Komputery w biurze i laboratorium

Rozproszenie istotnych dla firmy danych pomiędzy różne lokalizacje to wyzwanie, z którym mierzą się niemal wszystkie współczesne organizacje. Pomimo stosowania rozwiązań pozwalających na scentralizowane przechowywanie i zarządzanie danymi (np. serwery plików), w praktyce operacyjnej bardzo trudno jest zagwarantować, że 100% danych przechowywanych jest w jednym miejscu, dla którego regularnie wykonywana jest kopia bezpieczeństwa.

Z podobnym problemem mierzy się także firma PozLab, świadcząca usługi badawczo-rozwojowe oraz z zakresu analityki chemicznej i farmaceutycznej. Ze względu na rozproszoną strukturę biurową oraz skomputeryzowane laboratorium, dane – niekiedy krytyczne – są lub potencjalnie mogą być zapisane jedynie na stacjach końcowych. W dużej mierze wynika to z określonej funkcjonalności aparatury laboratoryjnej, która przechowuje wyniki analiz w postaci plików na współpracujących stacjach roboczych.

Propozycja rozwiązania

Na podstawie analizy specyficznego środowiska informatycznego PozLab oraz potrzeb biznesowych w zakresie przechowywania kopii zapasowych danych BCC przygotowało środowisko testowe (Proof of Concept), zbudowane w oparciu o system backupowy EMC Avamar, udostępniony jako usługa All for One Data Centers. Dzięki skorzystaniu z usługi w modelu BRaaS (Backup and Recovery as a Service) wyeliminowano konieczność realizacji prac wdrożeniowych po stronie klienta, a całe rozwiązanie było gotowe do działania w bardzo krótkim czasie.

Dzięki skorzystaniu z usługi w modelu BRaaS wyeliminowano konieczność realizacji prac wdrożeniowych po stronie klienta, a całe rozwiązanie było gotowe do działania w krótkim czasie.

Walidacja systemu

Przygotowane przez BCC środowisko testowe, w ramach którego backupowano dane z kilku wskazanych stacji roboczych PozLab, zostało poddane walidacji. Restrykcyjne wymagania klienta zawarte w dokumencie zawierającym około 100 szczegółowych warunków, pogrupowanych w 15 kategoriach, były podstawą do oceny funkcjonalnej systemu. Zachowanie najwyższych standardów oraz jednoznacznych kryteriów oceny, także w obszarze IT, to warunek decydujący o jakości i bezpieczeństwie w branżach, w których działa PozLab – farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej i weterynaryjnej.

Tak duży nacisk na weryfikację prac wynika bezpośrednio z wymogów prawnych obowiązujących w tych branżach, m.in. z obligatoryjnych w branży farmaceutycznej standardów Good Manufacturing Practice (GMP, Dobrej Praktyki Wytwarzania) definiujących wymagania związane z produkcją i dystrybucją leków. W branży farmaceutycznej standardy te są obowiązkowe i regulowane licznymi aktami prawnymi. Systemy zapewnienia jakości wymagają, by rozwiązania IT spełniały warunki GMP, a także by można to udowodnić i udokumentować na każdym kroku każdego z procesów w firmie.

Stefan Małycha, Menadżer Działu Technologii, PozLab sp. z o.o.

Stefan Małycha, Menadżer Działu Technologii, PozLab Sp. z o.o.

Backupy – szybko i wygodnie
Rezultaty prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi, kosmetykami czy suplementami diety oraz wyniki analiz laboratoryjnych kontroli jakości takich produktów to nie tylko wartość przeliczalna na pieniądze, ale także odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników – pacjentów i konsumentów oraz odpowiedzialność natury prawnej. Działając zgodnie z aktualnymi wymogami GMP mamy obowiązek zachowania pełnej integralności generowanych w formie elektronicznej wyników badań, w sposób umożliwiający z jednej strony odtworzenie wyniku każdej pojedynczej analizy, a z drugiej – zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa tego wyniku. Jednocześnie krytyczna dla nas jest poufność generowanych i przechowywanych danych.
System kopii zapasowych w chmurze zapewnia spełnienie wszystkich wymienionych wyżej wymagań, a jednocześnie okazał się szybki we wdrożeniu i wygodny w eksploatacji. Przeprowadzenie walidacji systemu daje nam pewność, że dane przechowywane w środowisku backupowym są bezpieczne, odtwarzalne i nienaruszalne – zapewnia to zgodność z wymaganiami GMP. System zabezpiecza jednocześnie ciągłość biznesu firmy w – niezwykle co prawda rzadkich, ale w dzisiejszym cyfrowym świecie w każdej chwili możliwych do zaistnienia – wypadkach wystąpienia zagrażających tej ciągłości problemów ze środowiskiem informatycznym.
Stefan Małycha, Menadżer Działu Technologii, PozLab Sp. z o.o.

Wdrożenie i eksploatacja

Pozytywny wynik weryfikacji systemu backupowego na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Wymagań Użytkownika umożliwił wdrożenie produkcyjne, obejmujące zarówno stacje robocze pracowników biurowych, jak i specjalistyczną aparaturę i systemy laboratoryjne. Na tym etapie przeprowadzono integrację systemu backupowego z domeną Active Directory (AD) oraz wdrożono polityki backupowe zgodne z wymaganiami PozLab.

Kopie zapasowe wszystkich stacji wykonywane są automatycznie według zaplanowanego harmonogramu, jeśli tylko stacja ma łączność z chmurą backupową zbudowaną na bezpiecznej infrastrukturze All for One Data Centers. Dzięki mechanizmowi deduplikacji każdy backup trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, w czasie których przesyłane przez sieć są tylko i wyłącznie zmodyfikowane na stacji roboczej bloki danych.

System kopii zapasowych w All for One Data Centers – najważniejsze korzyści dla klienta
a) pewność, że dane są bezpieczne
b) bardzo krótki czas wykonywania codziennych backupów (rzędu kilkunastu sekund) dzięki mechanizmowi deduplikacji na źródle
c) dostęp do kopii zapasowych poprzez intuicyjny interfejs webowy dla każdego użytkownika
d) krótki czas wdrożenia całego rozwiązania
e) znikoma utylizacja połączenia sieciowego (możliwość wykonywania backupu spoza biura, także poprzez sieć GSM)
f) elastyczne polityki backupu i retencji danych
g) integracja z Active Directory w celu zapewnienia spójności z innymi rozwiązaniami IT

Każdy z użytkowników ma możliwość samodzielnego odtworzenia swoich plików, katalogów lub całego backupu, a dzięki interfejsowi webowemu oraz pojedynczemu logowaniu – cała operacja wymaga jedynie kilku kliknięć. Długi okres retencji danych pozwala przywrócić dane z wybranej daty lub prześledzić zmienność plików w czasie.

PozLab sp. z o.o. prowadzi działalność usługową w sektorze badań i rozwoju oraz analityki chemicznej i farmaceutycznej dla firm z branży farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, weterynaryjnej i pokrewnych, jako niezależne laboratorium badawczo-rozwojowe. Firma specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych formulacji i procesów technologicznych oraz wykonywaniu kompleksowych badań analitycznych i mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, kosmetyków i suplementów diety.