Użytkownicy systemu SAP w obszarze Administracji kadrami opracowują i wyświetlają dane pracowników w typach informacji (infotypach). Istnieje możliwość przystosowania wyglądu ekranu każdego infotypu do wymagań użytkowników poprzez określenie opcji poszczególnych pól infotypu.
 

Użytkownik ma między innymi możliwość ukrycia pewnych pól, oznaczenia ich jako pola obowiązkowe lub opcjonalne. Ułatwia to pracę z danymi pracownika, determinując, które pola muszą zostać wypełnione, których nie trzeba uzupełniać lub które mają się nie wyświetlać w czasie opracowywania lub wyświetlania danych pracowników.

Dzięki Przewodnikowi Wdrożenia (IMG) możliwa jest zmiana wyglądu ekranów typów informacji. Zmiana ta związana jest z konfiguracją opcji poszczególnych pól infotypów (pole obowiązkowe, pole ukryte,  itd.). W obszarze Gospodarki kadrowej zmiany ekranów infotypów dotyczą między innymi transakcji PA20, PA30, PA51, PA61.

Sposób modyfikowania ekranu typu informacji

Polecenie: Ukryć pole Cel zastosowania na ekranie infotypu Dane banku (0009):

Rozwiązanie
Należy wybrać w drzewie Menu SAP transakcję Opracowanie projektu (SPRO). Po przejściu do projektu IMG, na którym chcemy pracować, należy wybrać ścieżkę: Gospodarka kadrowa -> Administracja kadrami -> Dostosowanie interfejsów użytkownika -> Zmiana modyfikacji ekranu. Po dokonaniu wyboru wyświetli się następująca tabela:

Pula modułów to główny program do opracowania interfejsu użytkownika infotypu. Każdy rodzaj ekranu ma zarezerwowany zakres wartości liczbowych, które go identyfikują. Cecha i zmienny klucz pozwalają uzależnić wygląd ekranu infotypu od odpowiednich danych pracownia (np.: kodu kraju, obszaru kadrowego, grupy pracowniczej, …). Pole ekran alternatywny określa numer ekranu, który ma być użyty zamiast ekranu standardowego. W polu „Następny ekran” można określić, jaki ekran ma się pojawić po ekranie obecnie przetwarzanym (wpis ”0” oznacza zakończenie transakcji lub powrót programu o jeden poziom „wstecz”).

Aby dowiedzieć się, jaki jest numer puli modułów (inaczej: program (ekran)) i numer ekranu związany z konfigurowa-nym przez nas infotypem (tu: infotyp Dane banku 0009), wybieramy w Menu SAP ścieżkę: System -> Status. Po wyświetleniu ekranu odczytujemy odpowiednie wartości

Odczytane ze Statusu wartości odnajdujemy lub wprowadzamy jako nowy wpis w tabeli i wyświetlamy jego szczegóły. Po dokonaniu wyboru wyświetla się ekran Sterowania ekranem.

Należy odnaleźć pole, którego opcje chcemy zmienić (tu: Cel zastosowania). Aby zidentyfikować szukane pole, należy odnaleźć na ekranie jego nazwę pola. W tym celu należy w Informacji technicznej dla danego pola odnaleźć jego nazwę techniczną. Aby dostać się do informacji technicznej wykonujemy następujące kroki:

  • Wybieramy transakcję, z której pochodzi infotyp (tu: PA20 / PA30),
  • Dla konfigurowanego pola (tu: Cel zastosowania) wybieramy pomoc (F1)
  • Po wyświetleniu okna pomocy wybieramy opcję Pomoc techniczna
  • Odczytujemy nazwę pola (tu: P0009-ZWECK)

Na ekranie Sterowania ekranem dla konfigurowanego pola zaznaczamy odpowiednią opcję, określając, czy pole ma być polem standardowym (St.), polem obowiązkowym (Po), polem opcjonalnym (Po), polem tylko do odczytu (Wypr), polem ukrytym (Ukr.) czy polem ukrytym, którego wartość podczas kopiowania lub tworzenia nowego rekordu zostanie sprowadzona do jego wartości początkowej (Inic).

Pole Cel zastosowania  zostało ukryte.