Monitoring środowiska IT w oparciu o Nagios | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Kompania Piwowarska: Monitoring środowiska IT w oparciu o Nagios

Lepiej zapobiegać niż naprawiać

Udostępnij
Drukuj:
Trzy browary, blisko 1,5 miliarda litrów piwa rocznie, 14 oddziałów handlowych w Polsce, 3200 pracowników, prawie 1000 serwerów, routerów, switchy i łączy oraz… jeden centralny system monitorujący. Kompania Piwowarska wykorzystuje kompleksowy system monitoringu środowiska IT, bazujący na narzędziach open-source, zintegrowany i wdrożony przez BCC (od 2018 r. SNP Poland).

Ciągłość działania środowiska IT w dużej mierze zależy od doboru najlepszych rozwiązań już w fazie projektowania architektury oraz jakości samego wdrożenia. Jednak to dopiero etap eksploatacji jest dla działów IT prawdziwym testem skutecznego i, co ważne, mierzalnego zapewnienia dostępności i wydajności systemów informatycznych. Na sukces w tym obszarze składa się zarówno wiedza i zaangażowanie zespołu administratorów, jak i aspekty organizacyjne oraz narzędzia podnoszące jakość i efektywność pracy.

Działania operacyjne związane z utrzymaniem środowiska IT dzielą się na proaktywne i reaktywne. Te pierwsze to czynności zapobiegawcze, minimalizujące ryzyko wystąpienia niedostępności (np. zwiększenie przestrzeni dyskowej dla systematycznie rosnącej bazy danych); natomiast drugie to działania naprawcze, podejmowane już po wystąpieniu awarii (np. wymiana uszkodzonego urządzenia). Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana jest dostarczeniem zespołom administratorów w czasie rzeczywistym jak najpełniejszej wiedzy o stanie infrastruktury i aplikacji. Celem zaś jest uzyskanie jak największej liczby dziewiątek w procentowych statystykach dostępności.

Jako centralny element systemu monitorującego wdrożono aplikację Nagios Core, działającą pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

IT niezbędne

Kompania Piwowarska jako duża organizacja o rozproszonej geograficznie strukturze w bardzo szerokim zakresie wykorzystuje narzędzia IT do wsparcia procesów biznesowych. Począwszy od biurowego środowiska IT w każdym z oddziałów (sieć lokalna przewodowa i bezprzewodowa, system rejestracji czasu pracy, drukarki, skanery), przez rozbudowaną topologię międzyoddziałowych łączy teletransmisyjnych, systemy tele- i wideokonferencyjne, systemy optymalizujące organizację pracy grupowej oraz prowadzenie projektów, aż po systemy niezbędne do zapewnienia ciągłości produkcji i dystrybucji piwa oraz wspomagające zarządzanie organizacją.

Tak heterogeniczne i zaawansowane technologicznie środowisko wymusza wysoką specjalizację wewnętrznych zespołów IT odpowiedzialnych za poszczególne obszary utrzymania, a w odniesieniu do części zadań także outsourcing do podmiotów zewnętrznych. Przy takim modelu działania bardzo ważne jest centralne weryfikowanie dostępności oraz jednoznaczne rozgraniczenie zakresów odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi zespołami administratorów.

IT zdefiniowane

Mając na uwadze krytyczną rolę systemów IT w zachowaniu ciągłości biznesu, Kompania Piwowarska podjęła decyzję o modyfikacji i rozbudowie systemu monitoringu. SNP zrealizowało ten cel z wykorzystaniem aplikacji open-source oraz własnych, autorskich rozwiązań.

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie analizy środowiska IT wykorzystywanego w Kompanii Piwowarskiej. Inwentaryzacji podlegał każdy aktywny element, współtworzący „informatyczny organizm” KP. Jednoznacznie potwierdzono także, które zespoły są odpowiedzialne za dostępność i wydajność każdego z tych elementów, a z administratorami uzgodniono, jakie mierzalne czynniki decydują o tym, czy dany system działa poprawnie, czy też wymaga działań naprawczych.

Lista obiektów przeznaczonych do monitorowania obejmowała bardzo szeroki zakres infrastruktury, urządzeń sieciowych, serwerów fizycznych i wirtualnych, baz danych, aplikacji, a nawet tak specyficznych elementów jak czytniki rejestracji czasu pracy. Uzyskano dzięki temu pełną i spójną wiedzę o wszystkich elementach środowiska IT, zainstalowanych w około 30 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Proaktywna strategia monitoringu IT
IT w Kompanii Piwowarskiej dostarcza biznesowi zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Ze względu na skalę firmy bardzo ważne jest, aby technologie IT przyczyniały się do optymalizacji wewnętrznych procesów. Jednocześnie wraz z każdym nowym wdrożonym narzędziem IT rośnie odpowiedzialność całego działu za zapewnienie ciągłości działania, co przekłada się na ciągłość procesów biznesowych w skali całej organizacji. Świadomi tej odpowiedzialności, kładziemy coraz większy nacisk na unikanie niedostępności lub spadku wydajności systemów IT, zamiast reagować na zaistniałe już problemy, zgłoszone przez użytkowników.
Proaktywna strategia przynosi wymierne korzyści, a jej podstawą jest skuteczny – dobrze zaprojektowany i wdrożony – monitoring środowiska IT. Oczywiście tak szerokiego obszaru nie mogą bezpośrednio nadzorować administratorzy i inżynierowie. Niezbędny jest zautomatyzowany system, pełniący – na tyle, na ile to możliwe – rolę „pierwszej linii wsparcia”, raportujący o ewentualnych wąskich gardłach w infrastrukturze, spadku wydajności czy ewentualnie nieplanowanych niedostępnościach. Na podstawie precyzyjnych danych z systemu monitorującego administratorzy podejmują niezbędne działania, eliminując ryzyko niedostępności bądź przystępując do jej usunięcia natychmiast po wystąpieniu, bez konieczności oczekiwania na zgłoszenie od użytkowników oraz bez potrzeby ręcznego poszukiwania przyczyny.
Wybór SNP Poland do realizacji projektu wdrożenia systemu monitoringu IT w Kompanii Piwowarskiej dał nam dostęp do wiedzy i sprawdzonych narzędzi wykorzystywanych przez SNP na potrzeby monitoringu SNP Data Centers. Kombinacja kilku rozwiązań open-source i autorskich rozszerzeń SNP pozwoliła osiągnąć efektu, którego – m.in. z racji heterogeniczności środowiska – nie udałoby się osiągnąć dostępnymi na rynku narzędziami komercyjnymi, nierzadko zorientowanymi na monitorowanie sprzętu lub aplikacji tylko jednego konkretnego producenta.
Tomasz Puchalski, Kierownik Infrastruktury IT, Kompania Piwowarska

IT dostępne

Funkcjonalność systemu monitoringu miała przede wszystkim przełożyć się na zwiększenie dostępności całego środowiska IT poprzez automatyczne dostarczenie administratorom informacji niezbędnych do prawidłowego planowania rozwoju systemów oraz reagowania na pojawiające się incydenty. Kierując się takim założeniem, wśród najważniejszych wymaganych funkcjonalności nowego systemu monitorującego wskazano:

 • zapewnienie monitoringu wszystkich warstw infrastruktury (od dostępności urządzeń po dostępność aplikacji),
 • wdrożenie narzędzi do monitoringu proaktywnego,
 • jakościowy monitoring dostępności,
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa monitoringu (poufności danych oraz stabilności monitorowanych systemów),
 • ergonomię eksploatacji systemu monitorującego,
 • możliwość raportowania i śledzenia trendów,
 • wykorzystanie różnych metod alertowania,
 • wdrożenie narzędzi wspierających pracę administratorów.

IT monitorowane

Na podstawie wyników przeglądu infrastruktury oraz wymagań Kompanii Piwowarskiej dotyczących funkcjonowania monitoringu, SNP zaproponowało kilka narzędzi open-source, zainstalowanych na jednym serwerze. Odpowiednio rozbudowane i zintegrowane ze sobą, będą optymalnie odpowiadały zdefiniowanym potrzebom.

Jako centralny element systemu monitorującego wdrożono aplikację Nagios Core, działającą pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

Skonfigurowano monitoring dostępności wszystkich elementów infrastruktury oraz kluczowych z punktu widzenia biznesu aplikacji. Wdrożono weryfikację jakości usług poprzez monitoring czasów odpowiedzi. Zaimplementowano także okresowe sprawdzanie parametrów wydajnościowych oraz utylizacji zasobów (przestrzeń dyskowa, moc procesorów, pamięć itp.). Wszelkie alerty dostępne są poprzez interfejs webowy oraz wiadomości e-mail przesyłane do odpowiednich grup administratorów. Przygotowano również do późniejszego wykorzystania autonomiczne alertowanie za pomocą sieci GSM (SMS i/lub telefon), niezależne od dostępności sieci IP.

W celu rozszerzenia funkcjonalności wdrożono kilka uzupełniających aplikacji, których zadaniem jest w szczególności:

 • gromadzenie i graficzne obrazowanie danych o czasach odpowiedzi oraz stratach pakietów z urządzeń sieciowych oraz serwerów,
 • gromadzenie i obrazowanie w postaci wykresów danych dotyczących wysycenia pasma na poszczególnych interfejsach urządzeń sieciowych,
 • prezentacja w postaci mapy zawierająca ilościowe i procentowe wykorzystanie międzyoddziałowych łączy transmisyjnych,
 • archiwizowanie konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • centralne gromadzenie i archiwizowanie logów urządzeń sieciowych.

Michał Strzyżewski, Manager Obszaru IT, SNP Poland

Autorski monitoring z SNP
Centrum Outsourcingowe SNP zapewnia wysoką dostępność i wydajność systemów dla swoich klientów w ramach usług hostingu, administracji czy też wsparcia administratora. Skuteczne realizowanie tych zadań nie byłoby możliwe bez „szytego na miarę” systemu monitorującego. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przy bardzo zróżnicowanym środowisku najlepszym rozwiązaniem jest systematyczne, autorskie rozszerzanie funkcjonalności dostępnych narzędzi open-source.
Dzięki takiemu podejściu mamy możliwość monitorowania w jednym systemie tak różnych parametrów, jak poprawność wykonania backupu systemów, liczba maili w kolejce serwera pocztowego, czas generowania strony WWW, poprawność importu kursów walut do rozliczania delegacji, wilgotność powietrza w data center czy ilość paliwa w agregacie prądotwórczym.
Nasze doświadczenie jest unikatowe na rynku i pozwala nam oferować autorskie rozwiązania w obszarze monitoringu dowolnych elementów środowiska IT. Usługi takie realizujemy zarówno w wersji wdrożenia u klienta, jak i zdalnego monitorowania usług klienta oraz raportowania dostępności poprzez system fizycznie zlokalizowany w SNP Data Centers.
Michał Strzyżewski, Manager Obszaru IT, SNP Poland

IT lepiej zarządzane

W celu poszerzenia wdrożonej funkcjonalności narzędzi monitorujących zainstalowano także aplikację do zarządzania adresacją IP i przeprowadzono migrację danych z dotychczasowego systemu. Nowe rozwiązanie daje Kompanii Piwowarskiej szerokie możliwości w zarządzaniu kilkoma tysiącami adresów, podzielonych na ponad 200 podsieci. W szczególności są to historia zmian każdego z adresów, mapowanie do VLAN-ów, różne typy rezerwacji IP oraz weryfikacja faktycznego wykorzystania adresów. Każdy z administratorów otrzymał niezależnie zbudowane uprawnienia do podglądu i modyfikacji określonych grup adresów IP w bazie danych.

Przejrzyste raporty w postaci wykresów, zestawień tabelarycznych oraz procentowej dostępności poszczególnych systemów centralizują informacje dotyczące funkcjonowania IT w Kompanii Piwowarskiej. Pozwalają łatwiej nadzorować dostępność i wydajność systemów, efektywniej planować rozbudowę środowiska oraz weryfikować SLA dla usług świadczonych przez partnerów zewnętrznych, a tym samym dostarczać biznesowi usługi IT wyższej jakości.

System monitorujący Kompanii Piwowarskiej charakteryzuje się wysoką efektywnością, a dzięki otwartej architekturze umożliwia modyfikowanie parametrów i zakresu działania zgodnie ze zmianami zachodzącymi w środowisku IT.

IT świadome

Wdrożenie systemu monitorującego podsumowane zostało szkoleniem dla administratorów i inżynierów systemowych. Przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia, zasady eksploatacji systemu i możliwe dalsze kierunku rozwoju. Podkreślono konieczność bieżącej modyfikacji zakresu monitoringu, równolegle ze zmianami zachodzącymi w systemach produkcyjnych, tak aby zachować pełną kontrolę nad parametrami działania stale rozbudowywanego środowiska.

Zbudowany dla Kompanii Piwowarskiej kompletny system monitorujący, odpowiadający potrzebom zarówno administratorów, jak i osób zarządzających, charakteryzuje się wysoką efektywnością, a dzięki otwartej architekturze umożliwia modyfikowanie parametrów i zakresu działania zgodnie ze zmianami zachodzącymi w środowisku IT.

Kompania Piwowarska powstała w 1999 roku i skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce, Browar Dojlidy w Białymstoku  i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu. To w nich warzone są najchętniej wybierane przez Polaków piwa: Żubr, Tyskie, Lech, Dębowe, Redd’s oraz kolekcja specjalności Książęcego. Jako część międzynarodowej grupy piwowarskiej SABMiller, Kompania Piwowarska importuje z Czech piwo Pilsner Urquell, a z Holandii – Grolsch. Najwyższa, niezmienna jakość piw warzonych w browarach KP jest zasługą zespołu pełnych pasji piwowarów, którzy wykorzystują kilkusetletnie doświadczenie, sprawdzone receptury oraz naturalne składniki. Kompania Piwowarska promuje rozważne i umiarkowane spożywanie alkoholu przez liczne akcje edukacyjne oraz zamieszczanie specjalnych znaków na opakowaniach swoich piw („Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „W ciąży nie piję alkoholu”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”).

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00