Formaty danych SAP

Jak w niemal każdym obszarze informatyki, również w dziedzinie EDI istnieje kilka konkurencyjnych formatów opisu danych. Najpopularniejsze z nich to EDIFACT oraz X.12. W ostatnich latach szybko rośnie popularność formatów bazujących na języku XML (xCBL, cXML i in.) .

SAP dotychczas zachowywał neutralność i otwartość wobec tych formatów: obsługa żadnego z nich nie  była wbudowana bezpośrednio w system. SAP R/3 komunikował się ze światem zewnętrznym przy pomocy własnego formatu IDOC.

Od niedawna SAP oferuje nową platformę aplikacyjną, która, dzięki komponentom obsługi komunikacji  w internecie, posiada możliwości komunikacji również za pomocą innego sposobu niż IDOC, np. SOAP (XML). Oprócz jądra ABAP w nowej platformie aplikacyjnej znajdziemy również jądro J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Tym samym możliwości przetwarzania w ramach EDI znacznie się zwiększyły.

Nowa platforma  aplikacyjna o nazwie SAP Web Application Server jest również podstawą wszysktich komponentów platformy SAP NetWeaver.

Oprócz nowych formatów SAP nadal silnie wspiera „standardowy” sposób komunikacji poprzez IDOC. Odpowiednie „dokumenty  przejściowe” (ang. IDOC = Intermediate DOCument) istnieją dla wszystkich dokumentów, zdarzeń gospodarczych oraz danych podstawowych, które można przetwarzać w SAP R/3. Dzięki koncepcji IDOC, możliwości integracji systemu od strony technicznej (wybór produktów, sposobów komunikacji) oraz biznesowej (scenariusze przepływu danych) są praktycznie nieograniczone.

Konfiguracja systemu

Przewodnik wdrożenia (IMG – Implementation Management Guide), wbudowany w system SAP R/3, wskazuje odpowiednie Guide) 3 grupy ustawień konfiguracyjnych EDI, które stanowią pomost pomiędzy warstwą biznesową (transakcjami i danymi podstawowymi), a techniczną obsługą komunikacji.

Wśród parametrów znajdują się m.in. definicje portów EDI, które określają rodzaj i parametry techniczne kanału transmisji danych. Dla partnerów biznesowych zdefiniowanych w SAP (np. odbiorcy lub dostawcy) określamy profile, które łączą typy komunikatów elektronicznych (IDOC) z portami. Dzięki oddzieleniu informacji o kanale transmisji, typach komunikatów i partnerach, zmiany technicznych parametrów EDI (np. ścieżki, nazwy plików, adresy systemów) mają minimalny wpływ na wymianę danych – wystarczy zaktualizować definicję portu.

Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji, wykonanie operacji biznesowej związanej z danym partnerem w SAP (np. wprowadzenie zamówienia w module MM), spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu elektronicznego i przesłanie go do wskazanego portu.

SAP Business Connector (SAP BC)

Komunikacja między systemami ERP zwykle nie odbywa się bezpośrednio. Wyspecjalizowany podsystem zajmuje się translacją i weryfikacją komunikatów oraz obsługą transmisji.

Do niedawna SAP pozostawiało ten obszar swoim partnerom, którzy tworzyli podsystemy EDI. Od 1999 roku SAP posiada własne rozwiązanie – SAP Business Connector (SAP BC). Jest to elastyczny produkt, który w pełni zasługuje na określenie „business integration server”.

SAP BC obsługuje większość popularnych formatów danych i protokołów komunikacyjnych. Podstawowymi formatami przetwarzania danych są XML i HTML oraz IDOC. Dodatkowe rozwiązania, dostarczane przez SAP, rozszerzają możliwości SAP BC o obsługę EDIFACT, X.12 i innych formatów EDI.

Wśród możliwości komunikacyjnych, SAP BC oferuje obsługę protokołów HTTP / HTTPS oraz FTP (jako klient i serwer). Może również wysyłać komunikaty EDI jako załączniki e-mail (SMTP i POP3/IMAP). Z systemem SAP Business Connector  komunikuje się przy pomocy wywołań RFC.

Mechanizm „pewnej transmisji” (guaranteed delivery) zapewnia, że nadany komunikat dotrze do systemu odbiorcy, nawet jeśli ten będzie tymczasowo niedostępny (np. awaria lub backup offline).

Możliwości rozszerzania SAP BC o nową funkcjonalność są praktycznie nieograniczone: nowe usługi można definiować poprzez wbudowany język programowania wysokiego poziomu – FLOW lub popularne języki programowania: Java, C/C++, Visual Basic.

Języki te można dowolnie łączyć, aby uzyskać optymalny rezultat, np. w języku FLOW ustalić ogólny algorytm działania, który wywoła usługi w Javie, do wykonania bardziej skomplikowanych operacji.

SAP Exchange Infrastructure

Wraz z pojawieniem się platformy SAP NetWeaver SAP w ramach warstwy integracyjnej tej platformy przygotował nowe narzędzie o nazwie SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). Oznacza to również, że wszystkie wersje aplikacji SAP opartych o NetWeaver mają możliwość wymiany danych poprzez to narzędzie.

O ile SAP Business Connectora można nazwać serwerem integracyjnym „pierwszej potrzeby”, o tyle nie będzie przesadą nazwanie SAP Exchange Infrastructure prawdziwym „kombajnem” do rozwoju rozwiązań integracyjnych, również EDI.

SAP XI w zakresie funkcjonalności technicznej umożliwia wymianę danych w wielu formatach danych i protokołach, a więc nic nowego w stosunku do SAP BC. Jednak architektura tego narzędzia oparta jest SAP WebAS, sprawdzoną i skalowalną platformę, która z powodzeniem „obsłuży” nawet największe środowiska integracyjne.

SAP XI wprowadza również rewolucję w sposobie implementacji rozwiązań integracyjnych. Dzięki ścisłemu sformalizowaniu poszczególnych etapów projektu, deklaratywnemu podejściu do definiowania obiektów, uzyskujemy spójne, czytelne środowisko prowadzenia projektów.

Niebagatelny jest również fakt, że SAP XI spełnia  funkcje „centralnego repozytorium obiektów integracyjnych”, co przy dużej ilości interfejsów przekłada się na znaczne przyspieszenie prac i ułatwia orientację w  całym środowisku.

On-line lub wsadowo

Business Connector i SAP XI umożliwia integrację SAP z  innymi systemami w trybie wsadowym (wymiana komunikatów EDI w plikach lub załącznikach e-mail) bądź dialogowym (np. formularze HTML/XML w przeglądarce www). SAP BC jak i serwer aplikacyjny SAP XI również spełniają rolę serwera WWW.

Dzięki tej funkcjonalności, jeden serwer może obsługiwać wszystkie potrzeby komunikacyjne firmy w zakresie integracji SAP ze światem zewnętrznym.

Wyprzedzić konkurencję

Każda z platform integracyjnych ma swoje wady i zalety. Jedną z zalet SAP BC  jest udostępnienie pełnej licencję bezpłatnie dla firm korzystających z systemu SAP. W przypadku mniejszych projektów może mieć to istotne znaczenie.

SAP XI zaś „rozwija skrzydła” w przypadku większych projektów integracyjnych, ale też i mniejszych, które noszą znamię „rozwojowych”. Centralne repozytorium, platforma aplikacyjna WebAS, spójność z platformą NetWeaver to „mocne argumenty” przemawiające za wyborem tej platformy.

Dzięki serwerom integracyjnym wdrożenie EDI dla klientów SAP stało się łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pytanie, które powinny sobie zadać działy IT, nie brzmi już „czy wdrażać EDI?”, tylko „kiedy to zrobić?”. BCC (aktualnie All for One Poland) radzi rozpocząć, zanim wyprzedzi Państwa konkurencja.