Jak odbywa się zarządzanie dokumentacją technologiczną w firmach, które posiadają system SAP? Czy w jednym systemie można połączyć tak różne aspekty pracy, jak system HR i rysunki techniczne. WSK PZL Rzeszów jest przykładem na to, że można. Obecnie pracownicy rzeszowskiej spółki mogą w SAP-ie zobaczyć nie tylko opisy, ale i rysunki techniczne produkowanych urządzeń. Mogą również śledzić zmiany, jakie były wprowadzane w czasie ich produkcji.

Od 2002 roku WSK PZL Rzeszów jest częścią United Technologies – globalnej, światowej korporacji. Wraz ze zmianami własnościowymi rozpoczął się proces zmian, koncentrujących się przede wszystkim na podniesieniu poziomu organizacyjnego, technologicznego i technicznego spółki. WSK PZL Rzeszów wykorzystuje obecnie najnowsze technologie po to, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty produkcji. Doskonali się w wielu obszarach działalności, wdrażając kolejne rozwiązania SAP. Jednym z nich jest SAP DMS, wspierający zarządzanie dokumentacją technologiczną.

Skala problemu

Produkcja WSK Rzeszów jest prowadzona ściśle wg szczegółowej dokumentacji technologicznej, opisującej czynności wykonywane przez operatorów, dane wymiarowe, warunki techniczne, plany kontroli, listy oprzyrządowania. Ze względu na dużą ilość dokumentacji i liczbę zmian coraz ważniejsze stawało się usprawnienie procesu zarządzania i tworzenia dokumentacji.

„Przed 2011 r. zarządzanie dokumentacją technologiczną odbywało się w oparciu o procedury i instrukcje. Podstawowym nośnikiem informacji była dokumentacja papierowa nadzorowana przez grupę uprawnionych pracowników – mówi Mariusz Rytel, Kierownik Projektu z WSK Rzeszów.

Taki stan rzeczy powodował określone problemy w zarządzaniu dokumentacją, z których najważniejsze to:

  • dokumentacja aktualizowana w różnych miejscach i pod różną postacią (papier, dyski lokalne, SAP itp.),
  • dokumentacja przechowywana w formie papierowej w archiwach wydziałowych wymagająca ręcznych zmian i ręcznej rejestracji,
  • wydłużony czas opracowania dokumentacji spowodowany rozproszonymi danymi i ich różną postacią.

W 2009 r. podjęto decyzję o wdrożeniu elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją technologiczną. Początkowo zamierzano wykorzystać do tego celu system EMC Documentum i zintegrować go z SAP. Zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na obiektywne, niezależne od WSK przyczyny, takie jak polityki korporacyjne oraz wymagania prawne.

Mariusz Rytel, Kierownik Projektu, WSK PZL Rzeszów

Zaczęto poszukiwać innego sposobu na usprawnienie procesu zarządzania dokumentacją technologiczną. Zdecydowano się na projekt, który zakładał rozszerzenie modułu SAP PP i wykorzystanie rozwiązania SAP DMS (Document Management System). Dodatkowo, WSK zdecydowała się poszerzyć SAP DMS o dedykowane programy wspierające procesy tworzenia dokumentacji technicznej. Programy te planowano stworzyć w technologiach SAP ABAP, JAVA, NET. Całe przedsięwzięcie – wdrożenia tego złożonego rozwiązania wspierającego zarządzanie dokumentacją technologiczną w SAP – powierzono BCC (aktualnie All for One Poland) jako partnerowi wdrożeniowemu. W końcu 2010 r. WSK zaczęła korzystać z nowych funkcji.

System zarządzania dokumentacją technologiczną w oparciu o SAP DMS

Obecnie w rzeszowskim zakładzie zarządzanie dokumentacją technologiczną odbywa się z poziomu SAP DMS w integracji z modułem SAP PP, co powoduje, że funkcjonalność jest zaimplementowana bezpośrednio w systemie SAP, bez potrzeby utrzymywania dodatkowych interfejsów czy „obcych” aplikacji. Przekłada się to na prostotę administracji infrastrukturą IT, a pośrednio i na redukcję kosztów IT.

Jako repozytorium dokumentów dla nowego rozwiązania wykorzystany został SAP Content Server. Jest to niezależny komponent SAP umożliwiający składowanie dużej ilości elektronicznych dokumentów dowolnej postaci, który integruje się z technologiami SAP ArchiveLink, SAP DMS, SAP Business Workplace czy SAP KW (Knowledge Warehouse). Ze względu na dużą ilość dokumentacji, skalowalność tego rozwiązania była bardzo ważną zaletą. W ramach opisywanego przedsięwzięcia, Content Server zainstalowany został na serwerze Linux i wykorzystuje bazę danych MaxDB (choć dostępny jest również dla systemów Windows).

Czym jest SAP DMS?

SAP DMS w łatwy sposób pozwala uprawnionym użytkownikom zarządzać elektronicznymi dokumentami. Do dyspozycji są 4 podstawowe transakcje cv01n, cv02n, cv03n, cv04n (tworzenie, zmiana, wyświetlanie, szukanie dokumentów). Sam dokument DMS jest kontenerem, który umożliwia dołączenie plików, wersjonowanie czy podział na części. Można również zamodelować strukturę drzewiastą dokumentów oraz określić ścieżkę statusów, które wpłyną na proces archiwizowania plików na Content Serwerze. Na etapie konfiguracji można określić, które elementy DMS będą aktywne, jak również jakie typy fizycznych plików „przechowywane” będą w danym dokumencie. Dostęp do dokumentów, jak również do plików w nich zawartych, można ograniczyć, używając standardowych mechanizmów SAP.

W Rzeszowie została wykorzystana podstawowa funkcjonalność dokumentów DMS, a mianowicie służą one do zarządzania zmianami w marszrutach technologicznych przez automatyczne wersjonowanie dokumentów DMS oraz zarządzanie ich statusami. Kluczowym elementem tego mechanizmu jest podstawowa funkcjonalność SAP, jaką jest zarządzanie zmianą z kluczem zatwierdzenia (cco1, cc02, cc03). Dodatkowo dokumenty DMS służą do przechowywania rysunków technicznych zapisanych w formacie PDF.

W ramach projektu do standardowej funkcjonalności DMS dodane zostało również rozszerzenie, przy pomocy którego następuje automatyczne dołączanie plików z rysunkami w momencie zmiany statusu dokumentu DMS. Aby ułatwić zarządzanie dużą ilością dokumentów, utworzony został dodatkowy raport pozwalający na masową zmianę statusów dokumentów.

W projekt zaangażowanych było wiele osób z WSK PZL Rzeszów i BCC. Na zdjęciu główny zespół projektowy z WSK PZL Rzeszów. Od lewej: Stanisław Zagaja, Paweł Reszko, Monika Oliwa, Mariusz Rytel, Dariusz Wojtasik, Piotr Cieślak, Waldemar Pitera, Tomasz Skała

Moduł PP a DMS

Integracja modułu DMS z planowaniem produkcji w SAP polega na wykorzystaniu standardowej funkcjonalności podłączania dokumentów DMS do operacji, które wchodzą w skład marszruty technologicznej. Zakłada ona możliwość ręcznego podłączenia dokumentu do operacji jako środek pomocniczy produkcji. Aby usprawnić cały proces tworzenia oraz zmiany operacji, wykonane zostało rozszerzenie, które w sposób automatyczny generuje nowe wersje dokumentów DMS i podłącza je do odpowiednich operacji. Program realizujący te procesy jest najważniejszym i zarazem najbardziej skomplikowanym elementem nowego rozwiązania od strony systemu SAP.

Założenia projektowe w WSK Rzeszów zakładały kilka przypadków:

  • tworzenie nowej technologii;
  • tworzenie nowej technologii ze wzorca (już istniejącej technologii);
  • zmiana technologii – dodawanie, usuwanie, zmiana operacji; dodawanie, usuwanie, zmiana środków pomocniczych produkcji (ŚPP), zmiana charakterystyk, zmiana tekstów długich na operacji;
  • zmiana technologii przy użyciu transakcji do zmian masowych.

Pierwsze dwa przypadki były stosunkowo proste do implementacji. Pierwszy sprowadzał się do utworzenia nowych dokumentów DMS w zerowych wersjach i podłączenia ich do operacji, natomiast w drugim przypadku przed generacją dokumentów wykonywana była akcja usunięcia starych dokumentów, które zostały skopiowane z technologii wzorcowej. W przypadku zmiany technologii dołożony został specjalny mechanizm weryfikujący, jakie elementy zostały zmienione. Użytkownicy administracyjni mają możliwość wyboru pól z operacji, środków pomocniczych produkcji i charakterystyk, których zmiana spowoduje włączenie mechanizmu generowania nowej wersji dokumentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie każda zmiana na technologii traktowana jest jako zmiana kluczowa, powodująca rozpoczęcie procesów przetwarzania dokumentów DMS.

Dodatkowo w module PP zaimplementowany zostało szereg mniejszych usprawnień wpływających na spójność i poprawność całego procesu. Przygotowany został raport pozwalający w szybki sposób zweryfikować poprawność podłączenia dokumentów do operacji na danej technologii.

Aplikacja tworząca ostateczną instrukcję technologiczną

Drugim elementem nowego rozwiązania jest część odpowiadająca za tworzenie dokumentacji technicznej. Według wcześniejszych założeń, program miał konwertować pliki PDF zamieszczone w systemie Documentum do jednego formatu na stacji roboczej. W ramach opisywanego projektu powstała aplikacja serwerowa, która wykorzystując dane zgromadzone w SAP, szablony PDF oraz pliki DWG (tworzone np. z aplikacji AutoCAD) potrafi generować dokumentację technologiczną (cała technologia, poszczególne operacje) w formacie PDF. Takie rozwiązanie pozwala na generację planów technologii na konkretną datę – w rezultacie powstaje plan, jaki obowiązywał danego dnia.

Punktem wyjścia całego procesu jest transakcja w SAP, przy pomocy której wyznaczamy technologię (operację), którą chcemy wyświetlić. Następnie SAP generuje pliki w formacie XML zawierające wszystkie potrzebne nam dane zawarte w technologii, zapisuje go w lokalizacji sieciowej i uruchamia stronę internetową. Strona jest napisana w technologii JAVA, a jej zadaniem jest przetworzenie danych z pliku XML i wyświetlanie dokumentu PDF z planem technologii.

Generowanie dokumentu jest o tyle ciekawe, że w procesie tworzenia wykorzystywane są szablony PDF pozwalające w dowolny sposób rozmieścić dane pobrane z SAP. Modyfikacja ta nie wymaga zmian w kodzie programu, a jedynie w szablonach. Dodatkowo w pliku konfiguracyjnym mamy możliwość ustawienia niektórych elementów wydruku – czcionka, szerokość ramek. W procesie tworzenia technologii projektant ma możliwość wczytania projektu graficznego z pliku DWG. Uruchomiona zostaje wtedy dodatkowa aplikacja (.NET), która konwertuje szkic do plików PDF, następnie pliki załączane są do naszych szablonów i wyświetlane na ekranie monitora.

Bezpieczeństwo danych

Z uwagi na charakter przechowywanych informacji (cenny know-how firmy, patenty) istotne było wypracowanie stosownego systemu uprawnień, wykluczającego dostęp niepowołanych osób do poszczególnych zasobów. „Zarządzanie uprawnieniami zostało oparte o standardowe mechanizmy SAP i odpowiednie role. Za pomocą ról kontrolowane są również poszczególne uprawnienia do zmiany statusu na dokumentach DMS, a co za tym idzie identyfikacja odpowiednich zatwierdzeń dokumentacji technologicznej przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że systemy WSK są w dużej mierze zintegrowane z systemami korporacji podjęto decyzję o nie umieszczaniu danych technicznych dotyczących produktów militarnych wytwarzanych przez przedsiębiorstwo w systemie SAP” – mówi Mariusz Rytel.

Tomasz Wiernicki, Dyrektor IT, WSK PZL Rzeszów

Podsumowanie projektu

Tomasz Wiernicki, Dyrektor IT w WSK PZL Rzeszów, zapytany o korzyści z projektu, odpowiada: „wdrożenie rozwiązania pozwoliło stworzyć jedno, zintegrowane źródło dokumentacji technologicznej, które zapewnia zarządzanie wersjami dokumentacji, usprawnia kontrolę nad poziomami dostępu oraz przyspiesza dostęp do aktualnych informacji dotyczących technologii. Wymierne korzyści to:

  • redukcja czasu oczekiwania na informację (dokumentacja technologiczna zawsze dostępna),
  • redukcja czynności „non value added” co spowodowało skrócenie średniego czasu opracowania nowej technologii,
  • standaryzacja pracy technologów wpłynęła na zmniejszenie ryzyka efektów błędów w dokumentacji.

Wdrożenie otwiera drogę do kolejnych projektów optymalizujących procesy w firmie, np. dystrybucja i wyświetlanie dokumentacji w formie elektronicznej na stanowiskach operatorów na halach produkcyjnych”.

WSK PZL Rzeszów SA to spółka zajmująca się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. Firma produkuje m.in. kadłuby sprężarek, komory spalania, aparaty kierujące, łopatki sprężarek, turbin, a także silniki lotnicze: odrzutowe, turbowałowe, turbośmigłowe. 11 marca 2002 r. firma WSK PZL-Rzeszów weszła w skład amerykańskiej korporacji United Technologies zrzeszającej takie firmy jak Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand, Carrier, Otis czy Sikorsky.