Systemy kopii zapasowych

Producenci wykorzystywanych systemów

33% ankietowanych korzysta z systemów kopii zapasowych IBM, 23% z Symantec, a 19% z HP.

Typ nośnika

75% badanych nadal używa nośników taśmowych, podczas gdy 54% wskazuje na nośniki dyskowe, co oznacza, że ponad 1/3 badanych firm stosuje równocześnie oba rodzaje nośników.

Komentarz eksperta:

Niewątpliwie, dla zastosowań gdzie ważne jest tempo wykonywania i odtwarzania backupu, warto wybrać rozwiązania dyskowe. Dodatkowo zyskujemy tu dzięki dostępnym w nowoczesnych urządzeniach algorytmom deduplikacji.

Oszczędności są szczególnie widoczne przy kolejnych backupach, gdy deduplikacja pozwala uniknąć przesyłania bloków danych, już w poprzedniej kopii zapasowej dostępnych.

Taśma, wbrew potocznej opinii, nadal znajduje zastosowania, choć coraz częściej w obszarach związanych z archiwizacją, gdzie wydajność ma mniejsze znaczenie, a kluczowy jest stosunek pojemności do ceny

Wiek stosowanych rozwiązań

Ponad połowa respondentów wskazuje wiek posiadanych systemów kopii zapasowych jako starszy niż 3 lata.

Komentarz eksperta:

Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z wiekiem urządzeń. Pierwszy to kwestia wsparcia producenta – najczęściej w momencie zakupu dołączony jest kontrakt 3-5-letni. Brak wsparcia to oczywiste ryzyko w wypadku awarii. Drugi aspekt to nowoczesność urządzeń, bazujących na najnowszych rozwiązaniach technicznych oraz wydajność.

Planowane inwestycje w systemy kopii zapasowych w 2014 r.

Tylko 27% respondentów planuje w najbliższym roku inwestycje w systemy kopii zapasowych.

Ilość danych składowanych w kopiach zapasowych

Najwięcej respondentów (42% ankietowanych) poddaje backupowi od 500 GB do 3 TB danych, 23% powyżej 10 TB, a 21% badanych backupuje od 3 TB do 10 TB danych.

Komentarz eksperta:

Według raportów IDC, pomiędzy rokiem 2005 a 2020 łączna ilość danych przechowywanych na świecie wzrośnie 300-krotnie: z 13 do 4000 zetabajtów. Od 2012 do 2020 r. dziesięciokrotnie spadnie natomiast koszt przechowywania danych, aby osiągnąć 0,2 $/GB.

Wykorzystanie systemów do kopii zapasowej komputerów użytkowników

Prawie 80% badanych nie korzysta z backupów stacji roboczych/ laptopów.

Komentarz eksperta:

Dostępne dziś na rynku systemy backupów pozwalają na wykonanie kopii danych z laptopa nawet zdalnie poprzez Internet – szczególnie, gdy korzystamy z deduplikacji danych jest to możliwe w bardzo krótkim czasie i po umiarkowanie szybkich łączach.

SYSTEMY DYSKOWE

Producenci wykorzystywanych systemów dyskowych

46% ankietowanych posiada wśród swoich systemów systemy dyskowe firmy IBM, prawie 30% deklaruje posiadanie rozwiązań firm HP, podobnie 30% korzysta z systemów Dell, a 19% wskazuje na EMC.

Pojemność stosowanych macierzy

Najwięcej ankietowanych – 44%, posiada systemy dyskowe o pojemności większej niż 10 TB, 1/3 ankietowanych wskazuje na macierze mniejsze niż 3 TB.

Komentarz eksperta:

Biorąc pod uwagę malejący koszt przestrzeni dyskowej oraz rosnące tempo przyrostu danych, wybierając nowe rozwiązania można uzyskać konfiguracje o większych pojemnościach – nierzadko za mniejsze pieniądze. Istotniejszym parametrem kosztowym niż przestrzeń bywa zwykle wydajność macierzy. Tutaj także mamy możliwość elastycznego doboru wydajności do potrzeb poprzez odpowiednie konfiguracje dysków różnego typu.

Wiek wykorzystywanych urządzeń

Połowa badanych wskazuje wiek wykorzystywanych urządzeń na ponad 3 lata, 17% posiada sprzęt 3-letni, a 25% rozwiązania 2-letnie.

Komentarz eksperta:

Podobnie jak przy systemach kopii zapasowych – warto sprawdzić, czy wykorzystywane systemy nadal posiadają wsparcie producenta. W przypadku macierzy dyskowych bywa to bardziej krytycznym parametrem niż w przypadku urządzeń do backupu. Faktem jest, że najczęściej uszkodzeniu ulegają dyski i w nowoczesnych macierzach ich wymiana nie nastręcza trudności ani przestojów – niemniej jednak w wypadku awarii kontrolera i braku wsparcia problem może być poważny.

Planowane inwestycje w systemy dyskowe w 2014 r.

 

35% badanych planuje inwestycje w systemy dyskowe w bieżącym roku.

SERWERY I INFRASTRUKTURA

Technologie wykorzystywane w kluczowych serwerach

Dla 80% badanych kluczową część infrastruktury stanowią serwery Intel, 12% wykorzystuje pSeries.

Komentarz eksperta:

Architektura otwarta, oparta na platformie Intel, niewątpliwie dzierży palmę pierwszeństwa i utrzymuje trend wzrostowy. Nie bez powodu – cechuje się ogromną elastycznością, pozwalając jednocześnie sięgnąć po wysoką wydajność przy ograniczonych kosztach. Jednocześnie, dzięki standaryzacji, otrzymujemy duże możliwości w zakresie wsparcia systemów.

Średni wiek kluczowych serwerów

35% badanych posiada 2-letnie serwery, 32% 3-letnie, 30% wskazuje na urządzenia starsze niż 3 lata, tylko 3% posiada urządzenia zakupione w 2013 roku.

Komentarz eksperta:

W porównaniu z systemami backupu oraz macierzami widać znacznie mniejszy udział starszych urządzeń. Przy dzisiejszym postępie w zakresie poprawy wydajności zakup nowego serwera i zwiększenie tempa działania aplikacji biznesowych może uzasadniać wymianę nawet 2-3-letnich urządzeń. Warto spojrzeć na wydajność nie tylko z punktu widzenia konkretnego zastosowania – być może wydaje się być wystarczająca do wygodnego korzystania z danej aplikacji. Jednak w szerszym kontekście, przy dzisiejszej powszechności użycia technologii w biznesie przewaga konkurencyjna może zależeć od korzystania z najnowszej technologii.

Planowane inwestycje w serwery w 2014 r.

38% respondentów planuje inwestycje w serwery w 2014 roku.

Występowanie rozwiązań zapasowych dla infrastruktury

58% badanych posiada rozwiązania zapasowe dla infrastruktury IT.

Komentarz eksperta:

Dzięki rozwiązaniom zapasowym możemy zapewnić ciągłość działania biznesu. Czy będzie to prosty system oparty na zasadzie stand-by, czy lustrzane odbicie głównej infrastruktury z pełną replikacją w czasie rzeczywistym, zależne jest oczywiście od potrzeb biznesowych – a te z kolei wynikają z szacowanych ryzyk i kosztów przestojów. Ważne, aby znaleźć właściwe dopasowanie dające równowagę pomiędzy potrzebami a kosztami rozwiązania.

Wykorzystywanie systemów monitoringu systemów IT

Ponad połowa ankietowanych (54%) posiada systemy monitoringu usług IT.

Komentarz eksperta:

Dobrze zaprojektowany system monitoringu pozwala zmniejszyć koszty wynikające z nieprzewidzianych awarii oraz uwolnić czas zespołu do innych zadań. Kluczowe przy wdrożeniu systemu monitoringu jest odpowiednie skonfigurowanie „wrażliwości” systemu i sposobu reagowania – nadmiar fałszywych alarmów może bowiem utrudnić opiekę nad systemami równie skutecznie jak niedobór prawdziwych.

Wykorzystywanie wirtualizacji dla kluczowych systemów

77% ankietowanych korzysta z systemów wirtualizacji dla kluczowych systemów.

Komentarz eksperta:

Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszy postęp technologiczny bez możliwości, jakie do IT i biznesu wniosła wirtualizacja. Poprzez oddzielenie zasobów logicznych od aktywów fizycznych, wirtualizacja pozwala firmom szybko dostosowywać się do zmiennych warunków biznesowych lub zmian strategii.

Plany dotyczące wirtualizacji kluczowych systemów

40% badanych planuje inwestycje w wirtualizację.

Komentarz eksperta:

Pomimo obecności od wielu lat, wirtualizacja dopiero od niedawna nabrała znacznej dynamiki wzrostowej w zastosowaniach. Większość dużych przedsiębiorstw z powodzeniem zwirtualizowała już ponad 30% serwerów i jest gotowa do dalszego rozwoju tej technologii w 2014 r. – także w innych obszarach, takich jak storage, sieci, komputery użytkowników i aplikacje.

Planowane inwestycje w budowę lub rozbudowę własnej serwerowni w 2014 r.

19% badanych planuje budowę lub rozbudowę własnej serwerowni w bieżącym roku

Komentarz eksperta:

Czy mamy już lokalną serwerownię? W jakim jest stanie technicznym? Jaki sprzęt zawiera? Jaką pojemnością dysponuje, jakie ma rezerwy? Czy mamy możliwości rozbudowy? To tylko część z pytań, jakie trzeba zadać, planując instalację aplikacji i systemów biznesowych. Od odpowiedzi zależeć będzie, czy wybierzemy rozbudowę istniejącej infrastruktury, budowę nowej, czy outsourcing w postaci kolokacji, hostingu lub chmury.

Plany odnośnie wykorzystania technologii Cloud Computing

46% badanych rozważa wykorzystanie Cloud Computing.

Komentarz eksperta:

Patrząc pod kątem technicznym, granica pomiędzy hostingiem, dziś głównie bazującym na wirtualizacji, a chmurą prywatną jest umowna – jedno i drugie korzysta z podobnej podbudowy wirtualizacyjnej, a różni się raczej sposobem zarządzania konfiguracją i zasobami. Wynajmując „serwery w chmurze”, de facto wynajmujemy maszyny wirtualne plus automatyczne dostosowywanie mocy obliczeniowej do obciążenia. Patrząc ekonomicznie, w przypadku chmury uzyskujemy elastyczność kosztową, korzystając z zasady „płać za zużycie” – wydając mniej, gdy obciążenie spada, a więcej tylko wtedy, gdy występuje większe obciążenie.

Plany odnośnie outsourcingu części/całości systemów IT w ciągu najbliższych 3 lat

38% badanych rozważa outsourcing całości lub części systemów informatycznych w ciągu najbliższych 3 lat.

Komentarz eksperta:

Decyzja o outsourcingu wynika nie tylko z tabelki TCO. Często poza czynnikami finansowymi (zarówno w sensie kosztów, jak i sposobu finansowania IT) dużą rolę w procesie decyzyjnym outsourcingu odgrywają czynniki o charakterze strategicznym, wynikające z preferencji lub ograniczeń danej firmy, sektora gospodarki lub innych uwarunkowań.

BEZPIECZEŃSTWO

Posiadanie wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji

62% badanych firm posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Posiadanie Polityki Ochrony Danych Osobowych

81% badanych firm posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa Informacji dla pracowników

54% firm przeszkoliło swoich pracowników w zakresie Bezpieczeństwa Informacji.

Komentarz eksperta:

Czynnik ludzki bywa zawodnym ogniwem bezpieczeństwa informacji, częściej niż „dziury” w zabezpieczeniach systemów i sieci komputerowych. Warto przeszkolić pracowników, aby w swoich codziennych działaniach zwracali uwagę na te obszary.

SIECI

Typy wykorzystywanych rozwiązań sieciowych

75% ankietowanych wykorzystuje rozwiązania sieciowe 1 Gbps, 42% SAN, 21% 19 Gbps, a 6% FCoE.

Komentarz eksperta:

Oczywiście, w codziennych zastosowaniach mamy do czynienia z o wiele mniejszą dynamiką – niemniej jednak sieci 1 Gbps są już standardem a 10 Gbps zyskują na popularności, radykalnie zmniejszając ograniczenia, jakie przez wiele lat stanowiło połączenie sieciowe. Według Cisco: „W ciągu ostatnich 15 lat dostępna prędkość sieci wzrosła 18 milionów razy”.

Planowane inwestycje w rozwiązania sieciowe w 2014 r.

21% respondentów planuje w bieżącym roku inwestycje w rozwiązania sieciowe.

Komentarz eksperta:

Główny kierunek rozwoju sieci to obecnie zapewnienie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa. Wydajność nie stanowi już ograniczenia technologicznego, dlatego firmy inwestują w jakość eksploatowanych rozwiązań. Rozwiązania wysokiej dostępności oraz różnego rodzaju appliance’y, chroniące zasoby na poziomie sieciowym znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie sieci LAN/WAN.

Planowane inwestycje w łącza internetowe w 2014 r.

37% badanych planuje w bieżącym roku inwestycje w łącza internetowe.

Komentarz eksperta:

Łączność z Internetem oraz zintegrowana sieć międzyoddziałowa (intranet) to jeden z krytycznych elementów w działalności większości firm. Nowoczesne rozwiązania transmisyjne oraz coraz większa dostępność mediów i zróżnicowanych technologii pozwalają na dość swobodny dobór optymalnych rozwiązań, wspierających biznes.

Wykorzystanie systemów dostępu do zasobów spoza sieci LAN/WAN (np. VPN)

94% ankietowanych posiada dostęp do zasobów spoza sieci LAN/WAN (np. VPN).

Komentarz eksperta:

Ważna jest świadomość, że rozwiązania zdalnego dostępu stanowią potencjalne zagrożenie dla wewnętrznych zasobów sieci. Absolutnie kluczowe jest w tym przypadku zastosowanie silnego uwierzytelnienia zdalnych (mobilnych) pracowników, jak również szyfrowanie transmisji w sieci Internet. Poza kwestiami bezpieczeństwa, ważna jest ergonomia rozwiązań zdalnego dostępu, dlatego też coraz częściej tunele IPsec zastępowane są technologią SSL VPN.

Zapotrzebowanie na rozwiązania wysokiej dostępności dla sieci komputerowych

35% badanych wskazuje na potrzebę posiadania rozwiązań wysokiej dostępności dla sieci komputerowych.

Komentarz eksperta:

Ciągłość działania sieci komputerowej jest niezbędna do zapewnienia dostępności systemów informatycznych. Awaria pojedynczego elementu logicznego, jakim jest sieć, może w szczególności skutkować niedostępnością systemów IT niezbędnych do prowadzenia biznesu. Planowanie, wdrożenie i utrzymanie skutecznie i efektywnie działającej sieci to odpowiedzialne zadanie, które warto zlecić profesjonalistom.

ZESPÓŁ

Plany zwiększenia zespołu IT w najbliższym roku

21% badanych planuje zwiększenie zespołu IT w 2014 roku.

Komentarz eksperta:

Koszty własnego zespołu to nie tylko wynagrodzenia – sama kwestia zatrudnienia wymaga uwzględnienia kosztów rekrutacji, a gdy już mamy zespół – utrzymania specjalistów na pokładzie. Zapewnienie możliwości rozwoju niewątpliwie przywiązuje pracowników do firmy – niemniej jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby takie narzędzie rozwojowe, jak szkolenia – mamy do czynienia z konkretnymi kosztami.

Korzystanie z usług outsourcingu do regularnej administracji częścią/całością systemów

56% badanych korzysta z usług outsourcingu do regularnej administracji częścią/całością systemów.

Komentarz eksperta:

Korzystając z outsourcingu, koszty i ryzyka związane z utrzymaniem zespołu przerzucamy na zewnętrznego dostawcę. Dla nas istotna jest opłata miesięczna za usługi, której struktura oraz wysokość istotnie zależą od zakresu serwisu i warunków SLA. Opłata ta może mieć wartość stałą, zawierając wszystkie potrzebne usługi „w cenie”, lub składać się z opłaty stałej za typowy, podstawowy zakres usług i opłat dodatkowych za usługi spoza zakresu (wykorzystywane rzadziej lub nietypowe).