Pracujesz w systemie finansowym SAP? Chcesz uprościć komunikację ze swoim bankiem bez używania dodatkowych plików jako nośników danych? All for One EasyBanking jest rozwiązaniem dla Ciebie. Umożliwia ono bezpośrednią komunikację online systemu finansowego SAP z bankiem, w standardach web services i XML ISO 20022.
 

Kominikacja klient-bank

Rozliczenia z kontrahentami, jak również zarządzanie rachunkami bankowymi stanowią jeden z kluczowych procesów w obrębie modułu FI systemu SAP. Dotychczas system SAP wspierał automatyzację procesów płatniczo-rozliczeniowych, jednakże komunikacja klient–bank odbywała się za pośrednictwem wymiany ustrukturyzowanych plików. Standardowo do przelewów krajowych stosowany jest format Krajowej Izby Rozliczeniowej Elixir-0, wykorzystujący płaskie pliki CSV (Comma Separated Values), a do przelewów międzynarodowych wykorzystywane są standardy MT100 lub MT103, dostarczone przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Niestety formaty te różnią się od siebie w większości instytucji bankowych, nawet w odniesieniu do podstawowych usług, takich jak zlecenie płatności bądź import wyciągu bankowego. W relacjach banki–klienci to raczej instytucje finansowe narzucają standard komunikacji elektronicznej, zgodny z ich systemami informatycznymi.

Wykorzystanie plików jako nośnika informacji może powodować następujące zagrożenia:

  • ryzyko ingerencji osoby trzeciej w zawartość danego pliku przed jego importem do systemu bankowego – w zdecydowanej większości przypadków pliki nie są szyfrowane i za pomocą edytora tekstu można je dowolnie modyfikować;
  • proces wymiany informacji jest wydłużony i niepotrzebnie skomplikowany – ze względu na konieczność wykorzystania „po drodze” kilku systemów informatycznych.

Nowe trendy

Zgodnie z trendami w bankowości elektronicznej pliki jako nośniki informacji są coraz częściej wypierane z rynku. W znacznej mierze przyczyniło się do tego powstanie międzynarodowego standardu wymiany informacji pomiędzy klientem korporacyjnym a bankiem XML ISO 20022. W chwili obecnej ów standard funkcjonuje już w sieci rozliczeń międzybankowych SWIFTNet, a docelowo ma całkowicie zastąpić rodzinę komunikatów MT.

Również Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny zaakceptowały omawiany standard jako nośnik informacji w wewnątrzwspólnotowej sieci rozliczeniowej SEPA (Single Euro Payments Area).

SAP i banki – lepsza komunikacja

Wykorzystanie technologii web services pozwala wyeliminować warstwę pośrednią, jaką do tej pory stanowiły pliki, i połączyć bezpośrednio SAP z systemem bankowym.

Standardowe mechanizmy dostarczane przez SAP nie mają możliwości obsługi rachunków bankowych z wykorzystaniem technologii web services i XML ISO 20022. W tej sytuacji przydatne może okazać się Przygotowane przez SNP Poland (aktualnie All for One Poland) we współpracy z wiodącymi bankami autorskie rozwiązanie – All for One EasyBanking. Wypełnia ono lukę w systemie SAP, dostarczając na rynek uniwersalne i zarazem kompleksowe narzędzie do zarządzania elektroniką bankową z wykorzystaniem najnowszych technologii. ISO 20022 zapewnia uniwersalność i kompatybilność z innymi bankami w momencie, kiedy zdecydują się one na dostarczenie produktów we wspomnianym formacie. Dane są przesyłane z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL, z obustronną identyfikacją bezpośrednio z SAP do wewnętrznych systemów po stronie banku. Bezpieczeństwo procesu zostało zapewnione przez wykorzystanie certyfikatów elektronicznych i wysokiego poziomu szyfrowania danych z wykorzystaniem 2048-bitowego klucza.

Uszczelnienie procesu zlecania płatności wychodzących – było ważnym założeniem przy projektowaniu narzędzia. Rozwiązanie All for One EasyBanking pozwala na konfigurację poziomów autoryzacji, tak aby płatności przed przekazaniem do realizacji musiały być zatwierdzane przez upoważnionych użytkowników.

Bezpieczeństwo i prostota obsługi

Rozwiązanie All for One EasyBanking doskonale wpasowuje się w potrzeby firm korzystających z systemów SAP, ponieważ optymalizuje pracę działów finansowych dzięki kompleksowemu charakterowi aplikacji oraz oszczędności czasu (dzięki automatycznej autoryzacji połączenia systemu wewnętrznego z bankiem). Umożliwia generowanie przelewów w systemie zintegrowanym, zatwierdzanie ich i natychmiastowe wysyłanie, bez konieczności obsługi warstwy pośredniej poza systemem. Łatwiejsze jest także wczytywanie wyciągów bankowych i bieżące uaktualnianie sald rachunków w SAP, co pozwoli szybciej reagować na zmiany w przepływach gotówki.

Rozwiązanie wpływa także na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa procesów płacowych, co na pewno nie umknie uwadze audytorów. Podwójna kontrola zleceń płatniczych pozwoli uniknąć błędnego wypływu środków pieniężnych, a także ograniczy ryzyko pomyłek i błędów operacyjnych. Połączenie online z rachunkiem bankowym zmienia dotychczasowe standardy raportowania intraday. Istnieje możliwość śledzenia statusu zlecenia płatniczego, co w przypadku pilnych przelewów ma znaczenie krytyczne.

Funkcjonalność

Podstawowe funkcjonalności All for One EasyBanking to:

  • obsługa przelewów krajowych, międzynarodowych, SEPA i wewnętrznych,
  • obsługa przelewów split payment
  • autoryzacja płatności z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego,
  • obsługa wyciągów bankowych,
  • obsługa wyciągów inta-day,
  • raportowania sald środków na rachunku bankowym,
  • śledzenie statusu zleceń,
  • import wyciągu w postaci pdf.

Uniwersalność i międzynarodowy charakter standardu ISO 20022 zapewniają jednolity format wymiany danych w obrębie różnych instytucji finansowych. Co więcej, został on przygotowany w taki sposób, aby można było w jego ramach implementować dedykowane usługi dostarczane przez poszczególne jednostki.

Korzyści dla klienta z All for One EasyBanking

To także znaczna redukcja czasochłonności obsługi operacyjnej; usprawnienie wymiany danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy a systemem banku; eliminacja pomyłek i błędów operacyjnych oraz automatyzacja procesu wymiany danych.

Zapewniamy wysokie bezpieczeństwo komunikacji dzięki wykorzystaniu dwustronnego uwierzytelnienia SSL oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI).

Podstawowe cechy systemu to bezpieczeństwo: zaawansowane technologie zabezpieczeń zastosowane nie tylko w samym systemie, ale również po stronie użytkownika; łatwość obsługi: prosta nawigacja, definiowanie poziomu uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Z naszego doświadczenia projektowego wynika, że audytorzy finansowi kładą szczególny nacisk na przejrzystość procesów płatniczych. Rozwiązanie All for One EasyBanking pozwola na łatwy dostęp do historii operacji, ścieżki autoryzacji, a nawet do kompleksowego raportowania przepływów pieniężnych w danym okresie.