytań analitycznych, a tym samym bazujących na nich aplikacji, dotyczy danych finansowych, sprzedażowych i gospodarki materiałowej. Inne moduły również są uwzględnione, choć w chwili obecnej w mniejszym zakresie. W dalszej części artykułu przedstawiamy wybrane aplikacje w ramach embedded analytics dla danych modułu SD.

Dostępne w ramach embedded analytics aplikacje Fiori umożliwiają raportowanie danych na każdym etapie procesu sprzedaży. System S/4HANA dostarcza gotowe narzędzia do przeglądania w różnych wymiarach informacji dotyczących ofert, zleceń sprzedaży, dostaw czy dokumentów fakturowania. Przytaczamy tylko niektóre z nich.

Przychodzące zlecenia klienta – analiza elastyczna

Aplikacja umożliwia przegląd przychodzących zleceń sprzedaży w układzie miesięcznym zarówno pod kątem wartościowym, jak i ilościowym. Wśród możliwości wykorzystania raportu należy wymienić:

 • prezentacja danych dotyczących wartości i ilości zleceń na wykresie lub w tabeli, w tym ustalenie miesięcznego trendu sprzedaży,
 • drążenie danych, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wybranych jednostek organizacyjnych, produktów, grup produktów, zleceniodawców, typów dokumentów sprzedaży itd.,
 • filtrowanie danych według wybranych kryteriów,
 • zmiana właściwości wyświetlania poszczególnych komponentów, np. określenie sposobu wyświetlania produktu (indeks materiałowy czy tekst), podsumowań itp.,
 • zapisywanie ustalonego wariantu widoku.

Efektywność dostawy – KPI i lista analityczna

Aplikacja umożliwia monitorowanie bieżącej efektywności dostaw zleceń sprzedaży. Odbywa się to poprzez porównanie żądanej przez klienta daty dostawy pozycji zlecenia sprzedaży z rzeczywistą datą dostawy odpowiednich dostaw wychodzących. W przypadku niezadowalających wskaźników aplikacja umożliwia nawigację do odpowiednich stron dokumentów sprzedaży i obiektów danych podstawowych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Podczas pracy z aplikacją możliwe jest m.in.:

 • korzystanie z panelu filtrów tekstowych (kompaktowych) jak i wizualnych,
 • przeglądanie danych w poszczególnych wymiarach obejmujących: status dostawy, wymaganą datę dostawy, planowaną datę wydania, zleceniodawcę, produkt i inne,
 • wyświetlenie opóźnień dostawy w dniach.

Sam kafelek Fiori (KPI) umożliwiający przejście do aplikacji wyświetla w formie graficznej stosunek procentowy zamówień sprzedaży dostarczonych na czas w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Obrót – KPI i analiza ścieżkowa

Poprzez tworzenie ścieżek analizy aplikacja umożliwia przeglądanie wartości sprzedaży w różnych wymiarach, w tym w szczególności:

 • czasu (rok, kwartał, miesiąc),
 • jednostki organizacyjnej,
 • kanału dystrybucji,
 • klienta i grupy klientów,
 • produktu i grupy produktów.

Możliwe jest filtrowanie danych w poszczególnych krokach analizy, co umożliwia uzyskanie wglądu szczegółowego na ostatnim etapie ścieżki.

Przegląd zarządzania sprzedażą – strona przeglądowa

Korzystając z tej aplikacji, można uzyskać pełny wgląd w aktualną sytuację sprzedaży, a tym samym odpowiednio szybko zareagować. Każdy aspekt procesu sprzedaży jest reprezentowany przez osobną kartę. Na kartach wyświetlane są odpowiednie KPI przedstawione w sposób wizualny. Prezentowane wyniki mogą być filtrowane według różnych kryteriów, takich jak zleceniodawca, dział sprzedaży, kanał dystrybucji i inne. Każda z kart umożliwia przejście do szczegółowych danych. Karty aplikacji obejmują informacje dotyczące:

 • przychodzących zleceń sprzedaży,
 • zwrotów klienta,
 • niekompletnych dokumentów sprzedaży,
 • marży,
 • zablokowanych i przeterminowanych zleceń sprzedaży.

Embedded analytics dla sprzedaży w SAP S/4HANA

A jeśli to za mało?

Embedded analytics umożliwia analizę danych dotyczących poszczególnych procesów biznesowych w różnych aspektach. Informacje są prezentowane w różnych przekrojach, wymiarach, z wykorzystaniem formy tabelarycznej oraz wizualnej. To właśnie raporty w ramach tej funkcjonalności powinny być rozważone w pierwszej kolejności przy wdrożeniu S/4HANA. W dużej części zapytania analityczne są również możliwe do wyświetlenia zarówno w SAP Analysis for Excel, jak i SAP Analytics Cloud.

Jednak w przypadku specyficznych procesów biznesowych, wymagań czy też niektórych modułów konieczne może się okazać uzupełnienie analityki wbudowanej. Poczynając od najmniej czasochłonnych i kosztochłonnych rozwiązań uzupełniających predefiniowane raporty dostarczone w ramach embedded analytics, są to:

 • zdefiniowanie własnych raportów i wskaźników KPI w oparciu o istniejące zapytania analityczne,
 • modyfikacja istniejących zapytań analitycznych oraz utworzenie własnych w oparciu o predefiniowane wglądy CDS,
 • zmiana istniejących bądź utworzenie nowych wglądów CDS,
 • wykorzystanie wbudowanego komponentu hurtowni danych SAP BW do systemu S/4HANA, np. w celu zaczytania danych planowych z pliku.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomimo szerokiego spektrum możliwości SAP S/4HANA embedded analytics nie zastępuje hurtowni danych (np. SAP BW/4HANA). Zadaniem wbudowanej w systemie transakcyjnym analityki jest wsparcie decyzji o charakterze operacyjnym, opartych na aktualnych danych. Do podejmowania decyzji strategicznych bądź taktycznych, które są uzależnione zarówno od danych aktualnych, jak i historycznych, nadal powinna być wykorzystywana hurtownia danych.

To właśnie systemy typu BW/4HANA umożliwiają integrację, harmonizację oraz konsolidację danych pochodzących z różnych systemów źródłowych. Zawierają odpowiednie narzędzia do planowania danych, ich predykcji czy transformacji. W przypadku BW/4HANA wglądy CDS wygenerowane przez użytkownika lub predefiniowane w systemie S/4HANA mogą być źródłami danych. Oba środowiska raportowe (embedded analytics i BW/4HANA) nie powinny być więc rozumiane jako wzajemne substytuty, ale narzędzia komplementarne.

Dane – od ogółu do szczegółu

Ilość informacji do przetworzenia, szybko zmieniająca się rzeczywistość i konieczność natychmiastowego reagowania wymagają od użytkownika biznesowego podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane. Dane te powinny być przedstawione w czytelnej, zarówno tabelarycznej jak i graficznej formie. Powinno być umożliwione drążenie danych, aby od informacji zagregowanych móc przejść do danych szczegółowych dotyczących pojedynczych dokumentów, a nawet ich edycji. Interfejs powinien być jak najbardziej intuicyjny. Wszystkie te założenia spełnia właśnie embedded analytics w S/4HANA.