Zmiany w otoczeniu rynkowym zwykle pociągają za sobą zmiany w sposobie działania firmy i w konsekwencji konieczność dostosowania systemów do nowych realiów. Integracja różnych obszarów i ścisłe powiązania pomiędzy procesami zaimplemetnowanymi w SAP to ryzyko, że udoskonalenie wprowadzone w jednym procesie może negatywne wpłynąć na inne. Business Process Change Analyzer w SAP Solution Manager pomaga analizować wpływu wprowadzonej modyfikacji na działanie procesów biznesowych w systemach SAP.
 

Wprowadzenie zmian w systemach SAP wiąże się nieodzownie z określeniem spektrum ich wpływu na już działające procesy. Trudność analizy jest wprost proporcjonalna do liczby lub złożoności planowanych modyfikacji. Zgodnie ze standardem zarządzania zmianą w systemach SAP nowe/modyfikowane rozwiązania są weryfikowane w systemach testowych, gdzie mamy możliwość sprawdzenia poprawności działania danej funkcjonalności w połączeniu z danymi transakcyjnymi. Proces testowania jest ściśle uzależniony od opracowanych procedur oraz czasu, jaki mamy na weryfikację.

W trakcie projektów wdrożeniowych, upgrade’owych czy migracyjnych testowanie rozwiązań jest wpisane w kanon prowadzenia projektu i zazwyczaj jest to jeden z głównych „kroków milowych”, od którego zależy, czy nasz projekt może przejść do fazy końcowej – „przenoszenia zmian na system produkcyjny” i w efekcie startu produkcyjnego. W złożonych projektach, niezależnie od wybranej metodologii ich prowadzenia, planujemy testy poszczególnych rozwiązań i określamy czas ich trwania. W trakcie projektów mamy do dyspozycji wiedzę osób zaangażowanych w projekt, dzięki czemu testy zazwyczaj przebiegają sprawniej zarówno w aspekcie opracowania schematów testów, jak i przygotowania poprawek.

Zmiany w działających systemach

W przypadku zmian poszczególnych funkcjonalności po zakończeniu projektu testowanie zmian powinno odbywać się zgodnie z przyjętą w danej organizacji metodologią.

Z praktycznego punktu widzenia testowanie wprowadzonych zmian jest mocno zależne od rodzaju zmiany. Planowane zmiany zazwyczaj przebiegają podobnie do trybu projektowego, łącznie z planowaniem testów. Problem z oszacowaniem wpływu zmian na działanie systemu uwidacznia się, gdy w szybkim trybie wprowadzamy niewielkie modyfikacje, które z reguły naprawiają występujący błąd w systemie. W tym przypadku czas na przeprowadzenie testów jak i oszacowanie wpływu na pozostałe funkcjonalności systemu jest bardzo ograniczony z racji problemu występującego w systemie produkcyjnym.

Business Process Change Analyzer jest narzędziem pozwalającym na identyfikację w systemie obszaru, który jest narażony na zmianę w działaniu poprzez wprowadzenie modyfikacji. Rozwiązanie to działa poprzez porównanie obiektów zawartych w transporcie, poprawce SAP, pakiecie upgrade z obiektami zapisanymi w „kontenerze transakcji biznesowych” TBOM (Technical Bill of Materials). Wynikiem analizy jest raport przedstawiający listę procesów biznesowych, które mogą zmienić sposób działania po implementacji testowanej poprawki. Innymi słowy, rozwiązanie Business Process Change Analyzer precyzuje obszary w systemie SAP, na których powinniśmy skoncentrować testy w kontekście wykonywanej zmiany.

Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość wygenerowania planu testów, bazującego na zdefiniowanym wcześniej projekcie w SAP Solution Manager.

Co to jest Technical Bill of Materials?

TBOM to lista technicznych obiektów używanych w trakcie działania danej funkcjonalności w systemie, niekoniecznie wywoływanych z poziomu SAP GUI. Są to:

 • transakcje SAP,
 • programy ABAP,
 • aplikacje BSP,
 • aplikacje CRM Web Client,
 • aplikacji WebDynpro.

W TBOM zapisywane są:

 • nazwy pakietów,
 • nazwy programów,
 • nazwy modułów funkcyjnych,
 • nazwy grup funkcyjnych,
 • nazwy tabel, wglądów itp.

W jaki sposób tworzony jest TBOM?

TBOM tworzony jest w ramach wcześniej zdefiniowanego projektu. W SAP Solution Manager poprzez określenie identyfikatorów biznesowych (np. określenie transakcji, która jest główną transakcją w danym procesie biznesowym). Na podstawie przygotowanej definicji wywoływany jest proces biznesowy w systemie SAP w celu zgromadzenia wszystkich informacji technicznych, które wiążą się z danym procesem.

To, ile obiektów zostanie zapisanych w liście technicznej TBOM, zależy od osoby opracowującej dany TBOM. Innymi słowy chodzi o to, które obszary danej funkcjonalności zostaną wywołane w trakcie sesji kompletowania danych w TBOM.

Analiza wpływu wprowadzonych zmian w kontekście wygenerowanych obiektów TBOM

Analiza zmian wykonywana jest poprzez określenie rodzaju zmian, podanie numerów transportów, numerów poprawek, pakietów upgrade. Po zatwierdzeniu listy planowanych zmian funkcjonalność Business Process Change Analyzer analizuje obiekty zapisane w TBOM w odniesieniu do listy obiektów zapisanych w podanych pakietach zmian (transporty, poprawki itp.).

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest raport zawierający identyfikatory procesów biznesowych określonych w ramach projektu SAP Solution Manager.

Przeprowadzenie testów

Z poziomu raportu analizy impaktu zmian w Business Process Change Analyzer istnieje możliwość wygenerowania planu testów poprzez wybór poszczególnych funkcji biznesowych (transakcje, programy strony BSP). Na podstawie planu testów generuje się pakiety testowe, które są przypisywane do poszczególnych osób testujących rozwiązanie. Moduł testowania rozwiązań w SAP Solution Manager wyposażony jest w mechanizm monitorowania statusów poszczególnych kroków testowych. Posiada też dodatkowe zakładki umożliwiające składowanie dokumentacji testowej lub umieszczenie szerszego opisu dla danego kroku testowego.

Korzyści dla organizacji

Wdrożenie Business Process Change Analyzer może przynieść szereg korzyści dla całej organizacji. Pozytywne rezultaty wdrożenia można osiągnąć szczególnie w następujących obszarach:

 • minimalizacja niepożądanego wpływu wprowadzania zmian na działający proces biznesowy,
 • precyzyjne określenie zakresu testów w odniesieniu do wprowadzanych zmian,
 • minimalizacja zagrożeń nieprawidłowego działania powiązanych procesów biznesowych po implementacji zmiany,
 • automatyzacja testów poprzez zastosowanie pakietów testowych,
 • zwiększenie stabilności pracy systemów produkcyjnych.

Warunki prowadzenia biznesu i otoczenie rynkowe wymuszają ciągłe zmiany w firmie. Taka sytuacja prowadzi do skupienia uwagi działów IT na dostosowaniu systemów do obowiązujących warunków rynkowych. Nieplanowane przerwy w pracy systemów na skutek wprowadzonych zmian mogą podwyższać koszty prowadzenia biznesu i wpływać na poziom zadowolenia klientów i kontrahentów.

Dlatego chcąc udoskonalać wykorzystywane rozwiązania SAP, nie zapominajmy o tym, by się upewnić, że ulepszenie wprowadzane w jednym procesie nie naruszy stabilności innych.